ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2554) 2554-05-19
PDF
2 คู่มือตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2554 2554-05-19
PDF
3 แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย(สายปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2554-05-19
EXCEL
4 รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 2554-05-19
PDF
5 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มช. ปี 2551 2554-05-19
PDF
6 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2556-10-28
EXCEL
7 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) 2557-03-19
WORD
8 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) v.2 2557-03-20
WORD
9 ภาพรวมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 2557-05-02
EXCEL
10 แบบฟอร์มการเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 2557-05-27
EXCEL
11 แบบฟอร์มประมาณการรายรับ 59 2557-11-19
EXCEL
12 ฟอร์ม SWOT Analysis 2018-03-22
WORD
13 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่2-11เมย61 2018-04-17
PDF
14 รายงานสัมมนาผู้บริหาร6-9มิย60 2018-04-18
PDF
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง2561 ไตรมาส1-2 2018-04-18
EXCEL
16 Annual Report 2559 2018-04-19
PDF
17 1.6ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 2018-04-22
PDF
18 1.7ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 2018-04-22
PDF
19 1.8ระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน-PA 2018-04-24
PDF
20 1.9ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง-RM 2018-04-24
PDF
21 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนภาควิชา 2018-04-26
PDF
22 1.10ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2018-05-09
PDF
23 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี(2560-2579) 2018-06-05
PDF
24 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 2018-06-05
PDF
25 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-07
PDF
26 หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ-TQA-2561-2562 2018-06-11
PDF
27 2.1ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2018-04-18
PDF
28 คู่มือ PA 2560-2564 2018-08-03
PDF
29 เอกสารคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) 2561-64 ฉบับลงนาม 2018-06-26
PDF
30 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย PA หลังเจรจาลงนาม คณะเกษตรศาสตร์ 2018-07-03
PDF
31 KPI-PA-Owner 2018-07-04
PDF
32 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 2018-07-19
EXCEL
33 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง61ไตรมาส3-v.2 2018-08-29
EXCEL
34 การประเมินค่าความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ 2562 (RM2) 2018-08-30
PDF
35 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - Risk 2018-08-30
PDF
36 การประชุม IT ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (รองบริหาร/เลขา) 2018-08-30
PDF
37 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 2018-08-29
PDF
38 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 2018-10-05
PDF
39 แบบสำรวจความต้องการการใช้ซอฟท์แวร์ของ Adobe ตามแบบฟอร์ม ข 2018-10-08
EXCEL
40 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ2563-CMU 2018-10-18
PDF
41 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 2018-11-01
PDF
42 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 2018-11-05
EXCEL
43 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2018-11-05
EXCEL
44 รายงานหน่วยงานนโยบายและแผนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-11-28
PDF
45 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-03
EXCEL
46 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-14
EXCEL
47 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ ปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
EXCEL
48 ระบบงานนำ32 system 2018-12-18
PDF
49 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
PDF
50 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-18
EXCEL
51 ยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำงบประมาณ 2018-12-19
PDF
52 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2562 2018-12-19
PDF
53 แนวทางการพิจารณางบประมาณ 2562 2018-12-19
PDF
54 กฏฎฟมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ 2018-12-19
PDF
55 มาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 2018-12-19
PDF
56 มาตรฐานคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 2018-12-19
PDF
57 มาตรฐานคุณลักษณะงานก่อสร้าง 2018-12-19
PDF
58 ความเชื่องโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-12-19
PDF
59 การเชื่องโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
60 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
61 แบบฟอร์มโอนงบประมาณเงินรายได้ 2018-12-25
WORD
62 ปฏิทินงบประมาณ 2564 2019-02-06
PDF
63 รายงานประชุมหน่วยงานครั้งที่2-61 2019-02-07
PDF
64 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2562 2019-02-07
PDF
65 1.ระบบการสื่อสารเเละสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2019-02-26
PDF
66 2.ระบบการดูแลกำกับองค์กร 2019-02-26
PDF
67 3.ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2019-02-26
PDF
68 4.ระบบการวางแผนการตลาด 2019-02-26
PDF
69 5.ระบบการฟังเสียงลูกค้า 2019-02-26
PDF
70 7.ระบบการทำตลาดเเละสร้างความผูกพัน 2019-02-26
PDF
71 8.ระบบการวางแผนกลยุทธ์ 2019-02-26
PDF
72 9.ระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากร 2019-02-26
PDF
73 10.ระบบการจัดการความปลอดภัย 2019-02-26
PDF
74 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
Power Point
75 6.ระบบการให้บริการเเละจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 2019-02-26
PDF
76 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
PDF
77 เล่มEdPEx-2559 2019-02-27
PDF
78 Feedback EdPEx 2019-02-27
PDF
79 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่1-62 2019-02-27
PDF
80 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1-2 2019-03-05
PDF
81 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 2019-03-05
PDF
82 กิจกรรมEdPEx ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-08
PDF
83 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาส3-2561 2019-03-11
PDF
84 รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-28
PDF
85 แผนเชิงพันธกิจปี2562 2019-04-29
EXCEL
86 แบบฟอร์ม SWOT 2019-05-02
WORD
87 รายงานสรูปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2019-05-03
PDF
88 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 2019-05-10
PDF
89 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ-ปรับครึ่งปี2562 2019-05-10
EXCEL
90 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ 2019-05-10
PDF
91 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์-อัพเดท13พฤษภาคม2562 2019-05-13
PDF
92 การเลือกแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 2019-05-13
PDF
93 แบบฟอร์มคำขออัตรากำลัง63-64 2019-05-17
EXCEL
94 การใช้พื้นที่สูง 2019-05-24
PDF
95 Tow matrix สัมมนาผู้บริหารปีงบประมาณ 2562 2019-05-30
EXCEL
96 แผนกลยุทธ์ และร่างโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-06-27
EXCEL
97 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 2019-07-12
PDF
98 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 2019-07-15
PDF
99 Agri EdPEx-2561-มช 2019-09-02
PDF
100 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
101 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่3/2562 2019-10-24
PDF
102 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1/2562 2019-10-24
PDF
103 คู่มือการใช้ระบบe-action plan 63 2019-10-25
PDF
104 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
105 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4-62 และแผนความเสี่ยงปี2563 2019-12-03
PDF
106 ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-12-03
EXCEL
107 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 2020-01-06
EXCEL
108 แผนความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 2020-01-22
EXCEL
109 แบบฟอร์มสำหรับจัดทำSWOT-TOWS 2020-02-11
EXCEL
110 หลักการวิเคราะห์SWOT 2020-02-11
PDF
111 ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการดำเนินงานประจำปี2562 2020-02-12
PDF
112 เล่มความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2563 2020-02-17
PDF
113 เอกสารการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการปี2563 2020-02-17
PDF
114 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2020-02-17
PDF
115 แบบฟอร์มปร4-6 2020-03-02
EXCEL
116 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ดินของมช 2020-03-02
PDF
117 คู่มือการขออนุมัติแบบรูปรายการมช 2020-03-02
PDF
118 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี2562-2 2020-03-11
PDF
119 เอกสารประกองการสัมมนาผู้บริหารปี2563-2 2020-03-13
PDF
120 รายงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
121 รายงานหน่วยงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
122 ความเชี่ยวชายของคณาจารย์แต่ละสาขา 2020-03-16
PDF
123 v.2 ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 2020-03-16
PDF
124 swot-tows 2020-03-16
PDF
125 รวมswot-tows 2020-03-16
EXCEL
126 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงหลังสัมมนาผู้บริหาร 2020-03-20
EXCEL
127 คู่มือการบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
128 แผนบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
129 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน 2020-04-24
PDF
130 แผนงบลงทุน10ปี 2564-2574-สิ่งก่อสร้าง 2020-04-24
PDF
131 แผนงบลงทุน10ปีครุภัณฑ์ 2020-04-24
PDF
132 ความเสี่ยง63 2020-04-29
PDF
133 แบบฟอร์มสำรวจเครื่องสำรองไฟ 2020-05-14
EXCEL