หน่วยประชาสัมพันธ์

โครงสร้างหน่วยประชาสัมพันธ์

 
ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประวัติโดยสังเขป

รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
ประวัติโดยสังเขป

อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ประวัติโดยสังเขป

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประวัติโดยสังเขป

 
ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล

อ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
ประวัติโดยสังเขป

 
หัวหน้าหน่วย
นางสาวศศิรินทร์ อธิมา
หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4088
ประวัติโดยสังเขป
 
 
บุคลากรประจำหน่วยงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

- ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคณะ ให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวของคณะเกษตรศาสตร์: 2882 ครั้ง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง