โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2566

1. แนะนำบุคลากรใหม่ / สวัสดิการ / การเรียนรู้ของพนักงานใหม่

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

3. รายงานการดำเนินงานด้ายบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

4. รายงานข้อมูลด้านงานบริหารงานวิจัย

5. ผลประเมินช่องทางการสื่อสารข้อมูลสำคัญที่มีประสิทธิภาพของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่