หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Agricultural Economics
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ชื่อย่อ  : วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agricultural Economics)
ชื่อย่อ  : B.S. (Agricultural Economics)
วิชาเอก -
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาต่างชาติ
นักศึกษาไทย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

แนวทางประกอบอาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้

  1. รับราชการ เช่น เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย ประจำสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักวิชาการป่าไม้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมปศุสัตว์ หรือเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรกรรม และสถาบันการศึกษาทางการเกษตร เป็นต้น
     
  2. งานเอกชน เช่น เป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือพนักงานประจำบริษัทเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิการเกษตร ธุรกิจสารเคมี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บริษัทส่งออกพืชผลเกษตร บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืช บริษัทผลิตและจำหน่ายปุ๋ย บริษัทอาหารสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น
     
  3. ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น การเพาะเลี้ยงแมลงที่ใช้บริโภค และแมลงอาหารสัตว์ การดำเนินธุรกิจบริษัทจำหน่ายสารเคมีเพื่อการเกษตร หรือจัดตั้งบริษัทเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำรวมทั้งให้บริการในการกำจัดแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูในอาคารบ้านเรือน การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การดำเนินธุรกิจการส่งออกทางด้านเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาที่เปิดสอนในคณะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการศึกษาสูง ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศให้เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูงต่อไปได้

 

กำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply)

  การจัดการเรียนการสอน

ภาคปกติ เรียนในวันเวลาราชการ 
วันจันทร์ -วันศุกร์  เวลา 08.00 -15.30  น. 
ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

อ่านรายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เพิ่มเติม: 2473 ครั้ง
หลักสูตรที่เปิดสอน
การรับเข้า
WEBSITE RELATED

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง