Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร” 18 ก.ค. 2561 | : 51
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops)” 27 มิ.ย. 2561 | : 58
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่มด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์” (Classification Analysis by Chemometrics) 20 มิ.ย. 2561 | : 113
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร ” 26 พ.ค. 2561 | : 325
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops )” 23 พ.ค. 2561 | : 180
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)” 11 พ.ค. 2561 | : 77
เชิญชวนร่วมงาน การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16 1 เม.ย. 2561 | : 91
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics) 1 เม.ย. 2561 | : 91
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง“สารพิษในพืชอาหาร” ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561 | : 179
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 24 ม.ค. 2561 | : 77
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

 • Nov
  21

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/110/1
 • Nov
  28

  โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และกลุ่มช่วยวิชาการ (นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร)

  13.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/111/1
 • Nov
  30

  โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ)

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/112/1