Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร” 14 ก.พ. 2562 | : 32
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวโดยการรมสารฟอสฟีน” 5 ก.พ. 2562 | : 42
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร” 18 ก.ค. 2561 | : 124
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops)” 27 มิ.ย. 2561 | : 116
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำแนกกลุ่มด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์” (Classification Analysis by Chemometrics) 20 มิ.ย. 2561 | : 222
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร ” 26 พ.ค. 2561 | : 466
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops )” 23 พ.ค. 2561 | : 255
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)” 11 พ.ค. 2561 | : 135
เชิญชวนร่วมงาน การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 16 1 เม.ย. 2561 | : 164
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics) 1 เม.ย. 2561 | : 178
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง“สารพิษในพืชอาหาร” ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561 | : 249
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 24 ม.ค. 2561 | : 146
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

 • Mar
  27

  การสัมมนาปัญหาพิเศษและพิธีปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 15

  09.00 - 12.00 น.
 • May
  08

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้ประสานงานสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน)

  08.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/119/1