คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประวัติโดยสังเขป

รองคณบดี

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประวัติโดยสังเขป

รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ประวัติโดยสังเขป

รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประวัติโดยสังเขป


ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
ประวัติโดยสังเขป


เลขานุการคณะ

นางสาววิไลพร ธรรมตา
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
ประวัติโดยสังเขป


หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
หัวหน้าภาควิชา กีฏวิทยาและโรคพืช
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
หัวหน้าภาควิชา พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ประวัติโดยสังเขป

รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
หัวหน้าภาควิชา สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ประวัติโดยสังเขป

อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
หัวหน้าภาควิชา เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ประวัติโดยสังเขป


หัวหน้าศูนย์

ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
รักษาการ หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรม การเกษตรแม่เหียะ
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ประวัติโดยสังเขป


ผู้อำนวยการศูนย์

ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประวัติโดยสังเขป