Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

Upcomming Events From Main Faculty

 • Feb
  26

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

  09.00 - 12.00 น.

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในกระบวนวิชาสัมมนา

  https://forms.gle/H3f561FsxWAc8FkV7
 • Feb
  26

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563

  09.00 - 15.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/173/1
 • Feb
  27

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ของบุคลากรสายช่วยวิชาการและสายปฏิบัติการ

  13.00 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/172/1
 • Mar
  03

  การศึกษาดูงาน “การสืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิโครงการหลวง”  และสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนาตน พัฒนางานให้ทันในโลก Disruptive”

  06.00 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/171/1
 • Mar
  14

  การสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563

  09.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/174/1
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ขอเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิต 14 ม.ค. 2563 | : 12
เชิญร่วมกิจกรรม " ฮับขวัญน้องหล้า มัดมือน้องใหม่ " 2 ธ.ค. 2562 | : 36
ขายกระสอบอาหารไก่ ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม 2 พ.ค. 2561 | : 457
ลูกไก่ไทยสามสาย โตเร็ว เลี้ยงง่าย สามารถสร้างรายได้ดี 25 เม.ย. 2561 | : 375
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21  2 เม.ย. 2561 | : 421
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 14 มี.ค. 2561 | : 388
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ NASCoT 2018 ครั้งที่ 7 13 ก.พ. 2561 | : 835
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด