Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

Upcomming Events From Main Faculty

  • Apr
    08

    การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Leadership in Disruption” สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยคณะเกษตรศาสตร์

    09.00 - 13.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/178/1
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ขอเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิต 14 ม.ค. 2563 | : 37
เชิญร่วมกิจกรรม " ฮับขวัญน้องหล้า มัดมือน้องใหม่ " 2 ธ.ค. 2562 | : 66
ขายกระสอบอาหารไก่ ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม 2 พ.ค. 2561 | : 497
ลูกไก่ไทยสามสาย โตเร็ว เลี้ยงง่าย สามารถสร้างรายได้ดี 25 เม.ย. 2561 | : 410
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21  2 เม.ย. 2561 | : 460
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 14 มี.ค. 2561 | : 415
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ NASCoT 2018 ครั้งที่ 7 13 ก.พ. 2561 | : 876
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด