Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events

 • Feb
  27

  โครงการพิธีทำบุญครบรอบ 51 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

  09.00 - 13.00 น.

  ณ  ลานเกียรติภูมิ สุขุม  อัศเวศน์  และบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์

  http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/1188
 • Feb
  28

  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ

  06.00 - 13.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/46/1
 • Mar
  02

  พิธีเปิดและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 14

  09.00 - 10.30 น.

  คณะเกษตรศาสตร์ จัดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 14 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยคินได (Kindai University) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2561
   

 • Mar
  07

  โครงการทัศนศึกษาดูงาน ด้านการเกษตร และการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรและเทคโนโลยี ให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ทุกภาควิชา

  06.00 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/41/1
 • Mar
  09

  โครงการฝึกอบรมเรื่อง "หลักการเขียนรายงานการประชุม"

  08.30 - 11.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/44/1
 • Mar
  12

  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ''AGGIE SUMMER CAMP 2018''

  08.00 - 16.30 น.

  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ''AGGIE SUMMER CAMP 2018''  ตอน : เยาวชนคนสมาร์ทฟาร์ม 4.0 ระหว่างวันที่ 12-23 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/1191
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 23 ก.พ. 2561 | : 28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบ้ติงานด้านประชาสัมพันธ์) 22 ก.พ. 2561 | : 41
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 20 ก.พ. 2561 | : 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) 16 ก.พ. 2561 | : 82
ขอเชิญบุคลากรร่วมโครงการพิธีทำบุญครบรอบ 51 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 - 13.00 น. 15 ก.พ. 2561 | : 187
ศูนย์บริการวิชาการฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนน้องๆหนูๆ เยาวชน เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ''AGGIE SUMMER CAMP 2018'' 15 ก.พ. 2561 | : 97
 รับสมัคร! นักศึกษาช่วยงาน ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร AGGIE SUMMER CAMP 2018 ในวันที่ 12-23 มีนาคม 2561 15 ก.พ. 2561 | : 12
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 166 รายการ 14 ก.พ. 2561 | : 43
ดูข่าวเด่นทั้งหมด
ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 16 ม.ค. 2561 | : 43
ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 15 ม.ค. 2561 | : 34
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานของคณะเกษตรศาสตร์ 15 ม.ค. 2561 | : 15
รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับโล่เกียรติคุณจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 27 ก.ค. 2560 | : 112
ดูข่าวผู้บริหารทั้งหมด
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษที่ 2 ปีการศึกษา 2560 19 ก.พ. 2561 | : 196
แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 29 ม.ค. 2561 | : 44
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 24 ม.ค. 2561 | : 593
ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตรวจสอบข้อมูลกระบวนวิชาในระบบ CMU-MIS ด้านหลักสูตร 18 ม.ค. 2561 | : 108
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทในการรับ - ส่งเสด็จฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 ม.ค. 2561 | : 65
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560   11 ม.ค. 2561 | : 69
กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 8 ม.ค. 2561 | : 653
กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 5 ม.ค. 2561 | : 330
ดูข่าวบริการการศึกษาทั้งหมด
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) ประกาศ ณ เดือน พฤจิกายน 2560 14 ก.พ. 2561 | : 23
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน 12 ก.พ. 2561 | : 10
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 29 ม.ค. 2561 | : 50
สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย ในหัวข้อ "Climate Extreme" 22 ม.ค. 2561 | : 52
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 22 ม.ค. 2561 | : 64
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2" เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. 18 ม.ค. 2561 | : 67
การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561 18 ม.ค. 2561 | : 65
ขั้นตอนการขอรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (CMU IBC) 17 ม.ค. 2561 | : 51
ดูข่าวงานวิจัยทั้งหมด
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง“สารพิษในพืชอาหาร” ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ก.พ. 2561 | : 59
ห้องปฏิบัติการกลาง ศูนย์บริการวิชาการฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการกลาง และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 26 ม.ค. 2561 | : 50
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าด้วยธัญพืช”   16 ม.ค. 2561 | : 1317
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวและผู้ที่สนใจเข้าร่วม "การใช้ประโยชน์จากชีวมวลข้าวโพดโดยนำมาทำอาหารผสมครบส่วนหรือ TMR ใช้เลี้ยงวัวช่วยลดหมอกควันจากการเผาชีวมวลข้าวโพดทิ้ง" 28 พ.ย. 2560 | : 83
ดูข่าวบริการวิชาการทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ทศพล  มูลมณี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ก.พ. 2561 | : 51
คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและกีฬาสากล เนื่องในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 17 ม.ค. 2561 | : 143
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระศักดิ์ วิชาเป็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิต/นักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 "คนดีศรีเกษตร" 15 ม.ค. 2561 | : 92
ขอแสดงความยินดี บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560 27 ธ.ค. 2560 | : 100
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. 24 พ.ย. 2560 | : 143
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาโรคพืช 17 ต.ค. 2560 | : 121
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนา เต็มพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล ''เยาวชนดีเด่น (บุคคลต้นแบบความดี)'' 12 ก.ย. 2560 | : 108
ขอแสดงความยินดีกับ...ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัล ''นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ'' ประจำปี 2559 9 ส.ค. 2560 | : 100
ดูข่าวผลงานทั้งหมด
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 23 ก.พ. 2561 | : 28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบ้ติงานด้านประชาสัมพันธ์) 22 ก.พ. 2561 | : 41
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 20 ก.พ. 2561 | : 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) 16 ก.พ. 2561 | : 82
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 1 ก.พ. 2561 | : 221
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) 29 ม.ค. 2561 | : 92
ประกาศศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์บริการวิชาการฯ 27 ม.ค. 2561 | : 1330
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) 15 ม.ค. 2561 | : 140
ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 ม.ค. 2561 | : 58
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ม.ค. 2561 | : 69
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) "เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง" 25 ธ.ค. 2560 | : 72
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือวัดการดูดยึดน้ำของดิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2560 | : 79
ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องบรรยายอาคารเพาะเลี้ยงและวิจัยสัตว์น้ำ 22 ม.ค. 2561 | : 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2561 | : 43
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2561 | : 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดการดูดยึดน้ำของดิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ย. 2560 | : 55
ดูผู้ชนะการประกวดราคาทั้งหมด

QR CODE