Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

Upcomming Events From Main Faculty

ขอความร่วมมือนักศึกษา ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 21 เม.ย. 2563 | : 62
บรรยากาศ การเรียนการสอนของสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 14 เม.ย. 2563 | : 53
E-poster ของสาขาวิชาเอก "เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ" 22 มี.ค. 2562 | : 371
การเยี่ยมชมสาขาวิชาเอก "เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ" ของนักศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 เพื่อเลือกสาขาวิชาเอก 22 มี.ค. 2562 | : 334
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร อ่อนประไพ บรรยายกิจกรรมเยี่ยมชมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ "โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560" เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561  ณ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 22 มี.ค. 2561 | : 553
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด