ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับปริญญาตรี (ม.ช.19) 2549-09-04
WORD
2 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 2549-09-04
WORD
3 แบบฟอร์มคำขอลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 2549-09-04
WORD
4 แบบฟอร์มคำขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด 2549-09-04
WORD
5 แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2549-09-04
WORD
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2549-09-04
WORD
7 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด 2549-09-04
WORD
8 แบบฟอร์มสรุปการให้ลำดับขั้น 2549-09-21
EXCEL
9 แบบฟอร์มสมัครโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 2550-02-09
WORD
10 ใบสมัครสอบ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2552-01-31
PDF
11 หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2552-01-31
PDF
12 ประกาศ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2552-01-31
PDF
13 แบบคำขอรับทุน 2552 2552-06-01
PDF
14 เอกสารการขอเพิ่มหลังกำหนด 2553-06-10
PDF
15 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (มคอ.2) 2554-06-09
PDF
16 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2 (ปรับปรุง 2553) 2554-06-10
PDF
17 ตัวอย่างประเด็นที่สกอ.แจ้งให้มช.ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำหลักสูตรตามกรอบ TQF  2554-07-22
PDF
18 ตารางสอบกลางภาคเรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ 1/2554 2554-07-26
PDF
19 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2554 2554-07-29
PDF
20 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2554 2554-07-29
PDF
21 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2554 2554-07-29
PDF
22 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2554 2554-07-29
PDF
23 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา 2554-08-11
PDF
24 โครงการ “สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก” 2554-12-16
PDF
25 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ มคอ.5 2555-03-20
WORD
26 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ National Ilan University สาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน) 2560-06-01
WORD
27 แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2560-06-29
WORD
28 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2560-06-30
PDF
29 ดาวน์โหลดแบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ 2018-03-08
WORD
30 ระบบและกลไกการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2018-03-12
PDF
31 การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2018-03-20
PDF
32 ขั้นตอนการจัดทำตารางสอบกลางภาคและปลายภาค 2018-03-21
PDF
33 ขั้นตอนการจัดทำตารางห้องเรียน 2018-03-21
PDF
34 กำหนดระยะเวลาในเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร 2018-03-28
PDF
35 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2018-04-02
PDF
36 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา 2018-04-03
PDF
37 สรุปโครงการค่ายผู้นำ4จอบอาสาพัฒนาครั้งที่16 2018-07-03
PDF
38 หลักสูตร ป.เอก โรคพืช 2018-07-04
PDF
39 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา 2018-07-10
PDF
40 งานทะเบียน ป.ตรี 2018-07-12
PDF
41 งานสารบรรณ ฝึกงาน 2018-07-12
PDF
42 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
43 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
44 ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 2018-08-10
WORD
45 ประชาสัมพันธ์ทุนอุหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2018-08-06
46 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (PDF) 2018-09-06
PDF
47 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (word) 2018-09-06
WORD
48 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
49 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
50 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2/61 2019-01-16
WORD
51 Buddy for Thailand Short Course Program 2019 2019-01-18
PDF
52 คู่มือบริการอนามัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-06-20
PDF
53 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-01
PDF
54 กำหนดการกิจกรรม CMU Open House 2019-08-23
PDF
55 ผังการจัดบูธนิทรรศการ งาน CMU Open House 2019-08-23
PDF
56 คู่มือการใช้งานระบบ CHE-QA Online System สำหรับหลักสูตรที่เลือกประเมินโดยระบบ CMU-QA Currilum (ระบบใหม่) 2019-10-18
PDF
57 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 2020-04-20
WORD