หน่วยสารสนเทศ


ผู้บริหาร
ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4033 ต่อ 111, 44001
choochad.s@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป

ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล
ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 129,
tossapol.m@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป

หัวหน้าหน่วย
นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์
หัวหน้าหน่วย
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4009 ต่อ 124
suchonrak.ch@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป

บุคลากรประจำหน่วยงาน
หน่วยสารสนเทศ
นายศักดิ์ชัย พิรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4644
sapirakiii@gmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นายพีรภพ สมภมิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4009 ต่อ 121
peerapop.so@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายศุภกิจ โพธารินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานส่วนงาน)
ประวัติโดยสังเขป


หน้าที่รับผิดชอบ