คณะผู้บริหาร
ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ข้าราชการ)
0-5394-4001
daruni.n@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป

เลขานุการประจำคณะ
นางสาววิไลพร ธรรมตา
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4008
ประวัติโดยสังเขป

หัวหน้างาน

บุคลากรประจำหน่วยงาน
หน่วยนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4009 ต่อ 111
patcharaporn.boon@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4009 ต่อ 103
monsichatana@gmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นางสาววิราวรรณ ใจเงิน
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4009 ต่อ 103
wirawan.j@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4009 ต่อ 124
suchonrak.ch@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายศักดิ์ชัย พิรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4644
sapirakiii@gmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นายพีรภพ สมภมิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4009 ต่อ 121
peerapop.so@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป
นายศุภกิจ โพธารินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(พนักงานส่วนงาน)
ประวัติโดยสังเขป