Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

 • Nov
  21

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/110/1
 • Nov
  28

  โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และกลุ่มช่วยวิชาการ (นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร)

  13.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/111/1
 • Nov
  30

  โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ)

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/112/1
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดเม็ดอาหารควบคุมอุณหภูมิและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ย. 2561 | : 6
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าเชื้อควบคุมอุณหภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย. 2561 | : 6
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องบดตัวอย่าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย. 2561 | : 7
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ "ชุดวิเคราะห์โปรตีน” จำนวน 1 ชุด 2 พ.ย. 2561 | : 9
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ "ชุดวิเคราะห์ไขมัน” จำนวน 1 ชุด 2 พ.ย. 2561 | : 7
ประกาศ ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 1 รายการ "ชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์” จำนวน 1 ชุด 2 พ.ย. 2561 | : 9
ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องบดตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด 7 พ.ย. 2561 | : 8
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องเขย่าเชื้อควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด 7 พ.ย. 2561 | : 3
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องอัดเม็ดอาหารควบคุมอุณหภูมิและความดัน จำนวน 1 ชุด 7 พ.ย. 2561 | : 3
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด 2 พ.ย. 2561 | : 9
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดวิเคราะห์ไขมัน จำนวน 1 ชุด 2 พ.ย. 2561 | : 10
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์ จำนวน 1 ชุด 2 พ.ย. 2561 | : 10
ดูร่างขอบเขตงาน (TOR)ทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย. 2561 | : 0
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ไขมัน จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย. 2561 | : 0
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์ จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย. 2561 | : 0
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 14 พ.ย. 2561 | : 0
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าอาคาร 28148 14 พ.ย. 2561 | : 0
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารแบบของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดสารแบบ RID,UV,DAD และ RF ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ต.ค. 2561 | : 15
ดูผู้ชนะการประกวดราคาทั้งหมด
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์สารชีวภาพ จำนวน 1 ชุด 14 พ.ย. 2561 | : 0
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 14 พ.ย. 2561 | : 0
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ ชุดปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด 14 พ.ย. 2561 | : 0
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องวิเคราะห์ด้วยการดูดกลืนแสง (Double beam spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง 14 พ.ย. 2561 | : 0
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 เครื่อง 14 พ.ย. 2561 | : 0
ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องเตรียมตัวอย่างแห้ง จำนวน 1 เครื่อง 14 พ.ย. 2561 | : 0
ดูประกาศราคากลางทั้งหมด