Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมงานการเงิน การคลังและพัสดุ

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jun
  02

  2-5 มิถุนายน 2561 ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนาครั้งที่ 16

  06.00 - 22.00 น.

  ณ คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  http://www.agri.cmu.ac.th/4jobcamps
 • Jun
  04

  การสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

  08.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/65/1
 • Jun
  11

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 2/2561

  13.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/66/1
 • Jun
  12

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยในระดับสากล"

  08.30 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/1490
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และกำมะถันในของแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2561 | : 15
จัดซื้อเครื่องคั่วกาแฟเล็ก จำนวน 2 เครื่อง 14 มี.ค. 2561 | : 52
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 ม.ค. 2561 | : 156
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ม.ค. 2561 | : 154
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) "เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง" 25 ธ.ค. 2560 | : 162
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือวัดการดูดยึดน้ำของดิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2560 | : 153
ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และกำมะถันในของแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2561 | : 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องบรรยายอาคารเพาะเลี้ยงและวิจัยสัตว์น้ำ 22 ม.ค. 2561 | : 144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2561 | : 135
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2561 | : 149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดการดูดยึดน้ำของดิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ย. 2560 | : 147
ดูผู้ชนะการประกวดราคาทั้งหมด