Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

  • Oct
    01

    การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)

    14.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/103/1
ประกวดราคาจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) 20 ส.ค. 2561 | : 28
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และกำมะถันในของแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2561 | : 75
จัดซื้อเครื่องคั่วกาแฟเล็ก จำนวน 2 เครื่อง 14 มี.ค. 2561 | : 125
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 ม.ค. 2561 | : 242
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ม.ค. 2561 | : 234
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) "เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง" 25 ธ.ค. 2560 | : 216
ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย. 2561 | : 6
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และกำมะถันในของแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2561 | : 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องบรรยายอาคารเพาะเลี้ยงและวิจัยสัตว์น้ำ 22 ม.ค. 2561 | : 226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2561 | : 196
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2561 | : 223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดการดูดยึดน้ำของดิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ย. 2560 | : 216
ดูผู้ชนะการประกวดราคาทั้งหมด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน 1  รายการ  เครื่องวิเคราะห์สารแบบของเหลวประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดสารแบบ RID,UV,DAD และ RF 14 ก.ย. 2561 | : 7
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งานปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าอาคาร 08148) 13 ก.ย. 2561 | : 3
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรฯ) 13 ก.ย. 2561 | : 1
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งานปรับปรุงโรงอาหาร) 13 ก.ย. 2561 | : 2
แผนการจัดซื้อครภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ "เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และกำมะถันในของแข็ง" โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)  7 พ.ค. 2561 | : 67
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคั่วกาแฟเล็ก จำนวน 2 เครื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพกาแฟอาราบิกาล้านนาแบบครบวงจร 14 มี.ค. 2561 | : 98
ดูแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งหมด