Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมงานการเงิน การคลังและพัสดุ

Upcomming Events From Main Faculty

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และกำมะถันในของแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2561 | : 41
จัดซื้อเครื่องคั่วกาแฟเล็ก จำนวน 2 เครื่อง 14 มี.ค. 2561 | : 85
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15 ม.ค. 2561 | : 195
ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ม.ค. 2561 | : 180
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) "เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง" 25 ธ.ค. 2560 | : 183
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือวัดการดูดยึดน้ำของดิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ต.ค. 2560 | : 175
ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอินทรีย์และกำมะถันในของแข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ค. 2561 | : 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและห้องบรรยายอาคารเพาะเลี้ยงและวิจัยสัตว์น้ำ 22 ม.ค. 2561 | : 174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ พร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2561 | : 158
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แบบไม่ทำลายตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2561 | : 179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดการดูดยึดน้ำของดิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ย. 2560 | : 173
ดูผู้ชนะการประกวดราคาทั้งหมด