นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. ศึกษาดูงานระยะสั้น ณ Kindai University ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำคณะนักศึกษาคู่มิตร (Buddy) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 13 จำนวน 6 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานระยะสั้น ณ Kindai University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 - 28 พฤษภาคม 2560
ชมภาพเพิ่มเติม
ต้อนรับอาคันตุกะจาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ให้การต้อนรับ Mr.XU Kunlong รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะ ทั้งหมด 6 ท่าน จาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการจัดฝึกอบรมระยะสั้นร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมภาพเพิ่มเติม
คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มช.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานในระบบ CMU e-Document ของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อรองรับและสนับสนุนการใช้งานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นางสุดใจ สันธทรัพย์ หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วย นางวนิดา วงศ์พยอม หัวหน้าหน่วยสารบรรณ ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรการบรรยายกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ชมภาพเพิ่มเติม
เสวนา ''การพัฒนานักธุรกิจร้านกาแฟรุ่นใหม่ Coffee Lanna Startup''

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีการเสวนา ''การพัฒนานักธุรกิจร้านกาแฟรุ่นใหม่ Coffee Lanna Startup'' สำหรับเป็นเวทีเพื่อรับฟังปัญหาเเละเเนวทางที่ต้องการพัฒนาเพื่อมาจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมในการต่อยอดธุรกิจร้านกาแฟเเละคัดสรรร้านกาแฟต้นแบบ Lanna Thai Coffee Hub โดยมี ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดการเสวนาดังกล่าวฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุมพวงคราม ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมภาพเพิ่มเติม
โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน เพื่อเป็นการเตรียมความในการบริหารงานสโมสรนักศึกษารวมถึงชมรมในสังกัด โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ , คุณสุทธิณี ฉัตราลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ รวมถึงได้รับแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานองค์กรนักศึกษาจากคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
ชมภาพเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2560

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี อ.ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยายานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระพิจารณาหลักสูตร และวาระอื่นๆ
ชมภาพเพิ่มเติม
การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 1(400190) ประจำปีการศึกษา 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59081..ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร) และเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความรู้ด้านการเกษตรแก่นักศึกษา การเรียนรู้ในการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีกำหนดการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 17 - 28 พฤษภาคม 2560 โดยในวันนี้ได้มีกิจกรรมสำคัญๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "คณะเกษตรกับไทยแลนด์ 4.0 โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์,การปฐมนิเทศการฝึกงานโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ,การบรรยายวิชาการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม, การบรรยาย เรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคระบาด โดย บุคลากรพยาบาลจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ งานการพยาบาล ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กิจกรรมภาคบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเกษตร และการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Farmer" โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. และการชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมตัวฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยหัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นางสาวปราณี หะซัน ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาลงฝึกงานทั้งหมด 383 คน
ชมภาพเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (ครั้งที่ 3/2560)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาึคม 2560 รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (ครั้งที่ 3/2560) เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการจัดงานดังกล่าวฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะกรรมการจากฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
ชมภาพเพิ่มเติม
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก NAPV ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่ 15 พ.ค. 2560 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Office of the Council of Ministers National Authority for Preah Vihear (NAPV) ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 4 ท่าน นำโดย Mr. Kong Puthikar, Director General โดยมี Mr. Noritada Morita, member of the Board of Trustees, Asian Institute of Technology (AIT) เป็นผู้นำเข้าพบ ทั้งนี้ ได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมระยะสั้นด้านการเกษตรและป่าไม้ร่วมกัน โดยอาคันตุกะดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษและการปลูกผักแบบไฮโดรโพนิกส์ ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ตามลำดับ
ชมภาพเพิ่มเติม
การสาธิตวิธีใช้โดรนเพื่อพ่นสารเคมีภายในศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ

อาจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ ได้ให้การต้อนรับผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง และเจ้าหน้าที่จาก บริษัทผู้ผลิตโดรน เพื่อสาธิตวิธีการฉีดพ่นสารเคมีโดยใช้โดรน ภายในศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
ชมภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมต้นไม้แห่งชาติ

ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ
ชมภาพเพิ่มเติม
ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ กับ HZAU

เมื่อวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Huazhong Agricultural University (HZAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งหมด 4 ท่าน นำโดย Prof. Dr. Chaoxi Luo ในโอกาสได้เดินทางมาร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ College of Plant Science and Technology, HZAU พร้อมนี้คณะผู้บริหารจาก HZAU ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง ห้องเรียน และสาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด Summer Exchange Program ร่วมกัน
ชมภาพเพิ่มเติม