Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิต 61 9 ม.ค. 2562 | : 7
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 4 ธ.ค. 2561 | : 55
รางวัลนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น 27 พ.ย. 2561 | : 34
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 21 พ.ย. 2561 | : 37
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 44 29 ต.ค. 2561 | : 90
แสดงความยินดีกับนางสาวเรณุกา แปงเมือง 21 ส.ค. 2561 | : 87
เชิญร่วมพิธีไหว้ครู 15 ส.ค. 2561 | : 86
Big cleaning day 2018 15 ส.ค. 2561 | : 105
โครงการ Refresher ประจำปี 2561 11 ส.ค. 2561 | : 106
แสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ ติคำ 23 ก.ค. 2561 | : 117
คู่มือการกรอก Tor-JA 28 มิ.ย. 2561 | : 95
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 28 มิ.ย. 2561 | : 98
การประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 มิ.ย. 2561 | : 77
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจเกษตร  22 มิ.ย. 2561 | : 108
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช. 19 มิ.ย. 2561 | : 215
International Confernce 19 มิ.ย. 2561 | : 103
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty