Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 44 29 ต.ค. 2561 | : 57
แสดงความยินดีกับนางสาวเรณุกา แปงเมือง 21 ส.ค. 2561 | : 53
เชิญร่วมพิธีไหว้ครู 15 ส.ค. 2561 | : 52
Big cleaning day 2018 15 ส.ค. 2561 | : 55
โครงการ Refresher ประจำปี 2561 11 ส.ค. 2561 | : 66
แสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ ติคำ 23 ก.ค. 2561 | : 80
คู่มือการกรอก Tor-JA 28 มิ.ย. 2561 | : 68
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 28 มิ.ย. 2561 | : 73
การประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 มิ.ย. 2561 | : 50
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจเกษตร  22 มิ.ย. 2561 | : 78
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช. 19 มิ.ย. 2561 | : 173
International Confernce 19 มิ.ย. 2561 | : 69
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) 13 มิ.ย. 2561 | : 79
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 61 สาขาธุรกิจเกษตร 5 มิ.ย. 2561 | : 93
แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 1 มิ.ย. 2561 | : 75
ประชุมวิชาการนานาชาติ 22 พ.ค. 2561 | : 86
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

 • Nov
  21

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/110/1
 • Nov
  28

  โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และกลุ่มช่วยวิชาการ (นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร)

  13.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/111/1
 • Nov
  30

  โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ)

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/112/1