Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

Dep.t Channel Economy and Development

ทุนอุดหนุนสำหรับนักศึกษาสาขาส่งเสริมฯ 5 เม.ย. 2562 | : 13
รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา 25 มี.ค. 2562 | : 18
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับรางวัล 18 ก.พ. 2562 | : 56
ขอแสดงความยินดีกับศุภกร ภู่นพมาศ 18 ก.พ. 2562 | : 44
ขอแสดงความยินดีกับณัชนิชา ประสาทเขตวิทย์ 18 ก.พ. 2562 | : 37
ขอแสดงความยินดีกับปิยะวรรณ ฝักฝ่าย 18 ก.พ. 2562 | : 37
ทุนสำหรับผู้สนใจศึกษาในระดับบัณฑิต 7 ก.พ. 2562 | : 35
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 25 ม.ค. 2562 | : 60
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิต 61 9 ม.ค. 2562 | : 64
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 4 ธ.ค. 2561 | : 105
รางวัลนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น 27 พ.ย. 2561 | : 84
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 21 พ.ย. 2561 | : 83
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 44 29 ต.ค. 2561 | : 137
แสดงความยินดีกับนางสาวเรณุกา แปงเมือง 21 ส.ค. 2561 | : 132
เชิญร่วมพิธีไหว้ครู 15 ส.ค. 2561 | : 123
Big cleaning day 2018 15 ส.ค. 2561 | : 154
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

 • May
  02

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำ Mind map ไปใช้ในการพัฒนางาน”

  13.00 - 17.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/124/1
 • May
  08

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้ประสานงานสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน)

  08.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/119/1