Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 44 29 ต.ค. 2561 | : 33
แสดงความยินดีกับนางสาวเรณุกา แปงเมือง 21 ส.ค. 2561 | : 9
เชิญร่วมพิธีไหว้ครู 15 ส.ค. 2561 | : 24
Big cleaning day 2018 15 ส.ค. 2561 | : 19
โครงการ Refresher ประจำปี 2561 11 ส.ค. 2561 | : 26
แสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ ติคำ 23 ก.ค. 2561 | : 50
คู่มือการกรอก Tor-JA 28 มิ.ย. 2561 | : 36
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 28 มิ.ย. 2561 | : 37
การประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 มิ.ย. 2561 | : 27
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจเกษตร  22 มิ.ย. 2561 | : 56
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช. 19 มิ.ย. 2561 | : 100
International Confernce 19 มิ.ย. 2561 | : 35
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) 13 มิ.ย. 2561 | : 54
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 61 สาขาธุรกิจเกษตร 5 มิ.ย. 2561 | : 73
แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 1 มิ.ย. 2561 | : 40
ประชุมวิชาการนานาชาติ 22 พ.ค. 2561 | : 64
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

  • Oct
    01

    การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)

    14.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/103/1