Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 44 29 ต.ค. 2561 | : 10
คู่มือการกรอก Tor-JA 28 มิ.ย. 2561 | : 7
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 28 มิ.ย. 2561 | : 7
การประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 มิ.ย. 2561 | : 7
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจเกษตร  22 มิ.ย. 2561 | : 26
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช. 19 มิ.ย. 2561 | : 14
International Confernce 19 มิ.ย. 2561 | : 12
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) 13 มิ.ย. 2561 | : 32
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 61 สาขาธุรกิจเกษตร 5 มิ.ย. 2561 | : 29
แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 1 มิ.ย. 2561 | : 10
ประชุมวิชาการนานาชาติ 22 พ.ค. 2561 | : 37
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 61 30 เม.ย. 2561 | : 40
เรียนเชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว 2561 19 เม.ย. 2561 | : 59
ทุนการศึกษาไต้หวัน.. 4 เม.ย. 2561 | : 35
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ!!! "สุดยอดเทคนิคการสร้างธุรกิจจากศูนย์สู่ความสำเร็จ" 2 เม.ย. 2561 | : 48
กรอก TOR สำหรับกลุ่มลูกจ้างประจำ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 27 มี.ค. 2561 | : 42
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty