Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

  • Oct
    01

    การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)

    14.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/103/1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080114 24 ก.ย. 2561 | : 14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E080114 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 17 ก.ย. 2561 | : 71
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 17 ก.ย. 2561 | : 20
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 17 ก.ย. 2561 | : 23
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา 10 ก.ย. 2561 | : 224
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E080114 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 4 ก.ย. 2561 | : 92
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา 22 ส.ค. 2561 | : 437
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080114 20 ส.ค. 2561 | : 247
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Solanaceae Conference 2018 14 ส.ค. 2561 | : 117
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา 8 ส.ค. 2561 | : 490
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 31 ก.ค. 2561 | : 121
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และส้ตว์น้ำ ตำแหน่งเลขที่ E080071 26 ก.ค. 2561 | : 88
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 12 ก.ค. 2561 | : 329
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 7 อัตรา 11 ก.ค. 2561 | : 6810
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080085 4 ก.ค. 2561 | : 91
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบทดสอบการสอน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร E080085 18 มิ.ย. 2561 | : 137
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด