Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

 • May
  02

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำ Mind map ไปใช้ในการพัฒนางาน”

  13.00 - 17.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/124/1
 • May
  08

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้ประสานงานสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน)

  08.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/119/1
หน่วยการเจ้าหน้าที่ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหัวข้อ “ การเขียน - Content ” 19 เม.ย. 2562 | : 56
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080102 และ E080118 17 เม.ย. 2562 | : 23
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ตำแหน่งเลขที่ E080071 4 เม.ย. 2562 | : 44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ตำแหน่งเลขที่ E080071 และ E080105 2 เม.ย. 2562 | : 30
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080026 26 มี.ค. 2562 | : 82
ขอให้ลูกจ้างประจำ กรอก TOR ภาระงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 (กรอกได้ตั้งแต่ 1 - 30 เมษายน 2562) 26 มี.ค. 2562 | : 30
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080088 21 มี.ค. 2562 | : 102
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ E080060 20 มี.ค. 2562 | : 90
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบทดสอบการสอน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และส้ตว์น้ำ E080071 และ E080105 19 มี.ค. 2562 | : 68
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080069 18 มี.ค. 2562 | : 74
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 | : 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ E080026 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 15 มี.ค. 2562 | : 168
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080088 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 13 มี.ค. 2562 | : 90
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080056 13 มี.ค. 2562 | : 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ E080026 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ 4 มี.ค. 2562 | : 1065
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบทดสอบการสอน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร E080056 และ E080069 4 มี.ค. 2562 | : 73
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด