Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

 • Feb
  26

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

  09.00 - 12.00 น.

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในกระบวนวิชาสัมมนา

  https://forms.gle/H3f561FsxWAc8FkV7
 • Feb
  26

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563

  09.00 - 15.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/173/1
 • Feb
  27

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ของบุคลากรสายช่วยวิชาการและสายปฏิบัติการ

  13.00 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/172/1
 • Mar
  03

  การศึกษาดูงาน “การสืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิโครงการหลวง”  และสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนาตน พัฒนางานให้ทันในโลก Disruptive”

  06.00 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/171/1
 • Mar
  14

  การสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563

  09.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/174/1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาเกษตรทีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ 25 ก.พ. 2563 | : 2
ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทร้พยากรธรรมชาติ 24 ก.พ. 2563 | : 6
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิจัย 24 ก.พ. 2563 | : 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิจัย 19 ก.พ. 2563 | : 62
ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ EP080001 18 ก.พ. 2563 | : 36
ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิจัย 14 ก.พ. 2563 | : 95
ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทร้พยากรธรรมชาติ 13 ก.พ. 2563 | : 113
ประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ EP080001 6 ก.พ. 2563 | : 86
ประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ EP080003 6 ก.พ. 2563 | : 166
ประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080023 4 ก.พ. 2563 | : 508
ประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ตำแหน่งเลขที่ E080062 4 ก.พ. 2563 | : 66
ประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ EP080002 4 ก.พ. 2563 | : 81
ประกาศรับสมัตรบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิจัย 4 ก.พ. 2563 | : 32
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา (ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน , ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี , ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) 7 ม.ค. 2563 | : 216
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 26 ธ.ค. 2562 | : 178
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 26 ธ.ค. 2562 | : 120
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด