Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป

Upcomming Events From Main Faculty

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 12 ก.ค. 2561 | : 166
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 7 อัตรา 11 ก.ค. 2561 | : 4493
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080085 4 ก.ค. 2561 | : 32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบทดสอบการสอน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร E080085 18 มิ.ย. 2561 | : 79
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 4 มิ.ย. 2561 | : 64
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และส้ตว์น้ำ ตำแหน่งเลขที่ E080071 4 มิ.ย. 2561 | : 342
ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) กรอก JA เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 28 พ.ค. 2561 | : 54
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และส้ตว์น้ำ ตำแหน่งเลขที่ E080071 7 พ.ค. 2561 | : 308
รับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080085 23 เม.ย. 2561 | : 400
รับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080056 และ E080069 23 เม.ย. 2561 | : 128
กรอก TOR สำหรับกลุ่มลูกจ้างประจำ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 26 มี.ค. 2561 | : 66
แนะนำบุคลากรใหม่ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 23 มี.ค. 2561 | : 129
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) 15 มี.ค. 2561 | : 229
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 26 ก.พ. 2561 | : 257
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบ้ติงานด้านประชาสัมพันธ์) 22 ก.พ. 2561 | : 234
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน(ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์) 16 ก.พ. 2561 | : 206
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด