Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 4 ม.ค. 2562 | : 74
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080044 4 ม.ค. 2562 | : 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ E080044 24 ธ.ค. 2561 | : 92
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ E080116 และ E080121 21 ธ.ค. 2561 | : 74
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 18 ธ.ค. 2561 | : 70
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 18 ธ.ค. 2561 | : 74
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 18 ธ.ค. 2561 | : 52
ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ื E080102 และ E080118 14 ธ.ค. 2561 | : 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ E080044 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ 14 ธ.ค. 2561 | : 89
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13 ธ.ค. 2561 | : 59
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ E080060 7 ธ.ค. 2561 | : 76
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 6 ธ.ค. 2561 | : 93
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเปินพนักงานมหาวิทยาลัยชั่่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 ธ.ค. 2561 | : 105
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080056 และ E080069 30 พ.ย. 2561 | : 195
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080085 30 พ.ย. 2561 | : 74
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080120 29 พ.ย. 2561 | : 122
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด