หน่วยล้านนาไทย คอฟฟี่ฮับ(LTCH)

โครงสร้างหน่วยล้านนาไทยคอฟฟี่ฮับ

 
ผู้บริหาร

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ประวัติโดยสังเขป

 
ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล

อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประวัติโดยสังเขป

 
หัวหน้าหน่วย
นายนเรศ ปินตาเลิศ
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
4033-7 ต่อ 105
orange14683@hotmail.com
ประวัติโดยสังเขป
 
 
บุคลากรประจำหน่วยงาน

หน้าที่รับผิดชอบ: 2893 ครั้ง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง