Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jun
  02

  2-5 มิถุนายน 2561 ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนาครั้งที่ 16

  06.00 - 22.00 น.

  ณ คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  http://www.agri.cmu.ac.th/4jobcamps
 • Jun
  04

  การสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

  08.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/65/1
 • Jun
  11

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 2/2561

  13.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/66/1
 • Jun
  12

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยในระดับสากล"

  08.30 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/1490
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยในระดับสากล" 25 พ.ค. 2561 | : 17
สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562 22 พ.ค. 2561 | : 30
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 21 พ.ค. 2561 | : 29
ทุนโครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563 10 พ.ค. 2561 | : 19
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (รอบที่ 2) 10 พ.ค. 2561 | : 10
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 10 พ.ค. 2561 | : 32
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตร ประจำปี 2562 - 2563 8 พ.ค. 2561 | : 69
ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้บริหารระดับกลาง จำนวน 1-3 ทุน 8 พ.ค. 2561 | : 18
ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 1 พ.ค. 2561 | : 19
การจัดฝึกอบรม หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับการดำเนินโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 1 พ.ค. 2561 | : 62
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย True Lab Research Development & Innovation Topic 2018 25 เม.ย. 2561 | : 20
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) 25 เม.ย. 2561 | : 17
ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2561 11 เม.ย. 2561 | : 34
โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รุ่นที่ 6 11 เม.ย. 2561 | : 27
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 4 เม.ย. 2561 | : 56
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มช. ขอประชาสัมพันธ์โครงการ CMUREC Workshop ประจำปี 2561 29 มี.ค. 2561 | : 56
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด