Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

 • Nov
  21

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/110/1
 • Nov
  28

  โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และกลุ่มช่วยวิชาการ (นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร)

  13.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/111/1
 • Nov
  30

  โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ)

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/112/1
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปีงบประมาณ 2562 26 ต.ค. 2561 | : 20
แจ้งขอระงับการพิจารณาทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ต.ค. 2561 | : 46
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 28 ก.ย. 2561 | : 46
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 28 ก.ย. 2561 | : 85
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2562 24 ก.ย. 2561 | : 137
การประชุมวิชาการ 7th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants 17 ก.ย. 2561 | : 36
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม International Rice Congress 2018 - Transformative Science for Food and Nutrition Security 13 ก.ย. 2561 | : 93
รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบร์ทเพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี 2562 7 ก.ย. 2561 | : 87
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (รอบภาคเหนือ) 4 ก.ย. 2561 | : 211
ทุนวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ก.ย. 2561 | : 93
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ASEM-DUO Fellowship Program กับ Warsaw University of Life Sciences ประเทศโปแลนด์ 23 ส.ค. 2561 | : 174
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "DAAD Thailand Road Trip 2018" 23 ส.ค. 2561 | : 86
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2562 16 ส.ค. 2561 | : 126
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 16 ส.ค. 2561 | : 335
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2561 8 ส.ค. 2561 | : 211
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) 2 ส.ค. 2561 | : 122
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด