Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลก 13 พ.ย. 2562 | : 52
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า 22 ต.ค. 2562 | : 96
เชิญคณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Use of stable isotopes to explain ecological processes in forest ecosystems, in a climate change scenario" และการบรรยายทุนการศึกษา Double Degree Program โดย Prof. Dr. Larry Lopez, Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น 18 ต.ค. 2562 | : 93
ทุนวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ต.ค. 2562 | : 64
แนวปฏิบัติการขอสนับสนุนค่ารับรองศาสตราจารย์อาคันตุกะ/นักวิจัยชาวต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ต.ค. 2562 | : 67
ประกาศทุนการศึกษา 2019 Thai University Students to Exchange to Taiwanese Universities Scholarship (หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พ.ย. 2562) 23 ก.ย. 2562 | : 238
คู่มือประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาไต้หวัน (Study in Taiwan Manual) และทุนการศึกษา 9 ก.ย. 2562 | : 153
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการ "วิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program)" 6 ก.ย. 2562 | : 100
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562 4 ก.ย. 2562 | : 168
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ - ลูกไก่) 4 ก.ย. 2562 | : 227
ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ด้านการพัฒนาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 4 ก.ย. 2562 | : 186
ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ก.ย. 2562 | : 155
ทุนโครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ mobility call for fall/spring semester 2019/2020 ณ Warsaw University of Life Science ประเทศโปแลนด์ (หมดเขต 30 ต.ค. 2562) 30 ส.ค. 2562 | : 208
ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ประเภททุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา 23 ส.ค. 2562 | : 281
ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) 23 ส.ค. 2562 | : 238
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ ขอส่ง Concept Proposal แผนงานวิจัย ตามแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปี 2564 7 ส.ค. 2562 | : 1256
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด