Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

  • Oct
    01

    การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)

    14.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/103/1
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2562 24 ก.ย. 2561 | : 16
การประชุมวิชาการ 7th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants 17 ก.ย. 2561 | : 8
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม International Rice Congress 2018 - Transformative Science for Food and Nutrition Security 13 ก.ย. 2561 | : 33
รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบร์ทเพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี 2562 7 ก.ย. 2561 | : 41
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 (รอบภาคเหนือ) 4 ก.ย. 2561 | : 127
ทุนวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ก.ย. 2561 | : 20
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ASEM-DUO Fellowship Program กับ Warsaw University of Life Sciences ประเทศโปแลนด์ 23 ส.ค. 2561 | : 118
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "DAAD Thailand Road Trip 2018" 23 ส.ค. 2561 | : 41
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2562 16 ส.ค. 2561 | : 76
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 16 ส.ค. 2561 | : 274
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2561 8 ส.ค. 2561 | : 126
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program) 2 ส.ค. 2561 | : 81
การขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2561   25 ก.ค. 2561 | : 239
ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 ก.ค. 2561 | : 264
ทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 18 ก.ค. 2561 | : 275
ศูนย์บริหารวิจัย มช เปิดรับ Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 12 ก.ค. 2561 | : 251
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด