Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Upcomming Events From Main Faculty

ศูนย์บริหารวิจัย มช เปิดรับ Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 12 ก.ค. 2561 | : 40
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.-มข. ประจำปี 2561 12 ก.ค. 2561 | : 16
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ CMU-HZAU Summer Exchange Program 2018 29 มิ.ย. 2561 | : 78
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ CMU-HZAU Summer Exchange Program 2018 28 มิ.ย. 2561 | : 55
สวก. ขอชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 26 มิ.ย. 2561 | : 36
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจของผู้บริหารและการเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ 26 มิ.ย. 2561 | : 42
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562 26 มิ.ย. 2561 | : 31
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (ASEM-DUO Fellowship Program) 22 มิ.ย. 2561 | : 58
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562 19 มิ.ย. 2561 | : 90
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 19 มิ.ย. 2561 | : 107
คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 19 มิ.ย. 2561 | : 126
การขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2561   12 มิ.ย. 2561 | : 84
ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2561 8 มิ.ย. 2561 | : 57
รับสมัครนักศึกษาช่วยงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Huazhong Agricultural University (HZAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 มิ.ย. 2561 | : 429
การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยในระดับสากล" 25 พ.ค. 2561 | : 69
สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562 22 พ.ค. 2561 | : 98
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด