Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

ทุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564 13 พ.ค. 2562 | : 25
สวทช. เปิดรับสมัครโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 7 พ.ค. 2562 | : 15
ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 พ.ค. 2562 | : 100
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 1 พ.ค. 2562 | : 143
ทุน Fellowship for Research in japan ประจำปี 2562 (FY2019) 24 เม.ย. 2562 | : 44
Announcement of Student Exchange Support Program (JASSO) 2019 at Yamagata University, Japan (หมดเขตส่งเอกสารการสมัครมายังคณะ วันที่ 8 พ.ค. 2562) 23 เม.ย. 2562 | : 298
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 19 เม.ย. 2562 | : 33
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 19 เม.ย. 2562 | : 35
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2019 4 เม.ย. 2562 | : 55
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) 4 เม.ย. 2562 | : 49
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ CMU-HZAU Summer Exchange 2019 3 เม.ย. 2562 | : 93
วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า 2 เม.ย. 2562 | : 46
สวทน. เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ครั้งที่ 2 8 มี.ค. 2562 | : 113
สวพส. ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ "การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง" 25 ก.พ. 2562 | : 125
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 7 ก.พ. 2562 | : 160
การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7 ก.พ. 2562 | : 82
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด