Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jul
  26

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการจัดการความเครียดเพื่อสร้างสุขในการทำงาน”

  08.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/139/1
 • Jul
  31

  การฝึกอบรม เรื่อง “เทคโนโลยี Drone กับการพัฒนางานเกษตร”

  08.30 - 12.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/140/1
โครงการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ก.ค. 2562 | : 26
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ส่ง Concept proposal ภายใต้แผนงาน “นวัตกรรมการลดหมอกควัน โดยเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งจากข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เพื่อเศรษฐกิจมั่งคั่ง และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 22 ก.ค. 2562 | : 37
ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 ก.ค. 2562 | : 91
ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 10 ก.ค. 2562 | : 139
ประชาสัมพันธ์ทุน JASSO เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น 9 ก.ค. 2562 | : 49
วช. รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 8 ก.ค. 2562 | : 75
ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 4 ก.ค. 2562 | : 87
การยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 20 มิ.ย. 2562 | : 84
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของ Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน 17 มิ.ย. 2562 | : 98
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2563 10 มิ.ย. 2562 | : 172
มูลนิธิโครงการหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 10 มิ.ย. 2562 | : 238
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ CMU-HZAU Summer Exchange 2019 ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2562 1 มิ.ย. 2562 | : 210
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 พ.ค. 2562 | : 93
ทุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564 13 พ.ค. 2562 | : 146
สวทช. เปิดรับสมัครโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 7 พ.ค. 2562 | : 108
ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 พ.ค. 2562 | : 314
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด