Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Agricultural Youth Forum online (4th AUF) 30 มิ.ย. 2563 | : 43
วช. เปิดรับทุนทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์ 25 มิ.ย. 2563 | : 36
บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 - 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม 23 มิ.ย. 2563 | : 36
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 23 มิ.ย. 2563 | : 26
ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2564 19 มิ.ย. 2563 | : 106
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563 19 มิ.ย. 2563 | : 70
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม (Franco-Thai Mobility Programme/PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ.2564-2565 11 มิ.ย. 2563 | : 98
ทุนเพื่อพัฒนากลุ่ม (Cluster) วิจัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 มิ.ย. 2563 | : 204
การขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2563 8 มิ.ย. 2563 | : 123
เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรบแบบออนไลน์ หลักสูตร The production and management of tropical crops, IPM, Product processing, Online marketing, etc. 8 มิ.ย. 2563 | : 61
ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประเภททุนพัฒนาสถานีวิจัย ประจำปี 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 พ.ค. 2563 | : 165
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการสำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯทุกคน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ฉบับลงวันที่ 8 พฤษถาคม 2563 13 พ.ค. 2563 | : 69
ทุนโครงการ Newton Fund Impact Scheme (NFIS) ประจำปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund - NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund 29 เม.ย. 2563 | : 110
ทุนโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) ประจำปี 2563 ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Newton Fund - NRCT Thailand Research and Innovation Partnership Fund 29 เม.ย. 2563 | : 84
ข่าวประกาศจากสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ The second automatic VISA extension for foreigners 23 เม.ย. 2563 | : 116
ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13 เม.ย. 2563 | : 186
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด