Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

 • Feb
  26

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

  09.00 - 12.00 น.

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในกระบวนวิชาสัมมนา

  https://forms.gle/H3f561FsxWAc8FkV7
 • Feb
  26

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563

  09.00 - 15.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/173/1
 • Feb
  27

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ของบุคลากรสายช่วยวิชาการและสายปฏิบัติการ

  13.00 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/172/1
 • Mar
  03

  การศึกษาดูงาน “การสืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิโครงการหลวง”  และสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนาตน พัฒนางานให้ทันในโลก Disruptive”

  06.00 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/171/1
 • Mar
  14

  การสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563

  09.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/174/1
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2563 15 ม.ค. 2563 | : 102
ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020) 9 ม.ค. 2563 | : 58
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 ธ.ค. 2562 | : 165
สวก. เปิดรับสมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563 26 ธ.ค. 2562 | : 155
ทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2563 12 ธ.ค. 2562 | : 162
ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ธ.ค. 2562 | : 397
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2562 20 พ.ย. 2562 | : 186
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลก 13 พ.ย. 2562 | : 180
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า 22 ต.ค. 2562 | : 257
เชิญคณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Use of stable isotopes to explain ecological processes in forest ecosystems, in a climate change scenario" และการบรรยายทุนการศึกษา Double Degree Program โดย Prof. Dr. Larry Lopez, Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น 18 ต.ค. 2562 | : 176
ทุนวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ต.ค. 2562 | : 172
แนวปฏิบัติการขอสนับสนุนค่ารับรองศาสตราจารย์อาคันตุกะ/นักวิจัยชาวต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ต.ค. 2562 | : 151
ประกาศทุนการศึกษา 2019 Thai University Students to Exchange to Taiwanese Universities Scholarship (หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พ.ย. 2562) 23 ก.ย. 2562 | : 321
คู่มือประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาไต้หวัน (Study in Taiwan Manual) และทุนการศึกษา 9 ก.ย. 2562 | : 237
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการ "วิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program)" 6 ก.ย. 2562 | : 184
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562 4 ก.ย. 2562 | : 264
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด