ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 ประกาศสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย- 2023-09-11
PDF
2 รายงานประชุมเกษตร1-66 2023-09-05
PDF
3 วาระประชุมเกษตร2-66 2023-09-05
PDF
4 66.08.30 พบปะส่วนงาน-สวัสดิการด้านสุขภาพ 67 2023-08-30
PDF
5 ผลประเมินช่องทางการสื่อสารข้อมูลสำคัญที่มีประสิทธิภาพของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-08-22
PDF
6 รายงานข้อมูลด้านงานบริหารงานวิจัย 2023-08-22
PDF
7 รายงานการดำเนินงานด้ายบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2023-08-22
PDF
8 การประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2023-08-22
PDF
9 แนะนำบุคลากรใหม่ / สวัสดิการ / การเรียนรู้ของพนักงานใหม่ 2023-08-22
PDF
10 เอกสารใบเสร็จ 2023-05-22
PHOTO
11 14 2023-05-22
PDF
12 1 2023-04-29
PDF
13 โครงการอบรม ITA 2023-04-29
PDF
14 รายชื่อผู้เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2023-04-29
PDF
15 แผนอัตรากำลังคณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-27
PDF
16 ประกาศ กพอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 2023-04-27
PDF
17 กีฬาบุคลากร 2023-04-27
PHOTO
18 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ และการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ครุฑทองคำ 2023-04-27
PDF
19 โครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2023-04-27
PDF
20 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติระบบพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับบุคลากรใหม่ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) 2023-04-27
PDF
21 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ 2023-04-27
PDF
22 อัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นต่ำของข้าราชการ 2023-04-27
PDF
23 ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2023-04-27
PDF
24 กิจกรรมพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-27
PHOTO
25 บุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 2023-04-27
PHOTO
26 การเรียนรู้ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (พนักงานใหม่) 2023-04-26
PDF
27 คุณกมล ทิพโชต - แบบฟอร์มใบสมัครผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ช้างทองคำ 65 2022-10-28
PDF
28 4.2-4 2022-10-18
PDF
29 3.1-3 2022-10-18
PDF
30 1.6.1-1 2022-10-18
PDF
31 1.5.2-1 2022-10-18
PDF
32 1.4.2-1 2022-10-18
PDF
33 1.3.2-1 2022-10-18
PDF
34 4.2 2022-06-09
PDF
35 4.1 2022-06-08
PDF
36 MeetingReport 1-65 2022-06-08
PDF
37 1.4.3 2022-06-08
PDF
38 1.2.1 2022-06-08
PDF
39 รายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 55 ท่าน 2022-03-10
PDF
40 แผน 13 2022-03-10
PDF
41 โครงการ Plant Factory 2022-03-10
PDF
42 ความก้าวหน้ามูลนิธิเกษตรแก้ว 2022-03-10
PDF
43 รายงานการประชุมอำนวยการ 4/2564 2022-03-10
PDF
44 O43 Report 2022-02-04
PDF
45 O42 ITA 2022-02-04
PDF
46 O43 2022-02-04
PDF
47 EIT 2022-02-03
PDF
48 IIT 2022-02-03
PDF
49 วาระประชุม 2022-02-03
PDF
50 คู่มือ ITA 2022-02-03
PDF
51 O43.7 2022-02-03
PDF
52 O43.6 2022-02-03
PDF
53 O43.5 2022-02-03
PDF
54 O43.4 2022-02-03
PDF
55 O43.3 2022-02-03
PDF
56 O43.2 2022-02-03
PDF
57 O43.1 2022-02-03
PDF
58 หนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด 5-10-64 2021-12-15
PDF
59 แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ 2021-10-27
WORD
60 คณะดำเนินงานโครงการหลวง 2021-09-16
PDF
61 2-2.1 รายงานการประชุมอำนวยการ 2-2564 2021-09-16
PDF
62 1-1.5.2 กำหนดการฝึกงานนักศึกษา ประจำปี 2564 2021-09-16
PDF
63 1-1.5.1 สรุปผลการประเมิน QA 63 2021-09-16
PDF
64 รายงานการเงินเดือนมิถุนายน 2564 2021-09-16
PDF
65 รายงานการเงินเดือนพฤษภาคม 2564 2021-09-16
PDF
66 รายงานการเงินเดือนเมษายน 2564 2021-09-16
PDF
67 เอกสาร 4.1 รายละเอียดการปรับงบประมาณ2564(งบกลางปี)-คณะ 2021-02-18
PDF
68 เอกสาร 2 รายงานการประชุมอำนวยการ 1-2563 2021-02-18
PDF
69 เอกสาร 1.5.3 ผลการประเมินนักศึกษาเก่า 63 2021-02-18
PDF
70 เอกสาร 1.2.1 ผลการบริหารงานของคณบดี-อาจารย์ณัฐา 2021-02-18
PDF
71 รายงานประเมินผลงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
72 รายงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
73 การจัดห้องพัก - โมเมนต์ วิลลา 2019-05-24
PDF
74 การจัดรถ 2019-05-24
PDF
75 การจัดห้องพัก - โรงแรมอัมพวารี 2019-05-24
PDF
76 การจัดห้องพัก - โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท 2019-05-24
PDF
77 รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 2019-05-24
PDF
78 กำหนดการศึกษาดูงาน 4-8 มิ.ย.62 2019-05-24
PDF
79 เอกสารแจ้งการเดินทาง 2019-05-23
PDF
80 การจัดห้องพัก 2019-05-23
PDF
81 รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะฯ 2019-05-23
PDF
82 กำหนดการสัมมนาผู้บริหาร 2019-05-23
PDF
83 ระเบียบการจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย 2018-08-02
PDF
84 ขั้นตอนการลา-พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างส่วนงาน 2018-08-02
PDF
85 ขั้นตอนการลา-ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2018-08-02
PDF
86 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 2018-08-02
PDF
87 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของ ข้าราชการ พ.ศ. 2555 2018-08-02
PDF
88 แผนการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ฝ่ายเลขานุการ 2018-08-01
PDF
89 แนวปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e - Document) 2018-06-26
PDF
90 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 2018-06-26
PDF
91 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2018-06-26
PDF
92 แผนการจัดการองค์ความรู้ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
93 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
94 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 2018-06-25
PDF
95 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 2018-06-25
PDF
96 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ) 2018-06-25
PDF
97 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) 2018-06-25
PDF
98 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น (หัวหน้างาน) 2018-06-25
PDF
99 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายวิชาการ 2018-06-25
PDF
100 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
101 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ 2018-06-19
WORD
102 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
103 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-19
WORD
104 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 2018-11-23
WORD
105 แบบสรุปคะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2016-08-08
WORD
106 แบบประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2016-07-21
WORD
107 แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-06-13
WORD
108 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการอัตรากำลัง ปี 2560 - 2564 2016-04-04
WORD
109 ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 2015-12-02
PDF
110 แบบประวัติและผลงานเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2558 2015-12-02
WORD
111 แบบประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2015-10-08
WORD
112 แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2015-10-08
WORD
113 แบบกรอกประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 2015-08-04
WORD
114 การกำหนดอัตราจ้างสำหรับคุณวุฒิเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2015-08-04
PDF
115 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 2015-02-02
WORD
116 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2018-10-26
PDF
117 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นของคณะกรรมการประจำส่ 2014-11-12
WORD
118 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ....... 2014-11-12
WORD
119 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ) 2014-11-12
WORD
120 ใบสม้ครตำแหน่งหัวหน้างาน 2014-10-30
WORD
121 แบบประวัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2014-09-10
WORD
122 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. กับประกาศ กพอ. 2014-09-02
PDF
123 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2014-09-02
PDF
124 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. ศ. (ฉบับประมวลรวม ฉบับที่ 2-10) ปรับปรุงใหม่ 2014-09-02
PDF
125 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ. 2557new 2014-09-02
PDF
126 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารฯ พ.ศ. 2557new 2014-09-02
PDF
127 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553 2014-09-02
PDF
128 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.2552 2014-09-02
PDF
129 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2554 2014-09-02
PDF
130 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2013-11-26
PDF
131 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ 2555 2013-11-07
PDF
132 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 2014-09-02
PDF
133 แบบกรอกประวัติ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รับรางวัล "ครุฑทองคำ" 2013-10-14
WORD
134 วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 2013-10-04
PDF
135 แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2013-09-16
WORD
136 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 2013-09-11
PDF
137 แบบฟอร์มบัญชีหนังสือทำลายเอกสาร ประจำปี 2556 2013-08-30
WORD
138 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 (ไทย-อังกฤษ) 2013-06-19
PDF
139 แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2013-06-18
PDF
140 รายละเอียดและใบสมัครโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2013-06-11
PDF
141 แบบฟอร์มหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ข้าราชการ) 2013-05-22
WORD
142 แบบ กพอ 05 ศาสตราจารย์ ท.11 2013-05-08
WORD
143 ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 2013-05-03
PDF
144 ประมวลจริยธรรม (ฉบับรวม) 2013-05-03
PDF
145 จริยธรรมต่อหน่วยงาน 2013-05-03
PDF
146 จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 2013-05-03
PDF
147 จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 2013-05-03
PDF
148 จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2013-05-03
PDF
149 จริยธรรมของคณาจารย์ 2013-05-03
PDF
150 การอุทธรณ์ 2013-05-03
PDF
151 กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 2013-05-03
PDF
152 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2013-03-22
PDF
153 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (JA) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (JA) 2012-10-31
PDF
154 แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงาน 2012-09-10
WORD
155 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 2012-04-03
PDF
156 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 2012-01-13
PDF
157 แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 2011-10-19
WORD
158 แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 2011-09-01
WORD
159 ชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2011-06-09
PDF
160 ชื่อตำแหน่งของลูกจ้างประจำ 2011-06-09
WORD
161 ชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ และกลุ่มบริการ 2011-06-09
EXCEL
162 แบบฟอร์มการลาออกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2011-06-06
WORD
163 แบบฟอร์มจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 2011-03-14
WORD
164 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 2010-11-17
WORD
165 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2010-10-26
WORD
166 แบบฟอร์มกรอบแนวทางที่ส่วนงานรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS (ตัวชี้วัดที่ 5.2) 2010-07-28
WORD
167 แบบสำรวจข้อมูลเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2010-06-17
EXCEL
168 แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง 2010-03-24
WORD
169 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2010-01-07
PDF
170 แบบฟอร์มลาออกจากราชการ 2009-09-18
WORD
171 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 2009-09-18
WORD
172 แบบฟอร์มการลาออกของพนักงานส่วนงาน 2009-09-18
WORD
173 เงินสะสมและเงินสบทบพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2009-08-25
PDF
174 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2009-08-25
PDF
175 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 2009-08-25
PDF
176 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2009-08-25
PDF
177 การกำหนดประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะเกษตรศาสตร์ 2009-08-25
PDF
178 หนังสือเดินทางไปราชการ 2009-04-28
WORD
179 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
180 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
181 หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
182 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2008-12-16
PDF
183 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2008-12-16
PDF
184 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2008-12-16
PDF
185 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2010-11-03
WORD
186 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2010-11-03
WORD
187 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นใน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
188 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
189 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
190 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 2010-11-03
WORD
191 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสิทธิสวัสดิการของลูกจ้างประจำเฉพาะผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-06-12
PDF
192 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายวิชาการ (คณาจารย์ประจำและนักวิจัย) 2008-06-05
PDF
193 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ข้าราชการทั่วไป) 2008-06-05
PDF
194 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ลูกจ้างของส่วนราชการ) 2008-06-05
PDF
195 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (พนักงานปัจจุบัน ทุกตำแหน่ง) 2008-06-05
PDF
196 แบบรับทราบเพื่อยินยอมและรับสภาพเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-06-05
PDF
197 หนังสือแสดงเจตนาการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 2008-06-05
PDF
198 หนังสือแสดงเจตนาเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (กรณีเป็นสมาชิก กบข. อยู่เดิม) 2008-06-05
PDF
199 ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มช.2551 2008-06-03
PDF
200 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 2006-09-08
WORD
201 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ 2006-09-08
WORD
202 ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 2006-06-28
WORD
203 ใบลาติดตามคู่สมรส 2006-06-28
WORD
204 ใบลาอุปสมบท 2006-06-28
WORD
205 ใบลาพักผ่อน 2006-06-28
WORD
206 ใบลาป่วย 2006-06-28
WORD
207 ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 2014-07-01
WORD
208 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2014-09-02
PDF