ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 โครงการเกษตรแห่งชาติ final25MAR2024 2024-04-03
PDF
2 เอกสารฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ 2024-02-19
PDF
3 การเขียนหนังสือหรอตำรา โดย รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล 2024-01-25
PDF
4 รายงานการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
5 รายงานด้านวิเทศ ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
6 รายงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
7 รายงานด้านการศึกษา ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
8 รายงานด้านวิจัย ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
9 รายงานด้านบริหารทั่วไป ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
10 วิสัยทัศน์ ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
11 ขั้นตอนการบรรจุบุคลากรชาวต่างชาติ 2024-01-16
PDF
12 มติ IDP 2024-01-16
PDF
13 แผนพัฒนาบุคลากร 2567 2024-01-16
PDF
14 ใบสมัครขอรับทุนสนุับสนุนการศึกษา สำหรับบุตรบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ "กองทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมสิริ" ประจำปี 2566 2024-01-12
PDF
15 การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา กองทุนการศึกษา รองศาสสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมสิริ 2024-01-12
PDF
16 เอกสาร idp 2023-12-14
PDF
17 สถิติบุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ 2023-12-14
PDF
18 เอกสารอำนวยการคณะ 2023-12-08
PDF
19 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม "หลักเกณฑ์ในการอ้างอิงทางสายวิทยาศาสตร์เกษตร" วันที่ 6 ธันวาคม 2566 2023-12-06
PDF
20 ข้อมูล Smart Agriculture 2023-12-06
PDF
21 ไฟล์ Smart Agri หน่วยงาน - form ทักษะ และตัวชี้วัด 2023-12-06
PDF
22 เกษตร-ทัพไท ช้างทองคำ 2023-11-10
PDF
23 4.4 สัมมนาระดมความคิดเห็นฯ Retreat 2023-10-31
PDF
24 4.3 อบรมหลักสูตร TQA Criteria 2023-10-31
PDF
25 4.2 TQA-EdPEx จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ 2023-10-31
PDF
26 4.1 EdPex300Sharing-11May22 2023-10-31
PDF
27 3.1 เชิญเข้าร่วม PDPA 2023-10-31
PDF
28 2.13 ปช.จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่าย งบ 68 2023-10-31
PDF
29 2.12 บริหารความเสี่ยงวัฒนธรรมองค์กร 2023-10-31
PDF
30 2.11 Thailand Future Careers 2023-10-31
PDF
31 2.10 อนุมัติไปสัมมนาผู้บริหาร มช 2023-10-31
PDF
32 2.9 สัมมนาสภาคณบดีเกษตร 2023-10-31
PDF
33 2.8 แนวทางขับเคลื่อนแผนระยะที่ 13 2023-10-31
PDF
34 2.7 เดินทางไปประชุมสภาคณบดี 2023-10-31
PDF
35 2.6 การถ่ายทอดแผนความเสี่ยง 66 2023-10-31
PDF
36 2.4 สัมมนางานยุทธศาสตร์และแผน 2565 2023-10-31
PDF
37 2.2 การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปี 2565 2023-10-31
PDF
38 2.1 โครงการสัมมนางานยุทธศาสตร์ 22-4-65 2023-10-31
PDF
39 1.2 เชิญคณบดีเข้าร่วมโครงการ CIEL 2023-10-31
PDF
40 ประกาศสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย- 2023-09-11
PDF
41 รายงานประชุมเกษตร1-66 2023-09-05
PDF
42 วาระประชุมเกษตร2-66 2023-09-05
PDF
43 66.08.30 พบปะส่วนงาน-สวัสดิการด้านสุขภาพ 67 2023-08-30
PDF
44 ผลประเมินช่องทางการสื่อสารข้อมูลสำคัญที่มีประสิทธิภาพของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-08-22
PDF
45 รายงานข้อมูลด้านงานบริหารงานวิจัย 2023-08-22
PDF
46 รายงานการดำเนินงานด้ายบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2023-08-22
PDF
47 การประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2023-08-22
PDF
48 แนะนำบุคลากรใหม่ / สวัสดิการ / การเรียนรู้ของพนักงานใหม่ 2023-08-22
PDF
49 เอกสารใบเสร็จ 2023-05-22
PHOTO
50 14 2023-05-22
PDF
51 1 2023-04-29
PDF
52 โครงการอบรม ITA 2023-04-29
PDF
53 รายชื่อผู้เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2023-04-29
PDF
54 แผนอัตรากำลังคณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-27
PDF
55 ประกาศ กพอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 2023-04-27
PDF
56 กีฬาบุคลากร 2023-04-27
PHOTO
57 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ และการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ครุฑทองคำ 2023-04-27
PDF
58 โครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2023-04-27
PDF
59 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติระบบพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับบุคลากรใหม่ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) 2023-04-27
PDF
60 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ 2023-04-27
PDF
61 อัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นต่ำของข้าราชการ 2023-04-27
PDF
62 ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2023-04-27
PDF
63 กิจกรรมพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-27
PHOTO
64 บุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 2023-04-27
PHOTO
65 การเรียนรู้ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (พนักงานใหม่) 2023-04-26
PDF
66 คุณกมล ทิพโชต - แบบฟอร์มใบสมัครผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ช้างทองคำ 65 2022-10-28
PDF
67 4.2-4 2022-10-18
PDF
68 3.1-3 2022-10-18
PDF
69 1.6.1-1 2022-10-18
PDF
70 1.5.2-1 2022-10-18
PDF
71 1.4.2-1 2022-10-18
PDF
72 1.3.2-1 2022-10-18
PDF
73 4.2 2022-06-09
PDF
74 4.1 2022-06-08
PDF
75 MeetingReport 1-65 2022-06-08
PDF
76 1.4.3 2022-06-08
PDF
77 1.2.1 2022-06-08
PDF
78 รายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 55 ท่าน 2022-03-10
PDF
79 แผน 13 2022-03-10
PDF
80 โครงการ Plant Factory 2022-03-10
PDF
81 ความก้าวหน้ามูลนิธิเกษตรแก้ว 2022-03-10
PDF
82 รายงานการประชุมอำนวยการ 4/2564 2022-03-10
PDF
83 O43 Report 2022-02-04
PDF
84 O42 ITA 2022-02-04
PDF
85 O43 2022-02-04
PDF
86 EIT 2022-02-03
PDF
87 IIT 2022-02-03
PDF
88 วาระประชุม 2022-02-03
PDF
89 คู่มือ ITA 2022-02-03
PDF
90 O43.7 2022-02-03
PDF
91 O43.6 2022-02-03
PDF
92 O43.5 2022-02-03
PDF
93 O43.4 2022-02-03
PDF
94 O43.3 2022-02-03
PDF
95 O43.2 2022-02-03
PDF
96 O43.1 2022-02-03
PDF
97 หนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด 5-10-64 2021-12-15
PDF
98 แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ 2021-10-27
WORD
99 คณะดำเนินงานโครงการหลวง 2021-09-16
PDF
100 2-2.1 รายงานการประชุมอำนวยการ 2-2564 2021-09-16
PDF
101 1-1.5.2 กำหนดการฝึกงานนักศึกษา ประจำปี 2564 2021-09-16
PDF
102 1-1.5.1 สรุปผลการประเมิน QA 63 2021-09-16
PDF
103 รายงานการเงินเดือนมิถุนายน 2564 2021-09-16
PDF
104 รายงานการเงินเดือนพฤษภาคม 2564 2021-09-16
PDF
105 รายงานการเงินเดือนเมษายน 2564 2021-09-16
PDF
106 เอกสาร 4.1 รายละเอียดการปรับงบประมาณ2564(งบกลางปี)-คณะ 2021-02-18
PDF
107 เอกสาร 2 รายงานการประชุมอำนวยการ 1-2563 2021-02-18
PDF
108 เอกสาร 1.5.3 ผลการประเมินนักศึกษาเก่า 63 2021-02-18
PDF
109 เอกสาร 1.2.1 ผลการบริหารงานของคณบดี-อาจารย์ณัฐา 2021-02-18
PDF
110 รายงานประเมินผลงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
111 รายงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
112 การจัดห้องพัก - โมเมนต์ วิลลา 2019-05-24
PDF
113 การจัดรถ 2019-05-24
PDF
114 การจัดห้องพัก - โรงแรมอัมพวารี 2019-05-24
PDF
115 การจัดห้องพัก - โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท 2019-05-24
PDF
116 รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 2019-05-24
PDF
117 กำหนดการศึกษาดูงาน 4-8 มิ.ย.62 2019-05-24
PDF
118 เอกสารแจ้งการเดินทาง 2019-05-23
PDF
119 การจัดห้องพัก 2019-05-23
PDF
120 รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะฯ 2019-05-23
PDF
121 กำหนดการสัมมนาผู้บริหาร 2019-05-23
PDF
122 ระเบียบการจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย 2018-08-02
PDF
123 ขั้นตอนการลา-พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างส่วนงาน 2018-08-02
PDF
124 ขั้นตอนการลา-ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2018-08-02
PDF
125 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 2018-08-02
PDF
126 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของ ข้าราชการ พ.ศ. 2555 2018-08-02
PDF
127 แผนการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ฝ่ายเลขานุการ 2018-08-01
PDF
128 แนวปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e - Document) 2018-06-26
PDF
129 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 2018-06-26
PDF
130 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2018-06-26
PDF
131 แผนการจัดการองค์ความรู้ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
132 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
133 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 2018-06-25
PDF
134 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 2018-06-25
PDF
135 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ) 2018-06-25
PDF
136 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) 2018-06-25
PDF
137 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น (หัวหน้างาน) 2018-06-25
PDF
138 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายวิชาการ 2018-06-25
PDF
139 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
140 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ 2018-06-19
WORD
141 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
142 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-19
WORD
143 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 2018-11-23
WORD
144 แบบสรุปคะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2016-08-08
WORD
145 แบบประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2016-07-21
WORD
146 แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-06-13
WORD
147 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการอัตรากำลัง ปี 2560 - 2564 2016-04-04
WORD
148 ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 2015-12-02
PDF
149 แบบประวัติและผลงานเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2558 2015-12-02
WORD
150 แบบประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2015-10-08
WORD
151 แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2015-10-08
WORD
152 แบบกรอกประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 2015-08-04
WORD
153 การกำหนดอัตราจ้างสำหรับคุณวุฒิเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2015-08-04
PDF
154 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 2015-02-02
WORD
155 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2018-10-26
PDF
156 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นของคณะกรรมการประจำส่ 2014-11-12
WORD
157 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ....... 2014-11-12
WORD
158 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ) 2014-11-12
WORD
159 ใบสม้ครตำแหน่งหัวหน้างาน 2014-10-30
WORD
160 แบบประวัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2014-09-10
WORD
161 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. กับประกาศ กพอ. 2014-09-02
PDF
162 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2014-09-02
PDF
163 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. ศ. (ฉบับประมวลรวม ฉบับที่ 2-10) ปรับปรุงใหม่ 2014-09-02
PDF
164 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ. 2557new 2014-09-02
PDF
165 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารฯ พ.ศ. 2557new 2014-09-02
PDF
166 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553 2014-09-02
PDF
167 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.2552 2014-09-02
PDF
168 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2554 2014-09-02
PDF
169 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2013-11-26
PDF
170 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ 2555 2013-11-07
PDF
171 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 2014-09-02
PDF
172 แบบกรอกประวัติ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รับรางวัล "ครุฑทองคำ" 2013-10-14
WORD
173 วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 2013-10-04
PDF
174 แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2013-09-16
WORD
175 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 2013-09-11
PDF
176 แบบฟอร์มบัญชีหนังสือทำลายเอกสาร ประจำปี 2556 2013-08-30
WORD
177 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 (ไทย-อังกฤษ) 2013-06-19
PDF
178 แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2013-06-18
PDF
179 รายละเอียดและใบสมัครโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2013-06-11
PDF
180 แบบฟอร์มหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ข้าราชการ) 2013-05-22
WORD
181 แบบ กพอ 05 ศาสตราจารย์ ท.11 2013-05-08
WORD
182 ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 2013-05-03
PDF
183 ประมวลจริยธรรม (ฉบับรวม) 2013-05-03
PDF
184 จริยธรรมต่อหน่วยงาน 2013-05-03
PDF
185 จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 2013-05-03
PDF
186 จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 2013-05-03
PDF
187 จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2013-05-03
PDF
188 จริยธรรมของคณาจารย์ 2013-05-03
PDF
189 การอุทธรณ์ 2013-05-03
PDF
190 กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 2013-05-03
PDF
191 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2013-03-22
PDF
192 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (JA) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (JA) 2012-10-31
PDF
193 แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงาน 2012-09-10
WORD
194 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 2012-04-03
PDF
195 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 2012-01-13
PDF
196 แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 2011-10-19
WORD
197 แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 2011-09-01
WORD
198 ชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2011-06-09
PDF
199 ชื่อตำแหน่งของลูกจ้างประจำ 2011-06-09
WORD
200 ชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ และกลุ่มบริการ 2011-06-09
EXCEL
201 แบบฟอร์มการลาออกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2011-06-06
WORD
202 แบบฟอร์มจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 2011-03-14
WORD
203 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 2010-11-17
WORD
204 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2010-10-26
WORD
205 แบบฟอร์มกรอบแนวทางที่ส่วนงานรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS (ตัวชี้วัดที่ 5.2) 2010-07-28
WORD
206 แบบสำรวจข้อมูลเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2010-06-17
EXCEL
207 แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง 2010-03-24
WORD
208 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2010-01-07
PDF
209 แบบฟอร์มลาออกจากราชการ 2009-09-18
WORD
210 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 2009-09-18
WORD
211 แบบฟอร์มการลาออกของพนักงานส่วนงาน 2009-09-18
WORD
212 เงินสะสมและเงินสบทบพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2009-08-25
PDF
213 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2009-08-25
PDF
214 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 2009-08-25
PDF
215 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2009-08-25
PDF
216 การกำหนดประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะเกษตรศาสตร์ 2009-08-25
PDF
217 หนังสือเดินทางไปราชการ 2009-04-28
WORD
218 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
219 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
220 หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
221 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2008-12-16
PDF
222 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2008-12-16
PDF
223 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2008-12-16
PDF
224 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2010-11-03
WORD
225 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2010-11-03
WORD
226 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นใน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
227 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
228 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
229 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 2010-11-03
WORD
230 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสิทธิสวัสดิการของลูกจ้างประจำเฉพาะผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-06-12
PDF
231 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายวิชาการ (คณาจารย์ประจำและนักวิจัย) 2008-06-05
PDF
232 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ข้าราชการทั่วไป) 2008-06-05
PDF
233 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ลูกจ้างของส่วนราชการ) 2008-06-05
PDF
234 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (พนักงานปัจจุบัน ทุกตำแหน่ง) 2008-06-05
PDF
235 แบบรับทราบเพื่อยินยอมและรับสภาพเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-06-05
PDF
236 หนังสือแสดงเจตนาการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 2008-06-05
PDF
237 หนังสือแสดงเจตนาเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (กรณีเป็นสมาชิก กบข. อยู่เดิม) 2008-06-05
PDF
238 ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มช.2551 2008-06-03
PDF
239 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 2006-09-08
WORD
240 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ 2006-09-08
WORD
241 ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 2006-06-28
WORD
242 ใบลาติดตามคู่สมรส 2006-06-28
WORD
243 ใบลาอุปสมบท 2006-06-28
WORD
244 ใบลาพักผ่อน 2006-06-28
WORD
245 ใบลาป่วย 2006-06-28
WORD
246 ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 2014-07-01
WORD
247 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2014-09-02
PDF