ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 ใบลาป่วย 2549-06-28
WORD
2 ใบลาพักผ่อน 2549-06-28
WORD
3 ใบลาอุปสมบท 2549-06-28
WORD
4 ใบลาติดตามคู่สมรส 2549-06-28
WORD
5 ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 2549-06-28
WORD
6 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ 2549-09-08
WORD
7 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 2549-09-08
WORD
8 ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มช.2551 2551-06-03
PDF
9 หนังสือแสดงเจตนาเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (กรณีเป็นสมาชิก กบข. อยู่เดิม) 2551-06-05
PDF
10 หนังสือแสดงเจตนาการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 2551-06-05
PDF
11 แบบรับทราบเพื่อยินยอมและรับสภาพเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-06-05
PDF
12 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (พนักงานปัจจุบัน ทุกตำแหน่ง) 2551-06-05
PDF
13 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ลูกจ้างของส่วนราชการ) 2551-06-05
PDF
14 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ข้าราชการทั่วไป) 2551-06-05
PDF
15 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายวิชาการ (คณาจารย์ประจำและนักวิจัย) 2551-06-05
PDF
16 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสิทธิสวัสดิการของลูกจ้างประจำเฉพาะผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-06-12
PDF
17 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 2553-11-03
WORD
18 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2551 2551-10-22
WORD
19 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2551-10-22
WORD
20 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นใน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2551-10-22
WORD
21 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2553-11-03
WORD
22 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2553-11-03
WORD
23 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2551-12-16
PDF
24 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2551-12-16
PDF
25 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2551-12-16
PDF
26 หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-12-16
PDF
27 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-12-16
PDF
28 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-12-16
PDF
29 หนังสือเดินทางไปราชการ 2552-04-28
WORD
30 การกำหนดประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะเกษตรศาสตร์ 2552-08-25
PDF
31 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2552-08-25
PDF
32 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 2552-08-25
PDF
33 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2552-08-25
PDF
34 เงินสะสมและเงินสบทบพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2552-08-25
PDF
35 แบบฟอร์มการลาออกของพนักงานส่วนงาน 2552-09-18
WORD
36 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 2552-09-18
WORD
37 แบบฟอร์มลาออกจากราชการ 2552-09-18
WORD
38 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2553-01-07
PDF
39 แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง 2553-03-24
WORD
40 แบบสำรวจข้อมูลเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2553-06-17
EXCEL
41 แบบฟอร์มกรอบแนวทางที่ส่วนงานรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS (ตัวชี้วัดที่ 5.2) 2553-07-28
WORD
42 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2553-10-26
WORD
43 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 2553-11-17
WORD
44 แบบฟอร์มจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 2554-03-14
WORD
45 แบบฟอร์มการลาออกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2554-06-06
WORD
46 ชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ และกลุ่มบริการ 2554-06-09
EXCEL
47 ชื่อตำแหน่งของลูกจ้างประจำ 2554-06-09
WORD
48 ชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2554-06-09
PDF
49 แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 2554-09-01
WORD
50 แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 2554-10-19
WORD
51 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 2555-01-13
PDF
52 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 2555-04-03
PDF
53 แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงาน 2555-09-10
WORD
54 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (JA) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (JA) 2555-10-31
PDF
55 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2556-03-22
PDF
56 กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 2556-05-03
PDF
57 การอุทธรณ์ 2556-05-03
PDF
58 จริยธรรมของคณาจารย์ 2556-05-03
PDF
59 จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2556-05-03
PDF
60 จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 2556-05-03
PDF
61 จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 2556-05-03
PDF
62 จริยธรรมต่อหน่วยงาน 2556-05-03
PDF
63 ประมวลจริยธรรม (ฉบับรวม) 2556-05-03
PDF
64 ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 2556-05-03
PDF
65 แบบ กพอ 05 ศาสตราจารย์ ท.11 2556-05-08
WORD
66 แบบฟอร์มหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ข้าราชการ) 2556-05-22
WORD
67 รายละเอียดและใบสมัครโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2556-06-11
PDF
68 แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2556-06-18
PDF
69 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 (ไทย-อังกฤษ) 2556-06-19
PDF
70 แบบฟอร์มบัญชีหนังสือทำลายเอกสาร ประจำปี 2556 2556-08-30
WORD
71 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 2556-09-11
PDF
72 แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2556-09-16
WORD
73 วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 2556-10-04
PDF
74 แบบกรอกประวัติ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รับรางวัล "ครุฑทองคำ" 2556-10-14
WORD
75 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ 2555 2556-11-07
PDF
76 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2556-11-26
PDF
77 ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 2557-07-01
WORD
78 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2557-09-02
PDF
79 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 2557-09-02
PDF
80 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2554 2557-09-02
PDF
81 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.2552 2557-09-02
PDF
82 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553 2557-09-02
PDF
83 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารฯ พ.ศ. 2557new 2557-09-02
PDF
84 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ. 2557new 2557-09-02
PDF
85 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. ศ. (ฉบับประมวลรวม ฉบับที่ 2-10) ปรับปรุงใหม่ 2557-09-02
PDF
86 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2557-09-02
PDF
87 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. กับประกาศ กพอ. 2557-09-02
PDF
88 แบบประวัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2557-09-10
WORD
89 ใบสม้ครตำแหน่งหัวหน้างาน 2557-10-30
WORD
90 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ) 2557-11-12
WORD
91 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ....... 2557-11-12
WORD
92 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นของคณะกรรมการประจำส่ 2557-11-12
WORD
93 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 2558-02-02
WORD
94 การกำหนดอัตราจ้างสำหรับคุณวุฒิเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2558-08-04
PDF
95 แบบกรอกประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 2558-08-04
WORD
96 แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2558-10-08
WORD
97 แบบประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2558-10-08
WORD
98 แบบประวัติและผลงานเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2558 2558-12-02
WORD
99 ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 2558-12-02
PDF
100 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการอัตรากำลัง ปี 2560 - 2564 2559-04-04
WORD
101 แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559-06-13
WORD
102 แบบประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2559-07-21
WORD
103 แบบสรุปคะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2559-08-08
WORD
104 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-19
WORD
105 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
106 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ 2018-06-19
WORD
107 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
108 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายวิชาการ 2018-06-25
PDF
109 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น (หัวหน้างาน) 2018-06-25
PDF
110 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) 2018-06-25
PDF
111 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ) 2018-06-25
PDF
112 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 2018-06-25
PDF
113 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 2018-06-25
PDF
114 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
115 แผนการจัดการองค์ความรู้ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
116 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2018-06-26
PDF
117 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 2018-06-26
PDF
118 แนวปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e - Document) 2018-06-26
PDF
119 แผนการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ฝ่ายเลขานุการ 2018-08-01
PDF
120 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของ ข้าราชการ พ.ศ. 2555 2018-08-02
PDF
121 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 2018-08-02
PDF
122 ขั้นตอนการลา-ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2018-08-02
PDF
123 ขั้นตอนการลา-พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างส่วนงาน 2018-08-02
PDF
124 ระเบียบการจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย 2018-08-02
PDF
125 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2018-10-26
PDF
126 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 2018-11-23
WORD
127 กำหนดการสัมมนาผู้บริหาร 2019-05-23
PDF
128 รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะฯ 2019-05-23
PDF
129 การจัดห้องพัก 2019-05-23
PDF
130 เอกสารแจ้งการเดินทาง 2019-05-23
PDF
131 กำหนดการศึกษาดูงาน 4-8 มิ.ย.62 2019-05-24
PDF
132 รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 2019-05-24
PDF
133 การจัดห้องพัก - โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท 2019-05-24
PDF
134 การจัดห้องพัก - โรงแรมอัมพวารี 2019-05-24
PDF
135 การจัดรถ 2019-05-24
PDF
136 การจัดห้องพัก - โมเมนต์ วิลลา 2019-05-24
PDF
137 รายงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
138 รายงานประเมินผลงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
139 เอกสาร 1.2.1 ผลการบริหารงานของคณบดี-อาจารย์ณัฐา 2021-02-18
PDF
140 เอกสาร 1.5.3 ผลการประเมินนักศึกษาเก่า 63 2021-02-18
PDF
141 เอกสาร 2 รายงานการประชุมอำนวยการ 1-2563 2021-02-18
PDF
142 เอกสาร 4.1 รายละเอียดการปรับงบประมาณ2564(งบกลางปี)-คณะ 2021-02-18
PDF
143 รายงานการเงินเดือนเมษายน 2564 2021-09-16
PDF
144 รายงานการเงินเดือนพฤษภาคม 2564 2021-09-16
PDF
145 รายงานการเงินเดือนมิถุนายน 2564 2021-09-16
PDF
146 1-1.5.1 สรุปผลการประเมิน QA 63 2021-09-16
PDF
147 1-1.5.2 กำหนดการฝึกงานนักศึกษา ประจำปี 2564 2021-09-16
PDF
148 2-2.1 รายงานการประชุมอำนวยการ 2-2564 2021-09-16
PDF
149 คณะดำเนินงานโครงการหลวง 2021-09-16
PDF
150 แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ 2021-10-27
WORD
151 หนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด 5-10-64 2021-12-15
PDF
152 O43.1 2022-02-03
PDF
153 O43.2 2022-02-03
PDF
154 O43.3 2022-02-03
PDF
155 O43.4 2022-02-03
PDF
156 O43.5 2022-02-03
PDF
157 O43.6 2022-02-03
PDF
158 O43.7 2022-02-03
PDF
159 คู่มือ ITA 2022-02-03
PDF
160 วาระประชุม 2022-02-03
PDF
161 IIT 2022-02-03
PDF
162 EIT 2022-02-03
PDF
163 O43 2022-02-04
PDF
164 O42 ITA 2022-02-04
PDF
165 O43 Report 2022-02-04
PDF
166 รายงานการประชุมอำนวยการ 4/2564 2022-03-10
PDF
167 ความก้าวหน้ามูลนิธิเกษตรแก้ว 2022-03-10
PDF
168 โครงการ Plant Factory 2022-03-10
PDF
169 แผน 13 2022-03-10
PDF
170 รายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 55 ท่าน 2022-03-10
PDF
171 1.2.1 2022-06-08
PDF
172 1.4.3 2022-06-08
PDF
173 MeetingReport 1-65 2022-06-08
PDF
174 4.1 2022-06-08
PDF
175 4.2 2022-06-09
PDF