วิสัยทัศน์
Smart Agriculture towards
Sustainable Development
ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร
มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่านิยม
AGGIE TEAM
Attitude
Great heart
Gratitude
Integrity
Excellence
Technology
Environmental integrity
Accountability
Multidisciplinary
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรมห้องปฎิบัติการกลาง

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jun
  24

  คณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์กลุ่มภาคเหนือตอนบนฯ เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

  08.30 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/458
 • Jun
  25

  พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567

  08.30 - 10.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/455
 • Jun
  27

  พิธีไหว้ครู คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

  10.00 - 12.00 น.

  วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 10.15 น. ณ ใต้อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ 

 • Jun
  28

  คณะครูและนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนตากวิทยาคม เยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

  08.30 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/459
 • Jul
  08

  พิธีถวายต้นเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567

  09.30 - 11.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/456
 • Jul
  10

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13/2567

  09.00 - 14.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/457
 • Jul
  17

  โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/406
 • Oct
  16

  โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/407
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศเปิดรับข้อเสนอ งานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2568 17 มิ.ย. 2567 | : 18
โครงการแม่โขงล้านช้าง ประจำปี 2568: Mekong-Lancang Cooperation Special Fund: MLCSF 2025 17 มิ.ย. 2567 | : 34
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1) 14 มิ.ย. 2567 | : 38
กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568 7 มิ.ย. 2567 | : 49
โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2568-2569 (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM 2025-2026) 6 มิ.ย. 2567 | : 35
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) เปิดรับข้อเสนอโครงการ "การแปลงงานวิจัยสู่เทคโนโลยี (Research to Technology Transformation: RT2)" ประจำปีงบประมาณ 2567 30 พ.ค. 2567 | : 112
Faculty of Agriculture Chiang Mai University welcomed Li Xuejun, Deputy Dean Collage of Tropical Crops Yunnan Agricultural University, China 30 พ.ค. 2567 | : 32
Faculty of Agriculture welcomed Professor Dr. Yu-wei Chang Dean of International Affairs, National Taiwan Ocean University, Taiwan 29 พ.ค. 2567 | : 23
Faculty of Agriculture welcomed delegate from Consulate General of the people’s Republic of China in Chiang Mai 29 พ.ค. 2567 | : 27
Faculty of Agriculture participated in the MoU signing Ceremony between National Taiwan Ocean University and Chiang Mai University 28 พ.ค. 2567 | : 30
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 27 พ.ค. 2567 | : 81
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจําปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024) ระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน 2567 23 พ.ค. 2567 | : 81
ขอเชิญชวน คณาจารย์/นักวิจัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ยื่นขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (หมดเขต 14 ส.ค. 67) 21 พ.ค. 2567 | : 69
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2568 20 พ.ค. 2567 | : 111
ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2567 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 พ.ค. 2567 | : 208
บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “High Caliber Impact-oriented Researchers” ประจำปีงบประมาณ 2568 9 พ.ค. 2567 | : 124
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด