ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับปริญญาตรี (ม.ช.19) 2549-09-04
WORD
2 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 2549-09-04
WORD
3 แบบฟอร์มคำขอลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 2549-09-04
WORD
4 แบบฟอร์มคำขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด 2549-09-04
WORD
5 แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2549-09-04
WORD
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2549-09-04
WORD
7 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด 2549-09-04
WORD
8 แบบฟอร์มสรุปการให้ลำดับขั้น 2549-09-21
EXCEL
9 แบบฟอร์มสมัครโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 2550-02-09
WORD
10 ใบสมัครสอบ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2552-01-31
PDF
11 หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2552-01-31
PDF
12 ประกาศ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2552-01-31
PDF
13 แบบคำขอรับทุน 2552 2552-06-01
PDF
14 เอกสารการขอเพิ่มหลังกำหนด 2553-06-10
PDF
15 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (มคอ.2) 2554-06-09
PDF
16 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2 (ปรับปรุง 2553) 2554-06-10
PDF
17 ตัวอย่างประเด็นที่สกอ.แจ้งให้มช.ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำหลักสูตรตามกรอบ TQF  2554-07-22
PDF
18 ตารางสอบกลางภาคเรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ 1/2554 2554-07-26
PDF
19 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2554 2554-07-29
PDF
20 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2554 2554-07-29
PDF
21 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2554 2554-07-29
PDF
22 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2554 2554-07-29
PDF
23 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา 2554-08-11
PDF
24 โครงการ “สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก” 2554-12-16
PDF
25 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ มคอ.5 2555-03-20
WORD
26 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ National Ilan University สาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน) 2560-06-01
WORD
27 แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2560-06-29
WORD
28 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2560-06-30
PDF
29 ดาวน์โหลดแบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ 2018-03-08
WORD
30 ระบบและกลไกการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2018-03-12
PDF
31 การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2018-03-20
PDF
32 ขั้นตอนการจัดทำตารางสอบกลางภาคและปลายภาค 2018-03-21
PDF
33 ขั้นตอนการจัดทำตารางห้องเรียน 2018-03-21
PDF
34 กำหนดระยะเวลาในเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร 2018-03-28
PDF
35 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2018-04-02
PDF
36 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา 2018-04-03
PDF
37 สรุปโครงการค่ายผู้นำ4จอบอาสาพัฒนาครั้งที่16 2018-07-03
PDF
38 หลักสูตร ป.เอก โรคพืช 2018-07-04
PDF
39 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา 2018-07-10
PDF
40 งานทะเบียน ป.ตรี 2018-07-12
PDF
41 งานสารบรรณ ฝึกงาน 2018-07-12
PDF
42 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
43 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
44 ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 2018-08-10
WORD
45 ประชาสัมพันธ์ทุนอุหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2018-08-06
46 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (PDF) 2018-09-06
PDF
47 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (word) 2018-09-06
WORD
48 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
49 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
50 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2/61 2019-01-16
WORD
51 Buddy for Thailand Short Course Program 2019 2019-01-18
PDF
52 คู่มือบริการอนามัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-06-20
PDF
53 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-01
PDF
54 กำหนดการกิจกรรม CMU Open House 2019-08-23
PDF
55 ผังการจัดบูธนิทรรศการ งาน CMU Open House 2019-08-23
PDF
56 คู่มือการใช้งานระบบ CHE-QA Online System สำหรับหลักสูตรที่เลือกประเมินโดยระบบ CMU-QA Currilum (ระบบใหม่) 2019-10-18
PDF
57 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 2020-04-20
WORD
58 แบบฟอร์มเสนอรายละเอียดโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2563 2020-06-11
EXCEL
59 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 2020-06-16
PDF
60 กำหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (รหัส 63081..) 2020-06-15
PHOTO
61 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 6308.. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 2020-06-19
PDF
62 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (PLO) 2020-07-02
PHOTO
63 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2563 2020-07-02
PDF
64 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2020-07-02
PDF
65 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 2020-05-08
PDF
66 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร 2020-05-08
PDF
67 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 2020-05-08
PDF
68 กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 2020-07-16
PDF
69 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 2020-07-22
PDF
70 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 2020-08-05
PDF
71 แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา ผลการเรียนรู้ (จุดดำ) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 2020-10-20
WORD
72 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10/2563 2020-11-04
PDF
73 รายงานการประชุม กก.ปรับปรุงฯ 2021-02-04
PDF
74 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ ป.ตรี 1/2564 2021-02-16
PDF
75 (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 2021-02-17
76 แผนการศึกษา 2021-03-01
EXCEL
77 PLOs 2021-03-09
PDF
78 PLOs 2021-03-09
PDF
79 มคอ. 2 หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2565 2021-04-23
WORD
80 หอพัก 1 2021-06-09
81 หอพัก 2 2021-06-09
82 1.3.1 2021-07-09
PDF
83 1.3.2 2021-07-09
PDF
84 1.5.3 2021-07-12
PDF
85 1.5.5 2021-07-12
PDF
86 1.6.1 2021-07-14
PDF
87 กำหนดการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-07-31
PDF
88 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 2021-08-07
PHOTO
89 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 2021-08-10
PHOTO
90 เอกสารแนบ 2021-09-01
PDF
91 process 2021-09-03
PHOTO
92 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 2021-09-07
PDF
93 1.1.1 2021-09-08
PDF
94 1 2021-09-09
PDF
95 ว392 2021-10-03
PDF
96 3 2021-10-03
PDF
97 คู่มือการใช้งานระบบขอหนังสือรับรองและคำขอทั่วไป (มช.19) 2021-10-21
PDF
98 ANS 2021-11-04
PDF
99 คลินิกหลักสูตร 2 2021-11-04
PDF
100 เพิ่มเติม 2021-11-08
PDF
101 356203 2021-11-17
PDF
102 351200 2021-11-17
PDF
103 352103 2021-11-17
PDF
104 352323 2021-11-17
PDF
105 352422 2021-11-17
PDF
106 357110 2021-11-17
PDF
107 359202 2021-11-17
PDF
108 365221 2021-11-17
PDF
109 366702 2021-11-17
PDF
110 1.4.2 2021-12-13
PDF
111 469 2021-12-27
PDF
112 470 2021-12-27
PDF
113 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ฺ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ) 2022-02-01
PDF
114 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 2022-02-01
PDF
115 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) 2022-02-01
PDF
116 pic 2022-02-02
PHOTO
117 pic2 2022-02-02
PHOTO
118 ANS 2022-02-02
PDF
119 pic3 2022-02-02
PHOTO
120 pic3 2022-02-02
PHOTO
121 Template มคอ.3 2022-02-22
WORD
122 ระดับปริญญาตรี 2022-02-24
123 ระดับบัณฑิตศึกษา 2022-02-24
124 ฝึกงาน 2022-04-12
PHOTO
125 ทวนสอบ 2022-04-18
PHOTO
126 มคอ 2022-04-19
PHOTO
127 ระบบ 2022-04-19
PHOTO
128 รายชื่อ 2022-04-19
PHOTO
129 QA65 2022-04-19
PHOTO
130 ผู้แทนโรคพืช 2022-04-28
131 กก 2022-04-29
PHOTO
132 การเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา AET 2022-05-09
PDF
133 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 2022-05-12
PDF
134 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 485/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 406/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 2022-05-18
PDF
135 QA 65 2022-05-18
PHOTO
136 กระบวนวิชา 2022-06-01
PHOTO
137 ติดตาม มคอ. 2022-06-01
PHOTO
138 QA-65 2022-06-01
PHOTO
139 กรรมการ ป.ตรี 2022-06-01
PHOTO
140 ผุ้แทนสาขาวิชา 2022-02-02
PHOTO
141 รายชื่อ 2022-06-01
PHOTO
142 ประเมิน 2022-06-01
PHOTO
143 กระบวนวิชา 2022-06-01
PHOTO
144 QA2565 2022-06-01
PHOTO
145 ผปค 65 2022-06-01
PHOTO
146 ปฐมนิเทศ 65 2022-06-01
PHOTO
147 pre 65 2022-06-01
PHOTO
148 ปฏิทิน65 2022-06-01
PHOTO
149 ประเมิน 2022-06-02
PHOTO
150 QA 2022-05-31
PHOTO
151 2 2022-06-02
PHOTO
152 3 2022-06-01
PHOTO
153 arrow 2021-11-17
PHOTO
154 ใหม่ 2022-05-31
PHOTO
155 การพิจารณาให้ชั่วโมงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 2022-06-10
PDF
156 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2022-06-17
157 หลักสูตรปรับปรุง ป.โท สาขาวิชาพืชสวน 2022-06-14
PDF
158 หลักสูตรปรับปรุง ป.เอก สาขาวิชาพืชสวน 2022-06-14
PDF
159 หลักสูตรปรับปรุง วท.ม. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปีพ.ศ. 2565 2022-06-16
PDF
160 แนะนำหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และการเรียนสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2022-06-16
PDF
161 ปฐมนิเทศนักศึกษา 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2022-06-16
PDF
162 แนะนำการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 2022-06-16
PDF
163 แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 65 2022-06-16
PDF
164 แนะนำระบบสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 2022-06-16
PDF
165 มคอ 2. เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 2022-06-21
PDF