ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2024-04-04
EXCEL
2 ไฟค์แนะแนว 2024-03-20
PDF
3 4.2 2024-02-14
PDF
4 4.4 2024-02-20
PDF
5 รายงานผลการดำเนินงานงานบริการการการศึกษา 2024-02-15
Power Point
6 safe 2024-02-13
PDF
7 pls363212 2024-02-09
PDF
8 212 2024-02-09
PDF
9 แนบ 2024-02-09
PDF
10 แนะนำสาขาวิชาเอก 2023-12-07
PHOTO
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2023-12-01
PDF
12 t 2023-10-26
PHOTO
13 352100 2023-09-24
PDF
14 มติ 2023-08-28
PDF
15 365412 2023-08-28
PDF
16 365411 2022-06-01
PDF
17 365312 2023-08-28
PDF
18 info3 2023-07-03
PHOTO
19 info2 2023-07-03
PHOTO
20 info 2023-07-03
21 AET100 2023-06-13
PDF
22 การนั่งห้องประชุมวันปฐมนิเทศ 2023-06-11
PHOTO
23 กำหนดการปฐมนิเทศ ป ตรี 2023-06-11
PHOTO
24 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-06-08
PHOTO
25 มคอ. 3 2023-05-18
PDF
26 พิจารณาหลักสูตรอบรมระยะสั้น 2022-06-01
PDF
27 มคอ 2023-03-02
PHOTO
28 QA66 2023-03-22
PHOTO
29 AET 421 2023-02-07
PDF
30 ฝึกงาน 2023-02-07
PHOTO
31 เปิด ปรับปรุง กระบวนวิชา 2-66 2023-02-06
PHOTO
32 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี 2023-02-01
PHOTO
33 มคอ.2 ปร.ด. สาขาวิชาระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2023-01-17
PDF
34 มคอ.2 วท.ม. สาขาวิชาระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2023-01-17
PDF
35 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 25/2561 (ค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอนและช่วยปฏิบัติงานวิจัย) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 2023-01-09
PDF
36 2 2022-11-01
PDF
37 1 2022-11-01
PDF
38 tqf 2022-12-01
PHOTO
39 1-66 2022-09-02
PHOTO
40 แบบสอบถามนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565(TCAS รอบ 1) 2022-08-08
PDF
41 กก 2022-07-18
PHOTO
42 ทุน 2022-07-18
43 คุมสอบ 2022-07-18
PDF
44 อบ 2022-07-08
PHOTO
45 มคอ 2. เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 2022-06-21
PDF
46 แนะนำระบบสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 2022-06-16
PDF
47 แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 65 2022-06-16
PDF
48 แนะนำการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 2022-06-16
PDF
49 ปฐมนิเทศนักศึกษา 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2022-06-16
PDF
50 แนะนำหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และการเรียนสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2022-06-16
PDF
51 หลักสูตรปรับปรุง วท.ม. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปีพ.ศ. 2565 2022-06-16
PDF
52 หลักสูตรปรับปรุง ป.เอก สาขาวิชาพืชสวน 2022-06-14
PDF
53 หลักสูตรปรับปรุง ป.โท สาขาวิชาพืชสวน 2022-06-14
PDF
54 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2022-06-17
55 การพิจารณาให้ชั่วโมงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 2022-06-10
PDF
56 ใหม่ 2022-05-31
PHOTO
57 arrow 2021-11-17
PHOTO
58 3 2022-06-01
PHOTO
59 2 2022-06-02
PHOTO
60 QA 2022-05-31
PHOTO
61 ประเมิน 2022-06-02
PHOTO
62 ปฏิทิน65 2022-06-01
PHOTO
63 pre 65 2022-06-01
PHOTO
64 ปฐมนิเทศ 65 2022-06-01
PHOTO
65 ผปค 65 2022-06-01
PHOTO
66 QA2565 2022-06-01
PHOTO
67 กระบวนวิชา 2022-06-01
PHOTO
68 ประเมิน 2022-06-01
PHOTO
69 รายชื่อ 2022-06-01
PHOTO
70 ผุ้แทนสาขาวิชา 2022-02-02
PHOTO
71 กรรมการ ป.ตรี 2022-06-01
PHOTO
72 QA-65 2022-06-01
PHOTO
73 ติดตาม มคอ. 2022-06-01
PHOTO
74 กระบวนวิชา 2022-06-01
PHOTO
75 QA 65 2022-05-18
PHOTO
76 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 485/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 406/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 2022-05-18
PDF
77 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 2022-05-12
PDF
78 การเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา AET 2022-05-09
PDF
79 กก 2022-04-29
PHOTO
80 ผู้แทนโรคพืช 2022-04-28
81 QA65 2022-04-19
PHOTO
82 รายชื่อ 2022-04-19
PHOTO
83 ระบบ 2022-04-19
PHOTO
84 มคอ 2022-04-19
PHOTO
85 ทวนสอบ 2022-04-18
PHOTO
86 ฝึกงาน 2022-04-12
PHOTO
87 ระดับบัณฑิตศึกษา 2022-02-24
88 ระดับปริญญาตรี 2022-02-24
89 Template มคอ.3 2022-02-22
WORD
90 pic3 2022-02-02
PHOTO
91 pic3 2022-02-02
PHOTO
92 ANS 2022-02-02
PDF
93 pic2 2022-02-02
PHOTO
94 pic 2022-02-02
PHOTO
95 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) 2022-02-01
PDF
96 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 2022-02-01
PDF
97 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ฺ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ) 2022-02-01
PDF
98 ฝึกงาน 2022-07-08
PHOTO
99 470 2021-12-27
PDF
100 469 2021-12-27
PDF
101 1.4.2 2021-12-13
PDF
102 366702 2021-11-17
PDF
103 365221 2021-11-17
PDF
104 359202 2021-11-17
PDF
105 357110 2021-11-17
PDF
106 352422 2021-11-17
PDF
107 352323 2021-11-17
PDF
108 352103 2021-11-17
PDF
109 351200 2021-11-17
PDF
110 356203 2021-11-17
PDF
111 เพิ่มเติม 2021-11-08
PDF
112 คลินิกหลักสูตร 2 2021-11-04
PDF
113 ANS 2021-11-04
PDF
114 คู่มือการใช้งานระบบขอหนังสือรับรองและคำขอทั่วไป (มช.19) 2021-10-21
PDF
115 3 2021-10-03
PDF
116 ว392 2021-10-03
PDF
117 1 2021-09-09
PDF
118 1.1.1 2021-09-08
PDF
119 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 2021-09-07
PDF
120 process 2021-09-03
PHOTO
121 เอกสารแนบ 2021-09-01
PDF
122 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 2021-08-10
PHOTO
123 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 2021-08-07
PHOTO
124 กำหนดการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-07-31
PDF
125 1.6.1 2021-07-14
PDF
126 1.5.5 2021-07-12
PDF
127 1.5.3 2021-07-12
PDF
128 1.3.2 2021-07-09
PDF
129 1.3.1 2021-07-09
PDF
130 หอพัก 2 2021-06-09
131 หอพัก 1 2021-06-09
132 มคอ. 2 หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2565 2021-04-23
WORD
133 PLOs 2021-03-09
PDF
134 PLOs 2021-03-09
PDF
135 แผนการศึกษา 2021-03-01
EXCEL
136 (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 2021-02-17
137 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ ป.ตรี 1/2564 2021-02-16
PDF
138 รายงานการประชุม กก.ปรับปรุงฯ 2021-02-04
PDF
139 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10/2563 2020-11-04
PDF
140 แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา ผลการเรียนรู้ (จุดดำ) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 2020-10-20
WORD
141 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 2020-08-05
PDF
142 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 2020-07-22
PDF
143 กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 2020-07-16
PDF
144 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 2020-05-08
PDF
145 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร 2020-05-08
PDF
146 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 2020-05-08
PDF
147 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2020-07-02
PDF
148 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2563 2020-07-02
PDF
149 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (PLO) 2020-07-02
PHOTO
150 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 6308.. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 2020-06-19
PDF
151 กำหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (รหัส 63081..) 2020-06-15
PHOTO
152 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 2020-06-16
PDF
153 แบบฟอร์มเสนอรายละเอียดโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2563 2020-06-11
EXCEL
154 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 2020-04-20
WORD
155 คู่มือการใช้งานระบบ CHE-QA Online System สำหรับหลักสูตรที่เลือกประเมินโดยระบบ CMU-QA Currilum (ระบบใหม่) 2019-10-18
PDF
156 ผังการจัดบูธนิทรรศการ งาน CMU Open House 2019-08-23
PDF
157 กำหนดการกิจกรรม CMU Open House 2019-08-23
PDF
158 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-01
PDF
159 คู่มือบริการอนามัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-06-20
PDF
160 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
161 ประชาสัมพันธ์ทุนอุหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2018-08-06
162 ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 2018-08-10
WORD
163 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
164 สรุปโครงการค่ายผู้นำ4จอบอาสาพัฒนาครั้งที่16 2018-07-03
PDF
165 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา 2018-04-03
PDF
166 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2018-04-02
PDF
167 กำหนดระยะเวลาในเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร 2018-03-28
PDF
168 ขั้นตอนการจัดทำตารางห้องเรียน 2018-03-21
PDF
169 ขั้นตอนการจัดทำตารางสอบกลางภาคและปลายภาค 2018-03-21
PDF
170 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
171 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
172 งานสารบรรณ ฝึกงาน 2018-07-12
PDF
173 งานทะเบียน ป.ตรี 2018-07-12
PDF
174 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา 2018-07-10
PDF
175 การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2018-03-20
PDF
176 ระบบและกลไกการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2018-03-12
PDF
177 ดาวน์โหลดแบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ 2018-03-08
WORD
178 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (PDF) 2018-09-06
PDF
179 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (word) 2018-09-06
WORD
180 หลักสูตร ป.เอก โรคพืช 2018-07-04
PDF
181 Buddy for Thailand Short Course Program 2019 2019-01-18
PDF
182 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2/61 2019-01-16
WORD
183 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2017-06-30
PDF
184 แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2017-06-29
WORD
185 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ National Ilan University สาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน) 2017-06-01
WORD
186 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ มคอ.5 2012-03-20
WORD
187 โครงการ “สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก” 2011-12-16
PDF
188 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา 2011-08-11
PDF
189 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2554 2011-07-29
PDF
190 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2554 2011-07-29
PDF
191 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2554 2011-07-29
PDF
192 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2554 2011-07-29
PDF
193 ตารางสอบกลางภาคเรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ 1/2554 2011-07-26
PDF
194 ตัวอย่างประเด็นที่สกอ.แจ้งให้มช.ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำหลักสูตรตามกรอบ TQF  2011-07-22
PDF
195 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2 (ปรับปรุง 2553) 2011-06-10
PDF
196 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (มคอ.2) 2011-06-09
PDF
197 เอกสารการขอเพิ่มหลังกำหนด 2010-06-10
PDF
198 แบบคำขอรับทุน 2552 2009-06-01
PDF
199 ประกาศ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
200 หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
201 ใบสมัครสอบ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
202 แบบฟอร์มสมัครโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 2007-02-09
WORD
203 แบบฟอร์มสรุปการให้ลำดับขั้น 2006-09-21
EXCEL
204 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด 2006-09-04
WORD
205 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2006-09-04
WORD
206 แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2006-09-04
WORD
207 แบบฟอร์มคำขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด 2006-09-04
WORD
208 แบบฟอร์มคำขอลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 2006-09-04
WORD
209 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 2006-09-04
WORD
210 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับปริญญาตรี (ม.ช.19) 2006-09-04
WORD