รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2510 - 2514 (คณบดีท่านแรกของคณะฯ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2514 - 2517
รองศาสตราจารย์บุญญวาส ลำเพาพงศ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2517 - 2521
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนู ศีติสาร
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2521 - 2523
รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรง ติยวลีย์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2523 - 2527
รองศาสตราจารย์นคร ณ ลำปาง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2527 - 2531
พ.ศ. 2531 - 2535
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2535 - 2539
พ.ศ. 2539 - 2543
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมศิริ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2543 - 2547
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2547 - 2551
รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2551 - 2555
พ.ศ. 2555 - 2559
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2559 - 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2564 - 2567