สิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

 • สิทธิพร สุขเกษม,อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1413 เครื่องวัดทิศทางลมแสดงผลแบบตัวเลข, 2547
 • พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ , สูตรและกระบวนการผลิตเอนไซม์โปรตีเอสโดยรวมจากเชื้อบาซิลัสโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นส่วนประกอบหลัก , 2547
 • พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ , สูตรและกระบวนการผลิตเอนไซม์เพนโตซาเนสโดยรวมชนิดผงจากอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีวัตถุดิบ อาหารสัตว์เป็นส่วนประกอบหลัก , 2547
 • สิทธิพร สุขเกษม,อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2081 เครื่องวัดน้ำระเหย, 2548
 • สมพร ชุนห์ลือชานนท์,อนุสิทธิบัตร, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ. 2551 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • โสระยา ร่วมรังษี. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5964 ตำหรับปุ๋ยสำหรับต้นอ่อนกล้วยไม้ แวนด้าและซิมบิเดี้ยม. 2554
 • โสระยา ร่วมรังษี. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 5965 ตำหรับปุ๋ยสำหรับต้นอ่อนกล้วยไม้ ฟาแลนนอปซิส หวาย และช้าง. 2554

สิทธิบัตร

 • อรรถชัย จินตะเวช ,แบบจำลองอ้อย DSSAT-CANEGRO ในระบบ DSSAT 3.5 ,2540
 • อรรถชัย จินตะเวช, ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ๕ จังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา ,2541
 • สิทธิพร สุขเกษม, สิทธิบัตร เลขที่ 9570 เครื่องวัดน้ำฝนระบบดิจิตอล ,2543
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, สิทธิบัตร Method for Producing Hybrid Plant Using Fertility chelective Growth Method, 2543
 • ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา , จดสิทธิบัตร เลขที่ 1593 กรรมวิธีผลิตข้าวเคลือบแร่ธาตุอาหาร , 2547
 • พันทิพา พงษ์เพียจันทร์, ดำเนิน กาละดี. เลขที่คำขอ 0601006572 กรรมวิธีการผลิตข้าวก่ำมอลท์ กรรมวิธีการผลิตข้าวก่ำมอลท์เฟลด์ ข้าวก่ำมอลท์เอกซ์แพน หรือเอกซ์ทรูด และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้. 2549. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • เพทาย พงษ์เพียจันทร์, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์. เลขที่คำขอ 0701004255 กรรมวิธีการคัดเพศน้ำเชื้อโดยปฏิกิริยาไซโตทอกซิคจากโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อ เอช-วาย แอนติเจน. 2550. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย. คำขอเลขที่ 1001000690. วิธีการตรวจสอบข้าวปนเปื้อนโดยวิธีทางเคมีและกายภาพ. 2553 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. คำขอเลขที่ 1003001204. "กรรมวิธีการผลิตสารล่อแมลงชนิดของแข็ง" เพื่อการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์. 2553 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • เพทาย พงษ์เพียจันทร์, สราวุธ ฉายประสาท, รังสรรค์ พาลพ่าย, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์, ศุภมิตร เมฆฉาย, จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์, อรประไพ คชนันทน์, อรวรรณ หิมานันโต. โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเพศของโคลนหมายเลขสิบเอ็ดอีเก้า. 2554 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • เพทาย พงษ์เพียจันทร์, สราวุธ ฉายประสาท, รังสรรค์ พาลพ่าย, วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์, ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์, ศุภมิตร เมฆฉาย, จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์, อรประไพ คชนันทน์, อรวรรณ หิมานันโต. โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเพศผู้ของโคลนหมายเลขบีเอ็มสอง. 2554 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • จิราพร กุลสาริน, เยาวลักษณ์ จันทร์บาง. ชีวผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดแมลงหวี่ขาวและกรรมวิธีในการเตรียม. 2554 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • จิราพร กุลสาริน. กรรมวิธีการสังเคราะห์ฟีโรโมนสำหรับดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก. 2554 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • อังสนา อัครพิศาล. ชีวภัณฑ์ชนิดเม็ดสำหรับรองก้นหลุมปลูกพืช. 2554 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • เกวลิน คุณาศักดากุล. ชีวภัณฑ์ชนิดผงสำหรับคลุกเมล็ด. 2554 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • สุรินทร์ นิลสำราญจิต. เลขที่คำขอ 1203000447 กรวยดักน้ำส้มควันไม้. 2555 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 ลิขสิทธิ์

 • อรรถชัย จินตะเวช , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผลิตพืชในระดับท้องถิ่นท้องทุ่งไทย ” ,ไทย,22 มีนาคม 2547
 • อรรถชัย จินตะเวช, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “ การจำลองผลกระทบการเปลี่ยนแปลงบรรยาศโลกต่อการผลิตข้าวในลุ่มน้ำโขง ”, ไทย,22 มีนาคม 2547
 • อรรถชัย จินตะเวช, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “ การประมาณผลผลิตอ้อยด้วยการจำลองคอมพิวเตอร์ ”, ไทย,22 มีนาคม 2547
 • อรรถชัย จินตะเวช, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตมันสำปะหลัง : มันไทย ”, ไทย,22 มีนาคม 2547

ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ

 • สุทัศน์ จุลศรีไกวัล , จดทะเบียนพันธุ์ถั่วอะซูกิ "ปางดะ" , 2548
 • ดำเนิน กาละดี , จดทะเบียนก่ำดอยสะเก็ด (Kum Doisaket) ( พันธุ์ข้าวเหนียว ดำ) ,2548
 • ดำเนิน กาละดี , จดทะเบียนก่ำอมก๋อย ( Kum Omkoi) (พันธุ์ข้าวเหนียวดำ) ,2548
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์, จดทะเบียนพันธุ์พืช ผักกาดเขียวปลี (BC 4-3 x 19H1) x 40R2-3-4,2550
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์, จดทะเบียนพันธุ์พืช ผักกาดขาวปลี 23 x 142,2551
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์, จดทะเบียนพันธุ์พืช พริกเผ็ด ไชนี่ฮอท (มีสิทธิเพียงครึ่งหนึ่งของพันธุ์), 2551
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์, จดทะเบียนพันธุ์พืช มะเขือเทศ แอล 22, 2551
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์, จดทะเบียนพันธุ์พืช ผักกาดหัว 27 – 1 – 3 x 18 – 1 ,2551
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์,สิริกุล วะสี, จดทะเบียนพันธุ์พืช พริกหนุ่มเขียว 7 พันธุ์ ได้แก่ CA683-1, CA1445, CA1447-1. CA1488, CA1449-5, CA1450-7, CA1451, 2552
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์,สิริกุล วะสี, จดทะเบียนพันธุ์พืช พริกหนุ่มขาว 3 พันธุ์ ได้แก่ CA1286-1, CA1303-1, CA1446-8, 2552
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์,สิริกุล วะสี, จดทะเบียนพันธุ์พืช พริกหยวก 8 พันธุ์ ได้แก่ CA1256, CA1440-E, CA1442-F-7, CA1441-G-3, CA1441-1, CA1441-I, CA1441-J-3, CA1442-1, 2552
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์, กัลยาณี ชัยชนะ. จดทะเบียนพันธุ์พืช มะเขือเทศ ซีทีวาย-1 (เอฟ 2 ซีที 1x เอช 24-7). 2553
 • ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, ณัฐฏิณี ภัทรกุล, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. จดทะเบียนพันธุ์พืช. พันธุ์ข้าวก่ำหอมมช. 2556
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์, จดทะเบียนพันธุ์พืช พริกพันธุ์ ซีเอ1451, ซีเอ1450, ซีเอ1449, ซีเอ683, ซีเอ1286, ซีเอ1441, ซีเอ1445, ซีเอ1447, ซีเอ1448

 : 23074 ครั้ง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง