ทำเนียบคณบดี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์
ดร.สุขุม อัศเวศน์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2510 - 2514
(คณบดีท่านแรกของคณะฯ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2514 - 2517

รองศาสตราจารย์
บุญญวาส ลำเพาพงศ์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2517 - 2521

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มนู ศีติสาร

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2521 - 2523

รองศาสตราจารย์
ดร.ดำรง ติยวลีย์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2523 - 2527

รองศาสตราจารย์
นคร ณ ลำปาง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2527 - 2531

พ.ศ. 2531 - 2535

ศาสตราจารย์
ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2535 - 2539

พ.ศ. 2539 - 2543

รองศาสตราจารย์
ดร.พิทยา สรวมศิริ

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2543 - 2547

รองศาสตราจารย์
ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2547 - 2551

รองศาสตราจารย์
ธีระ วิสิทธิ์พานิช

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2551 - 2555

พ.ศ. 2555 - 2559

รองศาสตราจารย์
ดร.ณัฐา โพธาภรณ์

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2559 - 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ดรุณี นาพรหม

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

พ.ศ. 2564 - 2567