ประวัติความเป็นมาคณะเกษตรศาสตร์

พ.ศ.2507

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยสังกัดอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์

อาคารที่ทำการภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (อาคารชีววิทยา) ในปี พ.ศ. 2507

พ.ศ.2510

ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นคณะตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2510 ให้เป็นหน่วยราชการระดับคณะ นับเป็นคณะที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สุขุม อัศเวศน์ เป็นคณบดีคนแรกของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล ภาควิชาพืชศาสตร์ ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

อาคารที่ทำการภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (อาคารชีววิทยา) ในปี พ.ศ. 2507

อาคารที่ทำการภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (อาคารชีววิทยา) ในปี พ.ศ. 2507

อาคารที่ทำการภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (อาคารชีววิทยา) ในปี พ.ศ. 2507

พ.ศ.2518

ภาควิชาถนอมผลิตภัณฑ์เกษตร เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และได้พัฒนาไปเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปัจจุบัน ส่วนภาควิชาพืชศาสตร์ ได้ยุบภาควิชาและจัดตั้งเป็น ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และภาควิชาอารักขาพืช

พ.ศ.2523

ยุบภาควิชาอารักขาพืชจัดตั้งเป็นภาควิชาโรคพืช และภาควิชากีฏวิทยา

พ.ศ.2535

ภาควิชาสัตวบาลได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นภาควิชาสัตวศาสตร์

พ.ศ.2547

ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนักงานเลขานุการคณะ และ 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยา ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชสวน ภาควิชาโรคพืช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร์

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช. (พ.ศ. 2557)

พ.ศ.2552

ได้หลอมรวมและแบ่งส่วนราชการเป็น 1 สำนักงานคณะ 3 ศูนย์ และ 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

พ.ศ.2557

มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะ จัดตั้งภาควิชาใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ภาควิชา รวมมีทั้งหมด 5 ภาควิชา พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนชื่อและพันธกิจภาควิชาเดิม ได้แก่

- ภาควิชาเกษตรที่สูง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

- ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

- ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

- ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

มีการเรียนการสอนการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยระดับปริญญาโทและเอก ขยายเปิดหลักสูตรนานาชาติและมุ่งเน้นสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา สนับสนุนด้านการเรียน การสอน งานวิจัย ได้แก่

1. ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

2. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

3. ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

4. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร