วิสัยทัศน์

Smart Agriculture towards Sustainable Development
ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อำนาจหน้าที่

คณะเกษตรศาสตร์มีภารกิจ/อำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้
1) ด้านการจัดการศึกษา คณะฯ มีหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนรวมทั้งหมด 21 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาพืชไร่ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาโรคพืช สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ สาขาวิชาพืชสวน สาขาวิชาระบบเกษตรบูรณาการอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาขาวิชากีฏวิทยา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาโรคพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
2) ด้านงานวิจัย คณะฯ มีบริการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตรหลากหลายสาขาวิชาทั้งการผลิตพืช กีฏวิทยาและโรคพืช การผลิตสัตว์ เกษตรที่สูง ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม สังคม และพัฒนาชุมชน
3) การบริการวิชาการ คณะฯ มีการบริการวิชาการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและผลงานวิจัยแก่เกษตรกร นักวิชาการเกษตร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกษตรอย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบริการรับตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร และสารเคมีในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน รวมถึง การให้บริการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรเพื่อรับรองความปลอดภัยของสินค้าเกษตรของเกษตรกร เป็นต้น
4) การบริหารจัดการ คณะฯ มีการบริหารกิจการของคณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้าน แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ อัตรากำลัง การจัดทำงบประมาณ การเงิน พัสดุ สถานที่ ทรัพย์สินของคณะ ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) จัดการเรียนการสอนเกษตรทันสมัย รู้รอบ และรู้ทันเศรษฐกิจ
2) งานวิจัยที่เป็นเลิศ ระบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อความยั่งยืน
3) บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม ให้บริการวิชาการรับใช้ชุมชน และบริการวิชาการสร้างรายได้
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และการสร้างโอกาส ความเท่าเทียมของสังคม
4) แสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืน สร้างรายได้จากองค์ความรู้และสินทรัพย์ที่มีอยู่ของคณะเกษตรศาสตร์
5) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ นำระบบสารสนเทศ แนวทาง EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน

ค่านิยมคณะเกษตรศาสตร์

AGGIE TEAM

A=attitude มีทัศนคติที่ดี
G=great heart ใจสู้
G=gratitude สำนึกบุญคุณแผ่นดิน
I= integrity มีศักดิ์ศรีและคุณธรรม
E=excellence มุ่งคุณภาพเลิศ

T=technology มุ่งสร้างเทคโนโลยี
E=environmental integrity มุ่งสร้างความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม
A=accountability มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
M=multidisciplinary มุ่งสร้างความหลากหลายด้านวิทยาการ

วัฒนธรรมคณะเกษตรศาสตร์

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

สมรรถนะหลัก

ความโดดเด่นและชำนาญการเรียนการสอน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เกษตร และระบบการเกษตร
บนพื้นที่สูง (ข้าวก่ำ ไม้ดอก สตรอว์เบอร์รี กาแฟ พืชผักเมืองหนาว และโคนมล้านนาคุณภาพสูง)