หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

    - ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (PLOS) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (ฉบับย่อ)
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ฉบับย่อ)

    - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศษฐศาสตร์เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศษฐศาสตร์เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
 


สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
    - ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (PLOS) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ฉบับย่อ)  
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
    - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

 

 

: 27372 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2021-02-17 14:40:03
เผยแพร่โดย : นางสาวเจนจิรา ไชยนิน | หน่วยงาน : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา