กราฟแสดงสถิติการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ.2566

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
หลักสูตร จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตร รวม หลักสูตร รวม หลักสูตร รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ
เดือน มกราคม 851

851

128 11 -

139

64 - 19

83

เดือน กุมภาพันธ์ 629

629

133 13 -

146

97 - 1

98

เดือน มีนาคม 1034

1034

272 40 -

312

79 --

79

เดือน เมษายน 1226

1226

219 66 -

285

111 --

111

เดือน พฤษภาคม 592

592

234 60 -

294

107 - 7

114

เดือน มิถุนายน 3638

3638

227 26 -

253

68 - 2

70

เดือน กรกฏาคม 663

663

141 19 -

160

44 - 9

53

เดือน สิงหาคม 3144

3144

114 41 -

155

32 - 3

35

เดือน กันยายน 2570

2570

124 14 -

138

37 - 2

39

เดือน ตุลาคม 74

74

11 --

11

3 --

3

เดือน พฤศจิกายน-

0

---

0

---

0

เดือน ธันวาคม-

0

---

0

---

0