กราฟแสดงสถิติการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ.2556

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
หลักสูตร จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตร รวม หลักสูตร รวม หลักสูตร รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ
เดือน มกราคม-

0

---

0

---

0

เดือน กุมภาพันธ์-

0

---

0

---

0

เดือน มีนาคม-

0

---

0

---

0

เดือน เมษายน-

0

---

0

---

0

เดือน พฤษภาคม-

0

---

0

---

0

เดือน มิถุนายน-

0

---

0

---

0

เดือน กรกฏาคม-

0

---

0

---

0

เดือน สิงหาคม-

0

---

0

---

0

เดือน กันยายน-

0

---

0

---

0

เดือน ตุลาคม-

0

---

0

---

0

เดือน พฤศจิกายน-

0

---

0

---

0

เดือน ธันวาคม-

0

---

0

---

0