กราฟแสดงสถิติการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ.2565

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
หลักสูตร จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตร รวม หลักสูตร รวม หลักสูตร รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ
เดือน มกราคม 468

468

151 33 -

184

68 --

68

เดือน กุมภาพันธ์ 473

473

182 18 -

200

96 - 1

97

เดือน มีนาคม 1191

1191

164 8 -

172

109 --

109

เดือน เมษายน 1611

1611

124 31 -

155

60 --

60

เดือน พฤษภาคม 1588

1588

203 108 -

311

78 --

78

เดือน มิถุนายน 4625

4625

221 63 -

284

92 --

92

เดือน กรกฏาคม 607

607

115 105 -

220

61 --

61

เดือน สิงหาคม 572

572

94 49 -

143

54 9 -

63

เดือน กันยายน 2439

2439

95 13 -

108

55 --

55

เดือน ตุลาคม 3172

3172

115 17 -

132

78 4 2

84

เดือน พฤศจิกายน 4065

4065

216 50 -

266

84 --

84

เดือน ธันวาคม 2217

2217

152 23 -

175

55 --

55