กราฟแสดงสถิติการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ.2564

รายการแสดงนักศึกษาแยกตามรหัส
หลักสูตร จำนวนนักศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตร รวม หลักสูตร รวม หลักสูตร รวม
ภาคปกติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ ภาคปกติ ภาคพิเศษ นานาชาติ
เดือน มกราคม-

0

---

0

---

0

เดือน กุมภาพันธ์-

0

---

0

---

0

เดือน มีนาคม-

0

---

0

---

0

เดือน เมษายน-

0

---

0

---

0

เดือน พฤษภาคม-

0

---

0

---

0

เดือน มิถุนายน-

0

---

0

---

0

เดือน กรกฏาคม 52

52

69 3 -

72

39 --

39

เดือน สิงหาคม 2252

2252

173 10 -

183

85 - 3

88

เดือน กันยายน 886

886

152 30 -

182

77 --

77

เดือน ตุลาคม 3839

3839

138 3 -

141

91 --

91

เดือน พฤศจิกายน 3517

3517

412 42 -

454

121 - 1

122

เดือน ธันวาคม 998

998

303 32 -

335

88 --

88