วิสัยทัศน์
Smart Agriculture towards
Sustainable Development
ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร
มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่านิยม
AGGIE TEAM
Attitude
Great heart
Gratitude
Integrity
Excellence
Technology
Environmental integrity
Accountability
Multidisciplinary
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events งานบริการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Load more
Show less

รับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพของสภาคณบดีฯ รอบที่ 1 ประจำปี 2567 4 ก.ค. 2567 | : 2095
รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ประจำปีการศึกษา 2567 2 ก.ค. 2567 | : 1467
เกณฑ์การพิจารณากิจกรรมและชั่วโมงการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สำหรับ ปีการศึกษา 2567 เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2568 1 ก.ค. 2567 | : 1471
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 6708...) เข้ารับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 27 มิ.ย. 2567 | : 1980
รางวัลเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2567 24 มิ.ย. 2567 | : 837
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2567 24 มิ.ย. 2567 | : 1309
รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปี ปีการศึกษา 2566 24 มิ.ย. 2567 | : 2094
พิธีไหว้ครู คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการสึกษา 2567 20 มิ.ย. 2567 | : 719
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 66.. ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2567 13 มิ.ย. 2567 | : 2100
กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 13 มิ.ย. 2567 | : 2269
รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) 10 มิ.ย. 2567 | : 1291
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้รายใหม่ 4 มิ.ย. 2567 | : 2115
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม. 6 ที่ได้รับทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2567 โดยคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 พ.ค. 2567 | : 1799
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 21 พ.ค. 2567 | : 1967
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 66...ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2567 7 พ.ค. 2567 | : 799
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มต่างๆ 2 พ.ค. 2567 | : 971
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด