ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 รายงานประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-19
PDF
2 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 2023-04-18
PDF
3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 2023-04-17
PDF
4 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ 2023-04-17
PDF
5 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  2023-04-17
PDF
6 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-12
PDF
7 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ 2023-04-12
PDF
8 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 2023-03-14
PDF
9 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับทบทวน กุมภาพันธ์ 2566) 2023-03-01
PDF
10 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 2023-02-07
PDF
11 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-16
PDF
12 แบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
13 ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
14 ตัวอย่างการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
PDF
15 ตัวอย่างการขออนุมัติโอนงบประมาณ 2022-10-12
PDF
16 แบบฟอร์มการโอนงบประมาณ 2022-10-12
WORD
17 รายละเอียดแบบฟอร์มคำของบประมาณและแผนปฏิบัติการ 2022-10-11
PDF
18 แบบจัดทำคำของบประมาณหมวดงบอุดหนุนพร้อมแผนปฏิบัติการ 2567 2022-10-10
19 ฟอร์มการดำเนินงานโครงการInnovation Alley 2022-09-16
EXCEL
20 รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 2022-07-11
PDF
21 เอกสารแนบ2กิจกรรมแผนการดำเนินงาน 2022-06-28
EXCEL
22 เอกสารแนบ1 เพิ่มเติมรายชื่อคณะทำงานinnovationalley 2022-06-28
EXCEL
23 รายงานติดตามผลการดำเนินงานความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2565 2022-06-01
PDF
24 แผนความเสี่ยงปี64 2022-03-04
EXCEL
25 รายงานประจำปี 2564 งานยุทธศาสตร์และแผน 2022-02-23
PDF
26 แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงรายไตรมาส 2022-02-22
EXCEL
27 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ 2565 2022-02-22
PDF
28 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสในรูปแบบ PowerPoint 2022-02-21
Power Point
29 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับปรับปรุง2564ลว27ธค64 2022-02-10
PDF
30 ลดค่าธรรมเนียม2/2564-2 2022-02-10
PDF
31 ลดค่าธรรมเนียม2/64 2022-02-10
PDF
32 ประกาศมชลดค่ษะรรมเนียมการศึกษา1/64 2022-02-10
PDF
33 ระเบียบค่าธรรมเนียมป.ตรี-13ธค64 2022-02-10
PDF
34 แนวทางการบริหารการเงิน1-64-23กย64 2022-02-10
PDF
35 ระเบียบมชค่าธรรมเนียมป.ตรี4-64 2022-02-10
PDF
36 ระเบียบค่ษธรรมเนียมป.ตรฉบับที่3-63 2022-02-10
PDF
37 2564 2022-02-04
PDF
38 เกณฑ์edpex63-66 2022-01-26
PDF
39 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-01-20
PDF
40 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย 2022-01-20
PDF
41 รายงานสรุปอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2574 2022-01-20
PDF
42 โครงการ-กิจกรรม-2565-1 2022-01-20
PDF
43 OKRs-2565-1 2022-01-20
PDF
44 Action Plan-2565-1 2022-01-20
PDF
45 PA-2565-1 2022-01-20
PDF
46 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-20
EXCEL
47 (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 2021-11-26
PDF
48 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-10-15
PDF
49 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-08-31
EXCEL
50 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
51 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
52 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2564 2021-08-26
PDF
53 ระบบห่วงโซ่อุปทาน 2021-08-25
PDF
54 ระบบจัดการต้นทุนกระบวนการทำงาน 2021-08-13
PDF
55 ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ 2021-08-13
PDF
56 ระบบจัดการความรู้และการปฏิบัติที่ดี 2021-08-13
PDF
57 ระบบความรับผิดชอบต่อชุมชน 2021-08-13
PDF
58 ระบบจัดการขีดความสามารถและอัตรากำลัง 2021-08-13
PDF
59 วางแผนกลยุทธ์ 2021-08-13
PDF
60 ระบบวิเคราะห์อัตรากำลัง 2021-08-13
PDF
61 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานยุทธศาสตร์และแผน 2021-08-13
PDF
62 ระบบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-08-13
PDF
63 รายงานประชุมจัดทำระบบติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาและภาระงานสอน 2021-08-13
PDF
64 รายงานประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2563 2021-06-29
PDF
65 แบบฟอร์มติดตามไตรมาส3/2564 2021-06-21
EXCEL
66 ชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขออัตรากำลัง2565-2568 กองแผนงานวันที่ 5พฤษภาคม 2564 2021-05-05
PDF
67 รายงานความเสี่ยง1/2564 2021-04-09
PDF
68 ระบบบริหารความเสี่ยง 2021-04-09
PDF
69 ระบบจัดการความสามารถและอัตรากำลัง 2021-04-09
Power Point
70 ระบบพัฒนาบุคลากร 2021-04-09
PHOTO
71 ระบบสร้างความผูกพันบุคลากร 2021-04-09
PHOTO
72 ระบบการนำและสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร 2021-04-09
PDF
73 ระบบวางแผนกลยุทธ์ 2021-04-09
PDF
74 ระบบการทำตลาดสร้างความผูกพัน 2021-04-09
PDF
75 ระบบให้บริการและจัดการข้อร้องเรียน 2021-04-09
PDF
76 ระบบการรับฟังเสียงลูกค้า 2021-04-09
PDF
77 ระบบการวางแผนการตลาด 2021-04-09
PDF
78 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-04-09
PDF
79 ระบบดูแลและกำกับองค์กร 2021-04-09
PDF
80 ระบบสื่อสารและสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2021-04-09
PDF
81 รายงานหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 2021-04-09
PDF
82 รายงานประชุมหน่วยงานเดือนมกราคม2564 2021-04-09
PDF
83 รายงานหน่วยงานเดือนมีนาคม2564 2021-04-09
PDF
84 แบบฟอร์มความเสี่ยงไตรมาสที่2/2564 2021-03-10
EXCEL
85 ระบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-01-22
PDF
86 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-01-22
PDF
87 ระบบนำและสร้างความยั่งยืน 2021-01-22
PDF
88 ขั้นตอนก่ารเข้าระบบประชุมงานเกษตรภาคเหนือ 2021-01-21
PDF
89 แบบฟอร์มกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวงบประมาณแผ่นดินงบประมาณ 2565 2021-01-14
EXCEL
90 เอกสารประกอบการบรรยายEdPEx 4มกราคม 2564 2021-01-12
PDF
91 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2563 2021-01-12
PDF
92 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2021-01-12
PDF
93 รายงานประชุมงานแผนครั้งที่5-2563 2021-01-12
PDF
94 ปฏิทินแผน 2020-12-24
PDF
95 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 CMU 2020-12-17
PDF
96 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 Agri 2020-12-17
PDF
97 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศพ.ศ.2564-2570 2020-12-14
PDF
98 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
99 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
100 แบบฟอร์มรายงานผลความเสี่ยงรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ2564 2020-12-09
EXCEL
101 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-12-02
EXCEL
102 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2569 2020-11-26
EXCEL
103 แผนความเสี่ยงประจำปี2564 2020-11-25
EXCEL
104 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4 และแผนความเสี่ยงประจำ2564 2020-11-25
PDF
105 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2568 2020-11-25
EXCEL
106 แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2564 2020-11-24
EXCEL
107 ppt ประกอบการบรรยายการเชื่อมโยงแผนระดับชาติ 28Oct20 2020-10-29
PDF
108 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การเชื่อมโยงแผนระดับชาติฯ" วันที่ 28 ตุลาคม 2563 2020-10-29
PDF
109 412-คณะกรรมการความเสี่ยง 2020-10-09
PDF
110 411-คณะจัดทำรายงานEdPEx200 2020-10-09
PDF
111 ขอจ้างเขียนแบบ 2020-09-30
PDF
112 ตัวชี้วัดคำรับรองฉบับลงนาม2563-2565 2020-09-30
PDF
113 รายงานประชุมงานแผนเดือนสิงหาคม2563 2020-09-28
PDF
114 รายงานการประชุมงานแผนเดือนกันยายน 2563 2020-09-28
PDF
115 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่3 2020-09-18
PDF
116 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ12 (2560-2564) ฉบับปรับปรุงปี2563 2020-08-11
PDF
117 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2563 2020-07-08
PDF
118 ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายPA-ActionPlan-7 2020-06-15
PDF
119 swot63 2020-06-15
PDF
120 แบบฟอร์มสำรวจเครื่องสำรองไฟ 2020-05-14
EXCEL
121 แผนงบลงทุน10ปีครุภัณฑ์ 2020-04-24
PDF
122 แผนงบลงทุน10ปี 2564-2574-สิ่งก่อสร้าง 2020-04-24
PDF
123 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน 2020-04-24
PDF
124 ความเสี่ยง63 2020-04-29
PDF
125 แผนบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
126 คู่มือการบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
127 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงหลังสัมมนาผู้บริหาร 2020-03-20
EXCEL
128 รวมswot-tows 2020-03-16
EXCEL
129 swot-tows 2020-03-16
PDF
130 v.2 ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 2020-03-16
PDF
131 ความเชี่ยวชายของคณาจารย์แต่ละสาขา 2020-03-16
PDF
132 รายงานหน่วยงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
133 รายงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
134 เอกสารประกองการสัมมนาผู้บริหารปี2563-2 2020-03-13
PDF
135 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี2562-2 2020-03-11
PDF
136 คู่มือการขออนุมัติแบบรูปรายการมช 2020-03-02
PDF
137 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ดินของมช 2020-03-02
PDF
138 แบบฟอร์มปร4-6 2020-03-02
EXCEL
139 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2020-02-17
PDF
140 เอกสารการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการปี2563 2020-02-17
PDF
141 เล่มความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2563 2020-02-17
PDF
142 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
143 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
144 คู่มือการใช้ระบบe-action plan 63 2019-10-25
PDF
145 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1/2562 2019-10-24
PDF
146 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่3/2562 2019-10-24
PDF
147 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
148 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
149 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
150 Agri EdPEx-2561-มช 2019-09-02
PDF
151 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 2019-07-15
PDF
152 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 2019-07-12
PDF
153 แผนกลยุทธ์ และร่างโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-06-27
EXCEL
154 Tow matrix สัมมนาผู้บริหารปีงบประมาณ 2562 2019-05-30
EXCEL
155 การใช้พื้นที่สูง 2019-05-24
PDF
156 แบบฟอร์มคำขออัตรากำลัง63-64 2019-05-17
EXCEL
157 การเลือกแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 2019-05-13
PDF
158 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์-อัพเดท13พฤษภาคม2562 2019-05-13
PDF
159 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ-ปรับครึ่งปี2562 2019-05-10
EXCEL
160 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 2019-05-10
PDF
161 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ 2019-05-10
PDF
162 รายงานสรูปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2019-05-03
PDF
163 แบบฟอร์ม SWOT 2019-05-02
WORD
164 แผนเชิงพันธกิจปี2562 2019-04-29
EXCEL
165 รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-28
PDF
166 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาส3-2561 2019-03-11
PDF
167 กิจกรรมEdPEx ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-08
PDF
168 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 2019-03-05
PDF
169 Feedback EdPEx 2019-02-27
PDF
170 เล่มEdPEx-2559 2019-02-27
PDF
171 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
PDF
172 6.ระบบการให้บริการเเละจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 2019-02-26
PDF
173 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
Power Point
174 10.ระบบการจัดการความปลอดภัย 2019-02-26
PDF
175 9.ระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากร 2019-02-26
PDF
176 8.ระบบการวางแผนกลยุทธ์ 2019-02-26
PDF
177 7.ระบบการทำตลาดเเละสร้างความผูกพัน 2019-02-26
PDF
178 5.ระบบการฟังเสียงลูกค้า 2019-02-26
PDF
179 4.ระบบการวางแผนการตลาด 2019-02-26
PDF
180 3.ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2019-02-26
PDF
181 2.ระบบการดูแลกำกับองค์กร 2019-02-26
PDF
182 1.ระบบการสื่อสารเเละสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2019-02-26
PDF
183 แบบฟอร์มโอนงบประมาณเงินรายได้ 2018-12-25
WORD
184 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
185 การเชื่องโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
186 ความเชื่องโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-12-19
PDF
187 มาตรฐานคุณลักษณะงานก่อสร้าง 2018-12-19
PDF
188 มาตรฐานคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 2018-12-19
PDF
189 มาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 2018-12-19
PDF
190 กฏฎฟมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ 2018-12-19
PDF
191 แนวทางการพิจารณางบประมาณ 2562 2018-12-19
PDF
192 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2562 2018-12-19
PDF
193 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
PDF
194 ระบบงานนำ32 system 2018-12-18
PDF
195 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ ปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
EXCEL
196 ยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำงบประมาณ 2018-12-19
PDF
197 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-18
EXCEL
198 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-14
EXCEL
199 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-03
EXCEL
200 รายงานหน่วยงานนโยบายและแผนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-11-28
PDF
201 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 2018-08-29
PDF
202 การประชุม IT ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (รองบริหาร/เลขา) 2018-08-30
PDF
203 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - Risk 2018-08-30
PDF
204 การประเมินค่าความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ 2562 (RM2) 2018-08-30
PDF
205 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง61ไตรมาส3-v.2 2018-08-29
EXCEL
206 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 2018-07-19
EXCEL
207 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย PA หลังเจรจาลงนาม คณะเกษตรศาสตร์ 2018-07-03
PDF
208 เอกสารคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) 2561-64 ฉบับลงนาม 2018-06-26
PDF
209 คู่มือ PA 2560-2564 2018-08-03
PDF
210 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 2018-11-01
PDF
211 2.1ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2018-04-18
PDF
212 หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ-TQA-2561-2562 2018-06-11
PDF
213 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-07
PDF
214 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 2018-06-05
PDF
215 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี(2560-2579) 2018-06-05
PDF
216 1.10ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2018-05-09
PDF
217 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนภาควิชา 2018-04-26
PDF
218 1.9ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง-RM 2018-04-24
PDF
219 1.8ระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน-PA 2018-04-24
PDF
220 1.7ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 2018-04-22
PDF
221 1.6ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 2018-04-22
PDF
222 Annual Report 2559 2018-04-19
PDF
223 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง2561 ไตรมาส1-2 2018-04-18
EXCEL
224 รายงานสัมมนาผู้บริหาร6-9มิย60 2018-04-18
PDF
225 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่2-11เมย61 2018-04-17
PDF
226 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2562 2019-02-07
PDF
227 รายงานประชุมหน่วยงานครั้งที่2-61 2019-02-07
PDF
228 ปฏิทินงบประมาณ 2564 2019-02-06
PDF
229 ฟอร์ม SWOT Analysis 2018-03-22
WORD
230 KPI-PA-Owner 2018-07-04
PDF
231 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1-2 2019-03-05
PDF
232 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่1-62 2019-02-27
PDF
233 แบบฟอร์มภาระงานที่คาดว่าจะมอบหมายตำแหน่งEP 2021-05-06
EXCEL
234 ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-12-03
EXCEL
235 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 2018-11-05
EXCEL
236 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2018-11-05
EXCEL
237 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4-62 และแผนความเสี่ยงปี2563 2019-12-03
PDF
238 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 2020-01-06
EXCEL
239 แบบฟอร์มประมาณการรายรับ 59 2014-11-19
EXCEL
240 แผนความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 2020-01-22
EXCEL
241 แบบฟอร์มการเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 2014-05-27
EXCEL
242 ภาพรวมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 2014-05-02
EXCEL
243 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) v.2 2014-03-20
WORD
244 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) 2014-03-19
WORD
245 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2013-10-28
EXCEL
246 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มช. ปี 2551 2011-05-19
PDF
247 รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 2011-05-19
PDF
248 แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย(สายปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2011-05-19
EXCEL
249 คู่มือตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2554 2011-05-19
PDF
250 คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2554) 2011-05-19
PDF
251 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ2563-CMU 2018-10-18
PDF
252 แบบสำรวจความต้องการการใช้ซอฟท์แวร์ของ Adobe ตามแบบฟอร์ม ข 2018-10-08
EXCEL
253 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 2018-10-05
PDF
254 หลักการวิเคราะห์SWOT 2020-02-11
PDF
255 แบบฟอร์มสำหรับจัดทำSWOT-TOWS 2020-02-11
EXCEL
256 ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการดำเนินงานประจำปี2562 2020-02-12
PDF