ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 ระบบที่ 28 - ระบบการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน 2023-11-28
PHOTO
2 ระบบที่ 21 - ระบบบริหารความอยู่ดีมีสุขบุคลากร 2023-11-28
PHOTO
3 ระบบที่ 20 - ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดี 2023-11-28
PHOTO
4 ระบบที่ 16 - การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 2023-11-28
PHOTO
5 ระบบที่ 15 - ระบบการทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการ 2023-11-28
PHOTO
6 ระบบที่ 13 - ระบบการวัดผลการดำเนินการ 2023-11-28
PHOTO
7 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-10-27
PDF
8 รายงานประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-19
PDF
9 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 2023-04-18
PDF
10 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 2023-04-17
PDF
11 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ 2023-04-17
PDF
12 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  2023-04-17
PDF
13 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-12
PDF
14 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ 2023-04-12
PDF
15 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 2023-03-14
PDF
16 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับทบทวน กุมภาพันธ์ 2566) 2023-03-01
PDF
17 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 2023-02-07
PDF
18 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-16
PDF
19 แบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
20 ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
21 ตัวอย่างการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
PDF
22 ตัวอย่างการขออนุมัติโอนงบประมาณ 2022-10-12
PDF
23 แบบฟอร์มการโอนงบประมาณ 2022-10-12
WORD
24 รายละเอียดแบบฟอร์มคำของบประมาณและแผนปฏิบัติการ 2022-10-11
PDF
25 แบบจัดทำคำของบประมาณหมวดงบอุดหนุนพร้อมแผนปฏิบัติการ 2567 2022-10-10
26 ฟอร์มการดำเนินงานโครงการInnovation Alley 2022-09-16
EXCEL
27 รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 2022-07-11
PDF
28 เอกสารแนบ2กิจกรรมแผนการดำเนินงาน 2022-06-28
EXCEL
29 เอกสารแนบ1 เพิ่มเติมรายชื่อคณะทำงานinnovationalley 2022-06-28
EXCEL
30 รายงานติดตามผลการดำเนินงานความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2565 2022-06-01
PDF
31 แผนความเสี่ยงปี64 2022-03-04
EXCEL
32 รายงานประจำปี 2564 งานยุทธศาสตร์และแผน 2022-02-23
PDF
33 แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงรายไตรมาส 2022-02-22
EXCEL
34 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ 2565 2022-02-22
PDF
35 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสในรูปแบบ PowerPoint 2022-02-21
Power Point
36 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับปรับปรุง2564ลว27ธค64 2022-02-10
PDF
37 ลดค่าธรรมเนียม2/2564-2 2022-02-10
PDF
38 ลดค่าธรรมเนียม2/64 2022-02-10
PDF
39 ประกาศมชลดค่ษะรรมเนียมการศึกษา1/64 2022-02-10
PDF
40 ระเบียบค่าธรรมเนียมป.ตรี-13ธค64 2022-02-10
PDF
41 แนวทางการบริหารการเงิน1-64-23กย64 2022-02-10
PDF
42 ระเบียบมชค่าธรรมเนียมป.ตรี4-64 2022-02-10
PDF
43 ระเบียบค่ษธรรมเนียมป.ตรฉบับที่3-63 2022-02-10
PDF
44 2564 2022-02-04
PDF
45 เกณฑ์edpex63-66 2022-01-26
PDF
46 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-01-20
PDF
47 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย 2022-01-20
PDF
48 รายงานสรุปอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2574 2022-01-20
PDF
49 โครงการ-กิจกรรม-2565-1 2022-01-20
PDF
50 OKRs-2565-1 2022-01-20
PDF
51 Action Plan-2565-1 2022-01-20
PDF
52 PA-2565-1 2022-01-20
PDF
53 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-20
EXCEL
54 (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 2021-11-26
PDF
55 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-10-15
PDF
56 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-08-31
EXCEL
57 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
58 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
59 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2564 2021-08-26
PDF
60 ระบบที่ 25 - ระบบการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 2023-11-28
PHOTO
61 ระบบที่ 17 - ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2023-11-28
PHOTO
62 ระบบที่ 18 - ระบบการจัดการความรู้และการปฏิบัติที่ดี 2023-11-28
PHOTO
63 ระบบที่ 19 - ระบบการจัดการขีดความสามารถและอัตรากำลัง 2023-11-28
PHOTO
64 ระบบที่ 32 - ระบบการจัดการนวัตกรรม 2023-11-28
PHOTO
65 วางแผนกลยุทธ์ 2021-08-13
PDF
66 ระบบวิเคราะห์อัตรากำลัง 2021-08-13
PDF
67 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานยุทธศาสตร์และแผน 2021-08-13
PDF
68 ระบบที่ 14 - ระบบการเทียบเคียงผลการดำเนินการ 2023-11-28
PHOTO
69 รายงานประชุมจัดทำระบบติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาและภาระงานสอน 2021-08-13
PDF
70 รายงานประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2563 2021-06-29
PDF
71 แบบฟอร์มติดตามไตรมาส3/2564 2021-06-21
EXCEL
72 ชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขออัตรากำลัง2565-2568 กองแผนงานวันที่ 5พฤษภาคม 2564 2021-05-05
PDF
73 รายงานความเสี่ยง1/2564 2021-04-09
PDF
74 ระบบที่ 31 - ระบบการเตรียมความพร้อมรับภับพิบัติ 2023-11-28
PHOTO
75 ระบบที่ 23 - ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานบุคลากร 2023-11-28
PHOTO
76 ระบบที่ 24 - ระบบการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ 2023-11-28
PHOTO
77 ระบบที่ 22 - ระบบการสร้างความผูกพันองค์กร 2023-11-28
PHOTO
78 ระบบการนำและสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร 2021-04-09
PDF
79 ระบบวางแผนกลยุทธ์ 2021-04-09
PDF
80 ระบบที่ 26 - ระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน 2023-11-28
PHOTO
81 ระบบที่ 12 - ระบบการให้บริการและจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า 2023-11-28
PHOTO
82 ระบบที่ 30 - ระบบการจัดการเครือข่ายอุปทาน 2023-11-28
PHOTO
83 ระบบที่ 29 - ระบบจัดการต้นทุนของกระบวนการทำงาน 2023-11-28
PHOTO
84 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-04-09
PDF
85 ระบบที่ 27 - ระบบการทำงานด้านการสนับสนุนวิชาการ 2023-11-28
PHOTO
86 ระบบสื่อสารและสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2021-04-09
PDF
87 รายงานหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 2021-04-09
PDF
88 รายงานประชุมหน่วยงานเดือนมกราคม2564 2021-04-09
PDF
89 รายงานหน่วยงานเดือนมีนาคม2564 2021-04-09
PDF
90 แบบฟอร์มความเสี่ยงไตรมาสที่2/2564 2021-03-10
EXCEL
91 ระบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-01-22
PDF
92 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-01-22
PDF
93 ระบบนำและสร้างความยั่งยืน 2021-01-22
PDF
94 ขั้นตอนก่ารเข้าระบบประชุมงานเกษตรภาคเหนือ 2021-01-21
PDF
95 แบบฟอร์มกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวงบประมาณแผ่นดินงบประมาณ 2565 2021-01-14
EXCEL
96 เอกสารประกอบการบรรยายEdPEx 4มกราคม 2564 2021-01-12
PDF
97 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2563 2021-01-12
PDF
98 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2021-01-12
PDF
99 รายงานประชุมงานแผนครั้งที่5-2563 2021-01-12
PDF
100 ปฏิทินแผน 2020-12-24
PDF
101 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 CMU 2020-12-17
PDF
102 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 Agri 2020-12-17
PDF
103 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศพ.ศ.2564-2570 2020-12-14
PDF
104 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
105 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
106 แบบฟอร์มรายงานผลความเสี่ยงรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ2564 2020-12-09
EXCEL
107 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-12-02
EXCEL
108 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2569 2020-11-26
EXCEL
109 แผนความเสี่ยงประจำปี2564 2020-11-25
EXCEL
110 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4 และแผนความเสี่ยงประจำ2564 2020-11-25
PDF
111 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2568 2020-11-25
EXCEL
112 แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2564 2020-11-24
EXCEL
113 ppt ประกอบการบรรยายการเชื่อมโยงแผนระดับชาติ 28Oct20 2020-10-29
PDF
114 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การเชื่อมโยงแผนระดับชาติฯ" วันที่ 28 ตุลาคม 2563 2020-10-29
PDF
115 412-คณะกรรมการความเสี่ยง 2020-10-09
PDF
116 411-คณะจัดทำรายงานEdPEx200 2020-10-09
PDF
117 ขอจ้างเขียนแบบ 2020-09-30
PDF
118 ตัวชี้วัดคำรับรองฉบับลงนาม2563-2565 2020-09-30
PDF
119 รายงานประชุมงานแผนเดือนสิงหาคม2563 2020-09-28
PDF
120 รายงานการประชุมงานแผนเดือนกันยายน 2563 2020-09-28
PDF
121 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่3 2020-09-18
PDF
122 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ12 (2560-2564) ฉบับปรับปรุงปี2563 2020-08-11
PDF
123 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2563 2020-07-08
PDF
124 ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายPA-ActionPlan-7 2020-06-15
PDF
125 swot63 2020-06-15
PDF
126 แบบฟอร์มสำรวจเครื่องสำรองไฟ 2020-05-14
EXCEL
127 แผนงบลงทุน10ปีครุภัณฑ์ 2020-04-24
PDF
128 แผนงบลงทุน10ปี 2564-2574-สิ่งก่อสร้าง 2020-04-24
PDF
129 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน 2020-04-24
PDF
130 ความเสี่ยง63 2020-04-29
PDF
131 แผนบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
132 คู่มือการบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
133 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงหลังสัมมนาผู้บริหาร 2020-03-20
EXCEL
134 รวมswot-tows 2020-03-16
EXCEL
135 swot-tows 2020-03-16
PDF
136 v.2 ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 2020-03-16
PDF
137 ความเชี่ยวชายของคณาจารย์แต่ละสาขา 2020-03-16
PDF
138 รายงานหน่วยงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
139 รายงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
140 เอกสารประกองการสัมมนาผู้บริหารปี2563-2 2020-03-13
PDF
141 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี2562-2 2020-03-11
PDF
142 คู่มือการขออนุมัติแบบรูปรายการมช 2020-03-02
PDF
143 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ดินของมช 2020-03-02
PDF
144 แบบฟอร์มปร4-6 2020-03-02
EXCEL
145 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2020-02-17
PDF
146 เอกสารการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการปี2563 2020-02-17
PDF
147 เล่มความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2563 2020-02-17
PDF
148 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
149 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
150 คู่มือการใช้ระบบe-action plan 63 2019-10-25
PDF
151 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1/2562 2019-10-24
PDF
152 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่3/2562 2019-10-24
PDF
153 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
154 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
155 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
156 Agri EdPEx-2561-มช 2019-09-02
PDF
157 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 2019-07-15
PDF
158 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 2019-07-12
PDF
159 แผนกลยุทธ์ และร่างโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-06-27
EXCEL
160 Tow matrix สัมมนาผู้บริหารปีงบประมาณ 2562 2019-05-30
EXCEL
161 การใช้พื้นที่สูง 2019-05-24
PDF
162 แบบฟอร์มคำขออัตรากำลัง63-64 2019-05-17
EXCEL
163 การเลือกแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 2019-05-13
PDF
164 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์-อัพเดท13พฤษภาคม2562 2019-05-13
PDF
165 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ-ปรับครึ่งปี2562 2019-05-10
EXCEL
166 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 2019-05-10
PDF
167 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ 2019-05-10
PDF
168 รายงานสรูปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2019-05-03
PDF
169 แบบฟอร์ม SWOT 2019-05-02
WORD
170 แผนเชิงพันธกิจปี2562 2019-04-29
EXCEL
171 รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-28
PDF
172 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาส3-2561 2019-03-11
PDF
173 กิจกรรมEdPEx ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-08
PDF
174 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 2019-03-05
PDF
175 Feedback EdPEx 2019-02-27
PDF
176 เล่มEdPEx-2559 2019-02-27
PDF
177 ระบบที่ 11 - ระบบการสร้างความผูกพันของลูกค้า 2023-11-24
PHOTO
178 ระบบที่ 6 - ระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน 2023-11-24
PHOTO
179 ระบบที่ 10 - ระบบการวางแผนการตลาด 2023-11-24
PHOTO
180 ระบบที่ 9 - ระบบการฟังเสียงลูกค้า 2023-11-24
PHOTO
181 ระบบที่ 8 - ระบบนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2023-11-24
PHOTO
182 ระบบที่ 7 - ระบบการวางแผนกลยุทธ์ 2023-11-24
PHOTO
183 ระบบที่ 5 - ระบบการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 2023-11-24
PHOTO
184 ระบบที่ 4 - ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 2023-11-24
PHOTO
185 ระบบที่ 3 - ระบบการกำกับดูแลองค์กร 2023-11-24
PHOTO
186 ระบบที่ 2 - ระบบการสื่อสารเเละสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2019-02-24
PHOTO
187 ระบบที่ 1 - ระบบการนำและสร้างความยั่งยืน 2023-11-24
PHOTO
188 แบบฟอร์มโอนงบประมาณเงินรายได้ 2018-12-25
WORD
189 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
190 การเชื่องโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
191 ความเชื่องโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-12-19
PDF
192 มาตรฐานคุณลักษณะงานก่อสร้าง 2018-12-19
PDF
193 มาตรฐานคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 2018-12-19
PDF
194 มาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 2018-12-19
PDF
195 กฏฎฟมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ 2018-12-19
PDF
196 แนวทางการพิจารณางบประมาณ 2562 2018-12-19
PDF
197 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2562 2018-12-19
PDF
198 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
PDF
199 ระบบงานนำ32 system 2018-12-18
PDF
200 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ ปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
EXCEL
201 ยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำงบประมาณ 2018-12-19
PDF
202 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-18
EXCEL
203 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-14
EXCEL
204 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-03
EXCEL
205 รายงานหน่วยงานนโยบายและแผนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-11-28
PDF
206 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 2018-08-29
PDF
207 การประชุม IT ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (รองบริหาร/เลขา) 2018-08-30
PDF
208 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - Risk 2018-08-30
PDF
209 การประเมินค่าความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ 2562 (RM2) 2018-08-30
PDF
210 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง61ไตรมาส3-v.2 2018-08-29
EXCEL
211 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 2018-07-19
EXCEL
212 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย PA หลังเจรจาลงนาม คณะเกษตรศาสตร์ 2018-07-03
PDF
213 เอกสารคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) 2561-64 ฉบับลงนาม 2018-06-26
PDF
214 คู่มือ PA 2560-2564 2018-08-03
PDF
215 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 2018-11-01
PDF
216 2.1ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2018-04-18
PDF
217 หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ-TQA-2561-2562 2018-06-11
PDF
218 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-07
PDF
219 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 2018-06-05
PDF
220 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี(2560-2579) 2018-06-05
PDF
221 1.10ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2018-05-09
PDF
222 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนภาควิชา 2018-04-26
PDF
223 1.9ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง-RM 2018-04-24
PDF
224 1.8ระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน-PA 2018-04-24
PDF
225 1.7ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 2018-04-22
PDF
226 1.6ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 2018-04-22
PDF
227 Annual Report 2559 2018-04-19
PDF
228 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง2561 ไตรมาส1-2 2018-04-18
EXCEL
229 รายงานสัมมนาผู้บริหาร6-9มิย60 2018-04-18
PDF
230 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่2-11เมย61 2018-04-17
PDF
231 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2562 2019-02-07
PDF
232 รายงานประชุมหน่วยงานครั้งที่2-61 2019-02-07
PDF
233 ปฏิทินงบประมาณ 2564 2019-02-06
PDF
234 ฟอร์ม SWOT Analysis 2018-03-22
WORD
235 KPI-PA-Owner 2018-07-04
PDF
236 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1-2 2019-03-05
PDF
237 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่1-62 2019-02-27
PDF
238 แบบฟอร์มภาระงานที่คาดว่าจะมอบหมายตำแหน่งEP 2021-05-06
EXCEL
239 ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-12-03
EXCEL
240 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 2018-11-05
EXCEL
241 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2018-11-05
EXCEL
242 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4-62 และแผนความเสี่ยงปี2563 2019-12-03
PDF
243 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 2020-01-06
EXCEL
244 แบบฟอร์มประมาณการรายรับ 59 2014-11-19
EXCEL
245 แผนความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 2020-01-22
EXCEL
246 แบบฟอร์มการเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 2014-05-27
EXCEL
247 ภาพรวมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 2014-05-02
EXCEL
248 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) v.2 2014-03-20
WORD
249 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) 2014-03-19
WORD
250 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2013-10-28
EXCEL
251 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มช. ปี 2551 2011-05-19
PDF
252 รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 2011-05-19
PDF
253 แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย(สายปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2011-05-19
EXCEL
254 คู่มือตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2554 2011-05-19
PDF
255 คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2554) 2011-05-19
PDF
256 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ2563-CMU 2018-10-18
PDF
257 แบบสำรวจความต้องการการใช้ซอฟท์แวร์ของ Adobe ตามแบบฟอร์ม ข 2018-10-08
EXCEL
258 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 2018-10-05
PDF
259 หลักการวิเคราะห์SWOT 2020-02-11
PDF
260 แบบฟอร์มสำหรับจัดทำSWOT-TOWS 2020-02-11
EXCEL
261 ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการดำเนินงานประจำปี2562 2020-02-12
PDF