วิสัยทัศน์
Smart Agriculture towards
Sustainable Development
ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร
มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่านิยม
AGGIE TEAM
Attitude
Great heart
Gratitude
Integrity
Excellence
Technology
Environmental integrity
Accountability
Multidisciplinary
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

Dept. of Plant and Soil Sciences

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Semester 28 ก.พ. 2567 | : 11
เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 19 ก.พ. 2567 | : 31
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Fall Semester Exchange Student Program, National Chung Hsing University ไต้หวัน (หมดเขต 15 มีนาคม 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 38
การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ณ Indian Institute of Technology Kanpur 13 ก.พ. 2567 | : 36
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน SSIP 2024 Summer Program, Showa Women University ประเทศญี่ปุ่น 13 ก.พ. 2567 | : 31
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Meiji SPSE Fall Semester 2024 (หมดเขต 1 มีนาคม 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 22
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Waseda University Fall 2024 (หมดเขต 19 กุมภาพันธ์ 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 40
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 กุมภาพันธ์ 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 27
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 8 2 ก.พ. 2567 | : 44
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASIAN International Mobility for Students (AIMS) Programme 1 ก.พ. 2567 | : 41
การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและความร่วมมือ จาก UK Science and Research Funding Opportunities 1 ก.พ. 2567 | : 31
CMU Presidential Scholarship 2024 31 ม.ค. 2567 | : 32
รับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Exchange Program 2024 31 ม.ค. 2567 | : 53
เปืดรับสมัครทุนการศึกาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Türkiye Scholarships) 31 ม.ค. 2567 | : 29
ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ ประจำปีการศึกษา 2024/2025 31 ม.ค. 2567 | : 39
ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ASEAN+ONE SCHOLARSHIP” ระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนให้เปล่า) 19 ธ.ค. 2566 | : 57
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Semester 28 ก.พ. 2567 | : 11
เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 19 ก.พ. 2567 | : 31
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Fall Semester Exchange Student Program, National Chung Hsing University ไต้หวัน (หมดเขต 15 มีนาคม 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 38
การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ณ Indian Institute of Technology Kanpur 13 ก.พ. 2567 | : 36
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน SSIP 2024 Summer Program, Showa Women University ประเทศญี่ปุ่น 13 ก.พ. 2567 | : 31
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Meiji SPSE Fall Semester 2024 (หมดเขต 1 มีนาคม 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 22
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Waseda University Fall 2024 (หมดเขต 19 กุมภาพันธ์ 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 40
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 กุมภาพันธ์ 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 27
ดูข่าวบริการการศึกษาทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

 • Mar
  03

  เตรียมความพร้อมเชิงวิชาการ (ติวก่อนสอบปลายภาค 2/66)

  08.00 - 17.00 น.
 • Mar
  06

  นำเสนอฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 กระบวนวิชา 400290

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/419
 • Mar
  06

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 (วาระพิเศษ)

  09.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/423
 • Mar
  06

  ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566

  08.30 - 12.00 น.

  ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร 

 • Mar
  06

  งานเลี้ยงอำลานักศึกษา ชั้นปีที่ 4 (Goodbye senior)

  17.30 - 21.30 น.

  ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 17:30-21:30

 • Mar
  08

  สัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ (วันที่1)

  08.30 - 18.00 น.
 • Apr
  24

  โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/405
 • Jul
  17

  โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/406
 • Oct
  16

  โครงการวันสื่อสารองค์กรคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2567

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/407