ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ Logo Agri 2022-12-27
ZIP
2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2024-04-04
EXCEL
3 โครงการเกษตรแห่งชาติ final25MAR2024 2024-04-03
PDF
4 ไฟค์แนะแนว 2024-03-20
PDF
5 เอกสารโครงการปรับปรุงอาคารดาหลา-ปทุมมา ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 2024-03-11
PDF
6 4.2 2024-02-14
PDF
7 4.4 2024-02-20
PDF
8 เอกสารฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ 2024-02-19
PDF
9 รายงานผลการดำเนินงานงานบริการการการศึกษา 2024-02-15
Power Point
10 safe 2024-02-13
PDF
11 pls363212 2024-02-09
PDF
12 212 2024-02-09
PDF
13 แนบ 2024-02-09
PDF
14 แบบฟอร์มสำหรับการจ่ายเงิน ผ่านระบบโอนเงิน Internet Banking คณะเกษตรศาสตร์ 2024-02-06
EXCEL
15 การเขียนหนังสือหรอตำรา โดย รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล 2024-01-25
PDF
16 รายงานการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
17 รายงานด้านวิเทศ ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
18 รายงานด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
19 รายงานด้านการศึกษา ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
20 รายงานด้านวิจัย ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
21 รายงานด้านบริหารทั่วไป ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
22 วิสัยทัศน์ ปีงบ 67 ครั้งที่ 1 2024-01-19
PDF
23 ขั้นตอนการบรรจุบุคลากรชาวต่างชาติ 2024-01-16
PDF
24 มติ IDP 2024-01-16
PDF
25 แผนพัฒนาบุคลากร 2567 2024-01-16
PDF
26 ใบสมัครขอรับทุนสนุับสนุนการศึกษา สำหรับบุตรบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ "กองทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมสิริ" ประจำปี 2566 2024-01-12
PDF
27 การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา กองทุนการศึกษา รองศาสสตราจารย์ ดร.พิทยา สรวมสิริ 2024-01-12
PDF
28 เอกสาร idp 2023-12-14
PDF
29 สถิติบุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์ 2023-12-14
PDF
30 หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 2023-12-12
PDF
31 หลักสุตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2566 2023-12-12
PDF
32 เอกสารอำนวยการคณะ 2023-12-08
PDF
33 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม "หลักเกณฑ์ในการอ้างอิงทางสายวิทยาศาสตร์เกษตร" วันที่ 6 ธันวาคม 2566 2023-12-06
PDF
34 แนะนำสาขาวิชาเอก 2023-12-07
PHOTO
35 ข้อมูล Smart Agriculture 2023-12-06
PDF
36 ไฟล์ Smart Agri หน่วยงาน - form ทักษะ และตัวชี้วัด 2023-12-06
PDF
37 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2023-12-01
PDF
38 ระบบที่ 28 - ระบบการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน 2023-11-28
PHOTO
39 ระบบที่ 21 - ระบบบริหารความอยู่ดีมีสุขบุคลากร 2023-11-28
PHOTO
40 ระบบที่ 20 - ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่ดี 2023-11-28
PHOTO
41 ระบบที่ 16 - การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 2023-11-28
PHOTO
42 ระบบที่ 15 - ระบบการทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการ 2023-11-28
PHOTO
43 ระบบที่ 13 - ระบบการวัดผลการดำเนินการ 2023-11-28
PHOTO
44 เกษตร-ทัพไท ช้างทองคำ 2023-11-10
PDF
45 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 27/2566 (ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความประเภท Review article และผลงานทางวิชาการในวารสาร Natural and Life Sciences Communications) 2023-11-09
PDF
46 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก 111 2023-11-06
WORD
47 หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการสนับสนุนการพัฒนาบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-11-06
PDF
48 แบบฟอร์มขอรับค่าสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-11-06
WORD
49 4.4 สัมมนาระดมความคิดเห็นฯ Retreat 2023-10-31
PDF
50 4.3 อบรมหลักสูตร TQA Criteria 2023-10-31
PDF
51 4.2 TQA-EdPEx จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ 2023-10-31
PDF
52 4.1 EdPex300Sharing-11May22 2023-10-31
PDF
53 3.1 เชิญเข้าร่วม PDPA 2023-10-31
PDF
54 2.13 ปช.จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่าย งบ 68 2023-10-31
PDF
55 2.12 บริหารความเสี่ยงวัฒนธรรมองค์กร 2023-10-31
PDF
56 2.11 Thailand Future Careers 2023-10-31
PDF
57 2.10 อนุมัติไปสัมมนาผู้บริหาร มช 2023-10-31
PDF
58 2.9 สัมมนาสภาคณบดีเกษตร 2023-10-31
PDF
59 2.8 แนวทางขับเคลื่อนแผนระยะที่ 13 2023-10-31
PDF
60 2.7 เดินทางไปประชุมสภาคณบดี 2023-10-31
PDF
61 2.6 การถ่ายทอดแผนความเสี่ยง 66 2023-10-31
PDF
62 2.4 สัมมนางานยุทธศาสตร์และแผน 2565 2023-10-31
PDF
63 2.2 การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปี 2565 2023-10-31
PDF
64 2.1 โครงการสัมมนางานยุทธศาสตร์ 22-4-65 2023-10-31
PDF
65 1.2 เชิญคณบดีเข้าร่วมโครงการ CIEL 2023-10-31
PDF
66 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-10-27
PDF
67 t 2023-10-26
PHOTO
68 แบบฟอร์มทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-10-25
WORD
69 เงื่อนไขการรับทุนวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-10-25
PDF
70 แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์ 2023-10-06
EXCEL
71 352100 2023-09-24
PDF
72 ปริญญาตรี - 14.แบบฟอร์มรับรองความถูกต้อง สหกิจศึกษา 2023-09-22
PDF
73 มติ 2023-08-28
PDF
74 365412 2023-08-28
PDF
75 365411 2022-06-01
PDF
76 365312 2023-08-28
PDF
77 แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 2023-09-18
PDF
78 ประกาศสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย- 2023-09-11
PDF
79 รายงานประชุมเกษตร1-66 2023-09-05
PDF
80 วาระประชุมเกษตร2-66 2023-09-05
PDF
81 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566) 2023-09-01
PDF
82 66.08.30 พบปะส่วนงาน-สวัสดิการด้านสุขภาพ 67 2023-08-30
PDF
83 8.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (พืชไร่)2.pdf 2023-08-29
PDF
84 8.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (พืชไร่)2.doc 2023-08-29
WORD
85 ผลประเมินช่องทางการสื่อสารข้อมูลสำคัญที่มีประสิทธิภาพของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-08-22
PDF
86 รายงานข้อมูลด้านงานบริหารงานวิจัย 2023-08-22
PDF
87 รายงานการดำเนินงานด้ายบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2023-08-22
PDF
88 การประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2023-08-22
PDF
89 แนะนำบุคลากรใหม่ / สวัสดิการ / การเรียนรู้ของพนักงานใหม่ 2023-08-22
PDF
90 info3 2023-07-03
PHOTO
91 info2 2023-07-03
PHOTO
92 info 2023-07-03
93 แบบฟอร์มการเลือกสถานประกอบการเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาวิชาพืชไร่.pdf 2023-06-30
PDF
94 แบบฟอร์มการเลือกสถานประกอบการเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาวิชาพืชไร่.doc 2023-06-30
WORD
95 เอกสารยื่นขอเสนอสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพืชไร่.pdf 2023-06-27
PDF
96 เอกสารยื่นขอเสนอสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพืชไร่.doc 2023-06-27
WORD
97 เอกสารยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพืชไร่.pdf 2023-06-27
PDF
98 เอกสารยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพืชไร่.doc 2023-06-27
WORD
99 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการวิชาการ พ.ศ. 2557 2023-06-15
PDF
100 การดำเนินงานโครงการวิจัยกฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการเก็บหลักฐาน 2023-06-15
PDF
101 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2544 2023-06-15
PDF
102 แนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ฉบับที่ 2 2023-06-15
PDF
103 AET100 2023-06-13
PDF
104 การนั่งห้องประชุมวันปฐมนิเทศ 2023-06-11
PHOTO
105 กำหนดการปฐมนิเทศ ป ตรี 2023-06-11
PHOTO
106 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-06-08
PHOTO
107 7แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา.pdf 2023-05-30
PDF
108 7แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา.doc 2023-05-30
WORD
109 6.มชท.19 แบบคำร้องทั่วไป (เว็บบัณฑิต).pdf 2023-05-30
PDF
110 6.มชท.19 แบบคำร้องทั่วไป (เว็บบัณฑิต).doc 2023-05-30
WORD
111 5.แบบฟอร์มเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์.pdf 2023-05-30
PDF
112 5.แบบฟอร์มเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์.doc 2023-05-30
WORD
113 4.แบบฟอร์มยื่นขอสำเร็จการศึกษา(ปฐพีศาสตร์ส.pdf 2023-05-30
PDF
114 4.แบบฟอร์มยื่นขอสำเร็จการศึกษา(ปฐพีศาสตร์ส.doc 2023-05-30
WORD
115 3.แบบฟอร์มยื่นขอสำเร็จการศึกษา(พืชสวน).pdf 2023-05-30
PDF
116 3.แบบฟอร์มยื่นขอสำเร็จการศึกษา(พืชสวน).doc 2023-05-30
WORD
117 2.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์(ปฐพีศาสตร์สิ่ง.pdf 2023-05-30
PDF
118 2.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์(ปฐพีศาสตร์สิ่ง.doc 2023-05-30
WORD
119 1.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์(พืชสวน).pdf 2023-05-30
PDF
120 1.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์(พืชสวน).doc 2023-05-30
WORD
121 ปริญญาตรี - 12.การเขียนเอกสารอ้างอิง ปัญหาพิเศษ (พืชไร่).pdf 2023-05-30
PDF
122 ปริญญาตรี - 12.การเขียนเอกสารอ้างอิง ปัญหาพิเศษ (พืชไร่).doc 2023-05-30
WORD
123 ปริญญาตรี - 11.ฟอร์มปัญหาพิเศษ สาขาพืชไร่.pdf 2023-05-30
PDF
124 ปริญญาตรี - 11.ฟอร์มปัญหาพิเศษ สาขาพืชไร่.doc 2023-05-30
WORD
125 ปริญญาตรี - 10.แบบฟอร์มรับรองความถูกต้อง ปัญหาพิเศษ 2023-05-30
PDF
126 ปริญญาตรี - 9.แบบฟอร์มปัญหาพิเศษ สาขาพืชสวน 2023-05-30
ZIP
127 ปริญญาตรี - 8.รูปแบบการเขียนรายงานการฝึกงาน 2023-05-30
PDF
128 ปริญญาตรี - 7.ใบสมัครสหกิจศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์ 2023-05-30
WORD
129 ปริญญาตรี - 6.ใบสมัครฝึกงาน 2023-05-30
WORD
130 ปริญญาตรี - 5.การจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษ สาขาพืชสวน 2023-05-30
WORD
131 ปริญญาตรี - 4.ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาพืชสวน 2023-05-30
PDF
132 ปริญญาตรี - 3.แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ สาขาพืชสวน 2023-05-30
PDF
133 ปริญญาตรี - 2.คำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา 2023-05-30
WORD
134 ปริญญาตรี - 1.คำขอทั่วไป 2023-05-30
WORD
135 โครงสร้างองค์กร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2023-05-26
PHOTO
136 เอกสารใบเสร็จ 2023-05-22
PHOTO
137 14 2023-05-22
PDF
138 มคอ. 3 2023-05-18
PDF
139 1 2023-04-29
PDF
140 โครงการอบรม ITA 2023-04-29
PDF
141 รายชื่อผู้เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2023-04-29
PDF
142 แผนอัตรากำลังคณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-27
PDF
143 ประกาศ กพอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 2023-04-27
PDF
144 กีฬาบุคลากร 2023-04-27
PHOTO
145 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ และการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ครุฑทองคำ 2023-04-27
PDF
146 โครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2023-04-27
PDF
147 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติระบบพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับบุคลากรใหม่ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) 2023-04-27
PDF
148 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ 2023-04-27
PDF
149 อัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นต่ำของข้าราชการ 2023-04-27
PDF
150 ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2023-04-27
PDF
151 กิจกรรมพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-27
PHOTO
152 บุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 2023-04-27
PHOTO
153 การเรียนรู้ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (พนักงานใหม่) 2023-04-26
PDF
154 รายงานประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-19
PDF
155 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 2023-04-18
PDF
156 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 2023-04-17
PDF
157 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ 2023-04-17
PDF
158 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  2023-04-17
PDF
159 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-12
PDF
160 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ 2023-04-12
PDF
161 พิจารณาหลักสูตรอบรมระยะสั้น 2022-06-01
PDF
162 คณะกรรมการด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-04-03
PDF
163 มคอ 2023-03-02
PHOTO
164 QA66 2023-03-22
PHOTO
165 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 2023-03-14
PDF
166 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับทบทวน กุมภาพันธ์ 2566) 2023-03-01
PDF
167 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง) 2023-03-01
WORD
168 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจดำเนินโครงการ 2023-02-10
WORD
169 AET 421 2023-02-07
PDF
170 ฝึกงาน 2023-02-07
PHOTO
171 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 2023-02-07
PDF
172 เปิด ปรับปรุง กระบวนวิชา 2-66 2023-02-06
PHOTO
173 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี 2023-02-01
PHOTO
174 มคอ.2 ปร.ด. สาขาวิชาระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2023-01-17
PDF
175 มคอ.2 วท.ม. สาขาวิชาระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2023-01-17
PDF
176 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-16
PDF
177 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 25/2561 (ค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอนและช่วยปฏิบัติงานวิจัย) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 2023-01-09
PDF
178 2 2022-11-01
PDF
179 1 2022-11-01
PDF
180 tqf 2022-12-01
PHOTO
181 คุณกมล ทิพโชต - แบบฟอร์มใบสมัครผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ช้างทองคำ 65 2022-10-28
PDF
182 4.2-4 2022-10-18
PDF
183 3.1-3 2022-10-18
PDF
184 1.6.1-1 2022-10-18
PDF
185 1.5.2-1 2022-10-18
PDF
186 1.4.2-1 2022-10-18
PDF
187 1.3.2-1 2022-10-18
PDF
188 แบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
189 ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
190 ตัวอย่างการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
PDF
191 ตัวอย่างการขออนุมัติโอนงบประมาณ 2022-10-12
PDF
192 แบบฟอร์มการโอนงบประมาณ 2022-10-12
WORD
193 รายละเอียดแบบฟอร์มคำของบประมาณและแผนปฏิบัติการ 2022-10-11
PDF
194 แบบจัดทำคำของบประมาณหมวดงบอุดหนุนพร้อมแผนปฏิบัติการ 2567 2022-10-10
195 +แบบฟอร์มใบนำส่งหลักฐานค่าใช้จ่าย (ส่วนกลาง) 2022-09-21
PDF
196 +แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการส่วนกลางคณะ 2022-09-21
PDF
197 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ กรณีจัดซื้อด้วยเงินบริจาค 2022-09-16
WORD
198 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ในกรณีใช้เงินบริจาค 2022-09-16
WORD
199 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ในกรณีใช้เงินบริจาค 2022-09-16
WORD
200 ฟอร์มการดำเนินงานโครงการInnovation Alley 2022-09-16
EXCEL
201 ใบตรวจรับครุภัณฑ์โครงการวิจัย 2022-09-13
WORD
202 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อโครงการวิจัย 2022-09-13
WORD
203 แบบฟอร์มรับรองคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(spec) 2022-09-13
WORD
204 ใบสั่งซื้อ (วัสดุ/ครุภัณฑ์) โครงการวิจัย (หลายรายการ) 2022-09-13
WORD
205 1-66 2022-09-02
PHOTO
206 แบบสอบถามนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565(TCAS รอบ 1) 2022-08-08
PDF
207 แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-08-01
PDF
208 กก 2022-07-18
PHOTO
209 ทุน 2022-07-18
210 คุมสอบ 2022-07-18
PDF
211 รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 2022-07-11
PDF
212 อบ 2022-07-08
PHOTO
213 เอกสารแนบ2กิจกรรมแผนการดำเนินงาน 2022-06-28
EXCEL
214 เอกสารแนบ1 เพิ่มเติมรายชื่อคณะทำงานinnovationalley 2022-06-28
EXCEL
215 มคอ 2. เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 2022-06-21
PDF
216 แนะนำระบบสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 2022-06-16
PDF
217 แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 65 2022-06-16
PDF
218 แนะนำการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 2022-06-16
PDF
219 ปฐมนิเทศนักศึกษา 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2022-06-16
PDF
220 แนะนำหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และการเรียนสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2022-06-16
PDF
221 หลักสูตรปรับปรุง วท.ม. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปีพ.ศ. 2565 2022-06-16
PDF
222 หลักสูตรปรับปรุง ป.เอก สาขาวิชาพืชสวน 2022-06-14
PDF
223 หลักสูตรปรับปรุง ป.โท สาขาวิชาพืชสวน 2022-06-14
PDF
224 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2022-06-17
225 การพิจารณาให้ชั่วโมงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 2022-06-10
PDF
226 ใหม่ 2022-05-31
PHOTO
227 4.2 2022-06-09
PDF
228 4.1 2022-06-08
PDF
229 MeetingReport 1-65 2022-06-08
PDF
230 1.4.3 2022-06-08
PDF
231 1.2.1 2022-06-08
PDF
232 arrow 2021-11-17
PHOTO
233 3 2022-06-01
PHOTO
234 2 2022-06-02
PHOTO
235 QA 2022-05-31
PHOTO
236 ประเมิน 2022-06-02
PHOTO
237 ปฏิทิน65 2022-06-01
PHOTO
238 pre 65 2022-06-01
PHOTO
239 ปฐมนิเทศ 65 2022-06-01
PHOTO
240 ผปค 65 2022-06-01
PHOTO
241 QA2565 2022-06-01
PHOTO
242 กระบวนวิชา 2022-06-01
PHOTO
243 ประเมิน 2022-06-01
PHOTO
244 รายชื่อ 2022-06-01
PHOTO
245 ผุ้แทนสาขาวิชา 2022-02-02
PHOTO
246 กรรมการ ป.ตรี 2022-06-01
PHOTO
247 รายงานติดตามผลการดำเนินงานความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2565 2022-06-01
PDF
248 QA-65 2022-06-01
PHOTO
249 ติดตาม มคอ. 2022-06-01
PHOTO
250 กระบวนวิชา 2022-06-01
PHOTO
251 QA 65 2022-05-18
PHOTO
252 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 485/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 406/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 2022-05-18
PDF
253 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 2022-05-12
PDF
254 การเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา AET 2022-05-09
PDF
255 กก 2022-04-29
PHOTO
256 ผู้แทนโรคพืช 2022-04-28
257 QA65 2022-04-19
PHOTO
258 รายชื่อ 2022-04-19
PHOTO
259 ระบบ 2022-04-19
PHOTO
260 มคอ 2022-04-19
PHOTO
261 ทวนสอบ 2022-04-18
PHOTO
262 ฝึกงาน 2022-04-12
PHOTO
263 รายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 55 ท่าน 2022-03-10
PDF
264 แผน 13 2022-03-10
PDF
265 โครงการ Plant Factory 2022-03-10
PDF
266 ความก้าวหน้ามูลนิธิเกษตรแก้ว 2022-03-10
PDF
267 รายงานการประชุมอำนวยการ 4/2564 2022-03-10
PDF
268 แผนความเสี่ยงปี64 2022-03-04
EXCEL
269 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2022-03-01
PDF
270 ระดับบัณฑิตศึกษา 2022-02-24
271 ระดับปริญญาตรี 2022-02-24
272 รายงานประจำปี 2564 งานยุทธศาสตร์และแผน 2022-02-23
PDF
273 แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงรายไตรมาส 2022-02-22
EXCEL
274 Template มคอ.3 2022-02-22
WORD
275 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ 2565 2022-02-22
PDF
276 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสในรูปแบบ PowerPoint 2022-02-21
Power Point
277 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับปรับปรุง2564ลว27ธค64 2022-02-10
PDF
278 ลดค่าธรรมเนียม2/2564-2 2022-02-10
PDF
279 ลดค่าธรรมเนียม2/64 2022-02-10
PDF
280 ประกาศมชลดค่ษะรรมเนียมการศึกษา1/64 2022-02-10
PDF
281 ระเบียบค่าธรรมเนียมป.ตรี-13ธค64 2022-02-10
PDF
282 แนวทางการบริหารการเงิน1-64-23กย64 2022-02-10
PDF
283 ระเบียบมชค่าธรรมเนียมป.ตรี4-64 2022-02-10
PDF
284 ระเบียบค่ษธรรมเนียมป.ตรฉบับที่3-63 2022-02-10
PDF
285 pic3 2022-02-02
PHOTO
286 pic3 2022-02-02
PHOTO
287 2564 2022-02-04
PDF
288 O43 Report 2022-02-04
PDF
289 O42 ITA 2022-02-04
PDF
290 O43 2022-02-04
PDF
291 EIT 2022-02-03
PDF
292 IIT 2022-02-03
PDF
293 วาระประชุม 2022-02-03
PDF
294 คู่มือ ITA 2022-02-03
PDF
295 จรรยาบรรณนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-02-03
PDF
296 O43.7 2022-02-03
PDF
297 O43.6 2022-02-03
PDF
298 O43.5 2022-02-03
PDF
299 O43.4 2022-02-03
PDF
300 O43.3 2022-02-03
PDF
301 O43.2 2022-02-03
PDF
302 O43.1 2022-02-03
PDF
303 ANS 2022-02-02
PDF
304 pic2 2022-02-02
PHOTO
305 pic 2022-02-02
PHOTO
306 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) 2022-02-01
PDF
307 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 2022-02-01
PDF
308 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ฺ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ) 2022-02-01
PDF
309 เกณฑ์edpex63-66 2022-01-26
PDF
310 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-01-20
PDF
311 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย 2022-01-20
PDF
312 รายงานสรุปอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2574 2022-01-20
PDF
313 โครงการ-กิจกรรม-2565-1 2022-01-20
PDF
314 OKRs-2565-1 2022-01-20
PDF
315 Action Plan-2565-1 2022-01-20
PDF
316 PA-2565-1 2022-01-20
PDF
317 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-20
EXCEL
318 คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ 2022-01-18
PDF
319 คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 479/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 2022-01-18
PDF
320 แบบฟอร์มหนังสือนำส่งโครงการวิจัยจากภาควิชา/ศูนย์วิจัย 2022-01-14
WORD
321 ฝึกงาน 2022-07-08
PHOTO
322 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-02-04
PDF
323 470 2021-12-27
PDF
324 469 2021-12-27
PDF
325 หนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด 5-10-64 2021-12-15
PDF
326 1.4.2 2021-12-13
PDF
327 (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 2021-11-26
PDF
328 366702 2021-11-17
PDF
329 365221 2021-11-17
PDF
330 359202 2021-11-17
PDF
331 357110 2021-11-17
PDF
332 352422 2021-11-17
PDF
333 352323 2021-11-17
PDF
334 352103 2021-11-17
PDF
335 351200 2021-11-17
PDF
336 356203 2021-11-17
PDF
337 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 2021-11-17
WORD
338 เพิ่มเติม 2021-11-08
PDF
339 คลินิกหลักสูตร 2 2021-11-04
PDF
340 ANS 2021-11-04
PDF
341 แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ 2021-10-27
WORD
342 คู่มือการใช้งานระบบขอหนังสือรับรองและคำขอทั่วไป (มช.19) 2021-10-21
PDF
343 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-10-15
PDF
344 3 2021-10-03
PDF
345 ว392 2021-10-03
PDF
346 คณะดำเนินงานโครงการหลวง 2021-09-16
PDF
347 2-2.1 รายงานการประชุมอำนวยการ 2-2564 2021-09-16
PDF
348 1-1.5.2 กำหนดการฝึกงานนักศึกษา ประจำปี 2564 2021-09-16
PDF
349 1-1.5.1 สรุปผลการประเมิน QA 63 2021-09-16
PDF
350 รายงานการเงินเดือนมิถุนายน 2564 2021-09-16
PDF
351 รายงานการเงินเดือนพฤษภาคม 2564 2021-09-16
PDF
352 รายงานการเงินเดือนเมษายน 2564 2021-09-16
PDF
353 1 2021-09-09
PDF
354 1.1.1 2021-09-08
PDF
355 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 2021-09-07
PDF
356 process 2021-09-03
PHOTO
357 เอกสารแนบ 2021-09-01
PDF
358 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-08-31
EXCEL
359 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
360 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
361 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2564 2021-08-26
PDF
362 ระบบที่ 25 - ระบบการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 2023-11-28
PHOTO
363 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2557 2021-08-23
PDF
364 ระบบที่ 17 - ระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2023-11-28
PHOTO
365 ระบบที่ 18 - ระบบการจัดการความรู้และการปฏิบัติที่ดี 2023-11-28
PHOTO
366 ระบบที่ 19 - ระบบการจัดการขีดความสามารถและอัตรากำลัง 2023-11-28
PHOTO
367 ระบบที่ 32 - ระบบการจัดการนวัตกรรม 2023-11-28
PHOTO
368 วางแผนกลยุทธ์ 2021-08-13
PDF
369 ระบบวิเคราะห์อัตรากำลัง 2021-08-13
PDF
370 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานยุทธศาสตร์และแผน 2021-08-13
PDF
371 ระบบที่ 14 - ระบบการเทียบเคียงผลการดำเนินการ 2023-11-28
PHOTO
372 รายงานประชุมจัดทำระบบติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาและภาระงานสอน 2021-08-13
PDF
373 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 2021-08-10
PHOTO
374 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 2021-08-07
PHOTO
375 รายละเอียดข้อมูล CMU-RL 2021-08-05
PDF
376 กำหนดการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-07-31
PDF
377 1.6.1 2021-07-14
PDF
378 1.5.5 2021-07-12
PDF
379 1.5.3 2021-07-12
PDF
380 1.3.2 2021-07-09
PDF
381 1.3.1 2021-07-09
PDF
382 ใบยืมพัสดุและครุภัณฑ์ 2021-07-07
WORD
383 รายงานประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2563 2021-06-29
PDF
384 แบบฟอร์มติดตามไตรมาส3/2564 2021-06-21
EXCEL
385 หอพัก 2 2021-06-09
386 หอพัก 1 2021-06-09
387 ชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขออัตรากำลัง2565-2568 กองแผนงานวันที่ 5พฤษภาคม 2564 2021-05-05
PDF
388 แบบฟอร์มคำขอรับบริการวิเคราะห์ 2021-04-29
PDF
389 อัตราค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และค่าบริการเครื่องมือ และ/หรือค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง 2021-04-29
PDF
390 มคอ. 2 หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2565 2021-04-23
WORD
391 รายงานความเสี่ยง1/2564 2021-04-09
PDF
392 ระบบที่ 31 - ระบบการเตรียมความพร้อมรับภับพิบัติ 2023-11-28
PHOTO
393 ระบบที่ 23 - ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานบุคลากร 2023-11-28
PHOTO
394 ระบบที่ 24 - ระบบการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ 2023-11-28
PHOTO
395 ระบบที่ 22 - ระบบการสร้างความผูกพันองค์กร 2023-11-28
PHOTO
396 ระบบการนำและสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร 2021-04-09
PDF
397 ระบบวางแผนกลยุทธ์ 2021-04-09
PDF
398 ระบบที่ 26 - ระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน 2023-11-28
PHOTO
399 ระบบที่ 12 - ระบบการให้บริการและจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า 2023-11-28
PHOTO
400 ระบบที่ 30 - ระบบการจัดการเครือข่ายอุปทาน 2023-11-28
PHOTO
401 ระบบที่ 29 - ระบบจัดการต้นทุนของกระบวนการทำงาน 2023-11-28
PHOTO
402 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-04-09
PDF
403 ระบบที่ 27 - ระบบการทำงานด้านการสนับสนุนวิชาการ 2023-11-28
PHOTO
404 ระบบสื่อสารและสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2021-04-09
PDF
405 รายงานหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 2021-04-09
PDF
406 รายงานประชุมหน่วยงานเดือนมกราคม2564 2021-04-09
PDF
407 รายงานหน่วยงานเดือนมีนาคม2564 2021-04-09
PDF
408 แบบฟอร์มความเสี่ยงไตรมาสที่2/2564 2021-03-10
EXCEL
409 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการแเละเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9/2564 (เงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความประเภท Review article ในวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Scineces (ค่าตอบแทน)) 2021-03-30
PDF
410 PLOs 2021-03-09
PDF
411 PLOs 2021-03-09
PDF
412 แผนการศึกษา 2021-03-01
EXCEL
413 เอกสาร 4.1 รายละเอียดการปรับงบประมาณ2564(งบกลางปี)-คณะ 2021-02-18
PDF
414 เอกสาร 2 รายงานการประชุมอำนวยการ 1-2563 2021-02-18
PDF
415 (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 2021-02-17
416 เอกสาร 1.5.3 ผลการประเมินนักศึกษาเก่า 63 2021-02-18
PDF
417 เอกสาร 1.2.1 ผลการบริหารงานของคณบดี-อาจารย์ณัฐา 2021-02-18
PDF
418 ระบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-01-22
PDF
419 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-01-22
PDF
420 ระบบนำและสร้างความยั่งยืน 2021-01-22
PDF
421 รายงานประเมินผลงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
422 ขั้นตอนก่ารเข้าระบบประชุมงานเกษตรภาคเหนือ 2021-01-21
PDF
423 รายงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
424 แบบฟอร์มกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวงบประมาณแผ่นดินงบประมาณ 2565 2021-01-14
EXCEL
425 เอกสารประกอบการบรรยายEdPEx 4มกราคม 2564 2021-01-12
PDF
426 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2563 2021-01-12
PDF
427 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2021-01-12
PDF
428 รายงานประชุมงานแผนครั้งที่5-2563 2021-01-12
PDF
429 ปฏิทินแผน 2020-12-24
PDF
430 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 CMU 2020-12-17
PDF
431 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 Agri 2020-12-17
PDF
432 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศพ.ศ.2564-2570 2020-12-14
PDF
433 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
434 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
435 แบบฟอร์มรายงานผลความเสี่ยงรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ2564 2020-12-09
EXCEL
436 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-12-02
EXCEL
437 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2569 2020-11-26
EXCEL
438 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับพิเศษ (Special Issue of CMU Journal) 2020-11-25
PDF
439 แผนความเสี่ยงประจำปี2564 2020-11-25
EXCEL
440 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4 และแผนความเสี่ยงประจำ2564 2020-11-25
PDF
441 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2568 2020-11-25
EXCEL
442 แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2564 2020-11-24
EXCEL
443 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ ป.ตรี 1/2564 2021-02-16
PDF
444 รายงานการประชุม กก.ปรับปรุงฯ 2021-02-04
PDF
445 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10/2563 2020-11-04
PDF
446 ppt ประกอบการบรรยายการเชื่อมโยงแผนระดับชาติ 28Oct20 2020-10-29
PDF
447 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การเชื่อมโยงแผนระดับชาติฯ" วันที่ 28 ตุลาคม 2563 2020-10-29
PDF
448 แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา ผลการเรียนรู้ (จุดดำ) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 2020-10-20
WORD
449 412-คณะกรรมการความเสี่ยง 2020-10-09
PDF
450 411-คณะจัดทำรายงานEdPEx200 2020-10-09
PDF
451 การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine 2020-10-08
PDF
452 ขอจ้างเขียนแบบ 2020-09-30
PDF
453 ตัวชี้วัดคำรับรองฉบับลงนาม2563-2565 2020-09-30
PDF
454 คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับวารสารเกษตร 2020-09-28
PDF
455 รายงานประชุมงานแผนเดือนสิงหาคม2563 2020-09-28
PDF
456 รายงานการประชุมงานแผนเดือนกันยายน 2563 2020-09-28
PDF
457 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่3 2020-09-18
PDF
458 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ12 (2560-2564) ฉบับปรับปรุงปี2563 2020-08-11
PDF
459 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 2020-08-05
PDF
460 รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021-06-04
PDF
461 Program ที่ 7 PMU 2021-05-07
PHOTO
462 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 2020-07-22
PDF
463 กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 2020-07-16
PDF
464 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 2020-05-08
PDF
465 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร 2020-05-08
PDF
466 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 2020-05-08
PDF
467 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2563 2020-07-08
PDF
468 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2020-07-02
PDF
469 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2563 2020-07-02
PDF
470 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (PLO) 2020-07-02
PHOTO
471 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 6308.. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 2020-06-19
PDF
472 กำหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (รหัส 63081..) 2020-06-15
PHOTO
473 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 2020-06-16
PDF
474 ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายPA-ActionPlan-7 2020-06-15
PDF
475 swot63 2020-06-15
PDF
476 ตารางปฏิทินทุนวิจัย 2020-06-12
PDF
477 แบบฟอร์มเสนอรายละเอียดโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2563 2020-06-11
EXCEL
478 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย สำหรับใช้ระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 2020-05-27
PDF
479 ชื้แจ้งขั้นตอนระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 2020-05-27
PDF
480 แบบฟอร์มสำรวจเครื่องสำรองไฟ 2020-05-14
EXCEL
481 แผนงบลงทุน10ปีครุภัณฑ์ 2020-04-24
PDF
482 แผนงบลงทุน10ปี 2564-2574-สิ่งก่อสร้าง 2020-04-24
PDF
483 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน 2020-04-24
PDF
484 การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก 2020-10-08
PDF
485 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 2020-04-20
WORD
486 ความเสี่ยง63 2020-04-29
PDF
487 แผนบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
488 คู่มือการบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
489 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงหลังสัมมนาผู้บริหาร 2020-03-20
EXCEL
490 รวมswot-tows 2020-03-16
EXCEL
491 swot-tows 2020-03-16
PDF
492 v.2 ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 2020-03-16
PDF
493 ความเชี่ยวชายของคณาจารย์แต่ละสาขา 2020-03-16
PDF
494 รายงานหน่วยงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
495 รายงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
496 เอกสารประกองการสัมมนาผู้บริหารปี2563-2 2020-03-13
PDF
497 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี2562-2 2020-03-11
PDF
498 คู่มือการขออนุมัติแบบรูปรายการมช 2020-03-02
PDF
499 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ดินของมช 2020-03-02
PDF
500 แบบฟอร์มปร4-6 2020-03-02
EXCEL
501 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2020-02-17
PDF
502 เอกสารการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการปี2563 2020-02-17
PDF
503 เล่มความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2563 2020-02-17
PDF
504 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
505 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
506 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลก (International Collaboration Scholarship) 2019-11-13
PDF
507 คู่มือการใช้ระบบe-action plan 63 2019-10-25
PDF
508 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1/2562 2019-10-24
PDF
509 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่3/2562 2019-10-24
PDF
510 คู่มือการใช้งานระบบ CHE-QA Online System สำหรับหลักสูตรที่เลือกประเมินโดยระบบ CMU-QA Currilum (ระบบใหม่) 2019-10-18
PDF
511 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-09-30
WORD
512 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
513 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
514 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
515 Agri EdPEx-2561-มช 2019-09-02
PDF
516 ผังการจัดบูธนิทรรศการ งาน CMU Open House 2019-08-23
PDF
517 กำหนดการกิจกรรม CMU Open House 2019-08-23
PDF
518 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-01
PDF
519 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 2019-07-15
PDF
520 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-07-15
WORD
521 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 2019-07-12
PDF
522 คู่มือขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2563 2019-07-04
PDF
523 คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ฉบับย่อ) สำหรับนักวิจัย 2019-07-04
PDF
524 แผนกลยุทธ์ และร่างโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-06-27
EXCEL
525 ใบอนุญาตใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2019-06-21
WORD
526 ฟอร์มบันทึกข้อมูลการใช้รถ 2019-06-21
WORD
527 ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง 2019-06-21
WORD
528 คู่มือบริการอนามัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-06-20
PDF
529 การจัดห้องพัก - โมเมนต์ วิลลา 2019-05-24
PDF
530 การจัดรถ 2019-05-24
PDF
531 การจัดห้องพัก - โรงแรมอัมพวารี 2019-05-24
PDF
532 การจัดห้องพัก - โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท 2019-05-24
PDF
533 Tow matrix สัมมนาผู้บริหารปีงบประมาณ 2562 2019-05-30
EXCEL
534 รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 2019-05-24
PDF
535 กำหนดการศึกษาดูงาน 4-8 มิ.ย.62 2019-05-24
PDF
536 การใช้พื้นที่สูง 2019-05-24
PDF
537 เอกสารแจ้งการเดินทาง 2019-05-23
PDF
538 การจัดห้องพัก 2019-05-23
PDF
539 รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะฯ 2019-05-23
PDF
540 กำหนดการสัมมนาผู้บริหาร 2019-05-23
PDF
541 แบบฟอร์มคำขออัตรากำลัง63-64 2019-05-17
EXCEL
542 การเลือกแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 2019-05-13
PDF
543 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์-อัพเดท13พฤษภาคม2562 2019-05-13
PDF
544 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ-ปรับครึ่งปี2562 2019-05-10
EXCEL
545 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 2019-05-10
PDF
546 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ 2019-05-10
PDF
547 รายงานสรูปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2019-05-03
PDF
548 แบบฟอร์ม SWOT 2019-05-02
WORD
549 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-05-02
WORD
550 แผนเชิงพันธกิจปี2562 2019-04-29
EXCEL
551 รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-28
PDF
552 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาส3-2561 2019-03-11
PDF
553 กิจกรรมEdPEx ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-08
PDF
554 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 2019-03-05
PDF
555 Feedback EdPEx 2019-02-27
PDF
556 เล่มEdPEx-2559 2019-02-27
PDF
557 ระบบที่ 11 - ระบบการสร้างความผูกพันของลูกค้า 2023-11-24
PHOTO
558 ระบบที่ 6 - ระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน 2023-11-24
PHOTO
559 ระบบที่ 10 - ระบบการวางแผนการตลาด 2023-11-24
PHOTO
560 ระบบที่ 9 - ระบบการฟังเสียงลูกค้า 2023-11-24
PHOTO
561 ระบบที่ 8 - ระบบนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2023-11-24
PHOTO
562 ระบบที่ 7 - ระบบการวางแผนกลยุทธ์ 2023-11-24
PHOTO
563 ระบบที่ 5 - ระบบการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 2023-11-24
PHOTO
564 ระบบที่ 4 - ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 2023-11-24
PHOTO
565 ระบบที่ 3 - ระบบการกำกับดูแลองค์กร 2023-11-24
PHOTO
566 ระบบที่ 2 - ระบบการสื่อสารเเละสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2019-02-24
PHOTO
567 ระบบที่ 1 - ระบบการนำและสร้างความยั่งยืน 2023-11-24
PHOTO
568 แบบฟอร์มโอนงบประมาณเงินรายได้ 2018-12-25
WORD
569 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 2018-12-19
PDF
570 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
571 การเชื่องโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
572 ความเชื่องโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-12-19
PDF
573 มาตรฐานคุณลักษณะงานก่อสร้าง 2018-12-19
PDF
574 มาตรฐานคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 2018-12-19
PDF
575 มาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 2018-12-19
PDF
576 กฏฎฟมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ 2018-12-19
PDF
577 แนวทางการพิจารณางบประมาณ 2562 2018-12-19
PDF
578 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2562 2018-12-19
PDF
579 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
PDF
580 ระบบงานนำ32 system 2018-12-18
PDF
581 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ ปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
EXCEL
582 ยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำงบประมาณ 2018-12-19
PDF
583 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-18
EXCEL
584 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-14
EXCEL
585 คู่มือการสร้าง Google Form 2018-12-13
PDF
586 คู่มือการใช้งานบริการ Google Drive (CMU) 2018-12-13
PDF
587 คู่มือการใช้งานบริการ OneDrive (CMU) 2018-12-13
PDF
588 คู่มือการสร้าง QR CODE 2018-12-13
PDF
589 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-05-21
PDF
590 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine 2018-12-12
PDF
591 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-50 ของโลก (International Collaboration Scholarship) 2018-12-12
PDF
592 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-03
EXCEL
593 รายงานหน่วยงานนโยบายและแผนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-11-28
PDF
594 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-08-31
PDF
595 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 2018-08-29
PDF
596 การประชุม IT ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (รองบริหาร/เลขา) 2018-08-30
PDF
597 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - Risk 2018-08-30
PDF
598 การประเมินค่าความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ 2562 (RM2) 2018-08-30
PDF
599 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2561 2018-08-30
PDF
600 หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2561 2018-08-30
PDF
601 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง61ไตรมาส3-v.2 2018-08-29
EXCEL
602 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
603 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชากีฏวิทยา 2561 2018-08-16
PDF
604 ประชาสัมพันธ์ทุนอุหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2018-08-06
605 ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 2018-08-10
WORD
606 ระเบียบการจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย 2018-08-02
PDF
607 ขั้นตอนการลา-พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างส่วนงาน 2018-08-02
PDF
608 ขั้นตอนการลา-ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2018-08-02
PDF
609 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 2018-08-02
PDF
610 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของ ข้าราชการ พ.ศ. 2555 2018-08-02
PDF
611 แผนการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ฝ่ายเลขานุการ 2018-08-01
PDF
612 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
613 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 2018-07-19
EXCEL
614 เงื่อนไขการขอรับทุนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2561 2018-07-18
PDF
615 หลักสูตร ป.เอก สัตวศาสตร์ 2018-07-03
PDF
616 หลักสูตร ป.เอก ปฐพี 2018-07-03
PDF
617 หลักสูตร ป.โท ปฐพี 2018-07-03
PDF
618 หลักสูตร ป.เอก กีฏวิทยา 2018-07-03
PDF
619 หลักสูตร ป.โท ธุรกิจเกษตร 2018-07-03
PDF
620 หลักสูตร ป.โท เศรษฐศาสตร์เกษตร 2018-07-03
PDF
621 หลักสูตร ป.โท สัตวศาสตร์ 2018-07-03
PDF
622 หลักสูตร ป.เอก ระบบเกษตร 2018-07-03
PDF
623 หลักสูตร ป.โท ระบบเกษตร 2018-07-03
PDF
624 หลักสูตร ป.เอก พืชสวน 2018-07-03
PDF
625 หลักสูตร ป.โท พืชสวน 2018-07-03
PDF
626 หลักสูตร ป.เอก พืชไร่ 2018-07-03
PDF
627 หลักสูตร ป.โท พืชไร่ 2018-07-03
PDF
628 สรุปโครงการค่ายผู้นำ4จอบอาสาพัฒนาครั้งที่16 2018-07-03
PDF
629 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย PA หลังเจรจาลงนาม คณะเกษตรศาสตร์ 2018-07-03
PDF
630 แนวปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e - Document) 2018-06-26
PDF
631 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 2018-06-26
PDF
632 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2018-06-26
PDF
633 เอกสารคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) 2561-64 ฉบับลงนาม 2018-06-26
PDF
634 แผนการจัดการองค์ความรู้ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
635 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
636 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 2018-06-25
PDF
637 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 2018-06-25
PDF
638 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ) 2018-06-25
PDF
639 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) 2018-06-25
PDF
640 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น (หัวหน้างาน) 2018-06-25
PDF
641 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายวิชาการ 2018-06-25
PDF
642 คู่มือการสืบค้นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2018-06-01
PDF
643 คู่มือ PA 2560-2564 2018-08-03
PDF
644 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
645 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ 2018-06-19
WORD
646 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
647 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-19
WORD
648 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 2018-11-01
PDF
649 2.1ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2018-04-18
PDF
650 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยในระดับสากล" 2018-06-12
PDF
651 หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ-TQA-2561-2562 2018-06-11
PDF
652 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-07
PDF
653 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 2018-06-05
PDF
654 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี(2560-2579) 2018-06-05
PDF
655 1.10ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2018-05-09
PDF
656 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนภาควิชา 2018-04-26
PDF
657 1.9ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง-RM 2018-04-24
PDF
658 1.8ระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน-PA 2018-04-24
PDF
659 1.7ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 2018-04-22
PDF
660 1.6ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 2018-04-22
PDF
661 Annual Report 2559 2018-04-19
PDF
662 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง2561 ไตรมาส1-2 2018-04-18
EXCEL
663 รายงานสัมมนาผู้บริหาร6-9มิย60 2018-04-18
PDF
664 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่2-11เมย61 2018-04-17
PDF
665 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา 2018-04-03
PDF
666 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2018-04-02
PDF
667 กำหนดระยะเวลาในเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร 2018-03-28
PDF
668 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2562 2019-02-07
PDF
669 รายงานประชุมหน่วยงานครั้งที่2-61 2019-02-07
PDF
670 ปฏิทินงบประมาณ 2564 2019-02-06
PDF
671 ฟอร์ม SWOT Analysis 2018-03-22
WORD
672 ขั้นตอนการจัดทำตารางห้องเรียน 2018-03-21
PDF
673 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-18
WORD
674 ขั้นตอนการจัดทำตารางสอบกลางภาคและปลายภาค 2018-03-21
PDF
675 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2561 2018-07-18
WORD
676 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
677 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
678 งานสารบรรณ ฝึกงาน 2018-07-12
PDF
679 งานทะเบียน ป.ตรี 2018-07-12
PDF
680 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา 2018-07-10
PDF
681 การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2018-03-20
PDF
682 แบบฟอร์มร่าง TOR งานจ้างเหมา_ซ่อม_เช่า 2019-02-22
WORD
683 แบบฟอร์มร่าง TOR จัดซื้อวัสดุ 2019-02-22
WORD
684 อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายที่ใช้บ่อย 2018-03-15
PDF
685 ระบบและกลไกการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2018-03-12
PDF
686 เงื่อนไขการขอรับทุนโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-18
PDF
687 หลักสูตร ป.ตรี 2553 2018-03-08
PDF
688 หลักสูตร ป.ตรี 2556 2018-03-08
PDF
689 ดาวน์โหลดแบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ 2018-03-08
WORD
690 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 2018-03-08
PDF
691 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (PDF) 2018-09-06
PDF
692 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 2018-11-23
WORD
693 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (word) 2018-09-06
WORD
694 หลักสูตร ป.เอก โรคพืช 2018-07-04
PDF
695 KPI-PA-Owner 2018-07-04
PDF
696 แบบฟอร์มคำนวณภาษีรายการวัสดุ 2018-03-05
EXCEL
697 แบบฟอร์มสัญญายืมเงินใหม่คณะ 2018-02-28
WORD
698 แบบฟอร์มใบคืนเงินยืมทดรองจ่าย 2018-02-28
WORD
699 แบบฟอร์มตารางแนบการขอนุมัติเบิกเงินค่าล่วงเวลา 2018-02-28
EXCEL
700 แบบฟอร์มขอนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2021-06-25
WORD
701 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 2018-02-28
PDF
702 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม-สัมมนา 2018-02-28
PDF
703 ขั้นตอนการดำเนินการยืม - คืนเงินทดรองจ่าย 2018-02-27
PDF
704 เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน (แบบ รร.) 2018-02-22
WORD
705 ใบสำคัญรับเงิน 2018-02-22
PDF
706 Power point อบรมการใช้ MS Office 2018-02-21
ZIP
707 แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของศูนย์บริหารงานวิจัย 2019-01-21
PDF
708 ขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน (ฟลีทการ์ด) 2018-02-21
PDF
709 สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2018-02-15
PDF
710 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2018-02-15
PDF
711 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 2560 2018-02-15
PDF
712 หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการ 2018-02-14
PDF
713 Buddy for Thailand Short Course Program 2019 2019-01-18
PDF
714 การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) 2018-02-14
PDF
715 แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน 2018-01-17
WORD
716 ขั้นตอนการขอรับการประเมินจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IBC) 2018-01-12
717 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน 2018-01-12
PDF
718 แบบประเมินตนเองด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-27
WORD
719 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1-2 2019-03-05
PDF
720 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและการยกเว้นจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (แบบฟอร์มใบปะหน้าฯ) 2019-02-27
WORD
721 แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่าง (MTA) 2019-02-27
WORD
722 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่1-62 2019-02-27
PDF
723 แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน (Form CMU-IBC 03) 2019-02-27
WORD
724 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับภาคสนาม (Form CMU-IBC 02) 2019-02-27
WORD
725 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ (Form CMU-IBC 01) 2019-02-27
WORD
726 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2561 (อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร และอัตราจำหน่ายวารสารเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์) 2018-01-11
PDF
727 แบบฟอร์มหนังสือนำส่งโครงการวิจัย และรายงานวิจัย 2021-01-06
WORD
728 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจโครงการวิจัย (ใหม่) 2017-12-20
WORD
729 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office 365 2017-11-29
Power Point
730 แบบแจ้งความประสงค์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท (วิจัย) 2017-11-15
WORD
731 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2/61 2019-01-16
WORD
732 แบบฟอร์มภาระงานที่คาดว่าจะมอบหมายตำแหน่งEP 2021-05-06
EXCEL
733 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 5) 2017-11-15
WORD
734 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (ขั้นตอนที่ 4) 2017-11-15
WORD
735 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ขั้นตอนที่ 3) 2017-11-15
WORD
736 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานขอซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 2) 2017-11-15
WORD
737 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการซื้อจ้างปี61 2017-11-15
EXCEL
738 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61 2017-11-15
EXCEL
739 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ขออนุมัติจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจำเป็นเร่งด่วนและเบิกจ่ายเงิน 2017-11-15
WORD
740

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_รายงานผลการซื้อจ้างปี61

2017-11-15
EXCEL
741

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61

2017-11-15
EXCEL
742

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_บันทึกข้อความรายงานผล

2017-11-15
WORD
743

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

2017-11-15
WORD
744

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2017-11-15
WORD
745

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2017-11-15
WORD
746

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561ไม่ถึง 1แสน

2017-11-15
WORD
747

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561เกิน1แสน

2017-11-15
WORD
748

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 งบแผ่นดินกรณีขออมัติซื้อจ้างกรณีเร่งด่วน

2017-11-14
WORD
749

แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561(ส่วนกลาง)

2017-11-14
WORD
750

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1970-01-01
WORD
751

ขั้นตอนที่ 5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

1970-01-01
WORD
752

ขั้นตอนที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1970-01-01
WORD
753

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)

1970-01-01
WORD
754

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

1970-01-01
WORD
755

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อ/จ้าง (จำเป็นเร่งด่วนโดยที่ไม่ได้คาดหมาย) ว119

1970-01-01
WORD
756 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 2017-10-05
PDF
757 กฏกระทรวง ออกตามความใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 2017-10-05
PDF
758 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2017-10-05
PDF
759 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้าน CMU Steak & Coffee) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 60) 2017-09-05
PDF
760 ดาวน์โหลด! แผนผังนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร (งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8) 2017-09-04
PDF
761 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อยื่นขอการสนับสนุนทุนตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (ทุนงบประมาณแผ่นดิน) 2017-08-31
WORD
762 แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 2017-08-31
PDF
763 ประกวดไม้ดอก 2017-08-24
PDF
764 รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ (Coffee Lanna Startup) 29 ส.ค. 2560 2017-08-24
PDF
765 ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2017-08-08
PDF
766 กำหนดการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2017-08-08
PDF
767 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โรงเก็บกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง (10,17 ส.ค.60) 2017-08-08
PDF
768 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร 2017-08-08
PDF
769 ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ''อบรมหลักสูตร ''การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP'' (7-11 ส.ค.60)'' 2017-07-26
PDF
770 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มช. เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนไปเสนอผลงาน ทำวิจัย และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 2017-07-13
PDF
771 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2017-06-30
PDF
772 แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2017-06-29
WORD
773 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2017-10-05
PDF
774 แผนผังฝ่ายนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (บูธต้นไม้) 2017-06-20
PDF
775 ใบสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา (Lanna Coffee Logo) 2017-06-20
WORD
776 กำหนดการ! อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ''อาหาร TMR โคนมยุคใหม่'' และ ''การประกอบสูตรอาหารข้นและTMR: ด้วยโปรแกรม KCF 2011'' 2017-06-19
PDF
777 กำหนดการ หลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (IB) รุ่นที่ 2 16-18 มิถุนายน และ 24-25 มิถุนายน 2560 2017-06-09
PDF
778 รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 2 (16-18 และ 24-25 มิถุนายน 2560) 2017-06-09
PDF
779 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทักษะอาชีพ ''การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ'' 2017-06-05
PDF
780 กำหนดการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิถุนายน 2560) 2017-06-05
PDF
781 ประกาศรายชื่อโครงการทักษะอาชีพ ''การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์และการประยุกต์ใช้กับระบบออร์แกนิกส์'' (21-23 มิถุนายน 2560) 2017-06-05
PDF
782 กำหนดการฝึกอบรมไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิถุนายน 2560) 2017-06-05
PDF
783 Application Form : Re-Inventing Japan Project 2017-06-02
WORD
784 แผนพังการจองบูธงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (อัพเดทสถานะการจอง 6 มิ.ย.60) 2017-06-06
PDF
785 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ National Ilan University สาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน) 2017-06-01
WORD
786 กำหนดการ หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2017-05-11
PDF
787 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2017-05-11
PDF
788 ใบสำคัญรับเงินค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (Page Charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017-05-03
WORD
789 ใบสำคัญรับเงินการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017-05-03
WORD
790 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิ.ย.60) 2017-05-03
WORD
791 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิ.ย. 60) 2017-05-03
WORD
792 แบบตอบรับ หลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2017-04-24
PDF
793 กำหนดการหลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2017-04-24
PDF
794 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร มช. 2017-03-29
PDF
795 แบบฟอร์มสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 1970-01-01
WORD
796 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณเะเกษตรศาสตร์ (ฉบับแก้ไข) 2017-02-28
PDF
797 กำหนดการโครงการอบรมฯ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 6 (25 มี.ค.60) 2017-02-15
PDF
798 แบบฟอร์มโครงการบูรณาการจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 2017-02-14
ZIP
799 รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) 2017-01-11
PHOTO
800 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (แบบตอบรับ) 2016-12-13
PDF
801 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (กำหนดการ) 2016-12-13
PDF
802 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2016-11-29
PDF
803 ทะเบียนเลขรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสืออกของ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2016-08-25
PDF
804 ประมวลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารงานของคณะใน 4 ปีข้างหน้า 2016-08-10
PDF
805 แบบสมัครเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 2016-08-10
PDF
806 กำหนดการในการดำเนินการสรรหาคณบดี 2016-08-10
PDF
807 ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาคณบดี 2016-08-10
PDF
808 การรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ และดำเนินโครงการวิจัย 2016-08-08
PDF
809 แบบสรุปคะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2016-08-08
WORD
810 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2016-11-29
WORD
811 แบบประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2016-07-21
WORD
812 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559) 2016-07-13
PDF
813 ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559) 2016-07-12
PDF
814 ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าจากข้าว (30 กรกฎาคม 2559) 2016-06-21
PDF
815 แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-06-13
WORD
816 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) (ปรับปรุง 13 พ.ย. 62) 2019-11-14
WORD
817 แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Page charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง 13 พ.ย. 62) 2019-11-14
WORD
818 ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-12-03
EXCEL
819 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 2018-11-05
EXCEL
820 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2018-11-05
EXCEL
821 รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสบู่สมุนไพร 2016-05-26
PDF
822 ใบสมัครขอเช่าสถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2016-05-03
PDF
823 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิบัติการชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology) 2016-05-02
PDF
824 รายละเอียดการรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน 2016-05-02
PDF
825 นำเสนองานธุรกิจพืชสวน 2016-04-28
PDF
826 แบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม...การผลิตผักแบบครบวงจร (วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ) 2016-04-26
WORD
827 สกว. ประกาศผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2016-04-08
PDF
828 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการอัตรากำลัง ปี 2560 - 2564 2016-04-04
WORD
829 กติกา / ใบสมัคร การประกวดส้มตำลีลา กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (1 เมษายน 2559) 2016-03-16
PDF
830 กติกา / ใบสมัคร การประกวดลาบพื้นเมือง กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (30 มีนาคม 2559) 2016-03-16
PDF
831 ประวัติและผลงาน ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2016-03-11
PDF
832 ประวัติ ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2016-03-11
PDF
833 แบบฟอร์มการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2559 (Aggie Summer Camp 2016) 2016-02-23
PHOTO
834 กำหนดการเสวนาวิชาการด้านธุรกิจเกษตร เรื่อง ธุรกิจเกษตรไทย โอกาสใหม่ สู่ความยั่งยืน (27 ก.พ. 59) 2016-02-15
PDF
835 กำหนดการประชุม 'โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์' 2016-01-15
WORD
836 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาโครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค 2016-01-15
WORD
837 ใบสมัครและกติกาประกวดร้องเพลง 'ลูกทุ่งเกษตรเสียงทอง' งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558 2015-12-16
WORD
838 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 2015-12-09
PDF
839 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการที่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 2015-12-09
PDF
840 ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 2015-12-02
PDF
841 แบบประวัติและผลงานเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2558 2015-12-02
WORD
842 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4-62 และแผนความเสี่ยงปี2563 2019-12-03
PDF
843 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams (CMU) 2019-11-28
PDF
844 คู่มือการขอรับจัดสรรงบเจรจาธุรกิจ เพื่อไปเสนอผลงาน/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ 2015-11-03
PDF
845 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัย) 2015-11-03
PDF
846 กำหนดการ และ แบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการเพาะถังเช่า (รุ่นที่ 1) วันที่ 14 พ.ย. 2558 2015-10-20
PDF
847 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 2 2015-10-13
WORD
848 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 1 2015-10-13
WORD
849 แบบประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2015-10-08
WORD
850 แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2015-10-08
WORD
851 กำหนดกการฝึกอบรม 2015-09-10
PDF
852 หัวจดหมายคณะภาษาอังกฤษ / Letter Head 1970-01-01
WORD
853 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (25-27 ก.ค.59) 2016-06-16
WORD
854 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (21-23 ก.ค.59) 2016-06-16
WORD
855 หัวจดหมายคณะภาษาไทย 2015-09-09
WORD
856 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์ 2015-09-02
PDF
857 ประกาศแนวทางการให้ทุนสนับสนุนการเดินทาง เพื่อเขียนตำราหรือหนังสือ ณ ต่างประเทศ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2015-09-01
PDF
858 ประกาศแนวทางการให้ทุนเพื่อดำเนินงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ 2015-09-01
PDF
859 โครงการระดมทุนสมทบ กองทุนสุขุม อัศเวศน์ 2015-08-25
PDF
860 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2558 2015-08-14
WORD
861 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน พ.ศ. 2558 2015-08-14
WORD
862 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมคำชี้แจง (แบบ ว-1ด.) 2015-08-13
WORD
863 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมคำชี้แจง (แบบ ว-1ช.)) 2015-08-13
WORD
864 แบบกรอกประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 2015-08-04
WORD
865 การกำหนดอัตราจ้างสำหรับคุณวุฒิเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2015-08-04
PDF
866 กำหนดการอบรมการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 2015-07-27
WORD
867 Visit and Investigation Program 2015-07-15
PDF
868 Book of Abstracts 2015-07-14
PDF
869 เรียนเกษตร มช...เรียนอะไร? 2015-07-14
PDF
870 5th Asian Conference Oral presentation program 2015-07-13
PDF
871 5th Asian Conference Program 2015-07-13
PDF
872 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 2020-01-06
EXCEL
873 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety) 2015-07-01
PDF
874 The Newton Fund (Research and Innovation for Growth and Prosperity) 2015-06-25
875 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 2015-06-25
PDF
876 แบบฟอร์มการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธู์และการประเมินคุณภาพ 2015-04-29
PDF
877 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช 2015-04-07
PDF
878 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการอ่านบทความวิชาการ การแปลผลงานวิจัย (วันที่ 18 มีนาคม 2558) 2015-03-18
PDF
879 ประกาศรับสมัครผู้เช้าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร (หมดเขต 23 มีนาคม 2558) 2015-03-06
PDF
880 แบบฟอร์มและกำหนดการการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2558 2015-02-23
PDF
881 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 2015-02-02
WORD
882 Document : คู่มือการใช้งานระบบ e - Project 2014-11-26
PDF
883 Document : คู่มือการใช้งาน Windows 8.1 เบื้องต้น 2014-11-26
PDF
884 แบบฟอร์มประมาณการรายรับ 59 2014-11-19
EXCEL
885 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาสำหรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 2014-11-18
WORD
886 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-18
WORD
887 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-18
WORD
888 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2015-06-24
WORD
889 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนากลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-18
WORD
890 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 2014-11-18
PDF
891 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2018-10-26
PDF
892 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นของคณะกรรมการประจำส่ 2014-11-12
WORD
893 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ....... 2014-11-12
WORD
894 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ) 2014-11-12
WORD
895 ใบสม้ครตำแหน่งหัวหน้างาน 2014-10-30
WORD
896 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (2) 2014-10-02
PHOTO
897 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (1) 2014-10-02
PHOTO
898 แบบประวัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2014-09-10
WORD
899 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเกษตรศาสตร์ 2014-09-08
PDF
900 แผนความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 2020-01-22
EXCEL
901 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. กับประกาศ กพอ. 2014-09-02
PDF
902 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2014-09-02
PDF
903 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. ศ. (ฉบับประมวลรวม ฉบับที่ 2-10) ปรับปรุงใหม่ 2014-09-02
PDF
904 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ. 2557new 2014-09-02
PDF
905 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารฯ พ.ศ. 2557new 2014-09-02
PDF
906 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553 2014-09-02
PDF
907 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.2552 2014-09-02
PDF
908 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2554 2014-09-02
PDF
909 ใบรับรองประกอบการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดินประจำปี งบประมาณ 2559 2014-08-20
WORD
910 แบบข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ) ประจำปีงบประมาณ 2557 2014-05-28
WORD
911 แบบฟอร์มการเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 2014-05-27
EXCEL
912 Poster Template for 5th Asian Conference on Green Technology in Agriculture 2015-06-19
Power Point
913 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ 2015-06-10
PDF
914 ใบสมัครเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 2015-06-04
PDF
915 รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดี 1 ปี 6 เดือน 2014-05-08
PDF
916 ภาพรวมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 2014-05-02
EXCEL
917 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ วช. 2014-04-24
PDF
918 แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2556-2557(สำหรับผู้นำไปใช้ประโยชน์) 2014-04-09
WORD
919 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2557 2014-03-21
PDF
920 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) v.2 2014-03-20
WORD
921 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) 2014-03-19
WORD
922 ใบสมัครคัดเลือกพนักงาน ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2014-02-27
PDF
923 ใบสมัครโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2014-02-21
WORD
924 Ducument : เอกสารอบรม SPSSv.17 2013-01-26
ZIP
925 แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กรณีนักวิจัยเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 2014-01-21
PDF
926 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้มหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๖ (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย / รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศ 2014-01-21
PDF
927 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2013-11-26
PDF
928 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ 2555 2013-11-07
PDF
929 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2013-10-28
EXCEL
930 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มช. ปี 2551 2011-05-19
PDF
931 รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 2011-05-19
PDF
932 แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย(สายปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2011-05-19
EXCEL
933 คู่มือตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2554 2011-05-19
PDF
934 คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2554) 2011-05-19
PDF
935 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2009-01-12
PDF
936 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2009-01-12
PDF
937 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2009-01-12
PDF
938 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 2009-01-12
PDF
939 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการบำนาญ 2011-12-15
WORD
940 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2011-12-15
WORD
941 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการบำนาญ 2011-12-15
WORD
942 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2011-12-15
WORD
943 ค่าสอนของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2011-08-25
PDF
944 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๕๔(อัตราค่าเช่ารถ คณะเกษตรศาสตร์) 2011-08-25
PDF
945 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ค่าสอนเกินภาระงาน ฉบับ 47/2553 2011-08-25
PDF
946 แบบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 2011-03-03
WORD
947 แบบขออนุมัติอื่น ๆ 2011-03-03
WORD
948 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 2011-03-03
WORD
949 แบบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมทางวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ 2011-03-03
WORD
950 แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณ 2011-03-03
WORD
951 สัญญายืมเงินทดรองจ่าย 2011-03-03
WORD
952 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 2 1970-01-01
EXCEL
953 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 1 1970-01-01
WORD
954 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ข้าราชการ, ลูกจ้าง) 1 1970-01-01
WORD
955 คู่มือขั้นตอนการปฏิบติงานด้านการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ''การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม'' 2008-08-11
PDF
956 เอกสารการบรรยายเรื่อง "แนวทางปฏิบัติสำหรับการปฎิบัติงานพัสดุ'' 2007-07-26
Power Point
957 โลโก้ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2012-02-28
PHOTO
958 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2012-02-28
PHOTO
959 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ 2012-02-28
PHOTO
960 ใบสมัครงานพนักงานการเงิน 2012-02-17
PDF
961 ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2555 2012-02-08
PDF
962 ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขาย 2011-09-12
WORD
963 ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักการเงินและบัญชี 2011-09-12
WORD
964 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2011-09-12
PDF
965 แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี 2011-09-09
WORD
966 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาต่อยอด 2555 2011-09-09
WORD
967 แบบฟอร์มข้อเสนอการถ่ายทอด 2555 2011-09-09
WORD
968 แบบฟอร์มการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ 2011-09-09
WORD
969 การใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 2007-05-18
Power Point
970 ดินและความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช 2007-05-18
Power Point
971 แบบตราสัญลักษณ์ / พื้นหลัง 50 ปี มช. 2013-10-22
PHOTO
972 ใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2013-09-16
PHOTO
973 ใบสมัครโครงการฝึกอบรม "ธุรกิจการผลิตไม้ดอกเป็นการค้า" 2013-09-02
WORD
974 ทุนอุดหนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน ประจาปีงบประมาณ 2556 2013-07-01
PDF
975 Abstract Submission Form (แบบฟอร์ม B) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
WORD
976 Registration Form (แบบฟอร์ม A) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
WORD
977 กำหนดการโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
PDF
978 รายละเอียดโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
PDF
979 ใบสมัครนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012-09-10
PDF
980 ใบสมัคร/ แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012-09-10
WORD
981 ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ในบริบทของสหกรณ์การเกษตร ภาคเหนือ 2012-01-06
PDF
982 กำหนดการและแบบตอบรับ การประชุมสัมมนา เรื่อง สถานการณืการผลิตลำไยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก 2011-08-29
PDF
983 โครงการประชุมเชิงวิชาการด้านธุรกิจเกษตร โอกาสทองของธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ยุค 2015 (?) 2011-08-25
PDF
984 โครงการฝึกอบรม จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่น่าอ่าน 2011-08-08
PDF
985 คู่มือการประกวดไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถาง และสวนหย่อมในงานราชพฤกษ์ 2554 2011-07-05
PDF
986 ใบสมัครสมาชิกวารสารเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2011-06-13
WORD
987 รายละเอียดหลักสูตร นักสัตวบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๗ 2011-03-23
PDF
988 กำหนดการสัมมนา เรื่อง กระบวนการในการจัดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามระบบการค้าโลก 2011-03-22
PDF
989 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2011-03-17
PDF
990 ตารางกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2011-02-15
PDF
991 ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2011-02-15
PDF
992 ใบสมัครการแข่งขันส้มตำลีลา 2011-02-08
PDF
993 ใบสมัครการฝึกอบรม..เส้นทางสายกาแฟ:From Farm to Cup 2011-01-10
PDF
994 ใบสมัครแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะเกษตรศาสตร์ 2011-01-07
WORD
995 กำหนดการฝึกอบรมไม้ดอกและการขยายพันธ์ไม้ผล 4 หลักสูตร 2010-12-02
PDF
996 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 4 2010-12-02
PDF
997 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 3 2010-12-02
PDF
998 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 2 2010-12-02
PDF
999 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 1 2010-12-02
PDF
1000 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2010-11-01
PDF
1001 กำหนดการพิธีถวานผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553 2010-10-11
PDF
1002 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) และการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (JA) 2010-10-07
PDF
1003 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2554 2010-08-17
PDF
1004 แบบฟอร์มการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก 2010-06-10
PDF
1005 ตัวอย่างข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2009-10-01
PDF
1006 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก คลินิกเทคโนโลยี ปี 2553 2009-10-01
WORD
1007 เส้นทางการพัฒนา (Road-Map) คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551-2555 2009-09-02
PHOTO
1008 นโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2009-03-25
PDF
1009 ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารงาน คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2009-03-25
PDF
1010 ภาพปกสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 2008-12-16
PHOTO
1011 ตารางแข่งขันเทนนิส 2551 2008-11-21
PDF
1012 ตารางแข่งขันปิงปอง 2551 2008-11-20
PDF
1013 ตารางแข่งขันสนุกเกอร์และบิลเลียด 2551 2008-11-14
PDF
1014 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 2 2008-06-04
PHOTO
1015 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 1 2008-06-04
PHOTO
1016 รหัสลับบันทึกหลังสอน 2008-05-26
PDF
1017 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2008-05-26
PDF
1018 หนังสือที่ระลึก 40 ปี 2008-04-12
PHOTO
1019 เอกสารจรรยาบรรณข้าราชการและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0000-00-00
PDF
1020 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 2008-02-08
Power Point
1021 สมุดโทรศัทพ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด 1 มิ.ย. 53) 2010-06-01
PDF
1022 แบบฟอร์มสั่งจองหนังสือที่ระลึก 40 ปี คณะเกษตรศาสตร์ 2007-10-31
WORD
1023 แบบตอบรับการเข้าร่วมเสวนาวิชาการ''อนาคตปศุสัตว์ไทย....รุ่งหรือร่วง ?'' 2007-09-19
WORD
1024 Integrating Conservation in Upland Agriculture in Southeast Asia 2007-08-27
PDF
1025 เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ''พ่อแห่งแผ่นดิน'' 2007-06-09
MUSIC
1026 TQA & QA (22 เมษายน 2550) 2007-04-20
Power Point
1027 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (คุณวีระพรรณ พิชญกุล) 2007-02-23
Power Point
1028 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (รศ.ดร.นรินทร์ ทองศิริ) 2007-02-23
Power Point
1029 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. 2007-02-23
Power Point
1030 ผลกระทบนโยบายการนำเข้าถั่วเหลือง 2007-02-27
PDF
1031 ผลกระทบของระบบการค้าเสรี (กระเทียม) 2007-02-27
PDF
1032 ผลกระทบระบบการค้าเสรี 2007-02-27
PDF
1033 Document : เอกสารพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับ ITSC มช. 2013-06-26
PDF
1034 Utility : โปรแกรม YouTube Downloader v.3.9.2 2012-11-16
ZIP
1035 Utirity : โปรแกรม CCTV 2012-09-06
ZIP
1036 Poster โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ 2012-06-11
PHOTO
1037 Utility : โปรแกรม ZoomIt v4.2 (โปรแกรมซูมหน้าจอ สำหรับนำเสนองาน) 2012-05-25
ZIP
1038 Utility : Adobe Flash Player 11 : 64 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2012-05-16
Download
1039 Utility : Adobe Flash Player 11 : 32 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2012-05-16
Download
1040 Utility : โปรแกรม Bizagi v.2.2 (โปรแกรมสร้าง Process Modeler) 2012-03-28
Download
1041 Utility : โปรแกรม OpenProj v.1.4 (โปรแกรมสร้าง Project Management) 2012-02-04
Download
1042 Document : แบบฟอร์มขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด 2011-12-15
WORD
1043 Utility : Adobe Reader X Font Packs - Chinese Simplified 2011-11-16
Download
1044 Document : การใช้งาน Joomla เบื้องต้น 2011-09-27
PDF
1045 Office : โปรแกรม Adobe Reader 10.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2011-08-23
ZIP
1046 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ LinkSys WUSB54GC 2011-08-22
ZIP
1047 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ 3COM 3CRSHEW696 2011-08-22
ZIP
1048 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ Zicxel G-302 v3_6.00 (ใหม่ล่าสุด) 2011-08-22
ZIP
1049 Utility : โปรแกรม EndNote Web v.3.2 2011-08-17
Download
1050 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Mozilla Firefox 5.0 (สำหรับ Windows) 2011-06-24
Download
1051 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Google Chrome 13 (สำหรับ Windows) 2011-06-23
Download
1052 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (WallpaperXP) 2011-05-10
PHOTO
1053 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Wallpaper7) 2011-05-10
PHOTO
1054 เอกสารประกอบการอบรม การสร้างผังการปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม Visio 2011-04-27
Power Point
1055 Document : คู่มือการสร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม FreeMind 2011-04-26
PDF
1056 Utility : โปรแกรม FreeMind v.0.9 (โปรแกรมสร้าง Mind Map) 2012-02-04
ZIP
1057 Document : QR-Code คณะเกษตรศาสตร์ (800x800 Pixel) 2011-04-22
PHOTO
1058 Document : คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2011-03-31
PDF
1059 Document : ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความฯ 2011-03-31
PDF
1060 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Internet Explorer 9 (สำหรับ Windows 7) 2011-03-16
Download
1061 Document : การใช้งานระบบการลาออนไลน์ ผ่านระบบ CMU - MIS 2011-01-18
WORD
1062 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word และ Excel (แบบไม่เปลี่ยนเนื้อหา) 2010-12-15
PDF
1063 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word 2010-12-15
PDF
1064 ไฟล์ font ราชการจำนวน 13 รายการ 2010-11-22
ZIP
1065 Document : คู่มือการติดตั้งฟอนต์ใหม่ สำหรับ Windows XP 2010-11-18
PDF
1066 Document : แบบฟอร์มขอรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password 2010-11-12
PDF
1067 Utility : โปรแกรมประสิทธิภาพ IE ให้เป็น เวอร์ชั่น 8 2010-10-18
Download
1068 Virus Removal Tool Form Kaspersky (Update 05/10/2010) 2010-10-05
Download
1069 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Bliss.bmp) 2010-10-05
PHOTO
1070 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Windows ป้องกัน Generic Host Processes Error 2010-09-09
Download
1071 Document : พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 2010-05-28
PDF
1072 Document : หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 2010-05-28
PDF
1073 Document : คำอธิบายพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 2010-05-28
PDF
1074 Document : คู่มือการปฏิบัติและแนวทางป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2010-05-28
PDF
1075 คู่มือการใช้งานระบบ e-Meeting 2010-05-26
PDF
1076 Document : คู่มือการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2010-05-18
PDF
1077 Document : ประกาศการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2010-05-18
PHOTO
1078 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2007 ให้บันทึกเอกสารเป็น PDF และ XPS 2010-05-18
Download
1079 Utility : โปรแกรมช่วยในการอัพโหลด ดาวน์โหลดข้อมูลจาก ftp 2010-02-12
Download
1080 Utility : โปรแกรม Foramt อุปกรณ์ Handy Drive 2009-10-03
Download
1081 Utility : โปรแกรมสนทนาออนไลน์ MSN 2009 2009-10-02
Download
1082 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัสทาง Handy Drive (AHDV1.3.7 : Anti Handy Drive Virus) 2009-10-01
Download
1083 Utility : โปรแกรมอัพโหลดเอกสาร WinSCP v 4.1.8 2009-09-30
Download
1084 หลักเกณท์การจัดค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ 2009-09-10
PDF
1085 Security : โปรแกรมป้องกันไวรัส Auto Run (CPE17 Autorun Killer v.1.8.1) 2009-09-08
ZIP
1086 Document : โปรเตอร์ ''ท่องโลกออนไลน์อย่างสนุกสนานปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย'' 2009-09-03
PHOTO
1087 DeepFreeze 5.7 (โปรแกรมสำหรับล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์) 2009-08-12
Download
1088 Utility : โปรแกรมสำหรับดูภาพยนตร์ Windows Media Player 11 (for XP/2000) 2009-06-09
Download
1089 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าเว็บเพจ (Simple Web Page Catcher v.1) 2009-06-08
Download
1090 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows Vista Service Pack 2 (348 MB) 2009-06-03
Download
1091 Utility : โปรแกรม Adobe Shockwave Player v.11 2009-04-01
Download
1092 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 (for Firefox) 2009-04-01
Download
1093 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 2009-04-01
Download
1094 Office : โปรแกรม Adobe Reader 9.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2009-04-01
Download
1095 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 Service Pack 3 (117 MB) 2009-03-03
Download
1096 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows XP Service Pack 3 (315 MB) 2009-03-03
Download
1097 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Blaster 2008-10-01
Download
1098 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spybot search & destroy 1.6 2008-10-01
Download
1099 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัส No Disk 2008-07-29
ZIP
1100 Utility : โปรแกรมใส่ลายน้ำ และแต่งภาพอัตโนมัติ FastStone Image Viewer 3.5 2008-05-15
Download
1101 Security : โปรแกรมเตือนระวังโน้ตบุ๊กถูกขโมย Laptop Alarm 2008-05-21
Download
1102 Utility : โปรแกรมทำให้ Win98 ใช้ USB Drive ได้ทุกเครื่อง Native USB disk driver for Win98SE V.2.3 2008-03-24
Download
1103 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 ให้เปิดไฟล์ Office 2007 (27 MB) 2009-03-03
Download
1104 Security : โปรแกรมกำจัดแอดแวร์ สปายแวร์ รูตคิท หรือโทรจัน ThreatFire 3 2008-02-28
Download
1105 Utility : โปรแกรมแปลงเอกสารเป็น PDF 2007-07-10
Download
1106 Utility : โปรแกรมตรวจสอบการติดตั้ง Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor) 2007-04-25
Download
1107 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (ScreenHunter 4.0) 2007-04-18
Download
1108 Document : การปรับปรุง IP-Address เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 1 2007-04-01
PDF
1109 Security : โปรแกรมกําจัดไวรัส USB.TOY for NOD32 2007-02-28
Download
1110 Document : การดำเนินระบบสารสนเทศ MIS คณะเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบัน) 2007-02-07
PDF
1111 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2006-12-01
PDF
1112 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Terminator 1.5 2006-11-20
Download
1113 Utility : โปรแกรมกู้ไฟล์ที่ถูกลบกลับคืน (Restoration) ทำงานบน USB Drive 2006-11-16
ZIP
1114 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 2006-11-01
PDF
1115 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น PDF 2006-10-19
PDF
1116 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น GIF 2006-10-19
PHOTO
1117 Multimedia : โปรแกรมเปิดไฟล์มีเดีย Windows Media Player 10 2006-10-05
Download
1118 Office : โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF , Adobe Acrobat Reader 8.0 2007-07-04
Download
1119 Utility : โปรแกรมแก้รีจิสทรีที่ใช้ Lan ไม่ได้ WinSock XP Fix 1.2 2006-08-31
Download
1120 Utility : โปรแกรมเอาทูลส์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ออก WGA 2006-08-23
ZIP
1121 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Ad-Aware.2007.Professional.Edition.v7.0.1.3 2007-07-04
ZIP
1122 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 2014-09-02
PDF
1123 Utility : โปรแกรมดึง Driver ออกจาก Computer 2006-06-26
Download
1124 Document : แบบฟอร์มขอติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ภายในคณะเกษตรศาสตร์ 2006-05-01
WORD
1125 Document : แบบฟอร์มขอพื้นที่โฮมเพจ สำหรับส่วนงานคณะเกษตรศาสตร์ 2006-05-01
WORD
1126 แบบกรอกประวัติ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รับรางวัล "ครุฑทองคำ" 2013-10-14
WORD
1127 วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 2013-10-04
PDF
1128 แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2013-09-16
WORD
1129 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 2013-09-11
PDF
1130 แบบฟอร์มบัญชีหนังสือทำลายเอกสาร ประจำปี 2556 2013-08-30
WORD
1131 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 (ไทย-อังกฤษ) 2013-06-19
PDF
1132 แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2013-06-18
PDF
1133 รายละเอียดและใบสมัครโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2013-06-11
PDF
1134 แบบฟอร์มหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ข้าราชการ) 2013-05-22
WORD
1135 แบบ กพอ 05 ศาสตราจารย์ ท.11 2013-05-08
WORD
1136 ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 2013-05-03
PDF
1137 ประมวลจริยธรรม (ฉบับรวม) 2013-05-03
PDF
1138 จริยธรรมต่อหน่วยงาน 2013-05-03
PDF
1139 จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 2013-05-03
PDF
1140 จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 2013-05-03
PDF
1141 จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2013-05-03
PDF
1142 จริยธรรมของคณาจารย์ 2013-05-03
PDF
1143 การอุทธรณ์ 2013-05-03
PDF
1144 กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 2013-05-03
PDF
1145 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2013-03-22
PDF
1146 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (JA) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (JA) 2012-10-31
PDF
1147 แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงาน 2012-09-10
WORD
1148 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 2012-04-03
PDF
1149 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 2012-01-13
PDF
1150 แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 2011-10-19
WORD
1151 แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 2011-09-01
WORD
1152 ชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2011-06-09
PDF
1153 ชื่อตำแหน่งของลูกจ้างประจำ 2011-06-09
WORD
1154 ชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ และกลุ่มบริการ 2011-06-09
EXCEL
1155 แบบฟอร์มการลาออกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2011-06-06
WORD
1156 แบบฟอร์มจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 2011-03-14
WORD
1157 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 2010-11-17
WORD
1158 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2010-10-26
WORD
1159 แบบฟอร์มกรอบแนวทางที่ส่วนงานรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS (ตัวชี้วัดที่ 5.2) 2010-07-28
WORD
1160 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ2563-CMU 2018-10-18
PDF
1161 แบบสำรวจความต้องการการใช้ซอฟท์แวร์ของ Adobe ตามแบบฟอร์ม ข 2018-10-08
EXCEL
1162 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 2018-10-05
PDF
1163 แบบสำรวจข้อมูลเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2010-06-17
EXCEL
1164 แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง 2010-03-24
WORD
1165 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2010-01-07
PDF
1166 แบบฟอร์มลาออกจากราชการ 2009-09-18
WORD
1167 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 2009-09-18
WORD
1168 แบบฟอร์มการลาออกของพนักงานส่วนงาน 2009-09-18
WORD
1169 เงินสะสมและเงินสบทบพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2009-08-25
PDF
1170 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2009-08-25
PDF
1171 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 2009-08-25
PDF
1172 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2009-08-25
PDF
1173 การกำหนดประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะเกษตรศาสตร์ 2009-08-25
PDF
1174 หนังสือเดินทางไปราชการ 2009-04-28
WORD
1175 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
1176 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
1177 หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
1178 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2008-12-16
PDF
1179 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2008-12-16
PDF
1180 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2008-12-16
PDF
1181 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2010-11-03
WORD
1182 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2010-11-03
WORD
1183 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นใน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
1184 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
1185 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
1186 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 2010-11-03
WORD
1187 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสิทธิสวัสดิการของลูกจ้างประจำเฉพาะผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-06-12
PDF
1188 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายวิชาการ (คณาจารย์ประจำและนักวิจัย) 2008-06-05
PDF
1189 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ข้าราชการทั่วไป) 2008-06-05
PDF
1190 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ลูกจ้างของส่วนราชการ) 2008-06-05
PDF
1191 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (พนักงานปัจจุบัน ทุกตำแหน่ง) 2008-06-05
PDF
1192 แบบรับทราบเพื่อยินยอมและรับสภาพเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-06-05
PDF
1193 หนังสือแสดงเจตนาการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 2008-06-05
PDF
1194 หนังสือแสดงเจตนาเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (กรณีเป็นสมาชิก กบข. อยู่เดิม) 2008-06-05
PDF
1195 ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มช.2551 2008-06-03
PDF
1196 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 2020-11-16
WORD
1197 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 2006-09-08
WORD
1198 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ 2006-09-08
WORD
1199 ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 2006-06-28
WORD
1200 ใบลาติดตามคู่สมรส 2006-06-28
WORD
1201 แผนที่ฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2014-08-20
PHOTO
1202 กำหนดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2014-08-20
PDF
1203 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop) 2014-07-22
PDF
1204 ใบลาอุปสมบท 2006-06-28
WORD
1205 ใบลาพักผ่อน 2006-06-28
WORD
1206 ใบลาป่วย 2006-06-28
WORD
1207 รายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558 2013-08-01
ZIP
1208 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารวิชาการระดับนานาชาติ 2013-06-19
PDF
1209 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ 2013-06-19
PDF
1210 หลักการวิเคราะห์SWOT 2020-02-11
PDF
1211 แบบฟอร์มสำหรับจัดทำSWOT-TOWS 2020-02-11
EXCEL
1212 แบบ ว-1ด สำหรับข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (ภายใต้แผนงานวิจัย) 2013-03-15
WORD
1213 แบบ ว-1ช สำหรับข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย 2013-03-15
WORD
1214 แนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับองค์กรเอกชน พ.ศ. 2556 2013-01-17
PDF
1215 เอกสารประกอบการบรรยายการใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อการทำการวิจัย (รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์) 2013-01-16
ZIP
1216 Power Point อบรมระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน 2018-02-02
Power Point
1217 แผนผังร้านค้าเอกชน & ต้นไม้ 2014-07-16
PDF
1218 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2014-07-09
PHOTO
1219 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2014-07-07
1220 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2014-07-03
PDF
1221 ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 2014-07-01
WORD
1222 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2014-06-30
PDF
1223 เอกสารชี้แจงกรอบการวิจัยเกษตรพื้นที่สูง (วช.) 2012-10-25
PDF
1224 แบบตอบรับการเข้าร่วมสร้างโจทย์วิจัยเชิงประเด็นเพื่อนำเสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ 2012-10-01
WORD
1225 แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สำหรับผู้นำไปใช้ประโยชน์) 2012-09-05
WORD
1226 ระยะเวลาดำเนินการทุนงบแผ่นดิน 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012-07-27
PDF
1227 รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 2012-07-27
PDF
1228 จรรยาบรรณนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เขียนโดย จริยา กาทอง ) 2012-05-28
PDF
1229 ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยการชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2012-04-18
PDF
1230 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) 2012-03-09
PDF
1231 กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2012-02-02
PDF
1232 โปรแกรม Resize Image 2018-01-31
ZIP
1233 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 2018-01-29
PDF
1234 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2014-09-02
PDF
1235 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายต้นไม้และเครื่องจักรกลทางการเกษตร 2014-06-30
PDF
1236 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนงานวิจัย 2021-05-06
WORD
1237 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ค่าตอบแทน) 2014-06-09
WORD
1238 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) (19 มี.ค. 57) 2014-06-09
PDF
1239 ข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทน ระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2011-12-30
PDF
1240 แนวปฏิบัติในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 2011-12-14
PDF
1241 แบบฟอร์มข้อเสนอ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 2011-11-16
WORD
1242 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสนอขอรับเิงินทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดย คุณเอกราช ตรีลพ 2011-10-11
PDF
1243 เิอกสารประกอบการบรยายพิเศษ เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร จึงจะโดนใจ สวก. โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ 2011-10-11
PDF
1244 เอกสารฝึกอบรม หลักการเขียนบทความทางวิชาการที่ดี 2011-09-02
PDF
1245 แบบฟอร์มสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย 2011-09-01
WORD
1246 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ 2011-08-05
PDF
1247 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเสนอโครงการ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) 2011-08-02
WORD
1248 ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการดำเนินงานประจำปี2562 2020-02-12
PDF
1249 แบบสำรวจข้อมูลวิจัย ปีงบประมาณ 2553 2010-02-04
WORD
1250 แบบฟอร์มนำส่งบทความวารสารเกษตร 2009-12-21
WORD
1251 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน กรณีการขอรับเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 2009-10-29
PDF
1252 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารเกษตร 2009-09-03
WORD
1253 คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 2009-06-24
PDF
1254 หนังสือแจ้งการไม่อนุญาตให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์โดยบริษัทต่าง ๆ ในทุกกรณี 2009-05-21
PDF
1255 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2007-09-05
WORD
1256 แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 2007-08-29
PDF
1257 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 2007-08-29
WORD
1258 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ มคอ.5 2012-03-20
WORD
1259 โครงการ “สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก” 2011-12-16
PDF
1260 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา 2011-08-11
PDF
1261 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2554 2011-07-29
PDF
1262 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2554 2011-07-29
PDF
1263 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2554 2011-07-29
PDF
1264 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2554 2011-07-29
PDF
1265 ตารางสอบกลางภาคเรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ 1/2554 2011-07-26
PDF
1266 ตัวอย่างประเด็นที่สกอ.แจ้งให้มช.ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำหลักสูตรตามกรอบ TQF  2011-07-22
PDF
1267 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2 (ปรับปรุง 2553) 2011-06-10
PDF
1268 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (มคอ.2) 2011-06-09
PDF
1269 เอกสารการขอเพิ่มหลังกำหนด 2010-06-10
PDF
1270 แบบคำขอรับทุน 2552 2009-06-01
PDF
1271 ประกาศ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
1272 หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
1273 ใบสมัครสอบ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
1274 แบบฟอร์มสมัครโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 2007-02-09
WORD
1275 แบบฟอร์มสรุปการให้ลำดับขั้น 2006-09-21
EXCEL
1276 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด 2006-09-04
WORD
1277 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2006-09-04
WORD
1278 แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2006-09-04
WORD
1279 แบบฟอร์มคำขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด 2006-09-04
WORD
1280 แบบฟอร์มคำขอลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 2006-09-04
WORD
1281 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 2006-09-04
WORD
1282 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับปริญญาตรี (ม.ช.19) 2006-09-04
WORD