ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ Logo Agri 2022-12-27
ZIP
2 ปริญญาตรี - 14.แบบฟอร์มรับรองความถูกต้อง สหกิจศึกษา 2023-09-22
PDF
3 มติ 2023-08-28
PDF
4 365412 2023-08-28
PDF
5 365411 2022-06-01
PDF
6 365312 2023-08-28
PDF
7 แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 2023-09-18
PDF
8 ประกาศสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย- 2023-09-11
PDF
9 รายงานประชุมเกษตร1-66 2023-09-05
PDF
10 วาระประชุมเกษตร2-66 2023-09-05
PDF
11 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566) 2023-09-01
PDF
12 66.08.30 พบปะส่วนงาน-สวัสดิการด้านสุขภาพ 67 2023-08-30
PDF
13 8.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (พืชไร่)2.pdf 2023-08-29
PDF
14 8.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ (พืชไร่)2.doc 2023-08-29
WORD
15 ผลประเมินช่องทางการสื่อสารข้อมูลสำคัญที่มีประสิทธิภาพของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-08-22
PDF
16 รายงานข้อมูลด้านงานบริหารงานวิจัย 2023-08-22
PDF
17 รายงานการดำเนินงานด้ายบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2023-08-22
PDF
18 การประเมินคุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2023-08-22
PDF
19 แนะนำบุคลากรใหม่ / สวัสดิการ / การเรียนรู้ของพนักงานใหม่ 2023-08-22
PDF
20 info3 2023-07-03
PHOTO
21 info2 2023-07-03
PHOTO
22 info 2023-07-03
23 แบบฟอร์มการเลือกสถานประกอบการเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาวิชาพืชไร่.pdf 2023-06-30
PDF
24 แบบฟอร์มการเลือกสถานประกอบการเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาวิชาพืชไร่.doc 2023-06-30
WORD
25 เอกสารยื่นขอเสนอสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพืชไร่.pdf 2023-06-27
PDF
26 เอกสารยื่นขอเสนอสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพืชไร่.doc 2023-06-27
WORD
27 เอกสารยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพืชไร่.pdf 2023-06-27
PDF
28 เอกสารยื่นขอสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพืชไร่.doc 2023-06-27
WORD
29 สรุปประเด็นที่ตรวจพบจากการตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายของโครงการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-06-15
PDF
30 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการวิชาการ พ.ศ. 2557 2023-06-15
PDF
31 การดำเนินงานโครงการวิจัยกฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการเก็บหลักฐาน 2023-06-15
PDF
32 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2544 2023-06-15
PDF
33 แนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ฉบับที่ 2 2023-06-15
PDF
34 AET100 2023-06-13
PDF
35 การนั่งห้องประชุมวันปฐมนิเทศ 2023-06-11
PHOTO
36 กำหนดการปฐมนิเทศ ป ตรี 2023-06-11
PHOTO
37 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 2023-06-08
PHOTO
38 7แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา.pdf 2023-05-30
PDF
39 7แบบรายงานความก้าวหน้าการศึกษา.doc 2023-05-30
WORD
40 6.มชท.19 แบบคำร้องทั่วไป (เว็บบัณฑิต).pdf 2023-05-30
PDF
41 6.มชท.19 แบบคำร้องทั่วไป (เว็บบัณฑิต).doc 2023-05-30
WORD
42 5.แบบฟอร์มเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์.pdf 2023-05-30
PDF
43 5.แบบฟอร์มเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์.doc 2023-05-30
WORD
44 4.แบบฟอร์มยื่นขอสำเร็จการศึกษา(ปฐพีศาสตร์ส.pdf 2023-05-30
PDF
45 4.แบบฟอร์มยื่นขอสำเร็จการศึกษา(ปฐพีศาสตร์ส.doc 2023-05-30
WORD
46 3.แบบฟอร์มยื่นขอสำเร็จการศึกษา(พืชสวน).pdf 2023-05-30
PDF
47 3.แบบฟอร์มยื่นขอสำเร็จการศึกษา(พืชสวน).doc 2023-05-30
WORD
48 2.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์(ปฐพีศาสตร์สิ่ง.pdf 2023-05-30
PDF
49 2.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์(ปฐพีศาสตร์สิ่ง.doc 2023-05-30
WORD
50 1.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์(พืชสวน).pdf 2023-05-30
PDF
51 1.แบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์(พืชสวน).doc 2023-05-30
WORD
52 ปริญญาตรี - 12.การเขียนเอกสารอ้างอิง ปัญหาพิเศษ (พืชไร่).pdf 2023-05-30
PDF
53 ปริญญาตรี - 12.การเขียนเอกสารอ้างอิง ปัญหาพิเศษ (พืชไร่).doc 2023-05-30
WORD
54 ปริญญาตรี - 11.ฟอร์มปัญหาพิเศษ สาขาพืชไร่.pdf 2023-05-30
PDF
55 ปริญญาตรี - 11.ฟอร์มปัญหาพิเศษ สาขาพืชไร่.doc 2023-05-30
WORD
56 ปริญญาตรี - 10.แบบฟอร์มรับรองความถูกต้อง ปัญหาพิเศษ 2023-05-30
PDF
57 ปริญญาตรี - 9.แบบฟอร์มปัญหาพิเศษ สาขาพืชสวน 2023-05-30
ZIP
58 ปริญญาตรี - 8.รูปแบบการเขียนรายงานการฝึกงาน 2023-05-30
PDF
59 ปริญญาตรี - 7.ใบสมัครสหกิจศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์ 2023-05-30
WORD
60 ปริญญาตรี - 6.ใบสมัครฝึกงาน 2023-05-30
WORD
61 ปริญญาตรี - 5.การจัดทำรูปเล่มปัญหาพิเศษ สาขาพืชสวน 2023-05-30
WORD
62 ปริญญาตรี - 4.ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาพืชสวน 2023-05-30
PDF
63 ปริญญาตรี - 3.แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ สาขาพืชสวน 2023-05-30
PDF
64 ปริญญาตรี - 2.คำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา 2023-05-30
WORD
65 ปริญญาตรี - 1.คำขอทั่วไป 2023-05-30
WORD
66 โครงสร้างองค์กร ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 2023-05-26
PHOTO
67 เอกสารใบเสร็จ 2023-05-22
PHOTO
68 14 2023-05-22
PDF
69 มคอ. 3 2023-05-18
PDF
70 1 2023-04-29
PDF
71 โครงการอบรม ITA 2023-04-29
PDF
72 รายชื่อผู้เข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2023-04-29
PDF
73 แผนอัตรากำลังคณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-27
PDF
74 ประกาศ กพอ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 2023-04-27
PDF
75 กีฬาบุคลากร 2023-04-27
PHOTO
76 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ และการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ครุฑทองคำ 2023-04-27
PDF
77 โครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2023-04-27
PDF
78 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติระบบพี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับบุคลากรใหม่ สายวิชาการ และสายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) 2023-04-27
PDF
79 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ 2023-04-27
PDF
80 อัตราเงินเดือนขั้นสูง ขั้นต่ำของข้าราชการ 2023-04-27
PDF
81 ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2023-04-27
PDF
82 กิจกรรมพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-27
PHOTO
83 บุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 2023-04-27
PHOTO
84 การเรียนรู้ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (พนักงานใหม่) 2023-04-26
PDF
85 รายงานประจำปี 2565 คณะเกษตรศาสตร์ 2023-04-19
PDF
86 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 2023-04-18
PDF
87 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 2023-04-17
PDF
88 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ 2023-04-17
PDF
89 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2  2023-04-17
PDF
90 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-12
PDF
91 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และการทุจริตในหน้าที่ 2023-04-12
PDF
92 พิจารณาหลักสูตรอบรมระยะสั้น 2022-06-01
PDF
93 คณะกรรมการด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2023-04-03
PDF
94 มคอ 2023-03-02
PHOTO
95 QA66 2023-03-22
PHOTO
96 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 2023-03-14
PDF
97 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับทบทวน กุมภาพันธ์ 2566) 2023-03-01
PDF
98 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง) 2023-03-01
WORD
99 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจดำเนินโครงการ 2023-02-10
WORD
100 AET 421 2023-02-07
PDF
101 ฝึกงาน 2023-02-07
PHOTO
102 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 2023-02-07
PDF
103 เปิด ปรับปรุง กระบวนวิชา 2-66 2023-02-06
PHOTO
104 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี 2023-02-01
PHOTO
105 มคอ.2 ปร.ด. สาขาวิชาระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2023-01-17
PDF
106 มคอ.2 วท.ม. สาขาวิชาระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2023-01-17
PDF
107 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-16
PDF
108 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 25/2561 (ค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอนและช่วยปฏิบัติงานวิจัย) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 2023-01-09
PDF
109 2 2022-11-01
PDF
110 1 2022-11-01
PDF
111 tqf 2022-12-01
PHOTO
112 คุณกมล ทิพโชต - แบบฟอร์มใบสมัครผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ช้างทองคำ 65 2022-10-28
PDF
113 4.2-4 2022-10-18
PDF
114 3.1-3 2022-10-18
PDF
115 1.6.1-1 2022-10-18
PDF
116 1.5.2-1 2022-10-18
PDF
117 1.4.2-1 2022-10-18
PDF
118 1.3.2-1 2022-10-18
PDF
119 แบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
120 ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
121 ตัวอย่างการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
PDF
122 ตัวอย่างการขออนุมัติโอนงบประมาณ 2022-10-12
PDF
123 แบบฟอร์มการโอนงบประมาณ 2022-10-12
WORD
124 รายละเอียดแบบฟอร์มคำของบประมาณและแผนปฏิบัติการ 2022-10-11
PDF
125 แบบจัดทำคำของบประมาณหมวดงบอุดหนุนพร้อมแผนปฏิบัติการ 2567 2022-10-10
126 +แบบฟอร์มใบนำส่งหลักฐานค่าใช้จ่าย (ส่วนกลาง) 2022-09-21
PDF
127 +แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการส่วนกลางคณะ 2022-09-21
PDF
128 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ กรณีจัดซื้อด้วยเงินบริจาค 2022-09-16
WORD
129 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ในกรณีใช้เงินบริจาค 2022-09-16
WORD
130 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ในกรณีใช้เงินบริจาค 2022-09-16
WORD
131 ฟอร์มการดำเนินงานโครงการInnovation Alley 2022-09-16
EXCEL
132 ใบตรวจรับครุภัณฑ์โครงการวิจัย 2022-09-13
WORD
133 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อโครงการวิจัย 2022-09-13
WORD
134 แบบฟอร์มรับรองคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(spec) 2022-09-13
WORD
135 ใบสั่งซื้อ (วัสดุ/ครุภัณฑ์) โครงการวิจัย (หลายรายการ) 2022-09-13
WORD
136 1-66 2022-09-02
PHOTO
137 แบบสอบถามนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565(TCAS รอบ 1) 2022-08-08
PDF
138 แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-08-01
PDF
139 กก 2022-07-18
PHOTO
140 ทุน 2022-07-18
141 คุมสอบ 2022-07-18
PDF
142 รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 2022-07-11
PDF
143 อบ 2022-07-08
PHOTO
144 เอกสารแนบ2กิจกรรมแผนการดำเนินงาน 2022-06-28
EXCEL
145 เอกสารแนบ1 เพิ่มเติมรายชื่อคณะทำงานinnovationalley 2022-06-28
EXCEL
146 มคอ 2. เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 2022-06-21
PDF
147 แนะนำระบบสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 2022-06-16
PDF
148 แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 65 2022-06-16
PDF
149 แนะนำการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 2022-06-16
PDF
150 ปฐมนิเทศนักศึกษา 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2022-06-16
PDF
151 แนะนำหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และการเรียนสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2022-06-16
PDF
152 หลักสูตรปรับปรุง วท.ม. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปีพ.ศ. 2565 2022-06-16
PDF
153 หลักสูตรปรับปรุง ป.เอก สาขาวิชาพืชสวน 2022-06-14
PDF
154 หลักสูตรปรับปรุง ป.โท สาขาวิชาพืชสวน 2022-06-14
PDF
155 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2022-06-17
156 การพิจารณาให้ชั่วโมงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 2022-06-10
PDF
157 ใหม่ 2022-05-31
PHOTO
158 4.2 2022-06-09
PDF
159 4.1 2022-06-08
PDF
160 MeetingReport 1-65 2022-06-08
PDF
161 1.4.3 2022-06-08
PDF
162 1.2.1 2022-06-08
PDF
163 arrow 2021-11-17
PHOTO
164 3 2022-06-01
PHOTO
165 2 2022-06-02
PHOTO
166 QA 2022-05-31
PHOTO
167 ประเมิน 2022-06-02
PHOTO
168 ปฏิทิน65 2022-06-01
PHOTO
169 pre 65 2022-06-01
PHOTO
170 ปฐมนิเทศ 65 2022-06-01
PHOTO
171 ผปค 65 2022-06-01
PHOTO
172 QA2565 2022-06-01
PHOTO
173 กระบวนวิชา 2022-06-01
PHOTO
174 ประเมิน 2022-06-01
PHOTO
175 รายชื่อ 2022-06-01
PHOTO
176 ผุ้แทนสาขาวิชา 2022-02-02
PHOTO
177 กรรมการ ป.ตรี 2022-06-01
PHOTO
178 รายงานติดตามผลการดำเนินงานความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2565 2022-06-01
PDF
179 QA-65 2022-06-01
PHOTO
180 ติดตาม มคอ. 2022-06-01
PHOTO
181 กระบวนวิชา 2022-06-01
PHOTO
182 QA 65 2022-05-18
PHOTO
183 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 485/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 406/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 2022-05-18
PDF
184 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 2022-05-12
PDF
185 การเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา AET 2022-05-09
PDF
186 กก 2022-04-29
PHOTO
187 ผู้แทนโรคพืช 2022-04-28
188 QA65 2022-04-19
PHOTO
189 รายชื่อ 2022-04-19
PHOTO
190 ระบบ 2022-04-19
PHOTO
191 มคอ 2022-04-19
PHOTO
192 ทวนสอบ 2022-04-18
PHOTO
193 ฝึกงาน 2022-04-12
PHOTO
194 รายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 55 ท่าน 2022-03-10
PDF
195 แผน 13 2022-03-10
PDF
196 โครงการ Plant Factory 2022-03-10
PDF
197 ความก้าวหน้ามูลนิธิเกษตรแก้ว 2022-03-10
PDF
198 รายงานการประชุมอำนวยการ 4/2564 2022-03-10
PDF
199 แผนความเสี่ยงปี64 2022-03-04
EXCEL
200 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2022-03-01
PDF
201 ระดับบัณฑิตศึกษา 2022-02-24
202 ระดับปริญญาตรี 2022-02-24
203 รายงานประจำปี 2564 งานยุทธศาสตร์และแผน 2022-02-23
PDF
204 แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงรายไตรมาส 2022-02-22
EXCEL
205 Template มคอ.3 2022-02-22
WORD
206 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ 2565 2022-02-22
PDF
207 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสในรูปแบบ PowerPoint 2022-02-21
Power Point
208 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับปรับปรุง2564ลว27ธค64 2022-02-10
PDF
209 ลดค่าธรรมเนียม2/2564-2 2022-02-10
PDF
210 ลดค่าธรรมเนียม2/64 2022-02-10
PDF
211 ประกาศมชลดค่ษะรรมเนียมการศึกษา1/64 2022-02-10
PDF
212 ระเบียบค่าธรรมเนียมป.ตรี-13ธค64 2022-02-10
PDF
213 แนวทางการบริหารการเงิน1-64-23กย64 2022-02-10
PDF
214 ระเบียบมชค่าธรรมเนียมป.ตรี4-64 2022-02-10
PDF
215 ระเบียบค่ษธรรมเนียมป.ตรฉบับที่3-63 2022-02-10
PDF
216 pic3 2022-02-02
PHOTO
217 pic3 2022-02-02
PHOTO
218 2564 2022-02-04
PDF
219 O43 Report 2022-02-04
PDF
220 O42 ITA 2022-02-04
PDF
221 O43 2022-02-04
PDF
222 EIT 2022-02-03
PDF
223 IIT 2022-02-03
PDF
224 วาระประชุม 2022-02-03
PDF
225 คู่มือ ITA 2022-02-03
PDF
226 จรรยาบรรณนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-02-03
PDF
227 O43.7 2022-02-03
PDF
228 O43.6 2022-02-03
PDF
229 O43.5 2022-02-03
PDF
230 O43.4 2022-02-03
PDF
231 O43.3 2022-02-03
PDF
232 O43.2 2022-02-03
PDF
233 O43.1 2022-02-03
PDF
234 ANS 2022-02-02
PDF
235 pic2 2022-02-02
PHOTO
236 pic 2022-02-02
PHOTO
237 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) 2022-02-01
PDF
238 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 2022-02-01
PDF
239 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ฺ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ) 2022-02-01
PDF
240 เกณฑ์edpex63-66 2022-01-26
PDF
241 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-01-20
PDF
242 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย 2022-01-20
PDF
243 รายงานสรุปอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2574 2022-01-20
PDF
244 โครงการ-กิจกรรม-2565-1 2022-01-20
PDF
245 OKRs-2565-1 2022-01-20
PDF
246 Action Plan-2565-1 2022-01-20
PDF
247 PA-2565-1 2022-01-20
PDF
248 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-20
EXCEL
249 คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ 2022-01-18
PDF
250 คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 479/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 2022-01-18
PDF
251 แบบฟอร์มหนังสือนำส่งโครงการวิจัยจากภาควิชา/ศูนย์วิจัย 2022-01-14
WORD
252 ฝึกงาน 2022-07-08
PHOTO
253 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-02-04
PDF
254 470 2021-12-27
PDF
255 469 2021-12-27
PDF
256 หนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด 5-10-64 2021-12-15
PDF
257 1.4.2 2021-12-13
PDF
258 (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 2021-11-26
PDF
259 366702 2021-11-17
PDF
260 365221 2021-11-17
PDF
261 359202 2021-11-17
PDF
262 357110 2021-11-17
PDF
263 352422 2021-11-17
PDF
264 352323 2021-11-17
PDF
265 352103 2021-11-17
PDF
266 351200 2021-11-17
PDF
267 356203 2021-11-17
PDF
268 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 2021-11-17
WORD
269 เพิ่มเติม 2021-11-08
PDF
270 คลินิกหลักสูตร 2 2021-11-04
PDF
271 ANS 2021-11-04
PDF
272 แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ 2021-10-27
WORD
273 คู่มือการใช้งานระบบขอหนังสือรับรองและคำขอทั่วไป (มช.19) 2021-10-21
PDF
274 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-10-15
PDF
275 3 2021-10-03
PDF
276 ว392 2021-10-03
PDF
277 คณะดำเนินงานโครงการหลวง 2021-09-16
PDF
278 2-2.1 รายงานการประชุมอำนวยการ 2-2564 2021-09-16
PDF
279 1-1.5.2 กำหนดการฝึกงานนักศึกษา ประจำปี 2564 2021-09-16
PDF
280 1-1.5.1 สรุปผลการประเมิน QA 63 2021-09-16
PDF
281 รายงานการเงินเดือนมิถุนายน 2564 2021-09-16
PDF
282 รายงานการเงินเดือนพฤษภาคม 2564 2021-09-16
PDF
283 รายงานการเงินเดือนเมษายน 2564 2021-09-16
PDF
284 1 2021-09-09
PDF
285 1.1.1 2021-09-08
PDF
286 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 2021-09-07
PDF
287 process 2021-09-03
PHOTO
288 เอกสารแนบ 2021-09-01
PDF
289 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-08-31
EXCEL
290 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
291 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
292 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2564 2021-08-26
PDF
293 ระบบห่วงโซ่อุปทาน 2021-08-25
PDF
294 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2557 2021-08-23
PDF
295 ระบบจัดการต้นทุนกระบวนการทำงาน 2021-08-13
PDF
296 ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ 2021-08-13
PDF
297 ระบบจัดการความรู้และการปฏิบัติที่ดี 2021-08-13
PDF
298 ระบบความรับผิดชอบต่อชุมชน 2021-08-13
PDF
299 ระบบจัดการขีดความสามารถและอัตรากำลัง 2021-08-13
PDF
300 วางแผนกลยุทธ์ 2021-08-13
PDF
301 ระบบวิเคราะห์อัตรากำลัง 2021-08-13
PDF
302 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานยุทธศาสตร์และแผน 2021-08-13
PDF
303 ระบบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-08-13
PDF
304 รายงานประชุมจัดทำระบบติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาและภาระงานสอน 2021-08-13
PDF
305 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 2021-08-10
PHOTO
306 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 2021-08-07
PHOTO
307 รายละเอียดข้อมูล CMU-RL 2021-08-05
PDF
308 กำหนดการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-07-31
PDF
309 1.6.1 2021-07-14
PDF
310 1.5.5 2021-07-12
PDF
311 1.5.3 2021-07-12
PDF
312 1.3.2 2021-07-09
PDF
313 1.3.1 2021-07-09
PDF
314 ใบยืมพัสดุและครุภัณฑ์ 2021-07-07
WORD
315 รายงานประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2563 2021-06-29
PDF
316 แบบฟอร์มติดตามไตรมาส3/2564 2021-06-21
EXCEL
317 หอพัก 2 2021-06-09
318 หอพัก 1 2021-06-09
319 ชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขออัตรากำลัง2565-2568 กองแผนงานวันที่ 5พฤษภาคม 2564 2021-05-05
PDF
320 แบบฟอร์มคำขอรับบริการวิเคราะห์ 2021-04-29
PDF
321 อัตราค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และค่าบริการเครื่องมือ และ/หรือค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง 2021-04-29
PDF
322 มคอ. 2 หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2565 2021-04-23
WORD
323 รายงานความเสี่ยง1/2564 2021-04-09
PDF
324 ระบบบริหารความเสี่ยง 2021-04-09
PDF
325 ระบบจัดการความสามารถและอัตรากำลัง 2021-04-09
Power Point
326 ระบบพัฒนาบุคลากร 2021-04-09
PHOTO
327 ระบบสร้างความผูกพันบุคลากร 2021-04-09
PHOTO
328 ระบบการนำและสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร 2021-04-09
PDF
329 ระบบวางแผนกลยุทธ์ 2021-04-09
PDF
330 ระบบการทำตลาดสร้างความผูกพัน 2021-04-09
PDF
331 ระบบให้บริการและจัดการข้อร้องเรียน 2021-04-09
PDF
332 ระบบการรับฟังเสียงลูกค้า 2021-04-09
PDF
333 ระบบการวางแผนการตลาด 2021-04-09
PDF
334 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-04-09
PDF
335 ระบบดูแลและกำกับองค์กร 2021-04-09
PDF
336 ระบบสื่อสารและสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2021-04-09
PDF
337 รายงานหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 2021-04-09
PDF
338 รายงานประชุมหน่วยงานเดือนมกราคม2564 2021-04-09
PDF
339 รายงานหน่วยงานเดือนมีนาคม2564 2021-04-09
PDF
340 แบบฟอร์มความเสี่ยงไตรมาสที่2/2564 2021-03-10
EXCEL
341 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการแเละเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9/2564 (เงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความประเภท Review article ในวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Scineces (ค่าตอบแทน)) 2021-03-30
PDF
342 PLOs 2021-03-09
PDF
343 PLOs 2021-03-09
PDF
344 แผนการศึกษา 2021-03-01
EXCEL
345 เอกสาร 4.1 รายละเอียดการปรับงบประมาณ2564(งบกลางปี)-คณะ 2021-02-18
PDF
346 เอกสาร 2 รายงานการประชุมอำนวยการ 1-2563 2021-02-18
PDF
347 (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 2021-02-17
348 เอกสาร 1.5.3 ผลการประเมินนักศึกษาเก่า 63 2021-02-18
PDF
349 เอกสาร 1.2.1 ผลการบริหารงานของคณบดี-อาจารย์ณัฐา 2021-02-18
PDF
350 ระบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-01-22
PDF
351 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-01-22
PDF
352 ระบบนำและสร้างความยั่งยืน 2021-01-22
PDF
353 รายงานประเมินผลงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
354 ขั้นตอนก่ารเข้าระบบประชุมงานเกษตรภาคเหนือ 2021-01-21
PDF
355 รายงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
356 แบบฟอร์มกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวงบประมาณแผ่นดินงบประมาณ 2565 2021-01-14
EXCEL
357 เอกสารประกอบการบรรยายEdPEx 4มกราคม 2564 2021-01-12
PDF
358 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2563 2021-01-12
PDF
359 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2021-01-12
PDF
360 รายงานประชุมงานแผนครั้งที่5-2563 2021-01-12
PDF
361 ปฏิทินแผน 2020-12-24
PDF
362 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 CMU 2020-12-17
PDF
363 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 Agri 2020-12-17
PDF
364 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศพ.ศ.2564-2570 2020-12-14
PDF
365 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
366 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
367 แบบฟอร์มรายงานผลความเสี่ยงรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ2564 2020-12-09
EXCEL
368 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-12-02
EXCEL
369 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2569 2020-11-26
EXCEL
370 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับพิเศษ (Special Issue of CMU Journal) 2020-11-25
PDF
371 แผนความเสี่ยงประจำปี2564 2020-11-25
EXCEL
372 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4 และแผนความเสี่ยงประจำ2564 2020-11-25
PDF
373 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2568 2020-11-25
EXCEL
374 แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2564 2020-11-24
EXCEL
375 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ ป.ตรี 1/2564 2021-02-16
PDF
376 รายงานการประชุม กก.ปรับปรุงฯ 2021-02-04
PDF
377 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10/2563 2020-11-04
PDF
378 ppt ประกอบการบรรยายการเชื่อมโยงแผนระดับชาติ 28Oct20 2020-10-29
PDF
379 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การเชื่อมโยงแผนระดับชาติฯ" วันที่ 28 ตุลาคม 2563 2020-10-29
PDF
380 แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา ผลการเรียนรู้ (จุดดำ) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 2020-10-20
WORD
381 412-คณะกรรมการความเสี่ยง 2020-10-09
PDF
382 411-คณะจัดทำรายงานEdPEx200 2020-10-09
PDF
383 การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine 2020-10-08
PDF
384 ขอจ้างเขียนแบบ 2020-09-30
PDF
385 ตัวชี้วัดคำรับรองฉบับลงนาม2563-2565 2020-09-30
PDF
386 คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับวารสารเกษตร 2020-09-28
PDF
387 รายงานประชุมงานแผนเดือนสิงหาคม2563 2020-09-28
PDF
388 รายงานการประชุมงานแผนเดือนกันยายน 2563 2020-09-28
PDF
389 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่3 2020-09-18
PDF
390 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ12 (2560-2564) ฉบับปรับปรุงปี2563 2020-08-11
PDF
391 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 2020-08-05
PDF
392 รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021-06-04
PDF
393 Program ที่ 7 PMU 2021-05-07
PHOTO
394 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 2020-07-22
PDF
395 กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 2020-07-16
PDF
396 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 2020-05-08
PDF
397 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร 2020-05-08
PDF
398 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 2020-05-08
PDF
399 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2563 2020-07-08
PDF
400 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2020-07-02
PDF
401 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2563 2020-07-02
PDF
402 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (PLO) 2020-07-02
PHOTO
403 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 6308.. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 2020-06-19
PDF
404 กำหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (รหัส 63081..) 2020-06-15
PHOTO
405 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 2020-06-16
PDF
406 ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายPA-ActionPlan-7 2020-06-15
PDF
407 swot63 2020-06-15
PDF
408 ตารางปฏิทินทุนวิจัย 2020-06-12
PDF
409 แบบฟอร์มเสนอรายละเอียดโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2563 2020-06-11
EXCEL
410 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย สำหรับใช้ระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 2020-05-27
PDF
411 ชื้แจ้งขั้นตอนระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 2020-05-27
PDF
412 แบบฟอร์มสำรวจเครื่องสำรองไฟ 2020-05-14
EXCEL
413 แผนงบลงทุน10ปีครุภัณฑ์ 2020-04-24
PDF
414 แผนงบลงทุน10ปี 2564-2574-สิ่งก่อสร้าง 2020-04-24
PDF
415 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน 2020-04-24
PDF
416 การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก 2020-10-08
PDF
417 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 2020-04-20
WORD
418 ความเสี่ยง63 2020-04-29
PDF
419 แผนบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
420 คู่มือการบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
421 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงหลังสัมมนาผู้บริหาร 2020-03-20
EXCEL
422 รวมswot-tows 2020-03-16
EXCEL
423 swot-tows 2020-03-16
PDF
424 v.2 ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 2020-03-16
PDF
425 ความเชี่ยวชายของคณาจารย์แต่ละสาขา 2020-03-16
PDF
426 รายงานหน่วยงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
427 รายงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
428 เอกสารประกองการสัมมนาผู้บริหารปี2563-2 2020-03-13
PDF
429 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี2562-2 2020-03-11
PDF
430 คู่มือการขออนุมัติแบบรูปรายการมช 2020-03-02
PDF
431 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ดินของมช 2020-03-02
PDF
432 แบบฟอร์มปร4-6 2020-03-02
EXCEL
433 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2020-02-17
PDF
434 เอกสารการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการปี2563 2020-02-17
PDF
435 เล่มความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2563 2020-02-17
PDF
436 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
437 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
438 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลก (International Collaboration Scholarship) 2019-11-13
PDF
439 คู่มือการใช้ระบบe-action plan 63 2019-10-25
PDF
440 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1/2562 2019-10-24
PDF
441 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่3/2562 2019-10-24
PDF
442 คู่มือการใช้งานระบบ CHE-QA Online System สำหรับหลักสูตรที่เลือกประเมินโดยระบบ CMU-QA Currilum (ระบบใหม่) 2019-10-18
PDF
443 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-09-30
WORD
444 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
445 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
446 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
447 Agri EdPEx-2561-มช 2019-09-02
PDF
448 ผังการจัดบูธนิทรรศการ งาน CMU Open House 2019-08-23
PDF
449 กำหนดการกิจกรรม CMU Open House 2019-08-23
PDF
450 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-01
PDF
451 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 2019-07-15
PDF
452 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-07-15
WORD
453 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 2019-07-12
PDF
454 คู่มือขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2563 2019-07-04
PDF
455 คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ฉบับย่อ) สำหรับนักวิจัย 2019-07-04
PDF
456 แผนกลยุทธ์ และร่างโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-06-27
EXCEL
457 ใบอนุญาตใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2019-06-21
WORD
458 ฟอร์มบันทึกข้อมูลการใช้รถ 2019-06-21
WORD
459 ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง 2019-06-21
WORD
460 คู่มือบริการอนามัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-06-20
PDF
461 การจัดห้องพัก - โมเมนต์ วิลลา 2019-05-24
PDF
462 การจัดรถ 2019-05-24
PDF
463 การจัดห้องพัก - โรงแรมอัมพวารี 2019-05-24
PDF
464 การจัดห้องพัก - โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท 2019-05-24
PDF
465 Tow matrix สัมมนาผู้บริหารปีงบประมาณ 2562 2019-05-30
EXCEL
466 รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 2019-05-24
PDF
467 กำหนดการศึกษาดูงาน 4-8 มิ.ย.62 2019-05-24
PDF
468 การใช้พื้นที่สูง 2019-05-24
PDF
469 เอกสารแจ้งการเดินทาง 2019-05-23
PDF
470 การจัดห้องพัก 2019-05-23
PDF
471 รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะฯ 2019-05-23
PDF
472 กำหนดการสัมมนาผู้บริหาร 2019-05-23
PDF
473 แบบฟอร์มคำขออัตรากำลัง63-64 2019-05-17
EXCEL
474 การเลือกแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 2019-05-13
PDF
475 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์-อัพเดท13พฤษภาคม2562 2019-05-13
PDF
476 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ-ปรับครึ่งปี2562 2019-05-10
EXCEL
477 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 2019-05-10
PDF
478 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ 2019-05-10
PDF
479 รายงานสรูปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2019-05-03
PDF
480 แบบฟอร์ม SWOT 2019-05-02
WORD
481 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-05-02
WORD
482 แผนเชิงพันธกิจปี2562 2019-04-29
EXCEL
483 รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-28
PDF
484 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาส3-2561 2019-03-11
PDF
485 กิจกรรมEdPEx ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-08
PDF
486 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 2019-03-05
PDF
487 Feedback EdPEx 2019-02-27
PDF
488 เล่มEdPEx-2559 2019-02-27
PDF
489 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
PDF
490 6.ระบบการให้บริการเเละจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 2019-02-26
PDF
491 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
Power Point
492 10.ระบบการจัดการความปลอดภัย 2019-02-26
PDF
493 9.ระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากร 2019-02-26
PDF
494 8.ระบบการวางแผนกลยุทธ์ 2019-02-26
PDF
495 7.ระบบการทำตลาดเเละสร้างความผูกพัน 2019-02-26
PDF
496 5.ระบบการฟังเสียงลูกค้า 2019-02-26
PDF
497 4.ระบบการวางแผนการตลาด 2019-02-26
PDF
498 3.ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2019-02-26
PDF
499 2.ระบบการดูแลกำกับองค์กร 2019-02-26
PDF
500 1.ระบบการสื่อสารเเละสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2019-02-26
PDF
501 แบบฟอร์มโอนงบประมาณเงินรายได้ 2018-12-25
WORD
502 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 2018-12-19
PDF
503 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
504 การเชื่องโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
505 ความเชื่องโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-12-19
PDF
506 มาตรฐานคุณลักษณะงานก่อสร้าง 2018-12-19
PDF
507 มาตรฐานคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 2018-12-19
PDF
508 มาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 2018-12-19
PDF
509 กฏฎฟมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ 2018-12-19
PDF
510 แนวทางการพิจารณางบประมาณ 2562 2018-12-19
PDF
511 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2562 2018-12-19
PDF
512 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
PDF
513 ระบบงานนำ32 system 2018-12-18
PDF
514 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ ปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
EXCEL
515 ยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำงบประมาณ 2018-12-19
PDF
516 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-18
EXCEL
517 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-14
EXCEL
518 คู่มือการสร้าง Google Form 2018-12-13
PDF
519 คู่มือการใช้งานบริการ Google Drive (CMU) 2018-12-13
PDF
520 คู่มือการใช้งานบริการ OneDrive (CMU) 2018-12-13
PDF
521 คู่มือการสร้าง QR CODE 2018-12-13
PDF
522 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-05-21
PDF
523 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine 2018-12-12
PDF
524 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-50 ของโลก (International Collaboration Scholarship) 2018-12-12
PDF
525 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-03
EXCEL
526 รายงานหน่วยงานนโยบายและแผนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-11-28
PDF
527 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-08-31
PDF
528 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 2018-08-29
PDF
529 การประชุม IT ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (รองบริหาร/เลขา) 2018-08-30
PDF
530 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - Risk 2018-08-30
PDF
531 การประเมินค่าความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ 2562 (RM2) 2018-08-30
PDF
532 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2561 2018-08-30
PDF
533 หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2561 2018-08-30
PDF
534 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง61ไตรมาส3-v.2 2018-08-29
EXCEL
535 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
536 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชากีฏวิทยา 2561 2018-08-16
PDF
537 ประชาสัมพันธ์ทุนอุหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2018-08-06
538 ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 2018-08-10
WORD
539 ระเบียบการจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย 2018-08-02
PDF
540 ขั้นตอนการลา-พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างส่วนงาน 2018-08-02
PDF
541 ขั้นตอนการลา-ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2018-08-02
PDF
542 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 2018-08-02
PDF
543 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของ ข้าราชการ พ.ศ. 2555 2018-08-02
PDF
544 แผนการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ฝ่ายเลขานุการ 2018-08-01
PDF
545 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
546 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 2018-07-19
EXCEL
547 เงื่อนไขการขอรับทุนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2561 2018-07-18
PDF
548 หลักสูตร ป.เอก สัตวศาสตร์ 2018-07-03
PDF
549 หลักสูตร ป.เอก ปฐพี 2018-07-03
PDF
550 หลักสูตร ป.โท ปฐพี 2018-07-03
PDF
551 หลักสูตร ป.เอก กีฏวิทยา 2018-07-03
PDF
552 หลักสูตร ป.โท ธุรกิจเกษตร 2018-07-03
PDF
553 หลักสูตร ป.โท เศรษฐศาสตร์เกษตร 2018-07-03
PDF
554 หลักสูตร ป.โท สัตวศาสตร์ 2018-07-03
PDF
555 หลักสูตร ป.เอก ระบบเกษตร 2018-07-03
PDF
556 หลักสูตร ป.โท ระบบเกษตร 2018-07-03
PDF
557 หลักสูตร ป.เอก พืชสวน 2018-07-03
PDF
558 หลักสูตร ป.โท พืชสวน 2018-07-03
PDF
559 หลักสูตร ป.เอก พืชไร่ 2018-07-03
PDF
560 หลักสูตร ป.โท พืชไร่ 2018-07-03
PDF
561 สรุปโครงการค่ายผู้นำ4จอบอาสาพัฒนาครั้งที่16 2018-07-03
PDF
562 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย PA หลังเจรจาลงนาม คณะเกษตรศาสตร์ 2018-07-03
PDF
563 แนวปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e - Document) 2018-06-26
PDF
564 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 2018-06-26
PDF
565 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2018-06-26
PDF
566 เอกสารคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) 2561-64 ฉบับลงนาม 2018-06-26
PDF
567 แผนการจัดการองค์ความรู้ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
568 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
569 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 2018-06-25
PDF
570 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 2018-06-25
PDF
571 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ) 2018-06-25
PDF
572 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) 2018-06-25
PDF
573 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น (หัวหน้างาน) 2018-06-25
PDF
574 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายวิชาการ 2018-06-25
PDF
575 คู่มือการสืบค้นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2018-06-01
PDF
576 คู่มือ PA 2560-2564 2018-08-03
PDF
577 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
578 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ 2018-06-19
WORD
579 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
580 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-19
WORD
581 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 2018-11-01
PDF
582 2.1ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2018-04-18
PDF
583 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยในระดับสากล" 2018-06-12
PDF
584 หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ-TQA-2561-2562 2018-06-11
PDF
585 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-07
PDF
586 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 2018-06-05
PDF
587 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี(2560-2579) 2018-06-05
PDF
588 1.10ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2018-05-09
PDF
589 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนภาควิชา 2018-04-26
PDF
590 1.9ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง-RM 2018-04-24
PDF
591 1.8ระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน-PA 2018-04-24
PDF
592 1.7ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 2018-04-22
PDF
593 1.6ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 2018-04-22
PDF
594 Annual Report 2559 2018-04-19
PDF
595 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง2561 ไตรมาส1-2 2018-04-18
EXCEL
596 รายงานสัมมนาผู้บริหาร6-9มิย60 2018-04-18
PDF
597 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่2-11เมย61 2018-04-17
PDF
598 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา 2018-04-03
PDF
599 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2018-04-02
PDF
600 กำหนดระยะเวลาในเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร 2018-03-28
PDF
601 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2562 2019-02-07
PDF
602 รายงานประชุมหน่วยงานครั้งที่2-61 2019-02-07
PDF
603 ปฏิทินงบประมาณ 2564 2019-02-06
PDF
604 ฟอร์ม SWOT Analysis 2018-03-22
WORD
605 ขั้นตอนการจัดทำตารางห้องเรียน 2018-03-21
PDF
606 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-18
WORD
607 ขั้นตอนการจัดทำตารางสอบกลางภาคและปลายภาค 2018-03-21
PDF
608 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2561 2018-07-18
WORD
609 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
610 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
611 งานสารบรรณ ฝึกงาน 2018-07-12
PDF
612 งานทะเบียน ป.ตรี 2018-07-12
PDF
613 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา 2018-07-10
PDF
614 การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2018-03-20
PDF
615 แบบฟอร์มร่าง TOR งานจ้างเหมา_ซ่อม_เช่า 2019-02-22
WORD
616 แบบฟอร์มร่าง TOR จัดซื้อวัสดุ 2019-02-22
WORD
617 อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายที่ใช้บ่อย 2018-03-15
PDF
618 ระบบและกลไกการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2018-03-12
PDF
619 เงื่อนไขการขอรับทุนโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-18
PDF
620 หลักสูตร ป.ตรี 2553 2018-03-08
PDF
621 หลักสูตร ป.ตรี 2556 2018-03-08
PDF
622 ดาวน์โหลดแบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ 2018-03-08
WORD
623 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 2018-03-08
PDF
624 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (PDF) 2018-09-06
PDF
625 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 2018-11-23
WORD
626 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (word) 2018-09-06
WORD
627 หลักสูตร ป.เอก โรคพืช 2018-07-04
PDF
628 KPI-PA-Owner 2018-07-04
PDF
629 แบบฟอร์มคำนวณภาษีรายการวัสดุ 2018-03-05
EXCEL
630 แบบฟอร์มสัญญายืมเงินใหม่คณะ 2018-02-28
WORD
631 แบบฟอร์มใบคืนเงินยืมทดรองจ่าย 2018-02-28
WORD
632 แบบฟอร์มตารางแนบการขอนุมัติเบิกเงินค่าล่วงเวลา 2018-02-28
EXCEL
633 แบบฟอร์มขอนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2021-06-25
WORD
634 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 2018-02-28
PDF
635 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม-สัมมนา 2018-02-28
PDF
636 ขั้นตอนการดำเนินการยืม - คืนเงินทดรองจ่าย 2018-02-27
PDF
637 เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน (แบบ รร.) 2018-02-22
WORD
638 ใบสำคัญรับเงิน 2018-02-22
PDF
639 Power point อบรมการใช้ MS Office 2018-02-21
ZIP
640 แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของศูนย์บริหารงานวิจัย 2019-01-21
PDF
641 ขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน (ฟลีทการ์ด) 2018-02-21
PDF
642 สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2018-02-15
PDF
643 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2018-02-15
PDF
644 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 2560 2018-02-15
PDF
645 หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการ 2018-02-14
PDF
646 Buddy for Thailand Short Course Program 2019 2019-01-18
PDF
647 การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) 2018-02-14
PDF
648 แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน 2018-01-17
WORD
649 ขั้นตอนการขอรับการประเมินจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IBC) 2018-01-12
650 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน 2018-01-12
PDF
651 แบบประเมินตนเองด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-27
WORD
652 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1-2 2019-03-05
PDF
653 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและการยกเว้นจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (แบบฟอร์มใบปะหน้าฯ) 2019-02-27
WORD
654 แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่าง (MTA) 2019-02-27
WORD
655 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่1-62 2019-02-27
PDF
656 แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน (Form CMU-IBC 03) 2019-02-27
WORD
657 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับภาคสนาม (Form CMU-IBC 02) 2019-02-27
WORD
658 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ (Form CMU-IBC 01) 2019-02-27
WORD
659 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2561 (อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร และอัตราจำหน่ายวารสารเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์) 2018-01-11
PDF
660 แบบฟอร์มหนังสือนำส่งโครงการวิจัย และรายงานวิจัย 2021-01-06
WORD
661 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจโครงการวิจัย (ใหม่) 2017-12-20
WORD
662 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office 365 2017-11-29
Power Point
663 แบบแจ้งความประสงค์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท (วิจัย) 2017-11-15
WORD
664 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2/61 2019-01-16
WORD
665 แบบฟอร์มภาระงานที่คาดว่าจะมอบหมายตำแหน่งEP 2021-05-06
EXCEL
666 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 5) 2017-11-15
WORD
667 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (ขั้นตอนที่ 4) 2017-11-15
WORD
668 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ขั้นตอนที่ 3) 2017-11-15
WORD
669 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานขอซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 2) 2017-11-15
WORD
670 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการซื้อจ้างปี61 2017-11-15
EXCEL
671 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61 2017-11-15
EXCEL
672 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ขออนุมัติจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจำเป็นเร่งด่วนและเบิกจ่ายเงิน 2017-11-15
WORD
673

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_รายงานผลการซื้อจ้างปี61

2017-11-15
EXCEL
674

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61

2017-11-15
EXCEL
675

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_บันทึกข้อความรายงานผล

2017-11-15
WORD
676

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

2017-11-15
WORD
677

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2017-11-15
WORD
678

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2017-11-15
WORD
679

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561ไม่ถึง 1แสน

2017-11-15
WORD
680

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561เกิน1แสน

2017-11-15
WORD
681

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 งบแผ่นดินกรณีขออมัติซื้อจ้างกรณีเร่งด่วน

2017-11-14
WORD
682

แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561(ส่วนกลาง)

2017-11-14
WORD
683

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1970-01-01
WORD
684

ขั้นตอนที่ 5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

1970-01-01
WORD
685

ขั้นตอนที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1970-01-01
WORD
686

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)

1970-01-01
WORD
687

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

1970-01-01
WORD
688

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อ/จ้าง (จำเป็นเร่งด่วนโดยที่ไม่ได้คาดหมาย) ว119

1970-01-01
WORD
689 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 2017-10-05
PDF
690 กฏกระทรวง ออกตามความใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 2017-10-05
PDF
691 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2017-10-05
PDF
692 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้าน CMU Steak & Coffee) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 60) 2017-09-05
PDF
693 ดาวน์โหลด! แผนผังนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร (งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8) 2017-09-04
PDF
694 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อยื่นขอการสนับสนุนทุนตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (ทุนงบประมาณแผ่นดิน) 2017-08-31
WORD
695 แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 2017-08-31
PDF
696 ประกวดไม้ดอก 2017-08-24
PDF
697 รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ (Coffee Lanna Startup) 29 ส.ค. 2560 2017-08-24
PDF
698 ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2017-08-08
PDF
699 กำหนดการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2017-08-08
PDF
700 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โรงเก็บกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง (10,17 ส.ค.60) 2017-08-08
PDF
701 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร 2017-08-08
PDF
702 ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ''อบรมหลักสูตร ''การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP'' (7-11 ส.ค.60)'' 2017-07-26
PDF
703 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มช. เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนไปเสนอผลงาน ทำวิจัย และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 2017-07-13
PDF
704 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2017-06-30
PDF
705 แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2017-06-29
WORD
706 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2017-10-05
PDF
707 แผนผังฝ่ายนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (บูธต้นไม้) 2017-06-20
PDF
708 ใบสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา (Lanna Coffee Logo) 2017-06-20
WORD
709 กำหนดการ! อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ''อาหาร TMR โคนมยุคใหม่'' และ ''การประกอบสูตรอาหารข้นและTMR: ด้วยโปรแกรม KCF 2011'' 2017-06-19
PDF
710 กำหนดการ หลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (IB) รุ่นที่ 2 16-18 มิถุนายน และ 24-25 มิถุนายน 2560 2017-06-09
PDF
711 รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 2 (16-18 และ 24-25 มิถุนายน 2560) 2017-06-09
PDF
712 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทักษะอาชีพ ''การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ'' 2017-06-05
PDF
713 กำหนดการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิถุนายน 2560) 2017-06-05
PDF
714 ประกาศรายชื่อโครงการทักษะอาชีพ ''การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์และการประยุกต์ใช้กับระบบออร์แกนิกส์'' (21-23 มิถุนายน 2560) 2017-06-05
PDF
715 กำหนดการฝึกอบรมไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิถุนายน 2560) 2017-06-05
PDF
716 Application Form : Re-Inventing Japan Project 2017-06-02
WORD
717 แผนพังการจองบูธงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (อัพเดทสถานะการจอง 6 มิ.ย.60) 2017-06-06
PDF
718 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ National Ilan University สาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน) 2017-06-01
WORD
719 กำหนดการ หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2017-05-11
PDF
720 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2017-05-11
PDF
721 ใบสำคัญรับเงินค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (Page Charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017-05-03
WORD
722 ใบสำคัญรับเงินการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017-05-03
WORD
723 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิ.ย.60) 2017-05-03
WORD
724 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิ.ย. 60) 2017-05-03
WORD
725 แบบตอบรับ หลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2017-04-24
PDF
726 กำหนดการหลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2017-04-24
PDF
727 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร มช. 2017-03-29
PDF
728 แบบฟอร์มสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 1970-01-01
WORD
729 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณเะเกษตรศาสตร์ (ฉบับแก้ไข) 2017-02-28
PDF
730 กำหนดการโครงการอบรมฯ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 6 (25 มี.ค.60) 2017-02-15
PDF
731 แบบฟอร์มโครงการบูรณาการจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 2017-02-14
ZIP
732 รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) 2017-01-11
PHOTO
733 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (แบบตอบรับ) 2016-12-13
PDF
734 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (กำหนดการ) 2016-12-13
PDF
735 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2016-11-29
PDF
736 ทะเบียนเลขรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสืออกของ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2016-08-25
PDF
737 ประมวลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารงานของคณะใน 4 ปีข้างหน้า 2016-08-10
PDF
738 แบบสมัครเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 2016-08-10
PDF
739 กำหนดการในการดำเนินการสรรหาคณบดี 2016-08-10
PDF
740 ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาคณบดี 2016-08-10
PDF
741 การรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ และดำเนินโครงการวิจัย 2016-08-08
PDF
742 แบบสรุปคะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2016-08-08
WORD
743 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2016-11-29
WORD
744 แบบประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2016-07-21
WORD
745 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559) 2016-07-13
PDF
746 ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559) 2016-07-12
PDF
747 ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าจากข้าว (30 กรกฎาคม 2559) 2016-06-21
PDF
748 แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-06-13
WORD
749 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) (ปรับปรุง 13 พ.ย. 62) 2019-11-14
WORD
750 แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Page charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง 13 พ.ย. 62) 2019-11-14
WORD
751 ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-12-03
EXCEL
752 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 2018-11-05
EXCEL
753 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2018-11-05
EXCEL
754 รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสบู่สมุนไพร 2016-05-26
PDF
755 ใบสมัครขอเช่าสถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2016-05-03
PDF
756 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิบัติการชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology) 2016-05-02
PDF
757 รายละเอียดการรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน 2016-05-02
PDF
758 นำเสนองานธุรกิจพืชสวน 2016-04-28
PDF
759 แบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม...การผลิตผักแบบครบวงจร (วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ) 2016-04-26
WORD
760 สกว. ประกาศผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2016-04-08
PDF
761 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการอัตรากำลัง ปี 2560 - 2564 2016-04-04
WORD
762 กติกา / ใบสมัคร การประกวดส้มตำลีลา กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (1 เมษายน 2559) 2016-03-16
PDF
763 กติกา / ใบสมัคร การประกวดลาบพื้นเมือง กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (30 มีนาคม 2559) 2016-03-16
PDF
764 ประวัติและผลงาน ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2016-03-11
PDF
765 ประวัติ ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2016-03-11
PDF
766 แบบฟอร์มการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2559 (Aggie Summer Camp 2016) 2016-02-23
PHOTO
767 กำหนดการเสวนาวิชาการด้านธุรกิจเกษตร เรื่อง ธุรกิจเกษตรไทย โอกาสใหม่ สู่ความยั่งยืน (27 ก.พ. 59) 2016-02-15
PDF
768 กำหนดการประชุม 'โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์' 2016-01-15
WORD
769 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาโครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค 2016-01-15
WORD
770 ใบสมัครและกติกาประกวดร้องเพลง 'ลูกทุ่งเกษตรเสียงทอง' งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558 2015-12-16
WORD
771 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 2015-12-09
PDF
772 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการที่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 2015-12-09
PDF
773 ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 2015-12-02
PDF
774 แบบประวัติและผลงานเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2558 2015-12-02
WORD
775 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4-62 และแผนความเสี่ยงปี2563 2019-12-03
PDF
776 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams (CMU) 2019-11-28
PDF
777 คู่มือการขอรับจัดสรรงบเจรจาธุรกิจ เพื่อไปเสนอผลงาน/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ 2015-11-03
PDF
778 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัย) 2015-11-03
PDF
779 กำหนดการ และ แบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการเพาะถังเช่า (รุ่นที่ 1) วันที่ 14 พ.ย. 2558 2015-10-20
PDF
780 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 2 2015-10-13
WORD
781 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 1 2015-10-13
WORD
782 แบบประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2015-10-08
WORD
783 แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2015-10-08
WORD
784 กำหนดกการฝึกอบรม 2015-09-10
PDF
785 หัวจดหมายคณะภาษาอังกฤษ / Letter Head 1970-01-01
WORD
786 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (25-27 ก.ค.59) 2016-06-16
WORD
787 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (21-23 ก.ค.59) 2016-06-16
WORD
788 หัวจดหมายคณะภาษาไทย 2015-09-09
WORD
789 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์ 2015-09-02
PDF
790 ประกาศแนวทางการให้ทุนสนับสนุนการเดินทาง เพื่อเขียนตำราหรือหนังสือ ณ ต่างประเทศ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2015-09-01
PDF
791 ประกาศแนวทางการให้ทุนเพื่อดำเนินงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ 2015-09-01
PDF
792 โครงการระดมทุนสมทบ กองทุนสุขุม อัศเวศน์ 2015-08-25
PDF
793 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2558 2015-08-14
WORD
794 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน พ.ศ. 2558 2015-08-14
WORD
795 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมคำชี้แจง (แบบ ว-1ด.) 2015-08-13
WORD
796 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมคำชี้แจง (แบบ ว-1ช.)) 2015-08-13
WORD
797 แบบกรอกประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 2015-08-04
WORD
798 การกำหนดอัตราจ้างสำหรับคุณวุฒิเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2015-08-04
PDF
799 กำหนดการอบรมการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 2015-07-27
WORD
800 Visit and Investigation Program 2015-07-15
PDF
801 Book of Abstracts 2015-07-14
PDF
802 เรียนเกษตร มช...เรียนอะไร? 2015-07-14
PDF
803 5th Asian Conference Oral presentation program 2015-07-13
PDF
804 5th Asian Conference Program 2015-07-13
PDF
805 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 2020-01-06
EXCEL
806 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety) 2015-07-01
PDF
807 The Newton Fund (Research and Innovation for Growth and Prosperity) 2015-06-25
808 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 2015-06-25
PDF
809 แบบฟอร์มการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธู์และการประเมินคุณภาพ 2015-04-29
PDF
810 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช 2015-04-07
PDF
811 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการอ่านบทความวิชาการ การแปลผลงานวิจัย (วันที่ 18 มีนาคม 2558) 2015-03-18
PDF
812 ประกาศรับสมัครผู้เช้าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร (หมดเขต 23 มีนาคม 2558) 2015-03-06
PDF
813 แบบฟอร์มและกำหนดการการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2558 2015-02-23
PDF
814 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 2015-02-02
WORD
815 Document : คู่มือการใช้งานระบบ e - Project 2014-11-26
PDF
816 Document : คู่มือการใช้งาน Windows 8.1 เบื้องต้น 2014-11-26
PDF
817 แบบฟอร์มประมาณการรายรับ 59 2014-11-19
EXCEL
818 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาสำหรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 2014-11-18
WORD
819 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-18
WORD
820 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-18
WORD
821 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2015-06-24
WORD
822 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนากลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-18
WORD
823 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 2014-11-18
PDF
824 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2018-10-26
PDF
825 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นของคณะกรรมการประจำส่ 2014-11-12
WORD
826 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ....... 2014-11-12
WORD
827 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ) 2014-11-12
WORD
828 ใบสม้ครตำแหน่งหัวหน้างาน 2014-10-30
WORD
829 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (2) 2014-10-02
PHOTO
830 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (1) 2014-10-02
PHOTO
831 แบบประวัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2014-09-10
WORD
832 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเกษตรศาสตร์ 2014-09-08
PDF
833 แผนความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 2020-01-22
EXCEL
834 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. กับประกาศ กพอ. 2014-09-02
PDF
835 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2014-09-02
PDF
836 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. ศ. (ฉบับประมวลรวม ฉบับที่ 2-10) ปรับปรุงใหม่ 2014-09-02
PDF
837 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ. 2557new 2014-09-02
PDF
838 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารฯ พ.ศ. 2557new 2014-09-02
PDF
839 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553 2014-09-02
PDF
840 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.2552 2014-09-02
PDF
841 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2554 2014-09-02
PDF
842 ใบรับรองประกอบการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดินประจำปี งบประมาณ 2559 2014-08-20
WORD
843 แบบข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ) ประจำปีงบประมาณ 2557 2014-05-28
WORD
844 แบบฟอร์มการเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 2014-05-27
EXCEL
845 Poster Template for 5th Asian Conference on Green Technology in Agriculture 2015-06-19
Power Point
846 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ 2015-06-10
PDF
847 ใบสมัครเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 2015-06-04
PDF
848 รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดี 1 ปี 6 เดือน 2014-05-08
PDF
849 ภาพรวมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 2014-05-02
EXCEL
850 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ วช. 2014-04-24
PDF
851 แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2556-2557(สำหรับผู้นำไปใช้ประโยชน์) 2014-04-09
WORD
852 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2557 2014-03-21
PDF
853 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) v.2 2014-03-20
WORD
854 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) 2014-03-19
WORD
855 ใบสมัครคัดเลือกพนักงาน ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2014-02-27
PDF
856 ใบสมัครโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2014-02-21
WORD
857 Ducument : เอกสารอบรม SPSSv.17 2013-01-26
ZIP
858 แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กรณีนักวิจัยเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 2014-01-21
PDF
859 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้มหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๖ (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย / รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศ 2014-01-21
PDF
860 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2013-11-26
PDF
861 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ 2555 2013-11-07
PDF
862 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2013-10-28
EXCEL
863 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มช. ปี 2551 2011-05-19
PDF
864 รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 2011-05-19
PDF
865 แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย(สายปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2011-05-19
EXCEL
866 คู่มือตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2554 2011-05-19
PDF
867 คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2554) 2011-05-19
PDF
868 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2009-01-12
PDF
869 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2009-01-12
PDF
870 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2009-01-12
PDF
871 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 2009-01-12
PDF
872 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการบำนาญ 2011-12-15
WORD
873 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2011-12-15
WORD
874 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการบำนาญ 2011-12-15
WORD
875 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2011-12-15
WORD
876 ค่าสอนของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2011-08-25
PDF
877 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๕๔(อัตราค่าเช่ารถ คณะเกษตรศาสตร์) 2011-08-25
PDF
878 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ค่าสอนเกินภาระงาน ฉบับ 47/2553 2011-08-25
PDF
879 แบบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 2011-03-03
WORD
880 แบบขออนุมัติอื่น ๆ 2011-03-03
WORD
881 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 2011-03-03
WORD
882 แบบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมทางวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ 2011-03-03
WORD
883 แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณ 2011-03-03
WORD
884 สัญญายืมเงินทดรองจ่าย 2011-03-03
WORD
885 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 2 1970-01-01
EXCEL
886 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 1 1970-01-01
WORD
887 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ข้าราชการ, ลูกจ้าง) 1 1970-01-01
WORD
888 คู่มือขั้นตอนการปฏิบติงานด้านการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ''การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม'' 2008-08-11
PDF
889 เอกสารการบรรยายเรื่อง "แนวทางปฏิบัติสำหรับการปฎิบัติงานพัสดุ'' 2007-07-26
Power Point
890 โลโก้ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2012-02-28
PHOTO
891 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2012-02-28
PHOTO
892 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ 2012-02-28
PHOTO
893 ใบสมัครงานพนักงานการเงิน 2012-02-17
PDF
894 ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2555 2012-02-08
PDF
895 ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขาย 2011-09-12
WORD
896 ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักการเงินและบัญชี 2011-09-12
WORD
897 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2011-09-12
PDF
898 แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี 2011-09-09
WORD
899 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาต่อยอด 2555 2011-09-09
WORD
900 แบบฟอร์มข้อเสนอการถ่ายทอด 2555 2011-09-09
WORD
901 แบบฟอร์มการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ 2011-09-09
WORD
902 การใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 2007-05-18
Power Point
903 ดินและความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช 2007-05-18
Power Point
904 แบบตราสัญลักษณ์ / พื้นหลัง 50 ปี มช. 2013-10-22
PHOTO
905 ใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2013-09-16
PHOTO
906 ใบสมัครโครงการฝึกอบรม "ธุรกิจการผลิตไม้ดอกเป็นการค้า" 2013-09-02
WORD
907 ทุนอุดหนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน ประจาปีงบประมาณ 2556 2013-07-01
PDF
908 Abstract Submission Form (แบบฟอร์ม B) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
WORD
909 Registration Form (แบบฟอร์ม A) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
WORD
910 กำหนดการโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
PDF
911 รายละเอียดโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
PDF
912 ใบสมัครนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012-09-10
PDF
913 ใบสมัคร/ แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012-09-10
WORD
914 ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ในบริบทของสหกรณ์การเกษตร ภาคเหนือ 2012-01-06
PDF
915 กำหนดการและแบบตอบรับ การประชุมสัมมนา เรื่อง สถานการณืการผลิตลำไยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก 2011-08-29
PDF
916 โครงการประชุมเชิงวิชาการด้านธุรกิจเกษตร โอกาสทองของธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ยุค 2015 (?) 2011-08-25
PDF
917 โครงการฝึกอบรม จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่น่าอ่าน 2011-08-08
PDF
918 คู่มือการประกวดไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถาง และสวนหย่อมในงานราชพฤกษ์ 2554 2011-07-05
PDF
919 ใบสมัครสมาชิกวารสารเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2011-06-13
WORD
920 รายละเอียดหลักสูตร นักสัตวบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๗ 2011-03-23
PDF
921 กำหนดการสัมมนา เรื่อง กระบวนการในการจัดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามระบบการค้าโลก 2011-03-22
PDF
922 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2011-03-17
PDF
923 ตารางกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2011-02-15
PDF
924 ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2011-02-15
PDF
925 ใบสมัครการแข่งขันส้มตำลีลา 2011-02-08
PDF
926 ใบสมัครการฝึกอบรม..เส้นทางสายกาแฟ:From Farm to Cup 2011-01-10
PDF
927 ใบสมัครแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะเกษตรศาสตร์ 2011-01-07
WORD
928 กำหนดการฝึกอบรมไม้ดอกและการขยายพันธ์ไม้ผล 4 หลักสูตร 2010-12-02
PDF
929 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 4 2010-12-02
PDF
930 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 3 2010-12-02
PDF
931 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 2 2010-12-02
PDF
932 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 1 2010-12-02
PDF
933 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2010-11-01
PDF
934 กำหนดการพิธีถวานผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553 2010-10-11
PDF
935 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) และการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (JA) 2010-10-07
PDF
936 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2554 2010-08-17
PDF
937 แบบฟอร์มการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก 2010-06-10
PDF
938 ตัวอย่างข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2009-10-01
PDF
939 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก คลินิกเทคโนโลยี ปี 2553 2009-10-01
WORD
940 เส้นทางการพัฒนา (Road-Map) คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551-2555 2009-09-02
PHOTO
941 นโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2009-03-25
PDF
942 ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารงาน คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2009-03-25
PDF
943 ภาพปกสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 2008-12-16
PHOTO
944 ตารางแข่งขันเทนนิส 2551 2008-11-21
PDF
945 ตารางแข่งขันปิงปอง 2551 2008-11-20
PDF
946 ตารางแข่งขันสนุกเกอร์และบิลเลียด 2551 2008-11-14
PDF
947 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 2 2008-06-04
PHOTO
948 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 1 2008-06-04
PHOTO
949 รหัสลับบันทึกหลังสอน 2008-05-26
PDF
950 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2008-05-26
PDF
951 หนังสือที่ระลึก 40 ปี 2008-04-12
PHOTO
952 เอกสารจรรยาบรรณข้าราชการและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0000-00-00
PDF
953 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 2008-02-08
Power Point
954 สมุดโทรศัทพ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด 1 มิ.ย. 53) 2010-06-01
PDF
955 แบบฟอร์มสั่งจองหนังสือที่ระลึก 40 ปี คณะเกษตรศาสตร์ 2007-10-31
WORD
956 แบบตอบรับการเข้าร่วมเสวนาวิชาการ''อนาคตปศุสัตว์ไทย....รุ่งหรือร่วง ?'' 2007-09-19
WORD
957 Integrating Conservation in Upland Agriculture in Southeast Asia 2007-08-27
PDF
958 เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ''พ่อแห่งแผ่นดิน'' 2007-06-09
MUSIC
959 TQA & QA (22 เมษายน 2550) 2007-04-20
Power Point
960 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (คุณวีระพรรณ พิชญกุล) 2007-02-23
Power Point
961 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (รศ.ดร.นรินทร์ ทองศิริ) 2007-02-23
Power Point
962 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. 2007-02-23
Power Point
963 ผลกระทบนโยบายการนำเข้าถั่วเหลือง 2007-02-27
PDF
964 ผลกระทบของระบบการค้าเสรี (กระเทียม) 2007-02-27
PDF
965 ผลกระทบระบบการค้าเสรี 2007-02-27
PDF
966 Document : เอกสารพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับ ITSC มช. 2013-06-26
PDF
967 Utility : โปรแกรม YouTube Downloader v.3.9.2 2012-11-16
ZIP
968 Utirity : โปรแกรม CCTV 2012-09-06
ZIP
969 Poster โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ 2012-06-11
PHOTO
970 Utility : โปรแกรม ZoomIt v4.2 (โปรแกรมซูมหน้าจอ สำหรับนำเสนองาน) 2012-05-25
ZIP
971 Utility : Adobe Flash Player 11 : 64 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2012-05-16
Download
972 Utility : Adobe Flash Player 11 : 32 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2012-05-16
Download
973 Utility : โปรแกรม Bizagi v.2.2 (โปรแกรมสร้าง Process Modeler) 2012-03-28
Download
974 Utility : โปรแกรม OpenProj v.1.4 (โปรแกรมสร้าง Project Management) 2012-02-04
Download
975 Document : แบบฟอร์มขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด 2011-12-15
WORD
976 Utility : Adobe Reader X Font Packs - Chinese Simplified 2011-11-16
Download
977 Document : การใช้งาน Joomla เบื้องต้น 2011-09-27
PDF
978 Office : โปรแกรม Adobe Reader 10.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2011-08-23
ZIP
979 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ LinkSys WUSB54GC 2011-08-22
ZIP
980 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ 3COM 3CRSHEW696 2011-08-22
ZIP
981 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ Zicxel G-302 v3_6.00 (ใหม่ล่าสุด) 2011-08-22
ZIP
982 Utility : โปรแกรม EndNote Web v.3.2 2011-08-17
Download
983 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Mozilla Firefox 5.0 (สำหรับ Windows) 2011-06-24
Download
984 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Google Chrome 13 (สำหรับ Windows) 2011-06-23
Download
985 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (WallpaperXP) 2011-05-10
PHOTO
986 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Wallpaper7) 2011-05-10
PHOTO
987 เอกสารประกอบการอบรม การสร้างผังการปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม Visio 2011-04-27
Power Point
988 Document : คู่มือการสร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม FreeMind 2011-04-26
PDF
989 Utility : โปรแกรม FreeMind v.0.9 (โปรแกรมสร้าง Mind Map) 2012-02-04
ZIP
990 Document : QR-Code คณะเกษตรศาสตร์ (800x800 Pixel) 2011-04-22
PHOTO
991 Document : คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2011-03-31
PDF
992 Document : ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความฯ 2011-03-31
PDF
993 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Internet Explorer 9 (สำหรับ Windows 7) 2011-03-16
Download
994 Document : การใช้งานระบบการลาออนไลน์ ผ่านระบบ CMU - MIS 2011-01-18
WORD
995 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word และ Excel (แบบไม่เปลี่ยนเนื้อหา) 2010-12-15
PDF
996 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word 2010-12-15
PDF
997 ไฟล์ font ราชการจำนวน 13 รายการ 2010-11-22
ZIP
998 Document : คู่มือการติดตั้งฟอนต์ใหม่ สำหรับ Windows XP 2010-11-18
PDF
999 Document : แบบฟอร์มขอรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password 2010-11-12
PDF
1000 Utility : โปรแกรมประสิทธิภาพ IE ให้เป็น เวอร์ชั่น 8 2010-10-18
Download
1001 Virus Removal Tool Form Kaspersky (Update 05/10/2010) 2010-10-05
Download
1002 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Bliss.bmp) 2010-10-05
PHOTO
1003 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Windows ป้องกัน Generic Host Processes Error 2010-09-09
Download
1004 Document : พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 2010-05-28
PDF
1005 Document : หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 2010-05-28
PDF
1006 Document : คำอธิบายพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 2010-05-28
PDF
1007 Document : คู่มือการปฏิบัติและแนวทางป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2010-05-28
PDF
1008 คู่มือการใช้งานระบบ e-Meeting 2010-05-26
PDF
1009 Document : คู่มือการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2010-05-18
PDF
1010 Document : ประกาศการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2010-05-18
PHOTO
1011 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2007 ให้บันทึกเอกสารเป็น PDF และ XPS 2010-05-18
Download
1012 Utility : โปรแกรมช่วยในการอัพโหลด ดาวน์โหลดข้อมูลจาก ftp 2010-02-12
Download
1013 Utility : โปรแกรม Foramt อุปกรณ์ Handy Drive 2009-10-03
Download
1014 Utility : โปรแกรมสนทนาออนไลน์ MSN 2009 2009-10-02
Download
1015 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัสทาง Handy Drive (AHDV1.3.7 : Anti Handy Drive Virus) 2009-10-01
Download
1016 Utility : โปรแกรมอัพโหลดเอกสาร WinSCP v 4.1.8 2009-09-30
Download
1017 หลักเกณท์การจัดค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ 2009-09-10
PDF
1018 Security : โปรแกรมป้องกันไวรัส Auto Run (CPE17 Autorun Killer v.1.8.1) 2009-09-08
ZIP
1019 Document : โปรเตอร์ ''ท่องโลกออนไลน์อย่างสนุกสนานปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย'' 2009-09-03
PHOTO
1020 DeepFreeze 5.7 (โปรแกรมสำหรับล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์) 2009-08-12
Download
1021 Utility : โปรแกรมสำหรับดูภาพยนตร์ Windows Media Player 11 (for XP/2000) 2009-06-09
Download
1022 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าเว็บเพจ (Simple Web Page Catcher v.1) 2009-06-08
Download
1023 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows Vista Service Pack 2 (348 MB) 2009-06-03
Download
1024 Utility : โปรแกรม Adobe Shockwave Player v.11 2009-04-01
Download
1025 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 (for Firefox) 2009-04-01
Download
1026 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 2009-04-01
Download
1027 Office : โปรแกรม Adobe Reader 9.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2009-04-01
Download
1028 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 Service Pack 3 (117 MB) 2009-03-03
Download
1029 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows XP Service Pack 3 (315 MB) 2009-03-03
Download
1030 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Blaster 2008-10-01
Download
1031 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spybot search & destroy 1.6 2008-10-01
Download
1032 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัส No Disk 2008-07-29
ZIP
1033 Utility : โปรแกรมใส่ลายน้ำ และแต่งภาพอัตโนมัติ FastStone Image Viewer 3.5 2008-05-15
Download
1034 Security : โปรแกรมเตือนระวังโน้ตบุ๊กถูกขโมย Laptop Alarm 2008-05-21
Download
1035 Utility : โปรแกรมทำให้ Win98 ใช้ USB Drive ได้ทุกเครื่อง Native USB disk driver for Win98SE V.2.3 2008-03-24
Download
1036 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 ให้เปิดไฟล์ Office 2007 (27 MB) 2009-03-03
Download
1037 Security : โปรแกรมกำจัดแอดแวร์ สปายแวร์ รูตคิท หรือโทรจัน ThreatFire 3 2008-02-28
Download
1038 Utility : โปรแกรมแปลงเอกสารเป็น PDF 2007-07-10
Download
1039 Utility : โปรแกรมตรวจสอบการติดตั้ง Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor) 2007-04-25
Download
1040 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (ScreenHunter 4.0) 2007-04-18
Download
1041 Document : การปรับปรุง IP-Address เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 1 2007-04-01
PDF
1042 Security : โปรแกรมกําจัดไวรัส USB.TOY for NOD32 2007-02-28
Download
1043 Document : การดำเนินระบบสารสนเทศ MIS คณะเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบัน) 2007-02-07
PDF
1044 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2006-12-01
PDF
1045 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Terminator 1.5 2006-11-20
Download
1046 Utility : โปรแกรมกู้ไฟล์ที่ถูกลบกลับคืน (Restoration) ทำงานบน USB Drive 2006-11-16
ZIP
1047 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 2006-11-01
PDF
1048 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น PDF 2006-10-19
PDF
1049 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น GIF 2006-10-19
PHOTO
1050 Multimedia : โปรแกรมเปิดไฟล์มีเดีย Windows Media Player 10 2006-10-05
Download
1051 Office : โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF , Adobe Acrobat Reader 8.0 2007-07-04
Download
1052 Utility : โปรแกรมแก้รีจิสทรีที่ใช้ Lan ไม่ได้ WinSock XP Fix 1.2 2006-08-31
Download
1053 Utility : โปรแกรมเอาทูลส์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ออก WGA 2006-08-23
ZIP
1054 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Ad-Aware.2007.Professional.Edition.v7.0.1.3 2007-07-04
ZIP
1055 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 2014-09-02
PDF
1056 Utility : โปรแกรมดึง Driver ออกจาก Computer 2006-06-26
Download
1057 Document : แบบฟอร์มขอติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ภายในคณะเกษตรศาสตร์ 2006-05-01
WORD
1058 Document : แบบฟอร์มขอพื้นที่โฮมเพจ สำหรับส่วนงานคณะเกษตรศาสตร์ 2006-05-01
WORD
1059 แบบกรอกประวัติ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รับรางวัล "ครุฑทองคำ" 2013-10-14
WORD
1060 วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 2013-10-04
PDF
1061 แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2013-09-16
WORD
1062 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 2013-09-11
PDF
1063 แบบฟอร์มบัญชีหนังสือทำลายเอกสาร ประจำปี 2556 2013-08-30
WORD
1064 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 (ไทย-อังกฤษ) 2013-06-19
PDF
1065 แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2013-06-18
PDF
1066 รายละเอียดและใบสมัครโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2013-06-11
PDF
1067 แบบฟอร์มหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ข้าราชการ) 2013-05-22
WORD
1068 แบบ กพอ 05 ศาสตราจารย์ ท.11 2013-05-08
WORD
1069 ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 2013-05-03
PDF
1070 ประมวลจริยธรรม (ฉบับรวม) 2013-05-03
PDF
1071 จริยธรรมต่อหน่วยงาน 2013-05-03
PDF
1072 จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 2013-05-03
PDF
1073 จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 2013-05-03
PDF
1074 จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2013-05-03
PDF
1075 จริยธรรมของคณาจารย์ 2013-05-03
PDF
1076 การอุทธรณ์ 2013-05-03
PDF
1077 กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 2013-05-03
PDF
1078 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2013-03-22
PDF
1079 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (JA) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (JA) 2012-10-31
PDF
1080 แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงาน 2012-09-10
WORD
1081 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 2012-04-03
PDF
1082 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 2012-01-13
PDF
1083 แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 2011-10-19
WORD
1084 แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 2011-09-01
WORD
1085 ชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2011-06-09
PDF
1086 ชื่อตำแหน่งของลูกจ้างประจำ 2011-06-09
WORD
1087 ชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ และกลุ่มบริการ 2011-06-09
EXCEL
1088 แบบฟอร์มการลาออกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2011-06-06
WORD
1089 แบบฟอร์มจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 2011-03-14
WORD
1090 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 2010-11-17
WORD
1091 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2010-10-26
WORD
1092 แบบฟอร์มกรอบแนวทางที่ส่วนงานรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS (ตัวชี้วัดที่ 5.2) 2010-07-28
WORD
1093 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ2563-CMU 2018-10-18
PDF
1094 แบบสำรวจความต้องการการใช้ซอฟท์แวร์ของ Adobe ตามแบบฟอร์ม ข 2018-10-08
EXCEL
1095 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 2018-10-05
PDF
1096 แบบสำรวจข้อมูลเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2010-06-17
EXCEL
1097 แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง 2010-03-24
WORD
1098 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2010-01-07
PDF
1099 แบบฟอร์มลาออกจากราชการ 2009-09-18
WORD
1100 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 2009-09-18
WORD
1101 แบบฟอร์มการลาออกของพนักงานส่วนงาน 2009-09-18
WORD
1102 เงินสะสมและเงินสบทบพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2009-08-25
PDF
1103 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2009-08-25
PDF
1104 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 2009-08-25
PDF
1105 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2009-08-25
PDF
1106 การกำหนดประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะเกษตรศาสตร์ 2009-08-25
PDF
1107 หนังสือเดินทางไปราชการ 2009-04-28
WORD
1108 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
1109 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
1110 หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
1111 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2008-12-16
PDF
1112 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2008-12-16
PDF
1113 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2008-12-16
PDF
1114 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2010-11-03
WORD
1115 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2010-11-03
WORD
1116 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นใน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
1117 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
1118 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
1119 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 2010-11-03
WORD
1120 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสิทธิสวัสดิการของลูกจ้างประจำเฉพาะผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-06-12
PDF
1121 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายวิชาการ (คณาจารย์ประจำและนักวิจัย) 2008-06-05
PDF
1122 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ข้าราชการทั่วไป) 2008-06-05
PDF
1123 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ลูกจ้างของส่วนราชการ) 2008-06-05
PDF
1124 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (พนักงานปัจจุบัน ทุกตำแหน่ง) 2008-06-05
PDF
1125 แบบรับทราบเพื่อยินยอมและรับสภาพเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-06-05
PDF
1126 หนังสือแสดงเจตนาการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 2008-06-05
PDF
1127 หนังสือแสดงเจตนาเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (กรณีเป็นสมาชิก กบข. อยู่เดิม) 2008-06-05
PDF
1128 ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มช.2551 2008-06-03
PDF
1129 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 2020-11-16
WORD
1130 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 2006-09-08
WORD
1131 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ 2006-09-08
WORD
1132 ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 2006-06-28
WORD
1133 ใบลาติดตามคู่สมรส 2006-06-28
WORD
1134 แผนที่ฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2014-08-20
PHOTO
1135 กำหนดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2014-08-20
PDF
1136 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop) 2014-07-22
PDF
1137 ใบลาอุปสมบท 2006-06-28
WORD
1138 ใบลาพักผ่อน 2006-06-28
WORD
1139 ใบลาป่วย 2006-06-28
WORD
1140 รายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558 2013-08-01
ZIP
1141 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารวิชาการระดับนานาชาติ 2013-06-19
PDF
1142 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ 2013-06-19
PDF
1143 หลักการวิเคราะห์SWOT 2020-02-11
PDF
1144 แบบฟอร์มสำหรับจัดทำSWOT-TOWS 2020-02-11
EXCEL
1145 แบบ ว-1ด สำหรับข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (ภายใต้แผนงานวิจัย) 2013-03-15
WORD
1146 แบบ ว-1ช สำหรับข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย 2013-03-15
WORD
1147 แนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับองค์กรเอกชน พ.ศ. 2556 2013-01-17
PDF
1148 เอกสารประกอบการบรรยายการใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อการทำการวิจัย (รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์) 2013-01-16
ZIP
1149 Power Point อบรมระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน 2018-02-02
Power Point
1150 แผนผังร้านค้าเอกชน & ต้นไม้ 2014-07-16
PDF
1151 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2014-07-09
PHOTO
1152 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2014-07-07
1153 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2014-07-03
PDF
1154 ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 2014-07-01
WORD
1155 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2014-06-30
PDF
1156 เอกสารชี้แจงกรอบการวิจัยเกษตรพื้นที่สูง (วช.) 2012-10-25
PDF
1157 แบบตอบรับการเข้าร่วมสร้างโจทย์วิจัยเชิงประเด็นเพื่อนำเสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ 2012-10-01
WORD
1158 แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สำหรับผู้นำไปใช้ประโยชน์) 2012-09-05
WORD
1159 ระยะเวลาดำเนินการทุนงบแผ่นดิน 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012-07-27
PDF
1160 รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 2012-07-27
PDF
1161 จรรยาบรรณนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เขียนโดย จริยา กาทอง ) 2012-05-28
PDF
1162 ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยการชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2012-04-18
PDF
1163 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) 2012-03-09
PDF
1164 กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2012-02-02
PDF
1165 โปรแกรม Resize Image 2018-01-31
ZIP
1166 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 2018-01-29
PDF
1167 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2014-09-02
PDF
1168 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายต้นไม้และเครื่องจักรกลทางการเกษตร 2014-06-30
PDF
1169 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนงานวิจัย 2021-05-06
WORD
1170 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ค่าตอบแทน) 2014-06-09
WORD
1171 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) (19 มี.ค. 57) 2014-06-09
PDF
1172 ข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทน ระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2011-12-30
PDF
1173 แนวปฏิบัติในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 2011-12-14
PDF
1174 แบบฟอร์มข้อเสนอ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 2011-11-16
WORD
1175 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสนอขอรับเิงินทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดย คุณเอกราช ตรีลพ 2011-10-11
PDF
1176 เิอกสารประกอบการบรยายพิเศษ เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร จึงจะโดนใจ สวก. โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ 2011-10-11
PDF
1177 เอกสารฝึกอบรม หลักการเขียนบทความทางวิชาการที่ดี 2011-09-02
PDF
1178 แบบฟอร์มสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย 2011-09-01
WORD
1179 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ 2011-08-05
PDF
1180 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเสนอโครงการ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) 2011-08-02
WORD
1181 ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการดำเนินงานประจำปี2562 2020-02-12
PDF
1182 แบบสำรวจข้อมูลวิจัย ปีงบประมาณ 2553 2010-02-04
WORD
1183 แบบฟอร์มนำส่งบทความวารสารเกษตร 2009-12-21
WORD
1184 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน กรณีการขอรับเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 2009-10-29
PDF
1185 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารเกษตร 2009-09-03
WORD
1186 คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 2009-06-24
PDF
1187 หนังสือแจ้งการไม่อนุญาตให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์โดยบริษัทต่าง ๆ ในทุกกรณี 2009-05-21
PDF
1188 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2007-09-05
WORD
1189 แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 2007-08-29
PDF
1190 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 2007-08-29
WORD
1191 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ มคอ.5 2012-03-20
WORD
1192 โครงการ “สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก” 2011-12-16
PDF
1193 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา 2011-08-11
PDF
1194 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2554 2011-07-29
PDF
1195 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2554 2011-07-29
PDF
1196 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2554 2011-07-29
PDF
1197 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2554 2011-07-29
PDF
1198 ตารางสอบกลางภาคเรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ 1/2554 2011-07-26
PDF
1199 ตัวอย่างประเด็นที่สกอ.แจ้งให้มช.ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำหลักสูตรตามกรอบ TQF  2011-07-22
PDF
1200 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2 (ปรับปรุง 2553) 2011-06-10
PDF
1201 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (มคอ.2) 2011-06-09
PDF
1202 เอกสารการขอเพิ่มหลังกำหนด 2010-06-10
PDF
1203 แบบคำขอรับทุน 2552 2009-06-01
PDF
1204 ประกาศ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
1205 หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
1206 ใบสมัครสอบ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
1207 แบบฟอร์มสมัครโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 2007-02-09
WORD
1208 แบบฟอร์มสรุปการให้ลำดับขั้น 2006-09-21
EXCEL
1209 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด 2006-09-04
WORD
1210 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2006-09-04
WORD
1211 แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2006-09-04
WORD
1212 แบบฟอร์มคำขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด 2006-09-04
WORD
1213 แบบฟอร์มคำขอลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 2006-09-04
WORD
1214 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 2006-09-04
WORD
1215 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับปริญญาตรี (ม.ช.19) 2006-09-04
WORD