ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับปริญญาตรี (ม.ช.19) 2549-09-04
WORD
2 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 2549-09-04
WORD
3 แบบฟอร์มคำขอลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 2549-09-04
WORD
4 แบบฟอร์มคำขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด 2549-09-04
WORD
5 แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2549-09-04
WORD
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2549-09-04
WORD
7 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด 2549-09-04
WORD
8 แบบฟอร์มสรุปการให้ลำดับขั้น 2549-09-21
EXCEL
9 แบบฟอร์มสมัครโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 2550-02-09
WORD
10 ใบสมัครสอบ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2552-01-31
PDF
11 หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2552-01-31
PDF
12 ประกาศ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2552-01-31
PDF
13 แบบคำขอรับทุน 2552 2552-06-01
PDF
14 เอกสารการขอเพิ่มหลังกำหนด 2553-06-10
PDF
15 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (มคอ.2) 2554-06-09
PDF
16 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2 (ปรับปรุง 2553) 2554-06-10
PDF
17 ตัวอย่างประเด็นที่สกอ.แจ้งให้มช.ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำหลักสูตรตามกรอบ TQF  2554-07-22
PDF
18 ตารางสอบกลางภาคเรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ 1/2554 2554-07-26
PDF
19 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2554 2554-07-29
PDF
20 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2554 2554-07-29
PDF
21 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2554 2554-07-29
PDF
22 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2554 2554-07-29
PDF
23 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา 2554-08-11
PDF
24 โครงการ “สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก” 2554-12-16
PDF
25 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ มคอ.5 2555-03-20
WORD
26 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ National Ilan University สาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน) 2560-06-01
WORD
27 แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2560-06-29
WORD
28 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2560-06-30
PDF
29 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 2550-08-29
WORD
30 แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 2550-08-29
PDF
31 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550-09-05
WORD
32 หนังสือแจ้งการไม่อนุญาตให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์โดยบริษัทต่าง ๆ ในทุกกรณี 2552-05-21
PDF
33 คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 2552-06-24
PDF
34 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารเกษตร 2552-09-03
WORD
35 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน กรณีการขอรับเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 2552-10-29
PDF
36 แบบฟอร์มนำส่งบทความวารสารเกษตร 2552-12-21
WORD
37 แบบสำรวจข้อมูลวิจัย ปีงบประมาณ 2553 2553-02-04
WORD
38 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเสนอโครงการ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) 2554-08-02
WORD
39 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ 2554-08-05
PDF
40 แบบฟอร์มสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย 2554-09-01
WORD
41 เอกสารฝึกอบรม หลักการเขียนบทความทางวิชาการที่ดี 2554-09-02
PDF
42 เิอกสารประกอบการบรยายพิเศษ เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร จึงจะโดนใจ สวก. โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ 2554-10-11
PDF
43 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสนอขอรับเิงินทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดย คุณเอกราช ตรีลพ 2554-10-11
PDF
44 แบบฟอร์มข้อเสนอ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 2554-11-16
WORD
45 แนวปฏิบัติในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 2554-12-14
PDF
46 ข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทน ระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554-12-30
PDF
47 กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2555-02-02
PDF
48 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) 2555-03-09
PDF
49 ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยการชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2555-04-18
PDF
50 จรรยาบรรณนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เขียนโดย จริยา กาทอง ) 2555-05-28
PDF
51 รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 2555-07-27
PDF
52 ระยะเวลาดำเนินการทุนงบแผ่นดิน 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555-07-27
PDF
53 แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สำหรับผู้นำไปใช้ประโยชน์) 2555-09-05
WORD
54 แบบตอบรับการเข้าร่วมสร้างโจทย์วิจัยเชิงประเด็นเพื่อนำเสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ 2555-10-01
WORD
55 เอกสารชี้แจงกรอบการวิจัยเกษตรพื้นที่สูง (วช.) 2555-10-25
PDF
56 เอกสารประกอบการบรรยายการใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อการทำการวิจัย (รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์) 2556-01-16
ZIP
57 แนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับองค์กรเอกชน พ.ศ. 2556 2556-01-17
PDF
58 แบบ ว-1ช สำหรับข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย 2556-03-15
WORD
59 แบบ ว-1ด สำหรับข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (ภายใต้แผนงานวิจัย) 2556-03-15
WORD
60 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ 2556-06-19
PDF
61 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารวิชาการระดับนานาชาติ 2556-06-19
PDF
62 รายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558 2556-08-01
ZIP
63 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้มหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๖ (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย / รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศ 2557-01-21
PDF
64 แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กรณีนักวิจัยเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 2557-01-21
PDF
65 แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2556-2557(สำหรับผู้นำไปใช้ประโยชน์) 2557-04-09
WORD
66 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ วช. 2557-04-24
PDF
67 แบบข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ) ประจำปีงบประมาณ 2557 2557-05-28
WORD
68 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) (19 มี.ค. 57) 2557-06-09
PDF
69 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ค่าตอบแทน) 2557-06-09
WORD
70 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนงานวิจัย 2021-05-06
WORD
71 ใบรับรองประกอบการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดินประจำปี งบประมาณ 2559 2557-08-20
WORD
72 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเกษตรศาสตร์ 2557-09-08
PDF
73 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 2557-11-18
PDF
74 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนากลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2557-11-18
WORD
75 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2557-11-18
WORD
76 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2557-11-18
WORD
77 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาสำหรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 2557-11-18
WORD
78 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการอ่านบทความวิชาการ การแปลผลงานวิจัย (วันที่ 18 มีนาคม 2558) 2558-03-18
PDF
79 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 2558-06-25
PDF
80 The Newton Fund (Research and Innovation for Growth and Prosperity) 2558-06-25
81 5th Asian Conference Program 2558-07-13
PDF
82 5th Asian Conference Oral presentation program 2558-07-13
PDF
83 Book of Abstracts 2558-07-14
PDF
84 Visit and Investigation Program 2558-07-15
PDF
85 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมคำชี้แจง (แบบ ว-1ช.)) 2558-08-13
WORD
86 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมคำชี้แจง (แบบ ว-1ด.) 2558-08-13
WORD
87 ประกาศแนวทางการให้ทุนเพื่อดำเนินงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ 2558-09-01
PDF
88 ประกาศแนวทางการให้ทุนสนับสนุนการเดินทาง เพื่อเขียนตำราหรือหนังสือ ณ ต่างประเทศ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2558-09-01
PDF
89 หัวจดหมายคณะภาษาไทย 2558-09-09
WORD
90 หัวจดหมายคณะภาษาอังกฤษ / Letter Head 1970-01-01
WORD
91 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัย) 2558-11-03
PDF
92 คู่มือการขอรับจัดสรรงบเจรจาธุรกิจ เพื่อไปเสนอผลงาน/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ 2558-11-03
PDF
93 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการที่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 2558-12-09
PDF
94 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 2558-12-09
PDF
95 ประวัติ ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2559-03-11
PDF
96 การรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ และดำเนินโครงการวิจัย 2559-08-08
PDF
97 แบบฟอร์มโครงการบูรณาการจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 2560-02-14
ZIP
98 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณเะเกษตรศาสตร์ (ฉบับแก้ไข) 2560-02-28
PDF
99 แบบฟอร์มสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 1970-01-01
WORD
100 ใบสำคัญรับเงินการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-05-03
WORD
101 ใบสำคัญรับเงินค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (Page Charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-05-03
WORD
102 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มช. เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนไปเสนอผลงาน ทำวิจัย และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 2560-07-13
PDF
103 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร 2560-08-08
PDF
104 แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 2560-08-31
PDF
105 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อยื่นขอการสนับสนุนทุนตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (ทุนงบประมาณแผ่นดิน) 2560-08-31
WORD
106 ใบลาป่วย 2549-06-28
WORD
107 ใบลาพักผ่อน 2549-06-28
WORD
108 ใบลาอุปสมบท 2549-06-28
WORD
109 ใบลาติดตามคู่สมรส 2549-06-28
WORD
110 ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 2549-06-28
WORD
111 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ 2549-09-08
WORD
112 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 2549-09-08
WORD
113 ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มช.2551 2551-06-03
PDF
114 หนังสือแสดงเจตนาเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (กรณีเป็นสมาชิก กบข. อยู่เดิม) 2551-06-05
PDF
115 หนังสือแสดงเจตนาการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 2551-06-05
PDF
116 แบบรับทราบเพื่อยินยอมและรับสภาพเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-06-05
PDF
117 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (พนักงานปัจจุบัน ทุกตำแหน่ง) 2551-06-05
PDF
118 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ลูกจ้างของส่วนราชการ) 2551-06-05
PDF
119 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ข้าราชการทั่วไป) 2551-06-05
PDF
120 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายวิชาการ (คณาจารย์ประจำและนักวิจัย) 2551-06-05
PDF
121 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสิทธิสวัสดิการของลูกจ้างประจำเฉพาะผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-06-12
PDF
122 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 2553-11-03
WORD
123 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2551 2551-10-22
WORD
124 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2551-10-22
WORD
125 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นใน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2551-10-22
WORD
126 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2553-11-03
WORD
127 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2553-11-03
WORD
128 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2551-12-16
PDF
129 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2551-12-16
PDF
130 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2551-12-16
PDF
131 หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-12-16
PDF
132 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-12-16
PDF
133 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-12-16
PDF
134 หนังสือเดินทางไปราชการ 2552-04-28
WORD
135 การกำหนดประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะเกษตรศาสตร์ 2552-08-25
PDF
136 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2552-08-25
PDF
137 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 2552-08-25
PDF
138 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2552-08-25
PDF
139 เงินสะสมและเงินสบทบพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2552-08-25
PDF
140 แบบฟอร์มการลาออกของพนักงานส่วนงาน 2552-09-18
WORD
141 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 2552-09-18
WORD
142 แบบฟอร์มลาออกจากราชการ 2552-09-18
WORD
143 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2553-01-07
PDF
144 แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง 2553-03-24
WORD
145 แบบสำรวจข้อมูลเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2553-06-17
EXCEL
146 แบบฟอร์มกรอบแนวทางที่ส่วนงานรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS (ตัวชี้วัดที่ 5.2) 2553-07-28
WORD
147 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2553-10-26
WORD
148 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 2553-11-17
WORD
149 แบบฟอร์มจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 2554-03-14
WORD
150 แบบฟอร์มการลาออกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2554-06-06
WORD
151 ชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ และกลุ่มบริการ 2554-06-09
EXCEL
152 ชื่อตำแหน่งของลูกจ้างประจำ 2554-06-09
WORD
153 ชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2554-06-09
PDF
154 แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 2554-09-01
WORD
155 แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 2554-10-19
WORD
156 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 2555-01-13
PDF
157 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 2555-04-03
PDF
158 แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงาน 2555-09-10
WORD
159 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (JA) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (JA) 2555-10-31
PDF
160 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2556-03-22
PDF
161 กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 2556-05-03
PDF
162 การอุทธรณ์ 2556-05-03
PDF
163 จริยธรรมของคณาจารย์ 2556-05-03
PDF
164 จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2556-05-03
PDF
165 จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 2556-05-03
PDF
166 จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 2556-05-03
PDF
167 จริยธรรมต่อหน่วยงาน 2556-05-03
PDF
168 ประมวลจริยธรรม (ฉบับรวม) 2556-05-03
PDF
169 ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 2556-05-03
PDF
170 แบบ กพอ 05 ศาสตราจารย์ ท.11 2556-05-08
WORD
171 แบบฟอร์มหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ข้าราชการ) 2556-05-22
WORD
172 รายละเอียดและใบสมัครโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2556-06-11
PDF
173 แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2556-06-18
PDF
174 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 (ไทย-อังกฤษ) 2556-06-19
PDF
175 แบบฟอร์มบัญชีหนังสือทำลายเอกสาร ประจำปี 2556 2556-08-30
WORD
176 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 2556-09-11
PDF
177 แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2556-09-16
WORD
178 วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 2556-10-04
PDF
179 แบบกรอกประวัติ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รับรางวัล "ครุฑทองคำ" 2556-10-14
WORD
180 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ 2555 2556-11-07
PDF
181 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2556-11-26
PDF
182 ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 2557-07-01
WORD
183 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2557-09-02
PDF
184 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 2557-09-02
PDF
185 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2554 2557-09-02
PDF
186 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.2552 2557-09-02
PDF
187 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553 2557-09-02
PDF
188 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารฯ พ.ศ. 2557new 2557-09-02
PDF
189 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ. 2557new 2557-09-02
PDF
190 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. ศ. (ฉบับประมวลรวม ฉบับที่ 2-10) ปรับปรุงใหม่ 2557-09-02
PDF
191 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2557-09-02
PDF
192 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. กับประกาศ กพอ. 2557-09-02
PDF
193 แบบประวัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2557-09-10
WORD
194 ใบสม้ครตำแหน่งหัวหน้างาน 2557-10-30
WORD
195 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ) 2557-11-12
WORD
196 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ....... 2557-11-12
WORD
197 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นของคณะกรรมการประจำส่ 2557-11-12
WORD
198 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 2558-02-02
WORD
199 การกำหนดอัตราจ้างสำหรับคุณวุฒิเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2558-08-04
PDF
200 แบบกรอกประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 2558-08-04
WORD
201 แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2558-10-08
WORD
202 แบบประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2558-10-08
WORD
203 แบบประวัติและผลงานเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2558 2558-12-02
WORD
204 ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 2558-12-02
PDF
205 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการอัตรากำลัง ปี 2560 - 2564 2559-04-04
WORD
206 แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559-06-13
WORD
207 แบบประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2559-07-21
WORD
208 แบบสรุปคะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2559-08-08
WORD
209 Document : แบบฟอร์มขอพื้นที่โฮมเพจ สำหรับส่วนงานคณะเกษตรศาสตร์ 2549-05-01
WORD
210 Document : แบบฟอร์มขอติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ภายในคณะเกษตรศาสตร์ 2549-05-01
WORD
211 Utility : โปรแกรมดึง Driver ออกจาก Computer 2549-06-26
Download
212 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Ad-Aware.2007.Professional.Edition.v7.0.1.3 2550-07-04
ZIP
213 Utility : โปรแกรมเอาทูลส์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ออก WGA 2549-08-23
ZIP
214 Utility : โปรแกรมแก้รีจิสทรีที่ใช้ Lan ไม่ได้ WinSock XP Fix 1.2 2549-08-31
Download
215 Office : โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF , Adobe Acrobat Reader 8.0 2550-07-04
Download
216 Multimedia : โปรแกรมเปิดไฟล์มีเดีย Windows Media Player 10 2549-10-05
Download
217 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น GIF 2549-10-19
PHOTO
218 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น PDF 2549-10-19
PDF
219 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 2549-11-01
PDF
220 Utility : โปรแกรมกู้ไฟล์ที่ถูกลบกลับคืน (Restoration) ทำงานบน USB Drive 2549-11-16
ZIP
221 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Terminator 1.5 2549-11-20
Download
222 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2549-12-01
PDF
223 Document : การดำเนินระบบสารสนเทศ MIS คณะเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบัน) 2550-02-07
PDF
224 Security : โปรแกรมกําจัดไวรัส USB.TOY for NOD32 2550-02-28
Download
225 Document : การปรับปรุง IP-Address เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 1 2550-04-01
PDF
226 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (ScreenHunter 4.0) 2550-04-18
Download
227 Utility : โปรแกรมตรวจสอบการติดตั้ง Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor) 2550-04-25
Download
228 Utility : โปรแกรมแปลงเอกสารเป็น PDF 2550-07-10
Download
229 Security : โปรแกรมกำจัดแอดแวร์ สปายแวร์ รูตคิท หรือโทรจัน ThreatFire 3 2551-02-28
Download
230 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 ให้เปิดไฟล์ Office 2007 (27 MB) 2552-03-03
Download
231 Utility : โปรแกรมทำให้ Win98 ใช้ USB Drive ได้ทุกเครื่อง Native USB disk driver for Win98SE V.2.3 2551-03-24
Download
232 Security : โปรแกรมเตือนระวังโน้ตบุ๊กถูกขโมย Laptop Alarm 2551-05-21
Download
233 Utility : โปรแกรมใส่ลายน้ำ และแต่งภาพอัตโนมัติ FastStone Image Viewer 3.5 2551-05-15
Download
234 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัส No Disk 2551-07-29
ZIP
235 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spybot search & destroy 1.6 2551-10-01
Download
236 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Blaster 2551-10-01
Download
237 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows XP Service Pack 3 (315 MB) 2552-03-03
Download
238 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 Service Pack 3 (117 MB) 2552-03-03
Download
239 Office : โปรแกรม Adobe Reader 9.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2552-04-01
Download
240 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 2552-04-01
Download
241 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 (for Firefox) 2552-04-01
Download
242 Utility : โปรแกรม Adobe Shockwave Player v.11 2552-04-01
Download
243 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows Vista Service Pack 2 (348 MB) 2552-06-03
Download
244 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าเว็บเพจ (Simple Web Page Catcher v.1) 2552-06-08
Download
245 Utility : โปรแกรมสำหรับดูภาพยนตร์ Windows Media Player 11 (for XP/2000) 2552-06-09
Download
246 DeepFreeze 5.7 (โปรแกรมสำหรับล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์) 2552-08-12
Download
247 Document : โปรเตอร์ ''ท่องโลกออนไลน์อย่างสนุกสนานปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย'' 2552-09-03
PHOTO
248 Security : โปรแกรมป้องกันไวรัส Auto Run (CPE17 Autorun Killer v.1.8.1) 2552-09-08
ZIP
249 หลักเกณท์การจัดค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ 2552-09-10
PDF
250 Utility : โปรแกรมอัพโหลดเอกสาร WinSCP v 4.1.8 2552-09-30
Download
251 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัสทาง Handy Drive (AHDV1.3.7 : Anti Handy Drive Virus) 2552-10-01
Download
252 Utility : โปรแกรมสนทนาออนไลน์ MSN 2009 2552-10-02
Download
253 Utility : โปรแกรม Foramt อุปกรณ์ Handy Drive 2552-10-03
Download
254 Logo คณะเกษตรศาสตร์ ไทย (ทดลอง) 2552-10-19
PHOTO
255 Logo คณะเกษตรศาสตร์ อังกฤษ (ทดลอง) 2552-10-19
PHOTO
256 Utility : โปรแกรมช่วยในการอัพโหลด ดาวน์โหลดข้อมูลจาก ftp 2553-02-12
Download
257 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2007 ให้บันทึกเอกสารเป็น PDF และ XPS 2553-05-18
Download
258 Document : ประกาศการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2553-05-18
PHOTO
259 Document : คู่มือการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2553-05-18
PDF
260 คู่มือการใช้งานระบบ e-Meeting 2553-05-26
PDF
261 Document : คู่มือการปฏิบัติและแนวทางป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2553-05-28
PDF
262 Document : คำอธิบายพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 2553-05-28
PDF
263 Document : หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 2553-05-28
PDF
264 Document : พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 2553-05-28
PDF
265 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Windows ป้องกัน Generic Host Processes Error 2553-09-09
Download
266 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Bliss.bmp) 2553-10-05
PHOTO
267 Virus Removal Tool Form Kaspersky (Update 05/10/2010) 2553-10-05
Download
268 Utility : โปรแกรมประสิทธิภาพ IE ให้เป็น เวอร์ชั่น 8 2553-10-18
Download
269 Document : แบบฟอร์มขอรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password 2553-11-12
PDF
270 Document : คู่มือการติดตั้งฟอนต์ใหม่ สำหรับ Windows XP 2553-11-18
PDF
271 ไฟล์ font ราชการจำนวน 13 รายการ 2553-11-22
ZIP
272 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word 2553-12-15
PDF
273 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word และ Excel (แบบไม่เปลี่ยนเนื้อหา) 2553-12-15
PDF
274 Document : การใช้งานระบบการลาออนไลน์ ผ่านระบบ CMU - MIS 2554-01-18
WORD
275 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Internet Explorer 9 (สำหรับ Windows 7) 2554-03-16
Download
276 Document : ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความฯ 2554-03-31
PDF
277 Document : คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2554-03-31
PDF
278 Document : QR-Code คณะเกษตรศาสตร์ (800x800 Pixel) 2554-04-22
PHOTO
279 Utility : โปรแกรม FreeMind v.0.9 (โปรแกรมสร้าง Mind Map) 2555-02-04
ZIP
280 Document : คู่มือการสร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม FreeMind 2554-04-26
PDF
281 เอกสารประกอบการอบรม การสร้างผังการปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม Visio 2554-04-27
Power Point
282 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Wallpaper7) 2554-05-10
PHOTO
283 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (WallpaperXP) 2554-05-10
PHOTO
284 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Google Chrome 13 (สำหรับ Windows) 2554-06-23
Download
285 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Mozilla Firefox 5.0 (สำหรับ Windows) 2554-06-24
Download
286 Utility : โปรแกรม EndNote Web v.3.2 2554-08-17
Download
287 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ Zicxel G-302 v3_6.00 (ใหม่ล่าสุด) 2554-08-22
ZIP
288 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ 3COM 3CRSHEW696 2554-08-22
ZIP
289 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ LinkSys WUSB54GC 2554-08-22
ZIP
290 Office : โปรแกรม Adobe Reader 10.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2554-08-23
ZIP
291 Document : การใช้งาน Joomla เบื้องต้น 2554-09-27
PDF
292 Utility : Adobe Reader X Font Packs - Chinese Simplified 2554-11-16
Download
293 Document : แบบฟอร์มขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด 2554-12-15
WORD
294 Utility : โปรแกรม OpenProj v.1.4 (โปรแกรมสร้าง Project Management) 2555-02-04
Download
295 Utility : โปรแกรม Bizagi v.2.2 (โปรแกรมสร้าง Process Modeler) 2555-03-28
Download
296 Utility : Adobe Flash Player 11 : 32 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2555-05-16
Download
297 Utility : Adobe Flash Player 11 : 64 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2555-05-16
Download
298 Utility : โปรแกรม ZoomIt v4.2 (โปรแกรมซูมหน้าจอ สำหรับนำเสนองาน) 2555-05-25
ZIP
299 Poster โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ 2555-06-11
PHOTO
300 Utirity : โปรแกรม CCTV 2555-09-06
ZIP
301 Logo : โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ - Thai 2555-11-14
PHOTO
302 Logo : โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ - English 2555-11-14
PHOTO
303 Utility : โปรแกรม YouTube Downloader v.3.9.2 2555-11-16
ZIP
304 Document : เอกสารพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับ ITSC มช. 2556-06-26
PDF
305 Ducument : เอกสารอบรม SPSSv.17 2556-01-26
ZIP
306 Document : คู่มือการใช้งาน Windows 8.1 เบื้องต้น 2557-11-26
PDF
307 Document : คู่มือการใช้งานระบบ e - Project 2557-11-26
PDF
308 ผลกระทบระบบการค้าเสรี 2550-02-27
PDF
309 ผลกระทบของระบบการค้าเสรี (กระเทียม) 2550-02-27
PDF
310 ผลกระทบนโยบายการนำเข้าถั่วเหลือง 2550-02-27
PDF
311 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. 2550-02-23
Power Point
312 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (รศ.ดร.นรินทร์ ทองศิริ) 2550-02-23
Power Point
313 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (คุณวีระพรรณ พิชญกุล) 2550-02-23
Power Point
314 TQA & QA (22 เมษายน 2550) 2550-04-20
Power Point
315 เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ''พ่อแห่งแผ่นดิน'' 2550-06-09
MUSIC
316 Integrating Conservation in Upland Agriculture in Southeast Asia 2550-08-27
PDF
317 แบบตอบรับการเข้าร่วมเสวนาวิชาการ''อนาคตปศุสัตว์ไทย....รุ่งหรือร่วง ?'' 2550-09-19
WORD
318 แบบฟอร์มสั่งจองหนังสือที่ระลึก 40 ปี คณะเกษตรศาสตร์ 2550-10-31
WORD
319 สมุดโทรศัทพ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด 1 มิ.ย. 53) 2553-06-01
PDF
320 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 2551-02-08
Power Point
321 เอกสารจรรยาบรรณข้าราชการและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0000-00-00
PDF
322 หนังสือที่ระลึก 40 ปี 2551-04-12
PHOTO
323 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2551-05-26
PDF
324 รหัสลับบันทึกหลังสอน 2551-05-26
PDF
325 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 1 2551-06-04
PHOTO
326 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 2 2551-06-04
PHOTO
327 ตารางแข่งขันสนุกเกอร์และบิลเลียด 2551 2551-11-14
PDF
328 ตารางแข่งขันปิงปอง 2551 2551-11-20
PDF
329 ตารางแข่งขันเทนนิส 2551 2551-11-21
PDF
330 ภาพปกสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 2551-12-16
PHOTO
331 ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารงาน คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2552-03-25
PDF
332 นโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2552-03-25
PDF
333 เส้นทางการพัฒนา (Road-Map) คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551-2555 2552-09-02
PHOTO
334 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก คลินิกเทคโนโลยี ปี 2553 2552-10-01
WORD
335 ตัวอย่างข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2552-10-01
PDF
336 แบบฟอร์มการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก 2553-06-10
PDF
337 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2554 2553-08-17
PDF
338 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) และการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (JA) 2553-10-07
PDF
339 กำหนดการพิธีถวานผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553 2553-10-11
PDF
340 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2553-11-01
PDF
341 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 1 2553-12-02
PDF
342 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 2 2553-12-02
PDF
343 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 3 2553-12-02
PDF
344 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 4 2553-12-02
PDF
345 กำหนดการฝึกอบรมไม้ดอกและการขยายพันธ์ไม้ผล 4 หลักสูตร 2553-12-02
PDF
346 ใบสมัครแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะเกษตรศาสตร์ 2554-01-07
WORD
347 ใบสมัครการฝึกอบรม..เส้นทางสายกาแฟ:From Farm to Cup 2554-01-10
PDF
348 ใบสมัครการแข่งขันส้มตำลีลา 2554-02-08
PDF
349 ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2554-02-15
PDF
350 ตารางกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2554-02-15
PDF
351 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2554-03-17
PDF
352 กำหนดการสัมมนา เรื่อง กระบวนการในการจัดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามระบบการค้าโลก 2554-03-22
PDF
353 รายละเอียดหลักสูตร นักสัตวบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๗ 2554-03-23
PDF
354 ใบสมัครสมาชิกวารสารเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2554-06-13
WORD
355 คู่มือการประกวดไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถาง และสวนหย่อมในงานราชพฤกษ์ 2554 2554-07-05
PDF
356 โครงการฝึกอบรม จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่น่าอ่าน 2554-08-08
PDF
357 โครงการประชุมเชิงวิชาการด้านธุรกิจเกษตร โอกาสทองของธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ยุค 2015 (?) 2554-08-25
PDF
358 กำหนดการและแบบตอบรับ การประชุมสัมมนา เรื่อง สถานการณืการผลิตลำไยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก 2554-08-29
PDF
359 ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ในบริบทของสหกรณ์การเกษตร ภาคเหนือ 2555-01-06
PDF
360 ใบสมัคร/ แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555-09-10
WORD
361 ใบสมัครนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555-09-10
PDF
362 รายละเอียดโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2556-04-23
PDF
363 กำหนดการโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2556-04-23
PDF
364 Registration Form (แบบฟอร์ม A) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2556-04-23
WORD
365 Abstract Submission Form (แบบฟอร์ม B) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2556-04-23
WORD
366 ทุนอุดหนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน ประจาปีงบประมาณ 2556 2556-07-01
PDF
367 ใบสมัครโครงการฝึกอบรม "ธุรกิจการผลิตไม้ดอกเป็นการค้า" 2556-09-02
WORD
368 ใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556-09-16
PHOTO
369 แบบตราสัญลักษณ์ / พื้นหลัง 50 ปี มช. 2556-10-22
PHOTO
370 ใบสมัครโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2557-02-21
WORD
371 ใบสมัครคัดเลือกพนักงาน ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2557-02-27
PDF
372 รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดี 1 ปี 6 เดือน 2557-05-08
PDF
373 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายต้นไม้และเครื่องจักรกลทางการเกษตร 2557-06-30
PDF
374 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2557-06-30
PDF
375 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2557-07-03
PDF
376 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2557-07-07
377 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2557-07-09
PHOTO
378 แผนผังร้านค้าเอกชน & ต้นไม้ 2557-07-16
PDF
379 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop) 2557-07-22
PDF
380 กำหนดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2557-08-20
PDF
381 แผนที่ฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2557-08-20
PHOTO
382 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (1) 2557-10-02
PHOTO
383 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (2) 2557-10-02
PHOTO
384 แบบฟอร์มและกำหนดการการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2558 2558-02-23
PDF
385 ประกาศรับสมัครผู้เช้าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร (หมดเขต 23 มีนาคม 2558) 2558-03-06
PDF
386 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช 2558-04-07
PDF
387 แบบฟอร์มการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธู์และการประเมินคุณภาพ 2558-04-29
PDF
388 ใบสมัครเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 2558-06-04
PDF
389 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ 2558-06-10
PDF
390 Poster Template for 5th Asian Conference on Green Technology in Agriculture 2558-06-19
Power Point
391 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2558-06-24
WORD
392 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety) 2558-07-01
PDF
393 เรียนเกษตร มช...เรียนอะไร? 2558-07-14
PDF
394 กำหนดการอบรมการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 2558-07-27
WORD
395 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน พ.ศ. 2558 2558-08-14
WORD
396 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2558 2558-08-14
WORD
397 โครงการระดมทุนสมทบ กองทุนสุขุม อัศเวศน์ 2558-08-25
PDF
398 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์ 2558-09-02
PDF
399 กำหนดกการฝึกอบรม 2558-09-10
PDF
400 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 1 2558-10-13
WORD
401 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 2 2558-10-13
WORD
402 กำหนดการ และ แบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการเพาะถังเช่า (รุ่นที่ 1) วันที่ 14 พ.ย. 2558 2558-10-20
PDF
403 ใบสมัครและกติกาประกวดร้องเพลง 'ลูกทุ่งเกษตรเสียงทอง' งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558 2558-12-16
WORD
404 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาโครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค 2559-01-15
WORD
405 กำหนดการประชุม 'โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์' 2559-01-15
WORD
406 กำหนดการเสวนาวิชาการด้านธุรกิจเกษตร เรื่อง ธุรกิจเกษตรไทย โอกาสใหม่ สู่ความยั่งยืน (27 ก.พ. 59) 2559-02-15
PDF
407 แบบฟอร์มการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2559 (Aggie Summer Camp 2016) 2559-02-23
PHOTO
408 ประวัติและผลงาน ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2559-03-11
PDF
409 กติกา / ใบสมัคร การประกวดลาบพื้นเมือง กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (30 มีนาคม 2559) 2559-03-16
PDF
410 กติกา / ใบสมัคร การประกวดส้มตำลีลา กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (1 เมษายน 2559) 2559-03-16
PDF
411 สกว. ประกาศผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559-04-08
PDF
412 แบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม...การผลิตผักแบบครบวงจร (วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ) 2559-04-26
WORD
413 นำเสนองานธุรกิจพืชสวน 2559-04-28
PDF
414 รายละเอียดการรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน 2559-05-02
PDF
415 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิบัติการชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology) 2559-05-02
PDF
416 ใบสมัครขอเช่าสถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2559-05-03
PDF
417 รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสบู่สมุนไพร 2559-05-26
PDF
418 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (21-23 ก.ค.59) 2559-06-16
WORD
419 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (25-27 ก.ค.59) 2559-06-16
WORD
420 ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าจากข้าว (30 กรกฎาคม 2559) 2559-06-21
PDF
421 ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559) 2559-07-12
PDF
422 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559) 2559-07-13
PDF
423 ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาคณบดี 2559-08-10
PDF
424 กำหนดการในการดำเนินการสรรหาคณบดี 2559-08-10
PDF
425 แบบสมัครเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 2559-08-10
PDF
426 ประมวลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารงานของคณะใน 4 ปีข้างหน้า 2559-08-10
PDF
427 ทะเบียนเลขรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสืออกของ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2559-08-25
PDF
428 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2559-11-29
WORD
429 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2559-11-29
PDF
430 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (กำหนดการ) 2559-12-13
PDF
431 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (แบบตอบรับ) 2559-12-13
PDF
432 รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) 2560-01-11
PHOTO
433 กำหนดการโครงการอบรมฯ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 6 (25 มี.ค.60) 2560-02-15
PDF
434 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร มช. 2560-03-29
PDF
435 กำหนดการหลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2560-04-24
PDF
436 แบบตอบรับ หลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2560-04-24
PDF
437 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิ.ย. 60) 2560-05-03
WORD
438 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิ.ย.60) 2560-05-03
WORD
439 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2560-05-11
PDF
440 กำหนดการ หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2560-05-11
PDF
441 แผนพังการจองบูธงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (อัพเดทสถานะการจอง 6 มิ.ย.60) 2560-06-06
PDF
442 Application Form : Re-Inventing Japan Project 2560-06-02
WORD
443 กำหนดการฝึกอบรมไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิถุนายน 2560) 2560-06-05
PDF
444 ประกาศรายชื่อโครงการทักษะอาชีพ ''การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์และการประยุกต์ใช้กับระบบออร์แกนิกส์'' (21-23 มิถุนายน 2560) 2560-06-05
PDF
445 กำหนดการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิถุนายน 2560) 2560-06-05
PDF
446 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทักษะอาชีพ ''การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ'' 2560-06-05
PDF
447 รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 2 (16-18 และ 24-25 มิถุนายน 2560) 2560-06-09
PDF
448 กำหนดการ หลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (IB) รุ่นที่ 2 16-18 มิถุนายน และ 24-25 มิถุนายน 2560 2560-06-09
PDF
449 กำหนดการ! อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ''อาหาร TMR โคนมยุคใหม่'' และ ''การประกอบสูตรอาหารข้นและTMR: ด้วยโปรแกรม KCF 2011'' 2560-06-19
PDF
450 ใบสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา (Lanna Coffee Logo) 2560-06-20
WORD
451 แผนผังฝ่ายนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (บูธต้นไม้) 2560-06-20
PDF
452 ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ''อบรมหลักสูตร ''การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP'' (7-11 ส.ค.60)'' 2560-07-26
PDF
453 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โรงเก็บกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง (10,17 ส.ค.60) 2560-08-08
PDF
454 กำหนดการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2560-08-08
PDF
455 ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2560-08-08
PDF
456 รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ (Coffee Lanna Startup) 29 ส.ค. 2560 2560-08-24
PDF
457 ประกวดไม้ดอก 2560-08-24
PDF
458 ดาวน์โหลด! แผนผังนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร (งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8) 2560-09-04
PDF
459 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้าน CMU Steak & Coffee) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 60) 2560-09-05
PDF
460 ดินและความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช 2550-05-18
Power Point
461 การใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 2550-05-18
Power Point
462 แบบฟอร์มการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ 2554-09-09
WORD
463 แบบฟอร์มข้อเสนอการถ่ายทอด 2555 2554-09-09
WORD
464 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาต่อยอด 2555 2554-09-09
WORD
465 แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี 2554-09-09
WORD
466 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2554-09-12
PDF
467 ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักการเงินและบัญชี 2554-09-12
WORD
468 ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขาย 2554-09-12
WORD
469 ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2555 2555-02-08
PDF
470 ใบสมัครงานพนักงานการเงิน 2555-02-17
PDF
471 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ 2555-02-28
PHOTO
472 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2555-02-28
PHOTO
473 โลโก้ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2555-02-28
PHOTO
474 เอกสารการบรรยายเรื่อง "แนวทางปฏิบัติสำหรับการปฎิบัติงานพัสดุ'' 2550-07-26
Power Point
475 คู่มือขั้นตอนการปฏิบติงานด้านการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ''การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม'' 2551-08-11
PDF
476 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ข้าราชการ, ลูกจ้าง) 1 1970-01-01
WORD
477 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 1 1970-01-01
WORD
478 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 2 1970-01-01
EXCEL
479 สัญญายืมเงินทดรองจ่าย 2554-03-03
WORD
480 แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณ 2554-03-03
WORD
481 แบบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมทางวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ 2554-03-03
WORD
482 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 2554-03-03
WORD
483 แบบขออนุมัติอื่น ๆ 2554-03-03
WORD
484 แบบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 2554-03-03
WORD
485 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ค่าสอนเกินภาระงาน ฉบับ 47/2553 2554-08-25
PDF
486 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๕๔(อัตราค่าเช่ารถ คณะเกษตรศาสตร์) 2554-08-25
PDF
487 ค่าสอนของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554-08-25
PDF
488 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2554-12-15
WORD
489 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการบำนาญ 2554-12-15
WORD
490 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2554-12-15
WORD
491 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการบำนาญ 2554-12-15
WORD
492 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2560-10-05
PDF
493 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2560-10-05
PDF
494 กฏกระทรวง ออกตามความใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 2560-10-05
PDF
495 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 2560-10-05
PDF
496

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อ/จ้าง (จำเป็นเร่งด่วนโดยที่ไม่ได้คาดหมาย) ว119

1970-01-01
WORD
497

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

1970-01-01
WORD
498

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)

1970-01-01
WORD
499

ขั้นตอนที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1970-01-01
WORD
500

ขั้นตอนที่ 5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

1970-01-01
WORD
501

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1970-01-01
WORD
502 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 2552-01-12
PDF
503 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2552-01-12
PDF
504 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2552-01-12
PDF
505 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2552-01-12
PDF
506 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2557 2557-03-21
PDF
507 คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2554) 2554-05-19
PDF
508 คู่มือตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2554 2554-05-19
PDF
509 แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย(สายปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2554-05-19
EXCEL
510 รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 2554-05-19
PDF
511 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มช. ปี 2551 2554-05-19
PDF
512 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2556-10-28
EXCEL
513 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) 2557-03-19
WORD
514 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) v.2 2557-03-20
WORD
515 ภาพรวมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 2557-05-02
EXCEL
516 แบบฟอร์มการเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 2557-05-27
EXCEL
517 แบบฟอร์มประมาณการรายรับ 59 2557-11-19
EXCEL
518

แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561(ส่วนกลาง)

2017-11-14
WORD
519

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 งบแผ่นดินกรณีขออมัติซื้อจ้างกรณีเร่งด่วน

2017-11-14
WORD
520

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561เกิน1แสน

2017-11-15
WORD
521

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561ไม่ถึง 1แสน

2017-11-15
WORD
522

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2017-11-15
WORD
523

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2017-11-15
WORD
524

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

2017-11-15
WORD
525

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_บันทึกข้อความรายงานผล

2017-11-15
WORD
526

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61

2017-11-15
EXCEL
527

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_รายงานผลการซื้อจ้างปี61

2017-11-15
EXCEL
528 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ขออนุมัติจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจำเป็นเร่งด่วนและเบิกจ่ายเงิน 2017-11-15
WORD
529 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61 2017-11-15
EXCEL
530 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการซื้อจ้างปี61 2017-11-15
EXCEL
531 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานขอซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 2) 2017-11-15
WORD
532 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ขั้นตอนที่ 3) 2017-11-15
WORD
533 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (ขั้นตอนที่ 4) 2017-11-15
WORD
534 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 5) 2017-11-15
WORD
535 แบบแจ้งความประสงค์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท (วิจัย) 2017-11-15
WORD
536 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office 365 2017-11-29
Power Point
537 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจโครงการวิจัย (ใหม่) 2017-12-20
WORD
538 แบบฟอร์มหนังสือนำส่งโครงการวิจัย และรายงานวิจัย 2021-01-06
WORD
539 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2561 (อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร และอัตราจำหน่ายวารสารเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์) 2018-01-11
PDF
540 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ (Form CMU-IBC 01) 2019-02-27
WORD
541 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับภาคสนาม (Form CMU-IBC 02) 2019-02-27
WORD
542 แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน (Form CMU-IBC 03) 2019-02-27
WORD
543 แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่าง (MTA) 2019-02-27
WORD
544 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและการยกเว้นจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (แบบฟอร์มใบปะหน้าฯ) 2019-02-27
WORD
545 แบบประเมินตนเองด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-27
WORD
546 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน 2018-01-12
PDF
547 ขั้นตอนการขอรับการประเมินจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IBC) 2018-01-12
548 แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน 2018-01-17
WORD
549 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 2018-01-29
PDF
550 โปรแกรม Resize Image 2018-01-31
ZIP
551 Power Point อบรมระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน 2018-02-02
Power Point
552 การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) 2018-02-14
PDF
553 หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการ 2018-02-14
PDF
554 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 2560 2018-02-15
PDF
555 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2018-02-15
PDF
556 สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2018-02-15
PDF
557 Logo AGRI & CMU 2018-02-19
ZIP
558 ขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน (ฟลีทการ์ด) 2018-02-21
PDF
559 Power point อบรมการใช้ MS Office 2018-02-21
ZIP
560 ใบสำคัญรับเงิน 2018-02-22
PDF
561 เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน (แบบ รร.) 2018-02-22
WORD
562 ขั้นตอนการดำเนินการยืม - คืนเงินทดรองจ่าย 2018-02-27
PDF
563 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม-สัมมนา 2018-02-28
PDF
564 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 2018-02-28
PDF
565 แบบฟอร์มขอนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2021-06-25
WORD
566 แบบฟอร์มตารางแนบการขอนุมัติเบิกเงินค่าล่วงเวลา 2018-02-28
EXCEL
567 แบบฟอร์มใบคืนเงินยืมทดรองจ่าย 2018-02-28
WORD
568 แบบฟอร์มสัญญายืมเงินใหม่คณะ 2018-02-28
WORD
569 แบบฟอร์มคำนวณภาษีรายการวัสดุ 2018-03-05
EXCEL
570 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 2018-03-08
PDF
571 ดาวน์โหลดแบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ 2018-03-08
WORD
572 หลักสูตร ป.ตรี 2556 2018-03-08
PDF
573 หลักสูตร ป.ตรี 2553 2018-03-08
PDF
574 ระบบและกลไกการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2018-03-12
PDF
575 อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายที่ใช้บ่อย 2018-03-15
PDF
576 การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2018-03-20
PDF
577 ขั้นตอนการจัดทำตารางสอบกลางภาคและปลายภาค 2018-03-21
PDF
578 ขั้นตอนการจัดทำตารางห้องเรียน 2018-03-21
PDF
579 ฟอร์ม SWOT Analysis 2018-03-22
WORD
580 กำหนดระยะเวลาในเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร 2018-03-28
PDF
581 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2018-04-02
PDF
582 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา 2018-04-03
PDF
583 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่2-11เมย61 2018-04-17
PDF
584 รายงานสัมมนาผู้บริหาร6-9มิย60 2018-04-18
PDF
585 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง2561 ไตรมาส1-2 2018-04-18
EXCEL
586 Annual Report 2559 2018-04-19
PDF
587 1.6ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 2018-04-22
PDF
588 1.7ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 2018-04-22
PDF
589 1.8ระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน-PA 2018-04-24
PDF
590 1.9ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง-RM 2018-04-24
PDF
591 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนภาควิชา 2018-04-26
PDF
592 1.10ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2018-05-09
PDF
593 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี(2560-2579) 2018-06-05
PDF
594 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 2018-06-05
PDF
595 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-07
PDF
596 หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ-TQA-2561-2562 2018-06-11
PDF
597 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยในระดับสากล" 2018-06-12
PDF
598 2.1ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2018-04-18
PDF
599 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-19
WORD
600 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
601 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ 2018-06-19
WORD
602 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
603 คู่มือ PA 2560-2564 2018-08-03
PDF
604 คู่มือการสืบค้นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2018-06-01
PDF
605 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายวิชาการ 2018-06-25
PDF
606 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น (หัวหน้างาน) 2018-06-25
PDF
607 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) 2018-06-25
PDF
608 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ) 2018-06-25
PDF
609 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 2018-06-25
PDF
610 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 2018-06-25
PDF
611 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
612 แผนการจัดการองค์ความรู้ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
613 เอกสารคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) 2561-64 ฉบับลงนาม 2018-06-26
PDF
614 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2018-06-26
PDF
615 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 2018-06-26
PDF
616 แนวปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e - Document) 2018-06-26
PDF
617 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย PA หลังเจรจาลงนาม คณะเกษตรศาสตร์ 2018-07-03
PDF
618 สรุปโครงการค่ายผู้นำ4จอบอาสาพัฒนาครั้งที่16 2018-07-03
PDF
619 หลักสูตร ป.โท พืชไร่ 2018-07-03
PDF
620 หลักสูตร ป.เอก พืชไร่ 2018-07-03
PDF
621 หลักสูตร ป.โท พืชสวน 2018-07-03
PDF
622 หลักสูตร ป.เอก พืชสวน 2018-07-03
PDF
623 หลักสูตร ป.โท ระบบเกษตร 2018-07-03
PDF
624 หลักสูตร ป.เอก ระบบเกษตร 2018-07-03
PDF
625 หลักสูตร ป.โท สัตวศาสตร์ 2018-07-03
PDF
626 หลักสูตร ป.โท เศรษฐศาสตร์เกษตร 2018-07-03
PDF
627 หลักสูตร ป.โท ธุรกิจเกษตร 2018-07-03
PDF
628 หลักสูตร ป.เอก กีฏวิทยา 2018-07-03
PDF
629 หลักสูตร ป.โท ปฐพี 2018-07-03
PDF
630 หลักสูตร ป.เอก ปฐพี 2018-07-03
PDF
631 หลักสูตร ป.เอก สัตวศาสตร์ 2018-07-03
PDF
632 หลักสูตร ป.เอก โรคพืช 2018-07-04
PDF
633 KPI-PA-Owner 2018-07-04
PDF
634 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา 2018-07-10
PDF
635 งานทะเบียน ป.ตรี 2018-07-12
PDF
636 งานสารบรรณ ฝึกงาน 2018-07-12
PDF
637 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
638 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
639 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2561 2018-07-18
WORD
640 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-18
WORD
641 เงื่อนไขการขอรับทุนโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-18
PDF
642 เงื่อนไขการขอรับทุนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2561 2018-07-18
PDF
643 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 2018-07-19
EXCEL
644 แผนการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ฝ่ายเลขานุการ 2018-08-01
PDF
645 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของ ข้าราชการ พ.ศ. 2555 2018-08-02
PDF
646 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 2018-08-02
PDF
647 ขั้นตอนการลา-ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2018-08-02
PDF
648 ขั้นตอนการลา-พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างส่วนงาน 2018-08-02
PDF
649 ระเบียบการจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย 2018-08-02
PDF
650 ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 2018-08-10
WORD
651 ประชาสัมพันธ์ทุนอุหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2018-08-06
652 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชากีฏวิทยา 2561 2018-08-16
PDF
653 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง61ไตรมาส3-v.2 2018-08-29
EXCEL
654 หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2561 2018-08-30
PDF
655 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2561 2018-08-30
PDF
656 การประเมินค่าความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ 2562 (RM2) 2018-08-30
PDF
657 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - Risk 2018-08-30
PDF
658 การประชุม IT ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (รองบริหาร/เลขา) 2018-08-30
PDF
659 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 2018-08-29
PDF
660 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-08-31
PDF
661 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (PDF) 2018-09-06
PDF
662 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (word) 2018-09-06
WORD
663 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
664 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
665 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 2018-10-05
PDF
666 แบบสำรวจความต้องการการใช้ซอฟท์แวร์ของ Adobe ตามแบบฟอร์ม ข 2018-10-08
EXCEL
667 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ2563-CMU 2018-10-18
PDF
668 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2018-10-26
PDF
669 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 2018-11-01
PDF
670 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 2018-11-05
EXCEL
671 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2018-11-05
EXCEL
672 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 2018-11-23
WORD
673 รายงานหน่วยงานนโยบายและแผนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-11-28
PDF
674 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-03
EXCEL
675 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-50 ของโลก (International Collaboration Scholarship) 2018-12-12
PDF
676 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine 2018-12-12
PDF
677 คู่มือการสร้าง QR CODE 2018-12-13
PDF
678 คู่มือการใช้งานบริการ OneDrive (CMU) 2018-12-13
PDF
679 คู่มือการใช้งานบริการ Google Drive (CMU) 2018-12-13
PDF
680 คู่มือการสร้าง Google Form 2018-12-13
PDF
681 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-14
EXCEL
682 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ ปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
EXCEL
683 ระบบงานนำ32 system 2018-12-18
PDF
684 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
PDF
685 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-18
EXCEL
686 ยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำงบประมาณ 2018-12-19
PDF
687 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2562 2018-12-19
PDF
688 แนวทางการพิจารณางบประมาณ 2562 2018-12-19
PDF
689 กฏฎฟมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ 2018-12-19
PDF
690 มาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 2018-12-19
PDF
691 มาตรฐานคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 2018-12-19
PDF
692 มาตรฐานคุณลักษณะงานก่อสร้าง 2018-12-19
PDF
693 ความเชื่องโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-12-19
PDF
694 การเชื่องโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
695 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
696 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 2018-12-19
PDF
697 แบบฟอร์มโอนงบประมาณเงินรายได้ 2018-12-25
WORD
698 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2/61 2019-01-16
WORD
699 Buddy for Thailand Short Course Program 2019 2019-01-18
PDF
700 แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของศูนย์บริหารงานวิจัย 2019-01-21
PDF
701 ปฏิทินงบประมาณ 2564 2019-02-06
PDF
702 รายงานประชุมหน่วยงานครั้งที่2-61 2019-02-07
PDF
703 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2562 2019-02-07
PDF
704 แบบฟอร์มร่าง TOR งานจ้างเหมา_ซ่อม_เช่า 2019-02-22
WORD
705 แบบฟอร์มร่าง TOR จัดซื้อวัสดุ 2019-02-22
WORD
706 1.ระบบการสื่อสารเเละสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2019-02-26
PDF
707 2.ระบบการดูแลกำกับองค์กร 2019-02-26
PDF
708 3.ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2019-02-26
PDF
709 4.ระบบการวางแผนการตลาด 2019-02-26
PDF
710 5.ระบบการฟังเสียงลูกค้า 2019-02-26
PDF
711 7.ระบบการทำตลาดเเละสร้างความผูกพัน 2019-02-26
PDF
712 8.ระบบการวางแผนกลยุทธ์ 2019-02-26
PDF
713 9.ระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากร 2019-02-26
PDF
714 10.ระบบการจัดการความปลอดภัย 2019-02-26
PDF
715 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
Power Point
716 6.ระบบการให้บริการเเละจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 2019-02-26
PDF
717 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
PDF
718 เล่มEdPEx-2559 2019-02-27
PDF
719 Feedback EdPEx 2019-02-27
PDF
720 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่1-62 2019-02-27
PDF
721 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1-2 2019-03-05
PDF
722 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 2019-03-05
PDF
723 กิจกรรมEdPEx ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-08
PDF
724 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาส3-2561 2019-03-11
PDF
725 รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-28
PDF
726 แผนเชิงพันธกิจปี2562 2019-04-29
EXCEL
727 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-05-02
WORD
728 แบบฟอร์ม SWOT 2019-05-02
WORD
729 รายงานสรูปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2019-05-03
PDF
730 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 2019-05-10
PDF
731 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ-ปรับครึ่งปี2562 2019-05-10
EXCEL
732 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ 2019-05-10
PDF
733 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์-อัพเดท13พฤษภาคม2562 2019-05-13
PDF
734 การเลือกแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 2019-05-13
PDF
735 แบบฟอร์มคำขออัตรากำลัง63-64 2019-05-17
EXCEL
736 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-05-21
PDF
737 กำหนดการสัมมนาผู้บริหาร 2019-05-23
PDF
738 รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะฯ 2019-05-23
PDF
739 การจัดห้องพัก 2019-05-23
PDF
740 เอกสารแจ้งการเดินทาง 2019-05-23
PDF
741 การใช้พื้นที่สูง 2019-05-24
PDF
742 กำหนดการศึกษาดูงาน 4-8 มิ.ย.62 2019-05-24
PDF
743 รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 2019-05-24
PDF
744 การจัดห้องพัก - โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท 2019-05-24
PDF
745 การจัดห้องพัก - โรงแรมอัมพวารี 2019-05-24
PDF
746 การจัดรถ 2019-05-24
PDF
747 การจัดห้องพัก - โมเมนต์ วิลลา 2019-05-24
PDF
748 Tow matrix สัมมนาผู้บริหารปีงบประมาณ 2562 2019-05-30
EXCEL
749 คู่มือบริการอนามัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-06-20
PDF
750 ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง 2019-06-21
WORD
751 ฟอร์มบันทึกข้อมูลการใช้รถ 2019-06-21
WORD
752 ใบอนุญาตใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2019-06-21
WORD
753 แผนกลยุทธ์ และร่างโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-06-27
EXCEL
754 คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ฉบับย่อ) สำหรับนักวิจัย 2019-07-04
PDF
755 คู่มือขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2563 2019-07-04
PDF
756 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 2019-07-12
PDF
757 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-07-15
WORD
758 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 2019-07-15
PDF
759 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-01
PDF
760 กำหนดการกิจกรรม CMU Open House 2019-08-23
PDF
761 ผังการจัดบูธนิทรรศการ งาน CMU Open House 2019-08-23
PDF
762 Agri EdPEx-2561-มช 2019-09-02
PDF
763 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
764 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
765 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
766 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-09-30
WORD
767 คู่มือการใช้งานระบบ CHE-QA Online System สำหรับหลักสูตรที่เลือกประเมินโดยระบบ CMU-QA Currilum (ระบบใหม่) 2019-10-18
PDF
768 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่3/2562 2019-10-24
PDF
769 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1/2562 2019-10-24
PDF
770 คู่มือการใช้ระบบe-action plan 63 2019-10-25
PDF
771 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลก (International Collaboration Scholarship) 2019-11-13
PDF
772 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
773 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
774 แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Page charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง 13 พ.ย. 62) 2019-11-14
WORD
775 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) (ปรับปรุง 13 พ.ย. 62) 2019-11-14
WORD
776 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams (CMU) 2019-11-28
PDF
777 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4-62 และแผนความเสี่ยงปี2563 2019-12-03
PDF
778 ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-12-03
EXCEL
779 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 2020-01-06
EXCEL
780 แผนความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 2020-01-22
EXCEL
781 แบบฟอร์มสำหรับจัดทำSWOT-TOWS 2020-02-11
EXCEL
782 หลักการวิเคราะห์SWOT 2020-02-11
PDF
783 ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการดำเนินงานประจำปี2562 2020-02-12
PDF
784 เล่มความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2563 2020-02-17
PDF
785 เอกสารการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการปี2563 2020-02-17
PDF
786 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2020-02-17
PDF
787 แบบฟอร์มปร4-6 2020-03-02
EXCEL
788 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ดินของมช 2020-03-02
PDF
789 คู่มือการขออนุมัติแบบรูปรายการมช 2020-03-02
PDF
790 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี2562-2 2020-03-11
PDF
791 เอกสารประกองการสัมมนาผู้บริหารปี2563-2 2020-03-13
PDF
792 รายงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
793 รายงานหน่วยงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
794 ความเชี่ยวชายของคณาจารย์แต่ละสาขา 2020-03-16
PDF
795 v.2 ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 2020-03-16
PDF
796 swot-tows 2020-03-16
PDF
797 รวมswot-tows 2020-03-16
EXCEL
798 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงหลังสัมมนาผู้บริหาร 2020-03-20
EXCEL
799 คู่มือการบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
800 แผนบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
801 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 2020-04-20
WORD
802 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน 2020-04-24
PDF
803 แผนงบลงทุน10ปี 2564-2574-สิ่งก่อสร้าง 2020-04-24
PDF
804 แผนงบลงทุน10ปีครุภัณฑ์ 2020-04-24
PDF
805 ความเสี่ยง63 2020-04-29
PDF
806 แบบฟอร์มสำรวจเครื่องสำรองไฟ 2020-05-14
EXCEL
807 ชื้แจ้งขั้นตอนระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 2020-05-27
PDF
808 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย สำหรับใช้ระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 2020-05-27
PDF
809 แบบฟอร์มเสนอรายละเอียดโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2563 2020-06-11
EXCEL
810 ตารางปฏิทินทุนวิจัย 2020-06-12
PDF
811 swot63 2020-06-15
PDF
812 ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายPA-ActionPlan-7 2020-06-15
PDF
813 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 2020-06-16
PDF
814 กำหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (รหัส 63081..) 2020-06-15
PHOTO
815 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 6308.. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 2020-06-19
PDF
816 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (PLO) 2020-07-02
PHOTO
817 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2563 2020-07-02
PDF
818 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2020-07-02
PDF
819 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2563 2020-07-08
PDF
820 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 2020-05-08
PDF
821 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร 2020-05-08
PDF
822 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 2020-05-08
PDF
823 กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 2020-07-16
PDF
824 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 2020-07-22
PDF
825 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 2020-08-05
PDF
826 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ12 (2560-2564) ฉบับปรับปรุงปี2563 2020-08-11
PDF
827 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่3 2020-09-18
PDF
828 รายงานการประชุมงานแผนเดือนกันยายน 2563 2020-09-28
PDF
829 รายงานประชุมงานแผนเดือนสิงหาคม2563 2020-09-28
PDF
830 คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับวารสารเกษตร 2020-09-28
PDF
831 ตัวชี้วัดคำรับรองฉบับลงนาม2563-2565 2020-09-30
PDF
832 ขอจ้างเขียนแบบ 2020-09-30
PDF
833 การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine 2020-10-08
PDF
834 การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก 2020-10-08
PDF
835 411-คณะจัดทำรายงานEdPEx200 2020-10-09
PDF
836 412-คณะกรรมการความเสี่ยง 2020-10-09
PDF
837 แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา ผลการเรียนรู้ (จุดดำ) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 2020-10-20
WORD
838 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การเชื่อมโยงแผนระดับชาติฯ" วันที่ 28 ตุลาคม 2563 2020-10-29
PDF
839 ppt ประกอบการบรรยายการเชื่อมโยงแผนระดับชาติ 28Oct20 2020-10-29
PDF
840 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10/2563 2020-11-04
PDF
841 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 2020-11-16
WORD
842 แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2564 2020-11-24
EXCEL
843 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2568 2020-11-25
EXCEL
844 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4 และแผนความเสี่ยงประจำ2564 2020-11-25
PDF
845 แผนความเสี่ยงประจำปี2564 2020-11-25
EXCEL
846 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับพิเศษ (Special Issue of CMU Journal) 2020-11-25
PDF
847 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2569 2020-11-26
EXCEL
848 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-12-02
EXCEL
849 แบบฟอร์มรายงานผลความเสี่ยงรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ2564 2020-12-09
EXCEL
850 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
851 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
852 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศพ.ศ.2564-2570 2020-12-14
PDF
853 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 Agri 2020-12-17
PDF
854 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 CMU 2020-12-17
PDF
855 ปฏิทินแผน 2020-12-24
PDF
856 รายงานประชุมงานแผนครั้งที่5-2563 2021-01-12
PDF
857 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2021-01-12
PDF
858 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2563 2021-01-12
PDF
859 เอกสารประกอบการบรรยายEdPEx 4มกราคม 2564 2021-01-12
PDF
860 แบบฟอร์มกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวงบประมาณแผ่นดินงบประมาณ 2565 2021-01-14
EXCEL
861 รายงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
862 รายงานประเมินผลงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
863 ขั้นตอนก่ารเข้าระบบประชุมงานเกษตรภาคเหนือ 2021-01-21
PDF
864 ระบบนำและสร้างความยั่งยืน 2021-01-22
PDF
865 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-01-22
PDF
866 ระบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-01-22
PDF
867 รายงานการประชุม กก.ปรับปรุงฯ 2021-02-04
PDF
868 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ ป.ตรี 1/2564 2021-02-16
PDF
869 (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 2021-02-17
870 เอกสาร 1.2.1 ผลการบริหารงานของคณบดี-อาจารย์ณัฐา 2021-02-18
PDF
871 เอกสาร 1.5.3 ผลการประเมินนักศึกษาเก่า 63 2021-02-18
PDF
872 เอกสาร 2 รายงานการประชุมอำนวยการ 1-2563 2021-02-18
PDF
873 เอกสาร 4.1 รายละเอียดการปรับงบประมาณ2564(งบกลางปี)-คณะ 2021-02-18
PDF
874 แผนการศึกษา 2021-03-01
EXCEL
875 PLOs 2021-03-09
PDF
876 PLOs 2021-03-09
PDF
877 แบบฟอร์มความเสี่ยงไตรมาสที่2/2564 2021-03-10
EXCEL
878 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการแเละเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9/2564 (เงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความประเภท Review article ในวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Scineces (ค่าตอบแทน)) 2021-03-30
PDF
879 รายงานหน่วยงานเดือนมีนาคม2564 2021-04-09
PDF
880 รายงานประชุมหน่วยงานเดือนมกราคม2564 2021-04-09
PDF
881 รายงานหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 2021-04-09
PDF
882 ระบบสื่อสารและสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2021-04-09
PDF
883 ระบบดูแลและกำกับองค์กร 2021-04-09
PDF
884 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-04-09
PDF
885 ระบบการวางแผนการตลาด 2021-04-09
PDF
886 ระบบการรับฟังเสียงลูกค้า 2021-04-09
PDF
887 ระบบให้บริการและจัดการข้อร้องเรียน 2021-04-09
PDF
888 ระบบการทำตลาดสร้างความผูกพัน 2021-04-09
PDF
889 ระบบวางแผนกลยุทธ์ 2021-04-09
PDF
890 ระบบการนำและสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร 2021-04-09
PDF
891 ระบบสร้างความผูกพันบุคลากร 2021-04-09
PHOTO
892 ระบบพัฒนาบุคลากร 2021-04-09
PHOTO
893 ระบบจัดการความสามารถและอัตรากำลัง 2021-04-09
Power Point
894 ระบบบริหารความเสี่ยง 2021-04-09
PDF
895 รายงานความเสี่ยง1/2564 2021-04-09
PDF
896 มคอ. 2 หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2565 2021-04-23
WORD
897 อัตราค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และค่าบริการเครื่องมือ และ/หรือค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง 2021-04-29
PDF
898 แบบฟอร์มคำขอรับบริการวิเคราะห์ 2021-04-29
PDF
899 ชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขออัตรากำลัง2565-2568 กองแผนงานวันที่ 5พฤษภาคม 2564 2021-05-05
PDF
900 แบบฟอร์มภาระงานที่คาดว่าจะมอบหมายตำแหน่งEP 2021-05-06
EXCEL
901 Program ที่ 7 PMU 2021-05-07
PHOTO
902 รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021-06-04
PDF
903 หอพัก 1 2021-06-09
904 หอพัก 2 2021-06-09
905 แบบฟอร์มติดตามไตรมาส3/2564 2021-06-21
EXCEL
906 รายงานประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2563 2021-06-29
PDF
907 ใบยืมพัสดุและครุภัณฑ์ 2021-07-07
WORD
908 1.3.1 2021-07-09
PDF
909 1.3.2 2021-07-09
PDF
910 1.5.3 2021-07-12
PDF
911 1.5.5 2021-07-12
PDF
912 1.6.1 2021-07-14
PDF
913 กำหนดการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-07-31
PDF
914 รายละเอียดข้อมูล CMU-RL 2021-08-05
PDF
915 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 2021-08-07
PHOTO
916 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 2021-08-10
PHOTO
917 รายงานประชุมจัดทำระบบติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาและภาระงานสอน 2021-08-13
PDF
918 ระบบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-08-13
PDF
919 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานยุทธศาสตร์และแผน 2021-08-13
PDF
920 ระบบวิเคราะห์อัตรากำลัง 2021-08-13
PDF
921 วางแผนกลยุทธ์ 2021-08-13
PDF
922 ระบบจัดการขีดความสามารถและอัตรากำลัง 2021-08-13
PDF
923 ระบบความรับผิดชอบต่อชุมชน 2021-08-13
PDF
924 ระบบจัดการความรู้และการปฏิบัติที่ดี 2021-08-13
PDF
925 ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ 2021-08-13
PDF
926 ระบบจัดการต้นทุนกระบวนการทำงาน 2021-08-13
PDF
927 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2557 2021-08-23
PDF
928 ระบบห่วงโซ่อุปทาน 2021-08-25
PDF
929 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2564 2021-08-26
PDF
930 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
931 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
932 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-08-31
EXCEL
933 เอกสารแนบ 2021-09-01
PDF
934 process 2021-09-03
PHOTO
935 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 2021-09-07
PDF
936 1.1.1 2021-09-08
PDF
937 1 2021-09-09
PDF
938 รายงานการเงินเดือนเมษายน 2564 2021-09-16
PDF
939 รายงานการเงินเดือนพฤษภาคม 2564 2021-09-16
PDF
940 รายงานการเงินเดือนมิถุนายน 2564 2021-09-16
PDF
941 1-1.5.1 สรุปผลการประเมิน QA 63 2021-09-16
PDF
942 1-1.5.2 กำหนดการฝึกงานนักศึกษา ประจำปี 2564 2021-09-16
PDF
943 2-2.1 รายงานการประชุมอำนวยการ 2-2564 2021-09-16
PDF
944 คณะดำเนินงานโครงการหลวง 2021-09-16
PDF
945 ว392 2021-10-03
PDF
946 3 2021-10-03
PDF
947 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-10-15
PDF
948 คู่มือการใช้งานระบบขอหนังสือรับรองและคำขอทั่วไป (มช.19) 2021-10-21
PDF
949 แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ 2021-10-27
WORD
950 ANS 2021-11-04
PDF
951 คลินิกหลักสูตร 2 2021-11-04
PDF
952 เพิ่มเติม 2021-11-08
PDF
953 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 2021-11-17
WORD
954 356203 2021-11-17
PDF
955 351200 2021-11-17
PDF
956 352103 2021-11-17
PDF
957 352323 2021-11-17
PDF
958 352422 2021-11-17
PDF
959 357110 2021-11-17
PDF
960 359202 2021-11-17
PDF
961 365221 2021-11-17
PDF
962 366702 2021-11-17
PDF
963 (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 2021-11-26
PDF
964 1.4.2 2021-12-13
PDF
965 หนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด 5-10-64 2021-12-15
PDF
966 469 2021-12-27
PDF
967 470 2021-12-27
PDF
968 แบบฟอร์มหนังสือนำส่งโครงการวิจัยจากภาควิชา/ศูนย์วิจัย 2022-01-14
WORD
969 คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 479/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 2022-01-18
PDF
970 คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ 2022-01-18
PDF
971 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-20
EXCEL
972 PA-2565-1 2022-01-20
PDF
973 Action Plan-2565-1 2022-01-20
PDF
974 OKRs-2565-1 2022-01-20
PDF
975 โครงการ-กิจกรรม-2565-1 2022-01-20
PDF
976 รายงานสรุปอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2574 2022-01-20
PDF
977 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย 2022-01-20
PDF
978 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-01-20
PDF
979 เกณฑ์edpex63-66 2022-01-26
PDF
980 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ฺ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ) 2022-02-01
PDF
981 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 2022-02-01
PDF
982 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) 2022-02-01
PDF
983 pic 2022-02-02
PHOTO
984 pic2 2022-02-02
PHOTO
985 ANS 2022-02-02
PDF
986 O43.1 2022-02-03
PDF
987 O43.2 2022-02-03
PDF
988 O43.3 2022-02-03
PDF
989 O43.4 2022-02-03
PDF
990 O43.5 2022-02-03
PDF
991 O43.6 2022-02-03
PDF
992 O43.7 2022-02-03
PDF
993 จรรยาบรรณนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-02-03
PDF
994 คู่มือ ITA 2022-02-03
PDF
995 วาระประชุม 2022-02-03
PDF
996 IIT 2022-02-03
PDF
997 EIT 2022-02-03
PDF
998 O43 2022-02-04
PDF
999 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-02-04
PDF
1000 O42 ITA 2022-02-04
PDF
1001 O43 Report 2022-02-04
PDF
1002 2564 2022-02-04
PDF
1003 pic3 2022-02-02
PHOTO
1004 pic3 2022-02-02
PHOTO
1005 ระเบียบค่ษธรรมเนียมป.ตรฉบับที่3-63 2022-02-10
PDF
1006 ระเบียบมชค่าธรรมเนียมป.ตรี4-64 2022-02-10
PDF
1007 แนวทางการบริหารการเงิน1-64-23กย64 2022-02-10
PDF
1008 ระเบียบค่าธรรมเนียมป.ตรี-13ธค64 2022-02-10
PDF
1009 ประกาศมชลดค่ษะรรมเนียมการศึกษา1/64 2022-02-10
PDF
1010 ลดค่าธรรมเนียม2/64 2022-02-10
PDF
1011 ลดค่าธรรมเนียม2/2564-2 2022-02-10
PDF
1012 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับปรับปรุง2564ลว27ธค64 2022-02-10
PDF
1013 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสในรูปแบบ PowerPoint 2022-02-21
Power Point
1014 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ 2565 2022-02-22
PDF
1015 Template มคอ.3 2022-02-22
WORD
1016 แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงรายไตรมาส 2022-02-22
EXCEL
1017 รายงานประจำปี 2564 งานยุทธศาสตร์และแผน 2022-02-23
PDF
1018 ระดับปริญญาตรี 2022-02-24
1019 ระดับบัณฑิตศึกษา 2022-02-24
1020 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2022-03-01
PDF
1021 แผนความเสี่ยงปี64 2022-03-04
EXCEL
1022 รายงานการประชุมอำนวยการ 4/2564 2022-03-10
PDF
1023 ความก้าวหน้ามูลนิธิเกษตรแก้ว 2022-03-10
PDF
1024 โครงการ Plant Factory 2022-03-10
PDF
1025 แผน 13 2022-03-10
PDF
1026 รายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 55 ท่าน 2022-03-10
PDF
1027 ฝึกงาน 2022-04-12
PHOTO
1028 ทวนสอบ 2022-04-18
PHOTO
1029 มคอ 2022-04-19
PHOTO
1030 ระบบ 2022-04-19
PHOTO
1031 รายชื่อ 2022-04-19
PHOTO
1032 QA65 2022-04-19
PHOTO
1033 ผู้แทนโรคพืช 2022-04-28
1034 กก 2022-04-29
PHOTO
1035 การเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา AET 2022-05-09
PDF
1036 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 2022-05-12
PDF
1037 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 485/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 406/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 2022-05-18
PDF
1038 QA 65 2022-05-18
PHOTO
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ต่อแสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา