ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ Logo Agri 2022-12-27
ZIP
2 เปิด ปรับปรุง กระบวนวิชา 2-66 2023-02-06
PHOTO
3 กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี 2023-02-01
PHOTO
4 มคอ.2 ปร.ด. สาขาวิชาระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2023-01-17
PDF
5 มคอ.2 วท.ม. สาขาวิชาระบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2023-01-17
PDF
6 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-16
PDF
7 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 25/2561 (ค่าตอบแทนนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกช่วยปฏิบัติงานสอนและช่วยปฏิบัติงานวิจัย) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 2023-01-09
PDF
8 2 2022-11-01
PDF
9 1 2022-11-01
PDF
10 tqf 2022-12-01
PHOTO
11 คุณกมล ทิพโชต - แบบฟอร์มใบสมัครผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ช้างทองคำ 65 2022-10-28
PDF
12 4.2-4 2022-10-18
PDF
13 3.1-3 2022-10-18
PDF
14 1.6.1-1 2022-10-18
PDF
15 1.5.2-1 2022-10-18
PDF
16 1.4.2-1 2022-10-18
PDF
17 1.3.2-1 2022-10-18
PDF
18 แบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
19 ตัวอย่างแบบฟอร์มการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
WORD
20 ตัวอย่างการขอโอนงบประมาณ 2022-10-17
PDF
21 ตัวอย่างการขออนุมัติโอนงบประมาณ 2022-10-12
PDF
22 แบบฟอร์มการโอนงบประมาณ 2022-10-12
WORD
23 รายละเอียดแบบฟอร์มคำของบประมาณและแผนปฏิบัติการ 2022-10-11
PDF
24 แบบจัดทำคำของบประมาณหมวดงบอุดหนุนพร้อมแผนปฏิบัติการ 2567 2022-10-10
25 +แบบฟอร์มใบนำส่งหลักฐานค่าใช้จ่าย (ส่วนกลาง) 2022-09-21
PDF
26 +แบบฟอร์มขออนุมัติในหลักการส่วนกลางคณะ 2022-09-21
PDF
27 เอกสารประกอบ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย" ส่วนที่ 2 2022-09-21
PDF
28 เอกสารประกอบ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินมูลค่าทางการเงิน (financial proxy) ที่เกิดจากโครงการวิจัย" ส่วนที่ 1 2022-09-21
PDF
29 เอกสารประกอบ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI)" 2022-09-21
PDF
30 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ กรณีจัดซื้อด้วยเงินบริจาค 2022-09-16
WORD
31 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ ในกรณีใช้เงินบริจาค 2022-09-16
WORD
32 รายงานขอความเห็นชอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ในกรณีใช้เงินบริจาค 2022-09-16
WORD
33 ฟอร์มการดำเนินงานโครงการInnovation Alley 2022-09-16
EXCEL
34 ใบตรวจรับครุภัณฑ์โครงการวิจัย 2022-09-13
WORD
35 แบบฟอร์มใบสั่งซื้อโครงการวิจัย 2022-09-13
WORD
36 แบบฟอร์มรับรองคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(spec) 2022-09-13
WORD
37 ใบสั่งซื้อ (วัสดุ/ครุภัณฑ์) โครงการวิจัย (หลายรายการ) 2022-09-13
WORD
38 1-66 2022-09-02
PHOTO
39 แบบสอบถามนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565(TCAS รอบ 1) 2022-08-08
PDF
40 แนวทางปฏิบัติในการใช้บริการหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-08-01
PDF
41 กก 2022-07-18
PHOTO
42 ทุน 2022-07-18
43 คุมสอบ 2022-07-18
PDF
44 รายงานประจำปีงบประมาณ 2564 2022-07-11
PDF
45 อบ 2022-07-08
PHOTO
46 เอกสารแนบ2กิจกรรมแผนการดำเนินงาน 2022-06-28
EXCEL
47 เอกสารแนบ1 เพิ่มเติมรายชื่อคณะทำงานinnovationalley 2022-06-28
EXCEL
48 มคอ 2. เศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 2022-06-21
PDF
49 แนะนำระบบสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี 2022-06-16
PDF
50 แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 65 2022-06-16
PDF
51 แนะนำการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 2022-06-16
PDF
52 ปฐมนิเทศนักศึกษา 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2022-06-16
PDF
53 แนะนำหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และการเรียนสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2022-06-16
PDF
54 หลักสูตรปรับปรุง วท.ม. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปีพ.ศ. 2565 2022-06-16
PDF
55 หลักสูตรปรับปรุง ป.เอก สาขาวิชาพืชสวน 2022-06-14
PDF
56 หลักสูตรปรับปรุง ป.โท สาขาวิชาพืชสวน 2022-06-14
PDF
57 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2022-06-17
58 การพิจารณาให้ชั่วโมงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 2022-06-10
PDF
59 ใหม่ 2022-05-31
PHOTO
60 4.2 2022-06-09
PDF
61 4.1 2022-06-08
PDF
62 MeetingReport 1-65 2022-06-08
PDF
63 1.4.3 2022-06-08
PDF
64 1.2.1 2022-06-08
PDF
65 arrow 2021-11-17
PHOTO
66 3 2022-06-01
PHOTO
67 2 2022-06-02
PHOTO
68 QA 2022-05-31
PHOTO
69 ประเมิน 2022-06-02
PHOTO
70 ปฏิทิน65 2022-06-01
PHOTO
71 pre 65 2022-06-01
PHOTO
72 ปฐมนิเทศ 65 2022-06-01
PHOTO
73 ผปค 65 2022-06-01
PHOTO
74 QA2565 2022-06-01
PHOTO
75 กระบวนวิชา 2022-06-01
PHOTO
76 ประเมิน 2022-06-01
PHOTO
77 รายชื่อ 2022-06-01
PHOTO
78 ผุ้แทนสาขาวิชา 2022-02-02
PHOTO
79 กรรมการ ป.ตรี 2022-06-01
PHOTO
80 รายงานติดตามผลการดำเนินงานความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2565 2022-06-01
PDF
81 QA-65 2022-06-01
PHOTO
82 ติดตาม มคอ. 2022-06-01
PHOTO
83 กระบวนวิชา 2022-06-01
PHOTO
84 QA 65 2022-05-18
PHOTO
85 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 485/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ยกเลิกคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 406/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 2022-05-18
PDF
86 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 2022-05-12
PDF
87 การเสนอขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา AET 2022-05-09
PDF
88 กก 2022-04-29
PHOTO
89 ผู้แทนโรคพืช 2022-04-28
90 QA65 2022-04-19
PHOTO
91 รายชื่อ 2022-04-19
PHOTO
92 ระบบ 2022-04-19
PHOTO
93 มคอ 2022-04-19
PHOTO
94 ทวนสอบ 2022-04-18
PHOTO
95 ฝึกงาน 2022-04-12
PHOTO
96 รายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ 55 ท่าน 2022-03-10
PDF
97 แผน 13 2022-03-10
PDF
98 โครงการ Plant Factory 2022-03-10
PDF
99 ความก้าวหน้ามูลนิธิเกษตรแก้ว 2022-03-10
PDF
100 รายงานการประชุมอำนวยการ 4/2564 2022-03-10
PDF
101 แผนความเสี่ยงปี64 2022-03-04
EXCEL
102 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2022-03-01
PDF
103 ระดับบัณฑิตศึกษา 2022-02-24
104 ระดับปริญญาตรี 2022-02-24
105 รายงานประจำปี 2564 งานยุทธศาสตร์และแผน 2022-02-23
PDF
106 แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงรายไตรมาส 2022-02-22
EXCEL
107 Template มคอ.3 2022-02-22
WORD
108 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ 2565 2022-02-22
PDF
109 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสในรูปแบบ PowerPoint 2022-02-21
Power Point
110 ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับปรับปรุง2564ลว27ธค64 2022-02-10
PDF
111 ลดค่าธรรมเนียม2/2564-2 2022-02-10
PDF
112 ลดค่าธรรมเนียม2/64 2022-02-10
PDF
113 ประกาศมชลดค่ษะรรมเนียมการศึกษา1/64 2022-02-10
PDF
114 ระเบียบค่าธรรมเนียมป.ตรี-13ธค64 2022-02-10
PDF
115 แนวทางการบริหารการเงิน1-64-23กย64 2022-02-10
PDF
116 ระเบียบมชค่าธรรมเนียมป.ตรี4-64 2022-02-10
PDF
117 ระเบียบค่ษธรรมเนียมป.ตรฉบับที่3-63 2022-02-10
PDF
118 pic3 2022-02-02
PHOTO
119 pic3 2022-02-02
PHOTO
120 2564 2022-02-04
PDF
121 O43 Report 2022-02-04
PDF
122 O42 ITA 2022-02-04
PDF
123 O43 2022-02-04
PDF
124 EIT 2022-02-03
PDF
125 IIT 2022-02-03
PDF
126 วาระประชุม 2022-02-03
PDF
127 คู่มือ ITA 2022-02-03
PDF
128 จรรยาบรรณนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-02-03
PDF
129 O43.7 2022-02-03
PDF
130 O43.6 2022-02-03
PDF
131 O43.5 2022-02-03
PDF
132 O43.4 2022-02-03
PDF
133 O43.3 2022-02-03
PDF
134 O43.2 2022-02-03
PDF
135 O43.1 2022-02-03
PDF
136 ANS 2022-02-02
PDF
137 pic2 2022-02-02
PHOTO
138 pic 2022-02-02
PHOTO
139 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์) 2022-02-01
PDF
140 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 2022-02-01
PDF
141 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ฺ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 (ฉบับย่อ) 2022-02-01
PDF
142 เกณฑ์edpex63-66 2022-01-26
PDF
143 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-01-20
PDF
144 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย 2022-01-20
PDF
145 รายงานสรุปอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2574 2022-01-20
PDF
146 โครงการ-กิจกรรม-2565-1 2022-01-20
PDF
147 OKRs-2565-1 2022-01-20
PDF
148 Action Plan-2565-1 2022-01-20
PDF
149 PA-2565-1 2022-01-20
PDF
150 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-01-20
EXCEL
151 คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ 2022-01-18
PDF
152 คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 479/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำคณะเกษตรศาสตร์ 2022-01-18
PDF
153 แบบฟอร์มหนังสือนำส่งโครงการวิจัยจากภาควิชา/ศูนย์วิจัย 2022-01-14
WORD
154 ฝึกงาน 2022-07-08
PHOTO
155 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022-02-04
PDF
156 470 2021-12-27
PDF
157 469 2021-12-27
PDF
158 หนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด 5-10-64 2021-12-15
PDF
159 1.4.2 2021-12-13
PDF
160 (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 2021-11-26
PDF
161 366702 2021-11-17
PDF
162 365221 2021-11-17
PDF
163 359202 2021-11-17
PDF
164 357110 2021-11-17
PDF
165 352422 2021-11-17
PDF
166 352323 2021-11-17
PDF
167 352103 2021-11-17
PDF
168 351200 2021-11-17
PDF
169 356203 2021-11-17
PDF
170 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 2021-11-17
WORD
171 เพิ่มเติม 2021-11-08
PDF
172 คลินิกหลักสูตร 2 2021-11-04
PDF
173 ANS 2021-11-04
PDF
174 แบบรับรองของบุคคลผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ 2021-10-27
WORD
175 คู่มือการใช้งานระบบขอหนังสือรับรองและคำขอทั่วไป (มช.19) 2021-10-21
PDF
176 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-10-15
PDF
177 3 2021-10-03
PDF
178 ว392 2021-10-03
PDF
179 คณะดำเนินงานโครงการหลวง 2021-09-16
PDF
180 2-2.1 รายงานการประชุมอำนวยการ 2-2564 2021-09-16
PDF
181 1-1.5.2 กำหนดการฝึกงานนักศึกษา ประจำปี 2564 2021-09-16
PDF
182 1-1.5.1 สรุปผลการประเมิน QA 63 2021-09-16
PDF
183 รายงานการเงินเดือนมิถุนายน 2564 2021-09-16
PDF
184 รายงานการเงินเดือนพฤษภาคม 2564 2021-09-16
PDF
185 รายงานการเงินเดือนเมษายน 2564 2021-09-16
PDF
186 1 2021-09-09
PDF
187 1.1.1 2021-09-08
PDF
188 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 2021-09-07
PDF
189 process 2021-09-03
PHOTO
190 เอกสารแนบ 2021-09-01
PDF
191 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่4/2564 2021-08-31
EXCEL
192 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
193 รายงานความเสี่ยงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 2021-08-31
PDF
194 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2564 2021-08-26
PDF
195 ระบบห่วงโซ่อุปทาน 2021-08-25
PDF
196 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2557 2021-08-23
PDF
197 ระบบจัดการต้นทุนกระบวนการทำงาน 2021-08-13
PDF
198 ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ 2021-08-13
PDF
199 ระบบจัดการความรู้และการปฏิบัติที่ดี 2021-08-13
PDF
200 ระบบความรับผิดชอบต่อชุมชน 2021-08-13
PDF
201 ระบบจัดการขีดความสามารถและอัตรากำลัง 2021-08-13
PDF
202 วางแผนกลยุทธ์ 2021-08-13
PDF
203 ระบบวิเคราะห์อัตรากำลัง 2021-08-13
PDF
204 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานยุทธศาสตร์และแผน 2021-08-13
PDF
205 ระบบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-08-13
PDF
206 รายงานประชุมจัดทำระบบติดตามค่าธรรมเนียมการศึกษาและภาระงานสอน 2021-08-13
PDF
207 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 2021-08-10
PHOTO
208 กำหนดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 2021-08-07
PHOTO
209 รายละเอียดข้อมูล CMU-RL 2021-08-05
PDF
210 กำหนดการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 2021-07-31
PDF
211 1.6.1 2021-07-14
PDF
212 1.5.5 2021-07-12
PDF
213 1.5.3 2021-07-12
PDF
214 1.3.2 2021-07-09
PDF
215 1.3.1 2021-07-09
PDF
216 ใบยืมพัสดุและครุภัณฑ์ 2021-07-07
WORD
217 รายงานประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2563 2021-06-29
PDF
218 แบบฟอร์มติดตามไตรมาส3/2564 2021-06-21
EXCEL
219 หอพัก 2 2021-06-09
220 หอพัก 1 2021-06-09
221 ชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขออัตรากำลัง2565-2568 กองแผนงานวันที่ 5พฤษภาคม 2564 2021-05-05
PDF
222 แบบฟอร์มคำขอรับบริการวิเคราะห์ 2021-04-29
PDF
223 อัตราค่าบริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และค่าบริการเครื่องมือ และ/หรือค่าบริการการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง 2021-04-29
PDF
224 มคอ. 2 หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปรับปรุง) พ.ศ. 2565 2021-04-23
WORD
225 รายงานความเสี่ยง1/2564 2021-04-09
PDF
226 ระบบบริหารความเสี่ยง 2021-04-09
PDF
227 ระบบจัดการความสามารถและอัตรากำลัง 2021-04-09
Power Point
228 ระบบพัฒนาบุคลากร 2021-04-09
PHOTO
229 ระบบสร้างความผูกพันบุคลากร 2021-04-09
PHOTO
230 ระบบการนำและสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร 2021-04-09
PDF
231 ระบบวางแผนกลยุทธ์ 2021-04-09
PDF
232 ระบบการทำตลาดสร้างความผูกพัน 2021-04-09
PDF
233 ระบบให้บริการและจัดการข้อร้องเรียน 2021-04-09
PDF
234 ระบบการรับฟังเสียงลูกค้า 2021-04-09
PDF
235 ระบบการวางแผนการตลาด 2021-04-09
PDF
236 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-04-09
PDF
237 ระบบดูแลและกำกับองค์กร 2021-04-09
PDF
238 ระบบสื่อสารและสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2021-04-09
PDF
239 รายงานหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์2564 2021-04-09
PDF
240 รายงานประชุมหน่วยงานเดือนมกราคม2564 2021-04-09
PDF
241 รายงานหน่วยงานเดือนมีนาคม2564 2021-04-09
PDF
242 แบบฟอร์มความเสี่ยงไตรมาสที่2/2564 2021-03-10
EXCEL
243 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการแเละเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9/2564 (เงินอุดหนุนการตีพิมพ์บทความประเภท Review article ในวารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Scineces (ค่าตอบแทน)) 2021-03-30
PDF
244 PLOs 2021-03-09
PDF
245 PLOs 2021-03-09
PDF
246 แผนการศึกษา 2021-03-01
EXCEL
247 เอกสาร 4.1 รายละเอียดการปรับงบประมาณ2564(งบกลางปี)-คณะ 2021-02-18
PDF
248 เอกสาร 2 รายงานการประชุมอำนวยการ 1-2563 2021-02-18
PDF
249 (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 2021-02-17
250 เอกสาร 1.5.3 ผลการประเมินนักศึกษาเก่า 63 2021-02-18
PDF
251 เอกสาร 1.2.1 ผลการบริหารงานของคณบดี-อาจารย์ณัฐา 2021-02-18
PDF
252 ระบบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2021-01-22
PDF
253 ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2021-01-22
PDF
254 ระบบนำและสร้างความยั่งยืน 2021-01-22
PDF
255 รายงานประเมินผลงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
256 ขั้นตอนก่ารเข้าระบบประชุมงานเกษตรภาคเหนือ 2021-01-21
PDF
257 รายงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2021-01-21
PDF
258 แบบฟอร์มกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวงบประมาณแผ่นดินงบประมาณ 2565 2021-01-14
EXCEL
259 เอกสารประกอบการบรรยายEdPEx 4มกราคม 2564 2021-01-12
PDF
260 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนตุลาคม 2563 2021-01-12
PDF
261 รายงานการประชุมหน่วยงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2021-01-12
PDF
262 รายงานประชุมงานแผนครั้งที่5-2563 2021-01-12
PDF
263 ปฏิทินแผน 2020-12-24
PDF
264 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 CMU 2020-12-17
PDF
265 ปฏิทินจัดทำงบประมาณ 2565 Agri 2020-12-17
PDF
266 แผนการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศพ.ศ.2564-2570 2020-12-14
PDF
267 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
268 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยงรายไตรมาส 2020-12-09
EXCEL
269 แบบฟอร์มรายงานผลความเสี่ยงรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ2564 2020-12-09
EXCEL
270 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 2020-12-02
EXCEL
271 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2569 2020-11-26
EXCEL
272 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉบับพิเศษ (Special Issue of CMU Journal) 2020-11-25
PDF
273 แผนความเสี่ยงประจำปี2564 2020-11-25
EXCEL
274 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4 และแผนความเสี่ยงประจำ2564 2020-11-25
PDF
275 แบบฟอร์มการทบทวนแผนอัตรากำลัง พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565-2568 2020-11-25
EXCEL
276 แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2564 2020-11-24
EXCEL
277 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการ ป.ตรี 1/2564 2021-02-16
PDF
278 รายงานการประชุม กก.ปรับปรุงฯ 2021-02-04
PDF
279 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10/2563 2020-11-04
PDF
280 ppt ประกอบการบรรยายการเชื่อมโยงแผนระดับชาติ 28Oct20 2020-10-29
PDF
281 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การเชื่อมโยงแผนระดับชาติฯ" วันที่ 28 ตุลาคม 2563 2020-10-29
PDF
282 แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา ผลการเรียนรู้ (จุดดำ) วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน แบบสรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในกระบวนวิชา 2020-10-20
WORD
283 412-คณะกรรมการความเสี่ยง 2020-10-09
PDF
284 411-คณะจัดทำรายงานEdPEx200 2020-10-09
PDF
285 การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine 2020-10-08
PDF
286 ขอจ้างเขียนแบบ 2020-09-30
PDF
287 ตัวชี้วัดคำรับรองฉบับลงนาม2563-2565 2020-09-30
PDF
288 คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับวารสารเกษตร 2020-09-28
PDF
289 รายงานประชุมงานแผนเดือนสิงหาคม2563 2020-09-28
PDF
290 รายงานการประชุมงานแผนเดือนกันยายน 2563 2020-09-28
PDF
291 การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงคณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่3 2020-09-18
PDF
292 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ12 (2560-2564) ฉบับปรับปรุงปี2563 2020-08-11
PDF
293 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 2020-08-05
PDF
294 รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021-06-04
PDF
295 Program ที่ 7 PMU 2021-05-07
PHOTO
296 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 2020-07-22
PDF
297 กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 2020-07-16
PDF
298 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 2020-05-08
PDF
299 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร 2020-05-08
PDF
300 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่4 (รหัส59) ปีการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 2020-05-08
PDF
301 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไตรมาสที่1-2/2563 2020-07-08
PDF
302 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2020-07-02
PDF
303 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2563 2020-07-02
PDF
304 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (PLO) 2020-07-02
PHOTO
305 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 6308.. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 2020-06-19
PDF
306 กำหนดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี (รหัส 63081..) 2020-06-15
PHOTO
307 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 2020-06-16
PDF
308 ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายPA-ActionPlan-7 2020-06-15
PDF
309 swot63 2020-06-15
PDF
310 ตารางปฏิทินทุนวิจัย 2020-06-12
PDF
311 แบบฟอร์มเสนอรายละเอียดโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2563 2020-06-11
EXCEL
312 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย สำหรับใช้ระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 2020-05-27
PDF
313 ชื้แจ้งขั้นตอนระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย 2020-05-27
PDF
314 แบบฟอร์มสำรวจเครื่องสำรองไฟ 2020-05-14
EXCEL
315 แผนงบลงทุน10ปีครุภัณฑ์ 2020-04-24
PDF
316 แผนงบลงทุน10ปี 2564-2574-สิ่งก่อสร้าง 2020-04-24
PDF
317 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน 2020-04-24
PDF
318 การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก 2020-10-08
PDF
319 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 2020-04-20
WORD
320 ความเสี่ยง63 2020-04-29
PDF
321 แผนบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
322 คู่มือการบริหารความเสี่ยงมช-2563 2020-03-20
PDF
323 โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ปรับปรุงหลังสัมมนาผู้บริหาร 2020-03-20
EXCEL
324 รวมswot-tows 2020-03-16
EXCEL
325 swot-tows 2020-03-16
PDF
326 v.2 ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ 2020-03-16
PDF
327 ความเชี่ยวชายของคณาจารย์แต่ละสาขา 2020-03-16
PDF
328 รายงานหน่วยงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
329 รายงานประจำปี2562 2020-03-16
PDF
330 เอกสารประกองการสัมมนาผู้บริหารปี2563-2 2020-03-13
PDF
331 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี2562-2 2020-03-11
PDF
332 คู่มือการขออนุมัติแบบรูปรายการมช 2020-03-02
PDF
333 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ดินของมช 2020-03-02
PDF
334 แบบฟอร์มปร4-6 2020-03-02
EXCEL
335 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2020-02-17
PDF
336 เอกสารการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการปี2563 2020-02-17
PDF
337 เล่มความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ2563 2020-02-17
PDF
338 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
339 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 2019-11-13
WORD
340 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลก (International Collaboration Scholarship) 2019-11-13
PDF
341 คู่มือการใช้ระบบe-action plan 63 2019-10-25
PDF
342 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1/2562 2019-10-24
PDF
343 ติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่3/2562 2019-10-24
PDF
344 คู่มือการใช้งานระบบ CHE-QA Online System สำหรับหลักสูตรที่เลือกประเมินโดยระบบ CMU-QA Currilum (ระบบใหม่) 2019-10-18
PDF
345 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-09-30
WORD
346 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการเชิงพันธกิจ และเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
347 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
348 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจและเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-09-24
EXCEL
349 Agri EdPEx-2561-มช 2019-09-02
PDF
350 ผังการจัดบูธนิทรรศการ งาน CMU Open House 2019-08-23
PDF
351 กำหนดการกิจกรรม CMU Open House 2019-08-23
PDF
352 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-01
PDF
353 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 2019-07-15
PDF
354 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-07-15
WORD
355 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 2019-07-12
PDF
356 คู่มือขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2563 2019-07-04
PDF
357 คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ฉบับย่อ) สำหรับนักวิจัย 2019-07-04
PDF
358 แผนกลยุทธ์ และร่างโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-06-27
EXCEL
359 ใบอนุญาตใช้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2019-06-21
WORD
360 ฟอร์มบันทึกข้อมูลการใช้รถ 2019-06-21
WORD
361 ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง 2019-06-21
WORD
362 คู่มือบริการอนามัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-06-20
PDF
363 การจัดห้องพัก - โมเมนต์ วิลลา 2019-05-24
PDF
364 การจัดรถ 2019-05-24
PDF
365 การจัดห้องพัก - โรงแรมอัมพวารี 2019-05-24
PDF
366 การจัดห้องพัก - โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท 2019-05-24
PDF
367 Tow matrix สัมมนาผู้บริหารปีงบประมาณ 2562 2019-05-30
EXCEL
368 รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 2019-05-24
PDF
369 กำหนดการศึกษาดูงาน 4-8 มิ.ย.62 2019-05-24
PDF
370 การใช้พื้นที่สูง 2019-05-24
PDF
371 เอกสารแจ้งการเดินทาง 2019-05-23
PDF
372 การจัดห้องพัก 2019-05-23
PDF
373 รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะฯ 2019-05-23
PDF
374 กำหนดการสัมมนาผู้บริหาร 2019-05-23
PDF
375 แบบฟอร์มคำขออัตรากำลัง63-64 2019-05-17
EXCEL
376 การเลือกแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 2019-05-13
PDF
377 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์-อัพเดท13พฤษภาคม2562 2019-05-13
PDF
378 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ-ปรับครึ่งปี2562 2019-05-10
EXCEL
379 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 2019-05-10
PDF
380 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ 2019-05-10
PDF
381 รายงานสรูปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2019-05-03
PDF
382 แบบฟอร์ม SWOT 2019-05-02
WORD
383 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-05-02
WORD
384 แผนเชิงพันธกิจปี2562 2019-04-29
EXCEL
385 รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-28
PDF
386 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาส3-2561 2019-03-11
PDF
387 กิจกรรมEdPEx ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-08
PDF
388 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 2019-03-05
PDF
389 Feedback EdPEx 2019-02-27
PDF
390 เล่มEdPEx-2559 2019-02-27
PDF
391 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
PDF
392 6.ระบบการให้บริการเเละจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 2019-02-26
PDF
393 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
Power Point
394 10.ระบบการจัดการความปลอดภัย 2019-02-26
PDF
395 9.ระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากร 2019-02-26
PDF
396 8.ระบบการวางแผนกลยุทธ์ 2019-02-26
PDF
397 7.ระบบการทำตลาดเเละสร้างความผูกพัน 2019-02-26
PDF
398 5.ระบบการฟังเสียงลูกค้า 2019-02-26
PDF
399 4.ระบบการวางแผนการตลาด 2019-02-26
PDF
400 3.ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2019-02-26
PDF
401 2.ระบบการดูแลกำกับองค์กร 2019-02-26
PDF
402 1.ระบบการสื่อสารเเละสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2019-02-26
PDF
403 แบบฟอร์มโอนงบประมาณเงินรายได้ 2018-12-25
WORD
404 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 2018-12-19
PDF
405 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
406 การเชื่องโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
407 ความเชื่องโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-12-19
PDF
408 มาตรฐานคุณลักษณะงานก่อสร้าง 2018-12-19
PDF
409 มาตรฐานคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 2018-12-19
PDF
410 มาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 2018-12-19
PDF
411 กฏฎฟมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ 2018-12-19
PDF
412 แนวทางการพิจารณางบประมาณ 2562 2018-12-19
PDF
413 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2562 2018-12-19
PDF
414 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
PDF
415 ระบบงานนำ32 system 2018-12-18
PDF
416 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ ปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
EXCEL
417 ยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำงบประมาณ 2018-12-19
PDF
418 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-18
EXCEL
419 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-14
EXCEL
420 คู่มือการสร้าง Google Form 2018-12-13
PDF
421 คู่มือการใช้งานบริการ Google Drive (CMU) 2018-12-13
PDF
422 คู่มือการใช้งานบริการ OneDrive (CMU) 2018-12-13
PDF
423 คู่มือการสร้าง QR CODE 2018-12-13
PDF
424 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-05-21
PDF
425 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine 2018-12-12
PDF
426 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-50 ของโลก (International Collaboration Scholarship) 2018-12-12
PDF
427 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-03
EXCEL
428 รายงานหน่วยงานนโยบายและแผนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-11-28
PDF
429 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-08-31
PDF
430 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 2018-08-29
PDF
431 การประชุม IT ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (รองบริหาร/เลขา) 2018-08-30
PDF
432 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - Risk 2018-08-30
PDF
433 การประเมินค่าความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ 2562 (RM2) 2018-08-30
PDF
434 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2561 2018-08-30
PDF
435 หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2561 2018-08-30
PDF
436 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง61ไตรมาส3-v.2 2018-08-29
EXCEL
437 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
438 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชากีฏวิทยา 2561 2018-08-16
PDF
439 ประชาสัมพันธ์ทุนอุหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2018-08-06
440 ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 2018-08-10
WORD
441 ระเบียบการจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย 2018-08-02
PDF
442 ขั้นตอนการลา-พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างส่วนงาน 2018-08-02
PDF
443 ขั้นตอนการลา-ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2018-08-02
PDF
444 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 2018-08-02
PDF
445 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของ ข้าราชการ พ.ศ. 2555 2018-08-02
PDF
446 แผนการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ฝ่ายเลขานุการ 2018-08-01
PDF
447 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
448 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 2018-07-19
EXCEL
449 เงื่อนไขการขอรับทุนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2561 2018-07-18
PDF
450 หลักสูตร ป.เอก สัตวศาสตร์ 2018-07-03
PDF
451 หลักสูตร ป.เอก ปฐพี 2018-07-03
PDF
452 หลักสูตร ป.โท ปฐพี 2018-07-03
PDF
453 หลักสูตร ป.เอก กีฏวิทยา 2018-07-03
PDF
454 หลักสูตร ป.โท ธุรกิจเกษตร 2018-07-03
PDF
455 หลักสูตร ป.โท เศรษฐศาสตร์เกษตร 2018-07-03
PDF
456 หลักสูตร ป.โท สัตวศาสตร์ 2018-07-03
PDF
457 หลักสูตร ป.เอก ระบบเกษตร 2018-07-03
PDF
458 หลักสูตร ป.โท ระบบเกษตร 2018-07-03
PDF
459 หลักสูตร ป.เอก พืชสวน 2018-07-03
PDF
460 หลักสูตร ป.โท พืชสวน 2018-07-03
PDF
461 หลักสูตร ป.เอก พืชไร่ 2018-07-03
PDF
462 หลักสูตร ป.โท พืชไร่ 2018-07-03
PDF
463 สรุปโครงการค่ายผู้นำ4จอบอาสาพัฒนาครั้งที่16 2018-07-03
PDF
464 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย PA หลังเจรจาลงนาม คณะเกษตรศาสตร์ 2018-07-03
PDF
465 แนวปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e - Document) 2018-06-26
PDF
466 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 2018-06-26
PDF
467 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2018-06-26
PDF
468 เอกสารคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) 2561-64 ฉบับลงนาม 2018-06-26
PDF
469 แผนการจัดการองค์ความรู้ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
470 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
471 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 2018-06-25
PDF
472 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 2018-06-25
PDF
473 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ) 2018-06-25
PDF
474 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) 2018-06-25
PDF
475 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น (หัวหน้างาน) 2018-06-25
PDF
476 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายวิชาการ 2018-06-25
PDF
477 คู่มือการสืบค้นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2018-06-01
PDF
478 คู่มือ PA 2560-2564 2018-08-03
PDF
479 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
480 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ 2018-06-19
WORD
481 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
482 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-19
WORD
483 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 2018-11-01
PDF
484 2.1ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2018-04-18
PDF
485 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยในระดับสากล" 2018-06-12
PDF
486 หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ-TQA-2561-2562 2018-06-11
PDF
487 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-07
PDF
488 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 2018-06-05
PDF
489 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี(2560-2579) 2018-06-05
PDF
490 1.10ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2018-05-09
PDF
491 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนภาควิชา 2018-04-26
PDF
492 1.9ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง-RM 2018-04-24
PDF
493 1.8ระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน-PA 2018-04-24
PDF
494 1.7ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 2018-04-22
PDF
495 1.6ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 2018-04-22
PDF
496 Annual Report 2559 2018-04-19
PDF
497 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง2561 ไตรมาส1-2 2018-04-18
EXCEL
498 รายงานสัมมนาผู้บริหาร6-9มิย60 2018-04-18
PDF
499 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่2-11เมย61 2018-04-17
PDF
500 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา 2018-04-03
PDF
501 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2018-04-02
PDF
502 กำหนดระยะเวลาในเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร 2018-03-28
PDF
503 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2562 2019-02-07
PDF
504 รายงานประชุมหน่วยงานครั้งที่2-61 2019-02-07
PDF
505 ปฏิทินงบประมาณ 2564 2019-02-06
PDF
506 ฟอร์ม SWOT Analysis 2018-03-22
WORD
507 ขั้นตอนการจัดทำตารางห้องเรียน 2018-03-21
PDF
508 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-18
WORD
509 ขั้นตอนการจัดทำตารางสอบกลางภาคและปลายภาค 2018-03-21
PDF
510 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2561 2018-07-18
WORD
511 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
512 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
513 งานสารบรรณ ฝึกงาน 2018-07-12
PDF
514 งานทะเบียน ป.ตรี 2018-07-12
PDF
515 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา 2018-07-10
PDF
516 การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2018-03-20
PDF
517 แบบฟอร์มร่าง TOR งานจ้างเหมา_ซ่อม_เช่า 2019-02-22
WORD
518 แบบฟอร์มร่าง TOR จัดซื้อวัสดุ 2019-02-22
WORD
519 อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายที่ใช้บ่อย 2018-03-15
PDF
520 ระบบและกลไกการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2018-03-12
PDF
521 เงื่อนไขการขอรับทุนโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-18
PDF
522 หลักสูตร ป.ตรี 2553 2018-03-08
PDF
523 หลักสูตร ป.ตรี 2556 2018-03-08
PDF
524 ดาวน์โหลดแบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ 2018-03-08
WORD
525 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 2018-03-08
PDF
526 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (PDF) 2018-09-06
PDF
527 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 2018-11-23
WORD
528 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (word) 2018-09-06
WORD
529 หลักสูตร ป.เอก โรคพืช 2018-07-04
PDF
530 KPI-PA-Owner 2018-07-04
PDF
531 แบบฟอร์มคำนวณภาษีรายการวัสดุ 2018-03-05
EXCEL
532 แบบฟอร์มสัญญายืมเงินใหม่คณะ 2018-02-28
WORD
533 แบบฟอร์มใบคืนเงินยืมทดรองจ่าย 2018-02-28
WORD
534 แบบฟอร์มตารางแนบการขอนุมัติเบิกเงินค่าล่วงเวลา 2018-02-28
EXCEL
535 แบบฟอร์มขอนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2021-06-25
WORD
536 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 2018-02-28
PDF
537 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม-สัมมนา 2018-02-28
PDF
538 ขั้นตอนการดำเนินการยืม - คืนเงินทดรองจ่าย 2018-02-27
PDF
539 เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน (แบบ รร.) 2018-02-22
WORD
540 ใบสำคัญรับเงิน 2018-02-22
PDF
541 Power point อบรมการใช้ MS Office 2018-02-21
ZIP
542 แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของศูนย์บริหารงานวิจัย 2019-01-21
PDF
543 ขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน (ฟลีทการ์ด) 2018-02-21
PDF
544 สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2018-02-15
PDF
545 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2018-02-15
PDF
546 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 2560 2018-02-15
PDF
547 หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการ 2018-02-14
PDF
548 Buddy for Thailand Short Course Program 2019 2019-01-18
PDF
549 การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) 2018-02-14
PDF
550 แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน 2018-01-17
WORD
551 ขั้นตอนการขอรับการประเมินจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IBC) 2018-01-12
552 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน 2018-01-12
PDF
553 แบบประเมินตนเองด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-27
WORD
554 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1-2 2019-03-05
PDF
555 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและการยกเว้นจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (แบบฟอร์มใบปะหน้าฯ) 2019-02-27
WORD
556 แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่าง (MTA) 2019-02-27
WORD
557 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่1-62 2019-02-27
PDF
558 แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน (Form CMU-IBC 03) 2019-02-27
WORD
559 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับภาคสนาม (Form CMU-IBC 02) 2019-02-27
WORD
560 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ (Form CMU-IBC 01) 2019-02-27
WORD
561 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2561 (อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร และอัตราจำหน่ายวารสารเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์) 2018-01-11
PDF
562 แบบฟอร์มหนังสือนำส่งโครงการวิจัย และรายงานวิจัย 2021-01-06
WORD
563 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจโครงการวิจัย (ใหม่) 2017-12-20
WORD
564 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office 365 2017-11-29
Power Point
565 แบบแจ้งความประสงค์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท (วิจัย) 2017-11-15
WORD
566 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2/61 2019-01-16
WORD
567 แบบฟอร์มภาระงานที่คาดว่าจะมอบหมายตำแหน่งEP 2021-05-06
EXCEL
568 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 5) 2017-11-15
WORD
569 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (ขั้นตอนที่ 4) 2017-11-15
WORD
570 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ขั้นตอนที่ 3) 2017-11-15
WORD
571 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานขอซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 2) 2017-11-15
WORD
572 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการซื้อจ้างปี61 2017-11-15
EXCEL
573 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61 2017-11-15
EXCEL
574 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ขออนุมัติจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจำเป็นเร่งด่วนและเบิกจ่ายเงิน 2017-11-15
WORD
575

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_รายงานผลการซื้อจ้างปี61

2017-11-15
EXCEL
576

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61

2017-11-15
EXCEL
577

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_บันทึกข้อความรายงานผล

2017-11-15
WORD
578

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

2017-11-15
WORD
579

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2017-11-15
WORD
580

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2017-11-15
WORD
581

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561ไม่ถึง 1แสน

2017-11-15
WORD
582

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561เกิน1แสน

2017-11-15
WORD
583

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 งบแผ่นดินกรณีขออมัติซื้อจ้างกรณีเร่งด่วน

2017-11-14
WORD
584

แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561(ส่วนกลาง)

2017-11-14
WORD
585

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1970-01-01
WORD
586

ขั้นตอนที่ 5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

1970-01-01
WORD
587

ขั้นตอนที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1970-01-01
WORD
588

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)

1970-01-01
WORD
589

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

1970-01-01
WORD
590

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อ/จ้าง (จำเป็นเร่งด่วนโดยที่ไม่ได้คาดหมาย) ว119

1970-01-01
WORD
591 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 2017-10-05
PDF
592 กฏกระทรวง ออกตามความใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 2017-10-05
PDF
593 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2017-10-05
PDF
594 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้าน CMU Steak & Coffee) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 60) 2017-09-05
PDF
595 ดาวน์โหลด! แผนผังนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร (งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8) 2017-09-04
PDF
596 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อยื่นขอการสนับสนุนทุนตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (ทุนงบประมาณแผ่นดิน) 2017-08-31
WORD
597 แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 2017-08-31
PDF
598 ประกวดไม้ดอก 2017-08-24
PDF
599 รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ (Coffee Lanna Startup) 29 ส.ค. 2560 2017-08-24
PDF
600 ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2017-08-08
PDF
601 กำหนดการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2017-08-08
PDF
602 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โรงเก็บกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง (10,17 ส.ค.60) 2017-08-08
PDF
603 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร 2017-08-08
PDF
604 ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ''อบรมหลักสูตร ''การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP'' (7-11 ส.ค.60)'' 2017-07-26
PDF
605 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มช. เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนไปเสนอผลงาน ทำวิจัย และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 2017-07-13
PDF
606 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2017-06-30
PDF
607 แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2017-06-29
WORD
608 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2017-10-05
PDF
609 แผนผังฝ่ายนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (บูธต้นไม้) 2017-06-20
PDF
610 ใบสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา (Lanna Coffee Logo) 2017-06-20
WORD
611 กำหนดการ! อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ''อาหาร TMR โคนมยุคใหม่'' และ ''การประกอบสูตรอาหารข้นและTMR: ด้วยโปรแกรม KCF 2011'' 2017-06-19
PDF
612 กำหนดการ หลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (IB) รุ่นที่ 2 16-18 มิถุนายน และ 24-25 มิถุนายน 2560 2017-06-09
PDF
613 รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 2 (16-18 และ 24-25 มิถุนายน 2560) 2017-06-09
PDF
614 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทักษะอาชีพ ''การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ'' 2017-06-05
PDF
615 กำหนดการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิถุนายน 2560) 2017-06-05
PDF
616 ประกาศรายชื่อโครงการทักษะอาชีพ ''การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์และการประยุกต์ใช้กับระบบออร์แกนิกส์'' (21-23 มิถุนายน 2560) 2017-06-05
PDF
617 กำหนดการฝึกอบรมไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิถุนายน 2560) 2017-06-05
PDF
618 Application Form : Re-Inventing Japan Project 2017-06-02
WORD
619 แผนพังการจองบูธงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (อัพเดทสถานะการจอง 6 มิ.ย.60) 2017-06-06
PDF
620 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ National Ilan University สาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน) 2017-06-01
WORD
621 กำหนดการ หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2017-05-11
PDF
622 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2017-05-11
PDF
623 ใบสำคัญรับเงินค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (Page Charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017-05-03
WORD
624 ใบสำคัญรับเงินการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017-05-03
WORD
625 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิ.ย.60) 2017-05-03
WORD
626 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิ.ย. 60) 2017-05-03
WORD
627 แบบตอบรับ หลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2017-04-24
PDF
628 กำหนดการหลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2017-04-24
PDF
629 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร มช. 2017-03-29
PDF
630 แบบฟอร์มสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 1970-01-01
WORD
631 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณเะเกษตรศาสตร์ (ฉบับแก้ไข) 2017-02-28
PDF
632 กำหนดการโครงการอบรมฯ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 6 (25 มี.ค.60) 2017-02-15
PDF
633 แบบฟอร์มโครงการบูรณาการจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 2017-02-14
ZIP
634 รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) 2017-01-11
PHOTO
635 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (แบบตอบรับ) 2016-12-13
PDF
636 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (กำหนดการ) 2016-12-13
PDF
637 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2016-11-29
PDF
638 ทะเบียนเลขรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสืออกของ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2016-08-25
PDF
639 ประมวลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารงานของคณะใน 4 ปีข้างหน้า 2016-08-10
PDF
640 แบบสมัครเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 2016-08-10
PDF
641 กำหนดการในการดำเนินการสรรหาคณบดี 2016-08-10
PDF
642 ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาคณบดี 2016-08-10
PDF
643 การรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ และดำเนินโครงการวิจัย 2016-08-08
PDF
644 แบบสรุปคะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2016-08-08
WORD
645 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2016-11-29
WORD
646 แบบประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2016-07-21
WORD
647 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559) 2016-07-13
PDF
648 ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559) 2016-07-12
PDF
649 ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าจากข้าว (30 กรกฎาคม 2559) 2016-06-21
PDF
650 แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2016-06-13
WORD
651 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) (ปรับปรุง 13 พ.ย. 62) 2019-11-14
WORD
652 แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Page charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุง 13 พ.ย. 62) 2019-11-14
WORD
653 ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-12-03
EXCEL
654 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 2018-11-05
EXCEL
655 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2018-11-05
EXCEL
656 รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสบู่สมุนไพร 2016-05-26
PDF
657 ใบสมัครขอเช่าสถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2016-05-03
PDF
658 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิบัติการชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology) 2016-05-02
PDF
659 รายละเอียดการรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน 2016-05-02
PDF
660 นำเสนองานธุรกิจพืชสวน 2016-04-28
PDF
661 แบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม...การผลิตผักแบบครบวงจร (วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ) 2016-04-26
WORD
662 สกว. ประกาศผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2016-04-08
PDF
663 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการอัตรากำลัง ปี 2560 - 2564 2016-04-04
WORD
664 กติกา / ใบสมัคร การประกวดส้มตำลีลา กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (1 เมษายน 2559) 2016-03-16
PDF
665 กติกา / ใบสมัคร การประกวดลาบพื้นเมือง กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (30 มีนาคม 2559) 2016-03-16
PDF
666 ประวัติและผลงาน ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2016-03-11
PDF
667 ประวัติ ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2016-03-11
PDF
668 แบบฟอร์มการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2559 (Aggie Summer Camp 2016) 2016-02-23
PHOTO
669 กำหนดการเสวนาวิชาการด้านธุรกิจเกษตร เรื่อง ธุรกิจเกษตรไทย โอกาสใหม่ สู่ความยั่งยืน (27 ก.พ. 59) 2016-02-15
PDF
670 กำหนดการประชุม 'โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์' 2016-01-15
WORD
671 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาโครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค 2016-01-15
WORD
672 ใบสมัครและกติกาประกวดร้องเพลง 'ลูกทุ่งเกษตรเสียงทอง' งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558 2015-12-16
WORD
673 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 2015-12-09
PDF
674 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการที่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 2015-12-09
PDF
675 ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 2015-12-02
PDF
676 แบบประวัติและผลงานเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2558 2015-12-02
WORD
677 รายงานความเสี่ยงไตรมาส4-62 และแผนความเสี่ยงปี2563 2019-12-03
PDF
678 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams (CMU) 2019-11-28
PDF
679 คู่มือการขอรับจัดสรรงบเจรจาธุรกิจ เพื่อไปเสนอผลงาน/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ 2015-11-03
PDF
680 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัย) 2015-11-03
PDF
681 กำหนดการ และ แบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการเพาะถังเช่า (รุ่นที่ 1) วันที่ 14 พ.ย. 2558 2015-10-20
PDF
682 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 2 2015-10-13
WORD
683 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 1 2015-10-13
WORD
684 แบบประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2015-10-08
WORD
685 แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2015-10-08
WORD
686 กำหนดกการฝึกอบรม 2015-09-10
PDF
687 หัวจดหมายคณะภาษาอังกฤษ / Letter Head 1970-01-01
WORD
688 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (25-27 ก.ค.59) 2016-06-16
WORD
689 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (21-23 ก.ค.59) 2016-06-16
WORD
690 หัวจดหมายคณะภาษาไทย 2015-09-09
WORD
691 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์ 2015-09-02
PDF
692 ประกาศแนวทางการให้ทุนสนับสนุนการเดินทาง เพื่อเขียนตำราหรือหนังสือ ณ ต่างประเทศ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2015-09-01
PDF
693 ประกาศแนวทางการให้ทุนเพื่อดำเนินงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ 2015-09-01
PDF
694 โครงการระดมทุนสมทบ กองทุนสุขุม อัศเวศน์ 2015-08-25
PDF
695 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2558 2015-08-14
WORD
696 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน พ.ศ. 2558 2015-08-14
WORD
697 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมคำชี้แจง (แบบ ว-1ด.) 2015-08-13
WORD
698 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมคำชี้แจง (แบบ ว-1ช.)) 2015-08-13
WORD
699 แบบกรอกประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 2015-08-04
WORD
700 การกำหนดอัตราจ้างสำหรับคุณวุฒิเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2015-08-04
PDF
701 กำหนดการอบรมการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 2015-07-27
WORD
702 Visit and Investigation Program 2015-07-15
PDF
703 Book of Abstracts 2015-07-14
PDF
704 เรียนเกษตร มช...เรียนอะไร? 2015-07-14
PDF
705 5th Asian Conference Oral presentation program 2015-07-13
PDF
706 5th Asian Conference Program 2015-07-13
PDF
707 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 2020-01-06
EXCEL
708 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety) 2015-07-01
PDF
709 The Newton Fund (Research and Innovation for Growth and Prosperity) 2015-06-25
710 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 2015-06-25
PDF
711 แบบฟอร์มการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธู์และการประเมินคุณภาพ 2015-04-29
PDF
712 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช 2015-04-07
PDF
713 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการอ่านบทความวิชาการ การแปลผลงานวิจัย (วันที่ 18 มีนาคม 2558) 2015-03-18
PDF
714 ประกาศรับสมัครผู้เช้าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร (หมดเขต 23 มีนาคม 2558) 2015-03-06
PDF
715 แบบฟอร์มและกำหนดการการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2558 2015-02-23
PDF
716 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 2015-02-02
WORD
717 Document : คู่มือการใช้งานระบบ e - Project 2014-11-26
PDF
718 Document : คู่มือการใช้งาน Windows 8.1 เบื้องต้น 2014-11-26
PDF
719 แบบฟอร์มประมาณการรายรับ 59 2014-11-19
EXCEL
720 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาสำหรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 2014-11-18
WORD
721 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-18
WORD
722 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-18
WORD
723 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2015-06-24
WORD
724 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนากลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2014-11-18
WORD
725 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 2014-11-18
PDF
726 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2018-10-26
PDF
727 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นของคณะกรรมการประจำส่ 2014-11-12
WORD
728 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ....... 2014-11-12
WORD
729 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ) 2014-11-12
WORD
730 ใบสม้ครตำแหน่งหัวหน้างาน 2014-10-30
WORD
731 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (2) 2014-10-02
PHOTO
732 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (1) 2014-10-02
PHOTO
733 แบบประวัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2014-09-10
WORD
734 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเกษตรศาสตร์ 2014-09-08
PDF
735 แผนความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 2020-01-22
EXCEL
736 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. กับประกาศ กพอ. 2014-09-02
PDF
737 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2014-09-02
PDF
738 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. ศ. (ฉบับประมวลรวม ฉบับที่ 2-10) ปรับปรุงใหม่ 2014-09-02
PDF
739 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ. 2557new 2014-09-02
PDF
740 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารฯ พ.ศ. 2557new 2014-09-02
PDF
741 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553 2014-09-02
PDF
742 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.2552 2014-09-02
PDF
743 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2554 2014-09-02
PDF
744 ใบรับรองประกอบการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดินประจำปี งบประมาณ 2559 2014-08-20
WORD
745 แบบข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ) ประจำปีงบประมาณ 2557 2014-05-28
WORD
746 แบบฟอร์มการเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 2014-05-27
EXCEL
747 Poster Template for 5th Asian Conference on Green Technology in Agriculture 2015-06-19
Power Point
748 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ 2015-06-10
PDF
749 ใบสมัครเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 2015-06-04
PDF
750 รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดี 1 ปี 6 เดือน 2014-05-08
PDF
751 ภาพรวมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 2014-05-02
EXCEL
752 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ วช. 2014-04-24
PDF
753 แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2556-2557(สำหรับผู้นำไปใช้ประโยชน์) 2014-04-09
WORD
754 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2557 2014-03-21
PDF
755 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) v.2 2014-03-20
WORD
756 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) 2014-03-19
WORD
757 ใบสมัครคัดเลือกพนักงาน ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2014-02-27
PDF
758 ใบสมัครโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2014-02-21
WORD
759 Ducument : เอกสารอบรม SPSSv.17 2013-01-26
ZIP
760 แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กรณีนักวิจัยเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 2014-01-21
PDF
761 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้มหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๖ (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย / รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศ 2014-01-21
PDF
762 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2013-11-26
PDF
763 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ 2555 2013-11-07
PDF
764 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2013-10-28
EXCEL
765 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มช. ปี 2551 2011-05-19
PDF
766 รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 2011-05-19
PDF
767 แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย(สายปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2011-05-19
EXCEL
768 คู่มือตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2554 2011-05-19
PDF
769 คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2554) 2011-05-19
PDF
770 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2009-01-12
PDF
771 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2009-01-12
PDF
772 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2009-01-12
PDF
773 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 2009-01-12
PDF
774 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการบำนาญ 2011-12-15
WORD
775 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2011-12-15
WORD
776 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการบำนาญ 2011-12-15
WORD
777 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2011-12-15
WORD
778 ค่าสอนของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2011-08-25
PDF
779 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๕๔(อัตราค่าเช่ารถ คณะเกษตรศาสตร์) 2011-08-25
PDF
780 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ค่าสอนเกินภาระงาน ฉบับ 47/2553 2011-08-25
PDF
781 แบบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 2011-03-03
WORD
782 แบบขออนุมัติอื่น ๆ 2011-03-03
WORD
783 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 2011-03-03
WORD
784 แบบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมทางวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ 2011-03-03
WORD
785 แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณ 2011-03-03
WORD
786 สัญญายืมเงินทดรองจ่าย 2011-03-03
WORD
787 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 2 1970-01-01
EXCEL
788 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 1 1970-01-01
WORD
789 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ข้าราชการ, ลูกจ้าง) 1 1970-01-01
WORD
790 คู่มือขั้นตอนการปฏิบติงานด้านการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ''การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม'' 2008-08-11
PDF
791 เอกสารการบรรยายเรื่อง "แนวทางปฏิบัติสำหรับการปฎิบัติงานพัสดุ'' 2007-07-26
Power Point
792 โลโก้ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2012-02-28
PHOTO
793 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2012-02-28
PHOTO
794 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ 2012-02-28
PHOTO
795 ใบสมัครงานพนักงานการเงิน 2012-02-17
PDF
796 ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2555 2012-02-08
PDF
797 ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขาย 2011-09-12
WORD
798 ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักการเงินและบัญชี 2011-09-12
WORD
799 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2011-09-12
PDF
800 แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี 2011-09-09
WORD
801 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาต่อยอด 2555 2011-09-09
WORD
802 แบบฟอร์มข้อเสนอการถ่ายทอด 2555 2011-09-09
WORD
803 แบบฟอร์มการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ 2011-09-09
WORD
804 การใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 2007-05-18
Power Point
805 ดินและความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช 2007-05-18
Power Point
806 แบบตราสัญลักษณ์ / พื้นหลัง 50 ปี มช. 2013-10-22
PHOTO
807 ใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2013-09-16
PHOTO
808 ใบสมัครโครงการฝึกอบรม "ธุรกิจการผลิตไม้ดอกเป็นการค้า" 2013-09-02
WORD
809 ทุนอุดหนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน ประจาปีงบประมาณ 2556 2013-07-01
PDF
810 Abstract Submission Form (แบบฟอร์ม B) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
WORD
811 Registration Form (แบบฟอร์ม A) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
WORD
812 กำหนดการโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
PDF
813 รายละเอียดโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2013-04-23
PDF
814 ใบสมัครนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012-09-10
PDF
815 ใบสมัคร/ แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012-09-10
WORD
816 ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ในบริบทของสหกรณ์การเกษตร ภาคเหนือ 2012-01-06
PDF
817 กำหนดการและแบบตอบรับ การประชุมสัมมนา เรื่อง สถานการณืการผลิตลำไยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก 2011-08-29
PDF
818 โครงการประชุมเชิงวิชาการด้านธุรกิจเกษตร โอกาสทองของธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ยุค 2015 (?) 2011-08-25
PDF
819 โครงการฝึกอบรม จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่น่าอ่าน 2011-08-08
PDF
820 คู่มือการประกวดไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถาง และสวนหย่อมในงานราชพฤกษ์ 2554 2011-07-05
PDF
821 ใบสมัครสมาชิกวารสารเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2011-06-13
WORD
822 รายละเอียดหลักสูตร นักสัตวบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๗ 2011-03-23
PDF
823 กำหนดการสัมมนา เรื่อง กระบวนการในการจัดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามระบบการค้าโลก 2011-03-22
PDF
824 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2011-03-17
PDF
825 ตารางกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2011-02-15
PDF
826 ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2011-02-15
PDF
827 ใบสมัครการแข่งขันส้มตำลีลา 2011-02-08
PDF
828 ใบสมัครการฝึกอบรม..เส้นทางสายกาแฟ:From Farm to Cup 2011-01-10
PDF
829 ใบสมัครแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะเกษตรศาสตร์ 2011-01-07
WORD
830 กำหนดการฝึกอบรมไม้ดอกและการขยายพันธ์ไม้ผล 4 หลักสูตร 2010-12-02
PDF
831 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 4 2010-12-02
PDF
832 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 3 2010-12-02
PDF
833 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 2 2010-12-02
PDF
834 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 1 2010-12-02
PDF
835 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2010-11-01
PDF
836 กำหนดการพิธีถวานผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553 2010-10-11
PDF
837 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) และการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (JA) 2010-10-07
PDF
838 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2554 2010-08-17
PDF
839 แบบฟอร์มการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก 2010-06-10
PDF
840 ตัวอย่างข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2009-10-01
PDF
841 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก คลินิกเทคโนโลยี ปี 2553 2009-10-01
WORD
842 เส้นทางการพัฒนา (Road-Map) คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551-2555 2009-09-02
PHOTO
843 นโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2009-03-25
PDF
844 ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารงาน คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2009-03-25
PDF
845 ภาพปกสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 2008-12-16
PHOTO
846 ตารางแข่งขันเทนนิส 2551 2008-11-21
PDF
847 ตารางแข่งขันปิงปอง 2551 2008-11-20
PDF
848 ตารางแข่งขันสนุกเกอร์และบิลเลียด 2551 2008-11-14
PDF
849 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 2 2008-06-04
PHOTO
850 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 1 2008-06-04
PHOTO
851 รหัสลับบันทึกหลังสอน 2008-05-26
PDF
852 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2008-05-26
PDF
853 หนังสือที่ระลึก 40 ปี 2008-04-12
PHOTO
854 เอกสารจรรยาบรรณข้าราชการและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0000-00-00
PDF
855 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 2008-02-08
Power Point
856 สมุดโทรศัทพ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด 1 มิ.ย. 53) 2010-06-01
PDF
857 แบบฟอร์มสั่งจองหนังสือที่ระลึก 40 ปี คณะเกษตรศาสตร์ 2007-10-31
WORD
858 แบบตอบรับการเข้าร่วมเสวนาวิชาการ''อนาคตปศุสัตว์ไทย....รุ่งหรือร่วง ?'' 2007-09-19
WORD
859 Integrating Conservation in Upland Agriculture in Southeast Asia 2007-08-27
PDF
860 เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ''พ่อแห่งแผ่นดิน'' 2007-06-09
MUSIC
861 TQA & QA (22 เมษายน 2550) 2007-04-20
Power Point
862 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (คุณวีระพรรณ พิชญกุล) 2007-02-23
Power Point
863 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (รศ.ดร.นรินทร์ ทองศิริ) 2007-02-23
Power Point
864 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. 2007-02-23
Power Point
865 ผลกระทบนโยบายการนำเข้าถั่วเหลือง 2007-02-27
PDF
866 ผลกระทบของระบบการค้าเสรี (กระเทียม) 2007-02-27
PDF
867 ผลกระทบระบบการค้าเสรี 2007-02-27
PDF
868 Document : เอกสารพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับ ITSC มช. 2013-06-26
PDF
869 Utility : โปรแกรม YouTube Downloader v.3.9.2 2012-11-16
ZIP
870 Utirity : โปรแกรม CCTV 2012-09-06
ZIP
871 Poster โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ 2012-06-11
PHOTO
872 Utility : โปรแกรม ZoomIt v4.2 (โปรแกรมซูมหน้าจอ สำหรับนำเสนองาน) 2012-05-25
ZIP
873 Utility : Adobe Flash Player 11 : 64 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2012-05-16
Download
874 Utility : Adobe Flash Player 11 : 32 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2012-05-16
Download
875 Utility : โปรแกรม Bizagi v.2.2 (โปรแกรมสร้าง Process Modeler) 2012-03-28
Download
876 Utility : โปรแกรม OpenProj v.1.4 (โปรแกรมสร้าง Project Management) 2012-02-04
Download
877 Document : แบบฟอร์มขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด 2011-12-15
WORD
878 Utility : Adobe Reader X Font Packs - Chinese Simplified 2011-11-16
Download
879 Document : การใช้งาน Joomla เบื้องต้น 2011-09-27
PDF
880 Office : โปรแกรม Adobe Reader 10.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2011-08-23
ZIP
881 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ LinkSys WUSB54GC 2011-08-22
ZIP
882 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ 3COM 3CRSHEW696 2011-08-22
ZIP
883 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ Zicxel G-302 v3_6.00 (ใหม่ล่าสุด) 2011-08-22
ZIP
884 Utility : โปรแกรม EndNote Web v.3.2 2011-08-17
Download
885 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Mozilla Firefox 5.0 (สำหรับ Windows) 2011-06-24
Download
886 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Google Chrome 13 (สำหรับ Windows) 2011-06-23
Download
887 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (WallpaperXP) 2011-05-10
PHOTO
888 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Wallpaper7) 2011-05-10
PHOTO
889 เอกสารประกอบการอบรม การสร้างผังการปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม Visio 2011-04-27
Power Point
890 Document : คู่มือการสร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม FreeMind 2011-04-26
PDF
891 Utility : โปรแกรม FreeMind v.0.9 (โปรแกรมสร้าง Mind Map) 2012-02-04
ZIP
892 Document : QR-Code คณะเกษตรศาสตร์ (800x800 Pixel) 2011-04-22
PHOTO
893 Document : คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2011-03-31
PDF
894 Document : ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความฯ 2011-03-31
PDF
895 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Internet Explorer 9 (สำหรับ Windows 7) 2011-03-16
Download
896 Document : การใช้งานระบบการลาออนไลน์ ผ่านระบบ CMU - MIS 2011-01-18
WORD
897 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word และ Excel (แบบไม่เปลี่ยนเนื้อหา) 2010-12-15
PDF
898 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word 2010-12-15
PDF
899 ไฟล์ font ราชการจำนวน 13 รายการ 2010-11-22
ZIP
900 Document : คู่มือการติดตั้งฟอนต์ใหม่ สำหรับ Windows XP 2010-11-18
PDF
901 Document : แบบฟอร์มขอรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password 2010-11-12
PDF
902 Utility : โปรแกรมประสิทธิภาพ IE ให้เป็น เวอร์ชั่น 8 2010-10-18
Download
903 Virus Removal Tool Form Kaspersky (Update 05/10/2010) 2010-10-05
Download
904 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Bliss.bmp) 2010-10-05
PHOTO
905 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Windows ป้องกัน Generic Host Processes Error 2010-09-09
Download
906 Document : พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 2010-05-28
PDF
907 Document : หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 2010-05-28
PDF
908 Document : คำอธิบายพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 2010-05-28
PDF
909 Document : คู่มือการปฏิบัติและแนวทางป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2010-05-28
PDF
910 คู่มือการใช้งานระบบ e-Meeting 2010-05-26
PDF
911 Document : คู่มือการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2010-05-18
PDF
912 Document : ประกาศการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2010-05-18
PHOTO
913 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2007 ให้บันทึกเอกสารเป็น PDF และ XPS 2010-05-18
Download
914 Utility : โปรแกรมช่วยในการอัพโหลด ดาวน์โหลดข้อมูลจาก ftp 2010-02-12
Download
915 Utility : โปรแกรม Foramt อุปกรณ์ Handy Drive 2009-10-03
Download
916 Utility : โปรแกรมสนทนาออนไลน์ MSN 2009 2009-10-02
Download
917 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัสทาง Handy Drive (AHDV1.3.7 : Anti Handy Drive Virus) 2009-10-01
Download
918 Utility : โปรแกรมอัพโหลดเอกสาร WinSCP v 4.1.8 2009-09-30
Download
919 หลักเกณท์การจัดค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ 2009-09-10
PDF
920 Security : โปรแกรมป้องกันไวรัส Auto Run (CPE17 Autorun Killer v.1.8.1) 2009-09-08
ZIP
921 Document : โปรเตอร์ ''ท่องโลกออนไลน์อย่างสนุกสนานปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย'' 2009-09-03
PHOTO
922 DeepFreeze 5.7 (โปรแกรมสำหรับล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์) 2009-08-12
Download
923 Utility : โปรแกรมสำหรับดูภาพยนตร์ Windows Media Player 11 (for XP/2000) 2009-06-09
Download
924 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าเว็บเพจ (Simple Web Page Catcher v.1) 2009-06-08
Download
925 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows Vista Service Pack 2 (348 MB) 2009-06-03
Download
926 Utility : โปรแกรม Adobe Shockwave Player v.11 2009-04-01
Download
927 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 (for Firefox) 2009-04-01
Download
928 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 2009-04-01
Download
929 Office : โปรแกรม Adobe Reader 9.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2009-04-01
Download
930 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 Service Pack 3 (117 MB) 2009-03-03
Download
931 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows XP Service Pack 3 (315 MB) 2009-03-03
Download
932 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Blaster 2008-10-01
Download
933 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spybot search & destroy 1.6 2008-10-01
Download
934 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัส No Disk 2008-07-29
ZIP
935 Utility : โปรแกรมใส่ลายน้ำ และแต่งภาพอัตโนมัติ FastStone Image Viewer 3.5 2008-05-15
Download
936 Security : โปรแกรมเตือนระวังโน้ตบุ๊กถูกขโมย Laptop Alarm 2008-05-21
Download
937 Utility : โปรแกรมทำให้ Win98 ใช้ USB Drive ได้ทุกเครื่อง Native USB disk driver for Win98SE V.2.3 2008-03-24
Download
938 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 ให้เปิดไฟล์ Office 2007 (27 MB) 2009-03-03
Download
939 Security : โปรแกรมกำจัดแอดแวร์ สปายแวร์ รูตคิท หรือโทรจัน ThreatFire 3 2008-02-28
Download
940 Utility : โปรแกรมแปลงเอกสารเป็น PDF 2007-07-10
Download
941 Utility : โปรแกรมตรวจสอบการติดตั้ง Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor) 2007-04-25
Download
942 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (ScreenHunter 4.0) 2007-04-18
Download
943 Document : การปรับปรุง IP-Address เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 1 2007-04-01
PDF
944 Security : โปรแกรมกําจัดไวรัส USB.TOY for NOD32 2007-02-28
Download
945 Document : การดำเนินระบบสารสนเทศ MIS คณะเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบัน) 2007-02-07
PDF
946 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2006-12-01
PDF
947 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Terminator 1.5 2006-11-20
Download
948 Utility : โปรแกรมกู้ไฟล์ที่ถูกลบกลับคืน (Restoration) ทำงานบน USB Drive 2006-11-16
ZIP
949 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 2006-11-01
PDF
950 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น PDF 2006-10-19
PDF
951 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น GIF 2006-10-19
PHOTO
952 Multimedia : โปรแกรมเปิดไฟล์มีเดีย Windows Media Player 10 2006-10-05
Download
953 Office : โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF , Adobe Acrobat Reader 8.0 2007-07-04
Download
954 Utility : โปรแกรมแก้รีจิสทรีที่ใช้ Lan ไม่ได้ WinSock XP Fix 1.2 2006-08-31
Download
955 Utility : โปรแกรมเอาทูลส์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ออก WGA 2006-08-23
ZIP
956 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Ad-Aware.2007.Professional.Edition.v7.0.1.3 2007-07-04
ZIP
957 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 2014-09-02
PDF
958 Utility : โปรแกรมดึง Driver ออกจาก Computer 2006-06-26
Download
959 Document : แบบฟอร์มขอติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ภายในคณะเกษตรศาสตร์ 2006-05-01
WORD
960 Document : แบบฟอร์มขอพื้นที่โฮมเพจ สำหรับส่วนงานคณะเกษตรศาสตร์ 2006-05-01
WORD
961 แบบกรอกประวัติ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รับรางวัล "ครุฑทองคำ" 2013-10-14
WORD
962 วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 2013-10-04
PDF
963 แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2013-09-16
WORD
964 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 2013-09-11
PDF
965 แบบฟอร์มบัญชีหนังสือทำลายเอกสาร ประจำปี 2556 2013-08-30
WORD
966 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 (ไทย-อังกฤษ) 2013-06-19
PDF
967 แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2013-06-18
PDF
968 รายละเอียดและใบสมัครโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2013-06-11
PDF
969 แบบฟอร์มหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ข้าราชการ) 2013-05-22
WORD
970 แบบ กพอ 05 ศาสตราจารย์ ท.11 2013-05-08
WORD
971 ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 2013-05-03
PDF
972 ประมวลจริยธรรม (ฉบับรวม) 2013-05-03
PDF
973 จริยธรรมต่อหน่วยงาน 2013-05-03
PDF
974 จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 2013-05-03
PDF
975 จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 2013-05-03
PDF
976 จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2013-05-03
PDF
977 จริยธรรมของคณาจารย์ 2013-05-03
PDF
978 การอุทธรณ์ 2013-05-03
PDF
979 กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 2013-05-03
PDF
980 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2013-03-22
PDF
981 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (JA) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (JA) 2012-10-31
PDF
982 แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงาน 2012-09-10
WORD
983 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 2012-04-03
PDF
984 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 2012-01-13
PDF
985 แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 2011-10-19
WORD
986 แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 2011-09-01
WORD
987 ชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2011-06-09
PDF
988 ชื่อตำแหน่งของลูกจ้างประจำ 2011-06-09
WORD
989 ชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ และกลุ่มบริการ 2011-06-09
EXCEL
990 แบบฟอร์มการลาออกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2011-06-06
WORD
991 แบบฟอร์มจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 2011-03-14
WORD
992 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 2010-11-17
WORD
993 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2010-10-26
WORD
994 แบบฟอร์มกรอบแนวทางที่ส่วนงานรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS (ตัวชี้วัดที่ 5.2) 2010-07-28
WORD
995 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ2563-CMU 2018-10-18
PDF
996 แบบสำรวจความต้องการการใช้ซอฟท์แวร์ของ Adobe ตามแบบฟอร์ม ข 2018-10-08
EXCEL
997 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 2018-10-05
PDF
998 แบบสำรวจข้อมูลเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2010-06-17
EXCEL
999 แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง 2010-03-24
WORD
1000 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2010-01-07
PDF
1001 แบบฟอร์มลาออกจากราชการ 2009-09-18
WORD
1002 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 2009-09-18
WORD
1003 แบบฟอร์มการลาออกของพนักงานส่วนงาน 2009-09-18
WORD
1004 เงินสะสมและเงินสบทบพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2009-08-25
PDF
1005 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2009-08-25
PDF
1006 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 2009-08-25
PDF
1007 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2009-08-25
PDF
1008 การกำหนดประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะเกษตรศาสตร์ 2009-08-25
PDF
1009 หนังสือเดินทางไปราชการ 2009-04-28
WORD
1010 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
1011 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
1012 หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-12-16
PDF
1013 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2008-12-16
PDF
1014 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2008-12-16
PDF
1015 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2008-12-16
PDF
1016 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2010-11-03
WORD
1017 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2010-11-03
WORD
1018 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นใน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
1019 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
1020 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2551 2008-10-22
WORD
1021 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 2010-11-03
WORD
1022 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสิทธิสวัสดิการของลูกจ้างประจำเฉพาะผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-06-12
PDF
1023 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายวิชาการ (คณาจารย์ประจำและนักวิจัย) 2008-06-05
PDF
1024 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ข้าราชการทั่วไป) 2008-06-05
PDF
1025 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ลูกจ้างของส่วนราชการ) 2008-06-05
PDF
1026 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (พนักงานปัจจุบัน ทุกตำแหน่ง) 2008-06-05
PDF
1027 แบบรับทราบเพื่อยินยอมและรับสภาพเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2008-06-05
PDF
1028 หนังสือแสดงเจตนาการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 2008-06-05
PDF
1029 หนังสือแสดงเจตนาเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (กรณีเป็นสมาชิก กบข. อยู่เดิม) 2008-06-05
PDF
1030 ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มช.2551 2008-06-03
PDF
1031 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 2020-11-16
WORD
1032 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 2006-09-08
WORD
1033 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ 2006-09-08
WORD
1034 ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 2006-06-28
WORD
1035 ใบลาติดตามคู่สมรส 2006-06-28
WORD
1036 แผนที่ฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2014-08-20
PHOTO
1037 กำหนดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2014-08-20
PDF
1038 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop) 2014-07-22
PDF
1039 ใบลาอุปสมบท 2006-06-28
WORD
1040 ใบลาพักผ่อน 2006-06-28
WORD
1041 ใบลาป่วย 2006-06-28
WORD
1042 รายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558 2013-08-01
ZIP
1043 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารวิชาการระดับนานาชาติ 2013-06-19
PDF
1044 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ 2013-06-19
PDF
1045 หลักการวิเคราะห์SWOT 2020-02-11
PDF
1046 แบบฟอร์มสำหรับจัดทำSWOT-TOWS 2020-02-11
EXCEL
1047 แบบ ว-1ด สำหรับข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (ภายใต้แผนงานวิจัย) 2013-03-15
WORD
1048 แบบ ว-1ช สำหรับข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย 2013-03-15
WORD
1049 แนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับองค์กรเอกชน พ.ศ. 2556 2013-01-17
PDF
1050 เอกสารประกอบการบรรยายการใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อการทำการวิจัย (รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์) 2013-01-16
ZIP
1051 Power Point อบรมระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน 2018-02-02
Power Point
1052 แผนผังร้านค้าเอกชน & ต้นไม้ 2014-07-16
PDF
1053 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2014-07-09
PHOTO
1054 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2014-07-07
1055 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2014-07-03
PDF
1056 ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 2014-07-01
WORD
1057 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2014-06-30
PDF
1058 เอกสารชี้แจงกรอบการวิจัยเกษตรพื้นที่สูง (วช.) 2012-10-25
PDF
1059 แบบตอบรับการเข้าร่วมสร้างโจทย์วิจัยเชิงประเด็นเพื่อนำเสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ 2012-10-01
WORD
1060 แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สำหรับผู้นำไปใช้ประโยชน์) 2012-09-05
WORD
1061 ระยะเวลาดำเนินการทุนงบแผ่นดิน 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2012-07-27
PDF
1062 รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 2012-07-27
PDF
1063 จรรยาบรรณนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เขียนโดย จริยา กาทอง ) 2012-05-28
PDF
1064 ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยการชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2012-04-18
PDF
1065 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) 2012-03-09
PDF
1066 กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2012-02-02
PDF
1067 โปรแกรม Resize Image 2018-01-31
ZIP
1068 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 2018-01-29
PDF
1069 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2014-09-02
PDF
1070 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายต้นไม้และเครื่องจักรกลทางการเกษตร 2014-06-30
PDF
1071 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนงานวิจัย 2021-05-06
WORD
1072 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ค่าตอบแทน) 2014-06-09
WORD
1073 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) (19 มี.ค. 57) 2014-06-09
PDF
1074 ข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทน ระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2011-12-30
PDF
1075 แนวปฏิบัติในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 2011-12-14
PDF
1076 แบบฟอร์มข้อเสนอ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 2011-11-16
WORD
1077 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสนอขอรับเิงินทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดย คุณเอกราช ตรีลพ 2011-10-11
PDF
1078 เิอกสารประกอบการบรยายพิเศษ เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร จึงจะโดนใจ สวก. โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ 2011-10-11
PDF
1079 เอกสารฝึกอบรม หลักการเขียนบทความทางวิชาการที่ดี 2011-09-02
PDF
1080 แบบฟอร์มสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย 2011-09-01
WORD
1081 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ 2011-08-05
PDF
1082 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเสนอโครงการ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) 2011-08-02
WORD
1083 ตัวชี้วัดและเป้าหมายผลการดำเนินงานประจำปี2562 2020-02-12
PDF
1084 แบบสำรวจข้อมูลวิจัย ปีงบประมาณ 2553 2010-02-04
WORD
1085 แบบฟอร์มนำส่งบทความวารสารเกษตร 2009-12-21
WORD
1086 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน กรณีการขอรับเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 2009-10-29
PDF
1087 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารเกษตร 2009-09-03
WORD
1088 คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 2009-06-24
PDF
1089 หนังสือแจ้งการไม่อนุญาตให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์โดยบริษัทต่าง ๆ ในทุกกรณี 2009-05-21
PDF
1090 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2007-09-05
WORD
1091 แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 2007-08-29
PDF
1092 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 2007-08-29
WORD
1093 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ มคอ.5 2012-03-20
WORD
1094 โครงการ “สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก” 2011-12-16
PDF
1095 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา 2011-08-11
PDF
1096 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2554 2011-07-29
PDF
1097 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2554 2011-07-29
PDF
1098 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2554 2011-07-29
PDF
1099 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2554 2011-07-29
PDF
1100 ตารางสอบกลางภาคเรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ 1/2554 2011-07-26
PDF
1101 ตัวอย่างประเด็นที่สกอ.แจ้งให้มช.ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำหลักสูตรตามกรอบ TQF  2011-07-22
PDF
1102 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2 (ปรับปรุง 2553) 2011-06-10
PDF
1103 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (มคอ.2) 2011-06-09
PDF
1104 เอกสารการขอเพิ่มหลังกำหนด 2010-06-10
PDF
1105 แบบคำขอรับทุน 2552 2009-06-01
PDF
1106 ประกาศ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
1107 หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
1108 ใบสมัครสอบ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2009-01-31
PDF
1109 แบบฟอร์มสมัครโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 2007-02-09
WORD
1110 แบบฟอร์มสรุปการให้ลำดับขั้น 2006-09-21
EXCEL
1111 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด 2006-09-04
WORD
1112 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2006-09-04
WORD
1113 แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2006-09-04
WORD
1114 แบบฟอร์มคำขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด 2006-09-04
WORD
1115 แบบฟอร์มคำขอลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 2006-09-04
WORD
1116 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 2006-09-04
WORD
1117 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับปริญญาตรี (ม.ช.19) 2006-09-04
WORD