คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประวัติโดยสังเขป

รองคณบดี

รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
ประวัติโดยสังเขป


ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประวัติโดยสังเขป

อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ประวัติโดยสังเขป

อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
ช่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์และงานประชาสัมพันธ์
ประวัติโดยสังเขป


เลขานุการคณะ

นางสาววิไลพร ธรรมตา
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
ประวัติโดยสังเขป


หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
หัวหน้าภาควิชา กีฏวิทยาและโรคพืช
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
หัวหน้าภาควิชา พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
หัวหน้าภาควิชา สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
หัวหน้าภาควิชา เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ประวัติโดยสังเขป


หัวหน้าศูนย์

ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรม การเกษตรแม่เหียะ
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ประวัติโดยสังเขป

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ประวัติโดยสังเขป


ผู้อำนวยการศูนย์

ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประวัติโดยสังเขป