Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

ข่าวกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์
แสงความยินดีกับนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ท่านใหม่ 1 เม.ย. 2564 | : 26
คณะเกษตรศาสตร์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ 16 มี.ค. 2564 | : 26
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 1 ธ.ค. 2563 | : 82
ผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 1 ธ.ค. 2563 | : 91
ขอแสดงความยินกับนักศึกเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 11 พ.ย. 2563 | : 101
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 พ.ย. 2563 | : 108
เปิดรับการเสนอชื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 27 ต.ค. 2563 | : 277
การรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ วาระดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2566 20 ต.ค. 2563 | : 219
สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำ LINE Official Account 17 ส.ค. 2563 | : 155
สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสั่งจองเสื้อเลือดเข้ม และหน้ากากผ้า 1 ส.ค. 2563 | : 238
การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 20 ก.ค. 2563 | : 204
ขอแสดงความยินกับนักศึกเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562 18 พ.ย. 2562 | : 328
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 มิ.ย. 2562 | : 451
ดูข่าวเด่นทั้งหมด