Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

ข่าวกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์
การพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 4 ต.ค. 2564 | : 215
สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยนุช วุฒิสอน เกษตร มช. รุ่นที่ 20 17 ก.ย. 2564 | : 28
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 12 ก.ย. 2564 | : 29
เปิดสั่งจอง “เสื้อเลือดเข้ม” ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช. 9 ก.ย. 2564 | : 43
เปิด Pre-Order “Box Set รับน้องขึ้นดอย” 2 ก.ย. 2564 | : 42
ขอขอบคุณบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ AGGIE CMU Job Fair ครั้งที่ 1 1 ก.ย. 2564 | : 29
สรุปการระดมทุน เพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 31 ส.ค. 2564 | : 34
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 6 ก.ค. 2564 | : 143
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ 3 ก.ค. 2564 | : 42
ประกาศของสมาคมฯ เรื่อง แนวทางการแสดงความไว้อาลัยต่อครอบครัวศิษย์เก่าที่เสียชีวิต 29 มิ.ย. 2564 | : 123
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมติดตามเรื่องราว ของชาวเกษตร มช. และข่าวสารจากสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ 21 พ.ค. 2564 | : 78
แสงความยินดีกับนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ท่านใหม่ 1 เม.ย. 2564 | : 129
คณะเกษตรศาสตร์ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ 16 มี.ค. 2564 | : 126
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 1 ธ.ค. 2563 | : 259
ผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 1 ธ.ค. 2563 | : 169
ขอแสดงความยินกับนักศึกเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 11 พ.ย. 2563 | : 212
ดูข่าวเด่นทั้งหมด