สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565"

ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคม รวมทั้งมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน เชิดชูงาน ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสมาคมฯ จะได้ดำเนินการประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า ตลอดจนบุคคลในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป           
บัดนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น รายละเอียดตามประกาศสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-11-15 14:03:43
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 488 ครั้ง