สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566"

ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการการเกษตร จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคม รวมทั้งมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน เชิดชูงาน ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสมาคมฯ จะได้ดำเนินการประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า ตลอดจนบุคคลในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไป           
บัดนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566 ของสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

1. รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์

    เกษตร มช. รุ่นที่ 3        สาขาวิชาการ งานวิจัย หรือ สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

2. นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล

    เกษตร มช. รุ่นที่ 12      สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

3. ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล

    เกษตร มช. รุ่นที่ 20      สาขาบริหารภาคเอกชน

4. นางสาวประมวล ชูสกุล 

    เกษตร มช. รุ่นที่ 28      สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

5. ดร.อาณดา นิรันตรายกุล

    เกษตร มช. รุ่นที่ 28      สาขาบริหารภาครัฐวิสาหกิจ

6. นายจตุรงค์ ยอดรักษ์

    เกษตร มช. รุ่นที่ 30      สาขาบริหารภาคเอกชน

7. นายปิยศิลป์ ปิยเธียรสวัสดิ์

    เกษตร มช. รุ่นที่ 33      สาขาบริหารภาคเอกชน

8. นายกิตติคุณ กันตะนา

    เกษตร มช. รุ่นที่ 35      สาขาผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพเกษตร ที่เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ ศิษย์เก่าเกษตร มช. อายุ 36 - 45 ปี

9. ดร.ปิยธิดา พุกคล้าย

    เกษตร มช. รุ่นที่ 37      สาขาวิชาการ งานวิจัย หรือ สาขาบริหารองค์กรการศึกษา

10. นายพิสิษฐ์ คำแก่น

    เกษตร มช. รุ่นที่ 39      สาขาผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพเกษตร ที่เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ ศิษย์เก่าเกษตร มช. อายุ 36 - 45 ปี

11. ดร.สินาง หงสนันทน์

    เกษตร มช. รุ่นที่ 44      สาขาผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพเกษตร ที่เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ ศิษย์เก่าเกษตร มช. อายุ 25 - 35 ปี


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2024-02-13 16:22:12
เผยแพร่โดย : หทัยภัทร วุ่นแม่สอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 138 ครั้ง