Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

ข่าวกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเก่า คณะเกษตรศาสตร์
การสั่งจองเสื้อที่ระลึกของสมาคมฯ 22 ส.ค. 2565 | : 37
การพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2565 8 ส.ค. 2565 | : 371
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมชัย สมัยสุต ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 14 ม.ค. 2565 | : 153
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 14 ม.ค. 2565 | : 148
เลื่อนการจัดกิจกรรมในประเพณีนำนักศึกษาใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2564 16 ธ.ค. 2564 | : 172
สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ "ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564" 14 ธ.ค. 2564 | : 290
ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 14 ธ.ค. 2564 | : 271
การพิจารณาสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 4 ต.ค. 2564 | : 849
สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยนุช วุฒิสอน เกษตร มช. รุ่นที่ 20 17 ก.ย. 2564 | : 301
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 12 ก.ย. 2564 | : 276
เปิดสั่งจอง “เสื้อเลือดเข้ม” ในวาระครบรอบ 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช. 9 ก.ย. 2564 | : 339
เปิด Pre-Order “Box Set รับน้องขึ้นดอย” 2 ก.ย. 2564 | : 227
ขอขอบคุณบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ AGGIE CMU Job Fair ครั้งที่ 1 1 ก.ย. 2564 | : 223
สรุปการระดมทุน เพื่อสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 31 ส.ค. 2564 | : 212
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมสมทบทุนการปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ภายในศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 6 ก.ค. 2564 | : 340
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ 3 ก.ค. 2564 | : 241
ดูข่าวเด่นทั้งหมด