วิสัยทัศน์
Smart Agriculture towards
Sustainable Development
ผู้นำทางวิชาการด้านเกษตรอัจฉริยะ
เพื่อสร้างและถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตร
มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่านิยม
AGGIE TEAM
Attitude
Great heart
Gratitude
Integrity
Excellence
Technology
Environmental integrity
Accountability
Multidisciplinary
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

Dept. of Plant and Soil Sciences

ทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชน สาธารณรัฐสโลวัก สำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 100 ทุน 7 มิ.ย. 2567 | : 21
โครงการแลกเปลี่ยน Chinese Culture University 2024/2025 18 เม.ย. 2567 | : 67
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Semester 28 ก.พ. 2567 | : 95
เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 19 ก.พ. 2567 | : 134
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Fall Semester Exchange Student Program, National Chung Hsing University ไต้หวัน (หมดเขต 15 มีนาคม 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 117
การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ณ Indian Institute of Technology Kanpur 13 ก.พ. 2567 | : 124
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน SSIP 2024 Summer Program, Showa Women University ประเทศญี่ปุ่น 13 ก.พ. 2567 | : 116
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Meiji SPSE Fall Semester 2024 (หมดเขต 1 มีนาคม 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 96
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Waseda University Fall 2024 (หมดเขต 19 กุมภาพันธ์ 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 141
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 กุมภาพันธ์ 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 107
ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านและผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 8 2 ก.พ. 2567 | : 139
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASIAN International Mobility for Students (AIMS) Programme 1 ก.พ. 2567 | : 130
การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและความร่วมมือ จาก UK Science and Research Funding Opportunities 1 ก.พ. 2567 | : 110
CMU Presidential Scholarship 2024 31 ม.ค. 2567 | : 110
รับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Exchange Program 2024 31 ม.ค. 2567 | : 135
เปืดรับสมัครทุนการศึกาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Türkiye Scholarships) 31 ม.ค. 2567 | : 99
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชน สาธารณรัฐสโลวัก สำหรับนักศึกษาต่างชาติจำนวน 100 ทุน 7 มิ.ย. 2567 | : 21
โครงการแลกเปลี่ยน Chinese Culture University 2024/2025 18 เม.ย. 2567 | : 67
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Semester 28 ก.พ. 2567 | : 95
เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 19 ก.พ. 2567 | : 134
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Fall Semester Exchange Student Program, National Chung Hsing University ไต้หวัน (หมดเขต 15 มีนาคม 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 117
การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ณ Indian Institute of Technology Kanpur 13 ก.พ. 2567 | : 124
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน SSIP 2024 Summer Program, Showa Women University ประเทศญี่ปุ่น 13 ก.พ. 2567 | : 116
ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Meiji SPSE Fall Semester 2024 (หมดเขต 1 มีนาคม 2567) 13 ก.พ. 2567 | : 96
ดูข่าวบริการการศึกษาทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty