รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่  สาขาโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว ประจำปี 2564 

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ศิริพร โทลา ในโอกาส รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว ประจำปี 2564 จากงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยออนไลน์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตามการประชุมได้ทาง www.facebook.com/NASCOT9


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2564 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 478 ครั้ง