คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ( NASCoT 2019)

คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ( NASCoT 2019) "นวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์อย่างยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0" โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 285 ท่าน จาก 40 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และได้รับรางวัลกว่า 10 รายการ จากงานวิจัยและนำเสนอผลงาน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ดังนี้

รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายสาขาการผลิต และอื่น ๆ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย
1. ระดับดีเด่น เรื่อง การใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนสำหรับการผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่สูง ผู้นำเสนอ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
2. ระดับดี เรื่อง การประเมินผลการตอนไก่เบรสจากขนาดของหงอนและเหนียง ผู้นำเสนอ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์


รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายสาขาสัตว์น้ำ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย
3.ระดับดีเด่น เรื่อง อุบัติการณ์ของพยาธิใบไม้ Clinostomum sp. จากปลาหมอตาล (Helostoma temminckii) ที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดสุโขทัย ผู้นำเสนอ อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
4.ระดับดี เรื่อง รายงานการพบ และลักษณะสัณฐานวิทยาของปรสิตปลิงใส Chandacleidus Saiensis จากปลาแป้นแก้ว ในตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำเสนอ อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ


รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายสาขาสรีรวิทยาและการปรับปรุงพันธุ์ ประเภทนักศึกษา
5. ระดับดีเด่น เรื่อง อิทธิพลของการใช้ฮอร์โมน GnRH ในช่วงเริ่มต้นโปรแกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ระยะสั้นต่อประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์ในแม่โครีดนม ผู้นำเสนอ นางสาว วิลาสินี ภิโรกาศ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี

รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง ประเภทนักศึกษา
6. ระดับชมเชย เรื่อง ผลของการเสริมแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกต่อคุณค่าทางโภชนะของเปลือกซังข้าวโพดร่วมกับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ที่ระยะการหมักต่าง ๆ ผู้นำเสนอ นาย ปฏิภาณ หน่อแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายสาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง ประเภทนักศึกษา
7. ระดับดีเด่น เรื่อง การคัดเลือกต้นเชื้อและผลของการใช้ต้นเชื้อต่อคุณภาพการหมักของอาหารครบส่วนแบบหมักที่ระยะการหมักที่แตกต่างกัน ผู้นำเสนอ นายณรงค์ฤทธิ์ ใจพลแสน อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง ประเภทอาจารย์ นักวิจัย
8. ระดับชมเชย เรื่อง อิทธิผลของสายพันธุ์และอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต และคุณภาพซากในสุกรพันธุ์ ลูกผสมพื้นเมือง
ผู้นำเสนอ นางสาว กัญญารัตน์ พวกเจริญ

รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ สาขาสัตว์น้ำ ประเภทนักศึกษา
9. ระดับดีเด่น เรื่อง การประยุกต์ใช้วัสดุเพาะเห็ดเพื่อทดแทนรำข้าวในอาหาร ต่อการย่อยได้ในหลอด ทดลอง และประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาบึก ผู้นำเสนอ นางสาว อรณี ศรีนวล อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก และ อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2562 00.00 น.
เผยแพร่โดย : | หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 1715 ครั้ง