ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7

นักศึกษาปริญญาเอก และนักศึกษาปริญญาโท จากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรม The Impress จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวข้อการงานประชุมคือ "โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาดสู่ประเทศไทย 4.0” (Chances and challenges of smart animal production for Thailand 4.0)  โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทั้งภาคอภิปรายปากเปล่าและภาคโปสเตอร์ ซึ่งผลงานของนักศึกษาจากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลทั้งหมด จำนวน 5 รางวัล ดังนี้


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 27 ส.ค. 2561 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 1826 ครั้ง