โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา 2566

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาผ่านเกณฑ์เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การสนับสนุนการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
     1) การสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรจากศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Humanities Academic Service Center: HAS Center) และมีสิทธิได้รับการสนับสนุน ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนสอบ CMU-eTEGS ดังนี้
          1.1) ผลคะแนนสอบ CMU-eTEGS น้อยกว่า 40 คะแนน (สำหรับหลักสูตรปกติ) และน้อยกว่า 45 คะแนน (สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรนานาชาติ)
          1.2) ผลคะแนนสอบ CMU-eTEGS  น้อยกว่า 60 คะแนน (สำหรับหลักสูตรปกติ) และน้อยกว่า 65 คะแนน (สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรนานาชาติ) 
     2) การสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Language Institute: LICMU) และมีสิทธิได้รับการสนับสนุน ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
     3) การสนับสนุนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรจากสถาบันอื่นๆ และมีสิทธิได้รับการสนับสนุน ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) (ที่สามารถผ่านเงื่อนไขตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนและเงื่อนไขการสนับสนุน
      1) เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
      2) กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องเกิดตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
      3) บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาให้การสนับสนุนตามลำดับของการขอรับการสนับสนุน
      4) นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสามารถขอรับการสนับสนุนการอบรมได้เพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.cmu.ac.th


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-12 09:08:25
เผยแพร่โดย : สุพัตรา บัวนาค | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 89 ครั้ง