สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program

           สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Young Talent Research Fellowship Program ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นทุนวิจัยจากรัฐบาลฝรั่งเศสร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post doctorate) ที่เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสถาบันได้มีโอกาสไปทำวิจัยเป็นระยะเวลา 2-6 เดือน ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.francothai-science.com/francothai-young-talent-research-fellowship-program

           ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว  ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานวิจัยฯ คณะฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-08 09:00:33
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 48 ครั้ง