สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26

และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 

 

โดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ วช. กำหนด ทั้ง file word และ pdf ในระบบ ในการนี้ท่านใดประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งมาที่งานวิจัยฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566 ภายในเวลา 16.30 น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 


เอกสารประกอบ : Download ประกาศรับข้อเสนอโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26.pdf Download ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-08-31 09:04:12
เผยแพร่โดย : สุพัตรา บัวนาค | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 628 ครั้ง