สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ขยายระยะเวลาการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ

        ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ขยายระยะเวลาการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาของรัฐ เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

        ในการนี้ หากผู้ที่สนใจประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการ ให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครรับทุนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งความจำนง และหนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ชุด ส่งมายังงานบริหารงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เพื่อดำเนินการรวบรวมและจัดส่งถึงสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ต่อไป

 

        *รายละเอียดและเอกสารการสมัคร ดังไฟล์แนบ*


เอกสารประกอบ : Download ขยายระยะเวลาการรับสมัครทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-08-25 15:10:07
เผยแพร่โดย : สุพัตรา บัวนาค | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 151 ครั้ง