แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และรายชื่อกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอความร่วมมือภาควิชาได้กำหนดกระบวนวิชา วัน เวลา กรรมการคุมสอบและห้องสอบ โดยขอให้จัดอยู่ในช่วง วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากมีการจัดสอบ ก่อน/หลัง ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ขอให้อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชา และโปรดรวบรวมส่งถึงงานบริการการศึกษาฯ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าภาควิชาประสงค์ไม่จัดสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจได้ที่เอกสารประกอบ http://www.agri.cmu.ac.th/2017/files/Document/957_0.doc


เอกสารประกอบ : Download แบบฟอร์มจัดทำตารางสอบกลางภาค 2-60-เทอม2

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-29 09:35:43
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1355 ครั้ง