ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตรวจสอบข้อมูลกระบวนวิชาในระบบ CMU-MIS ด้านหลักสูตร

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้บันทึกข้อมูลกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ปรับปรุง และปิดสอน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เป็นต้นไป ลงในฐานข้อมูลกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ในระบบ CMU-MIS ด้านหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมืออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกระบวนวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา จำนวนหน่วยกิต เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน และคำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามขั้นตอนในเอกสารดังแนบ 

ทั้งนี้ หากกระบวนวิชาใดจะปรับแก้ไขในส่วนใดเพิ่มเติม ขอให้แนบหลักฐานฉบับที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย และแจ้งงานบริการการศึกษาฯ ภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 


เอกสารประกอบ : Download ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลกระบวนวิชา 22560

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-18 14:02:35
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2152 ครั้ง